Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Administrationsgrundlag for puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområder (2018)
Bilag 2 Befolkningstæthed pr. kommune
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02 til § 28 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Som følge af »Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik« af den 10. februar 2017 mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, er der afsat en pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Denne bekendtgørelse fastlægger proceduren for den politiske beslutningsproces om udmøntning af denne pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

Statsligt tilskud

§ 2. Det statslige tilskud til et projekt udgør maksimalt 50 pct. af det samlede beløb af den støtteberettigede del af projektet, jf. bilag 1 »Administrationsgrundlag for Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder«. Ansøger bidrager selv med mindst 50 pct. af det samlede beløb.

Stk. 2. Det statslige tilskud kan ydes i året 2018.

§ 3. Tilskudsmodtagers egenfinansiering, jf. § 2, stk. 1, kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud kan indgives til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen af offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber.

Stk. 2. Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber kan indgå i et samarbejde mellem flere ansøgningsberettigede og med andre parter om et projekt. Dog kan kun én ansøgningsberettiget part være ansvarlig for anvendelsen af tildelte puljemidler.

Stk. 3. Hvis der søges om tilskud til indkøb af udstyr, der kan videresælges, skal det angives i ansøgningen, for hvilken periode udstyret vil blive anvendt i projektet, som der søges tilskud til.

Indgivelse af ansøgning og frister

§ 5. Ansøgning om tilskud skal indgives ved at anvende det til enhver tid gældende ansøgningsskema med projektbeskrivelse og projektbudget, der ligger på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. I 2018 skal en ansøgning om tilskud modtages i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. maj 2018.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Procedure for politisk beslutningsproces

§ 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder på baggrund af »Administrationsgrundlag for pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder«, jf. bilag 1, indstilling om tildeling af tilskud til de enkelte projekter til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan indstille, at der til konkrete projekter stilles vilkår for tilskud eller tilsagn om tilskud.

§ 7. Transport-, bygnings- og boligministeren forestår på baggrund af indstilling efter § 6 forhandlinger med ordførere fra forligskredsen om tildeling af tilskud til de enkelte projekter.

Stk. 2. Parterne i forligskredsen kan stille vilkår for tilskud eller tilsagn om tilskud.

§ 8. Transport-, bygnings- og boligministeren giver meddelelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om de beslutninger, der er truffet efter § 7, med henblik på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forestår den praktiske administration heraf, jf. § 9-11.

Administration, opfølgning m.v.

§ 9. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver meddelelse til ansøgerne om beslutninger om tildeling af tilskud til de enkelte projekter, jf. § 7, og forestår den praktiske udbetaling af puljemidler.

Stk. 2. Ændring af et projekt kan godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på betingelse af, at ændringen efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål, jf. ansøgers projektbeskrivelse. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal én gang om året afrapportere om projektets status til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Årlige afrapporteringer skal foreligge inden udgangen af januar og skal omfatte det foregående år. Der skal endvidere foretages afrapportering af det endelige projekt.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren eller tilskudsmodtageren.

Stk. 5. I det omfang ansøgeren anvender samarbejdsparter, er ansøgeren forpligtet til i nødvendigt omfang at fremskaffe oplysninger fra den pågældende samarbejdspart.

Stk. 6. Tilskudsmodtager skal straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis

1) der foreligger forhold, som efter stk. 7 kan medføre krav om helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om tilskud,

2) der foreligger forhold, som efter § 10 kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, eller

3) tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden.

Stk. 7. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen påser, at tilskuddet bortfalder, hvis

1) ansøger eller tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger,

2) ansøger eller tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 6,

3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning,

4) betingelserne for tilskud, herunder den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks, ikke opfyldes, eller

5) midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen.

§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis

1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud i henhold til § 9, stk. 6, eller

2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af udgifter, som er finansieret med tilskud fra puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

§ 11. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

Regnskab og revision

§ 12. Den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks skal overholdes.

Stk. 2. På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside vil den gældende udgave for instruks for regnskab og den gældende revisionsinstruks kunne ses. Det omhandlede gældende materiale vil ligeledes kunne rekvireres ved henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 29. januar 2018

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht


Bilag 1

Administrationsgrundlag for puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområder (2018)

Administrationsgrundlag

1. Grundlag for puljen

Som følge af Aftalen om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af den 10. februar 2017 mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er der afsat en pulje på i alt 31 mio. kr. i 2018 til kollektiv trafik i yderområderne på ændringsforslag til forslag til finansloven 2018.

2. Udmøntning

2.1 Formål

Puljen giver støtte til projekter med følgende formål:

a) Udvikling af nye ruter, herunder driftsstøtte i op til 2 år, samt opstartsomkostninger.

b) Investeringer i infrastruktur, der understøtter konkrete tiltag med forbedringer af kørselstilbuddet, enten udvikling af nye ruter eller forbedringer af eksisterende ruter, således at det samlet bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre.

c) Forbedring og indretning af skole- og uddannelsesbusser.

d) Anskaffelse af landsbybusser – forudsat at ejerskabet er kommunalt.

e) Transport i forbindelse med småøer og andre øer uden fast forbindelse.

f) Innovative tiltag, der understøtter samkørsel/delebiler/landsbybusser, herunder bevilling af minibus/landsbybus til landdistrikt. Dog kan anlæg til samkørsel så som p-pladser ikke støttes.

Ansøgninger kan være enten til forsøg, som kan afdække nye og innovative ideer, eller til projekter/ordninger, der giver en generel forbedring af tilbuddet til passagerer og derigennem tiltrækker flere passagerer i yderområderne.

Projekter med lokal forankring i eksempelvis landsbylaug, lokale foreninger og lignende kan komme i betragtning ved at indgive en ansøgning i samarbejde med kommunen. Herved kan kommunerne ansøge om midler til projekter, hvor lokale aktører står for aktiviteter, der generelt øger mobiliteten i tyndt befolkede områder.

Puljen giver ikke støtte til anskaffelse af køretøjer, der benyttes til lokale aktiviteter, der ikke har karakter af kollektiv trafik, herunder f.eks. minibusser til sportsklubber, uddannelsesinstitutioner, privat brug og lignende.

Det vil være fremmende, men ikke en forudsætning for en ansøgning, at den enten kan bidrage med forbedringer, som kan anvendes i hele den kollektive bustrafik eller mellem bustrafik og skinnebåret trafik. Projekter, som vurderes at kunne fremme den kollektive trafik i yderområder markant, vil blive prioriteret højt.

Det vil være muligt at udforme ansøgninger, således at projektet er en del af et samlet projekt eller strategi, der samtidigt søger midler fra andre af de statslige puljer. Tiltag kan omfatte al kollektiv trafik inden for et trafikselskabs område, herunder tog.

2.2 Prioriteringskriterier

Der prioriteres mellem ansøgninger på baggrund af følgende kriterier:

a) At projektet udmøntes i tyndt befolkede områder.

b) At projektet fremmer den kollektive trafik i yderområderne.

c) At projektet afprøver nye ideer og innovative tiltag i yderområderne.

d) At projektet styrker grønne løsninger.

e) At flest muligt får gavn af projektet.

f) At projektet har en lokal forankring.

g) At de relevante myndigheders engagement og bidrag til processen indgår som et vigtigt element i ansøgningen.

Der vil være krav om afrapportering af alle projekter, som der ydes støtte til.

Puljen har ikke som et specifikt formål at støtte markedsføring. Ansøgninger, der alene er rettet imod tilskud til kampagner eller lignende, som har til formål at styrke trafikselskabets image, bustrafikkens image generelt og lignende, støttes således ikke af puljen. Markedsføring kan dog ydes støtte, hvis det sker som et led i gennemførelsen af et projekt, der opfylder puljens formål, uanset om der alene søges til markedsføring eller markedsføringen er en del af en ansøgning, som indeholder andre elementer. Markedsføringen skal dermed medvirke til at fremme disse projekter.

Puljen giver som udgangspunkt ikke midler til cykelforanstaltninger og parkeringspladser. Dog kan der godt gives tilskud til mindre aktivitet på disse områder, der er integreret i et projekt, der lever op til puljens formål.

3. Økonomiske rammer

Ansøgeren skal bidrage med samme beløb, som der søges om. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt, herunder projektering og forundersøgelser. Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter. Ansøgerne kan ikke få dækket deres egenfinansiering ved f.eks. at bruge tildelte midler af andre bevillinger fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Uforbrugte midler fra 2018 tilbageføres til Puljen til bedre og billigere kollektiv trafik, medmindre forligskredsen beslutter noget andet.

4. Procedure

4.1 Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen er offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber. Ansøgningerne vil normalt være udarbejdet sammen med pågældende trafikselskab. Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgerberettigede, og også gerne ansøgerberettigede i samarbejde med andre parter, der udfører offentlig servicetrafik.

4.2 Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2018.

4.3 Ansøgningens indhold

Det må generelt forlanges, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete.

Ansøgningsberettigede kan søge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med oplysninger om følgende indhold:

Beskrivelse af det konkrete projekt, herunder

projektets løbetid,

beskrivelse af betydningen for passagerne,

omfanget af passagerer, der påvirkes af projektet,

forventede tilgang af passager i projektperioden og eventuelt efterfølgende,

det ansøgte beløb og samlede omkostninger ved projektet fordelt på eventuelle forundersøgelser og selve projektet,

ansøgerens økonomiske omkostninger/risici ved projektet,

beskrivelse af forventningerne til projektets økonomiske og passagermæssige levedygtighed efter projektperiodens ophør.

4.4 Behandling af indkomne ansøgninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager, koordinerer og behandler ansøgningerne.

Transport-, bygnings- og boligministeren udmelder tilsagn og afslag inden 4 måneder efter ansøgningsfristen.

4.5 Afrapportering

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektet indeholder en afrapportering af det endelige projekt samt en årlig afrapportering af status for længerevarende projekter. Afrapporteringerne skal følge op på punkterne i ansøgningen. De årlige afrapporteringer skal foreligge i løbet af januar.

På den baggrund udarbejder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en årlig status for projekterne, tilsagn om og anvendelse af støttemidler.

Der gennemføres en evaluering af ordningen i 2021, hvor der udarbejdes en evalueringsrapport, der beskriver status for midlernes anvendelse og den korte og langsigtede effekt heraf.


Bilag 2

Befolkningstæthed pr. kommune

Befolkningstæthed

Kommuner, som har under 100 indbyggere pr. kvadratkilometer

Kommuner
Indbyggere pr. kvadratkilometer
Læsø
16
Tønder
30
Samsø
34
Ringkøbing-Skjern
39
Varde
40
Thisted
42
Lemvig
43
Jammerbugt
45
Langeland
45
Rebild
47
Billund
49
Vesthimmerland
49
Aabenraa
50
Lolland
51
Norddjurs
53
Vejen
53
Ikast-Brande
55
Brønderslev
56
Morsø
59
Mariagerfjord
59
Fanø
59
Syddjurs
61
Nordfyn
65
Herning
65
Viborg
67
Guldborgsund
69
Haderslev
69
Skive
70
Bornholm
70
Hjørring
71
Holstebro
72
Ærø
74
Vordingborg
74
Assens
81
Faaborg-Midtfyn
81
Hedensted
83
Kalundborg
84
Faxe
87
Favrskov
87
Stevns
87
Struer
90
Odsherred
92
Frederikshavn
94
Sorø
95
Odder
97

Kommuner, som har mellem 100-499 indbyggere pr. kvadratkilometer

Kommuner
Indbyggere pr. kvadratkilometer
Vejle
102
Silkeborg
105
Ringsted
112
Lejre
112
Nyborg
114
Kerteminde
116
Næstved
120
Holbæk
120
Middelfart
126
Randers
128
Slagelse
136
Skanderborg
139
Svendborg
141
Esbjerg
145
Gribskov
145
Kolding
147
Sønderborg
153
Horsens
161
Aalborg
177
Frederikssund
180
Køge
223
Hillerød
224
Halsnæs
254
Egedal
332
Fredensborg
353
Allerød
356
Fredericia
376
Roskilde
392

Kommuner, som har over 500 indbyggere pr. kvadratkilometer

Kommuner
Indbyggere pr. kvadratkilometer
Helsingør
517
Solrød
528
Høje-Taastrup
613
Tårnby
624
Odense
627
Aarhus
672
Furesø
673
Rudersdal
743
Dragør
749
Hørsholm
778
Greve
794
Ishøj
800
Albertslund
1.200
Lyngby-Taarbæk
1.371
Ballerup
1.420
Vallensbæk
1.533
Brøndby
1.623
Glostrup
1.628
Herlev
2.199
Hvidovre
2.200
Gladsaxe
2.622
Gentofte
2.843
Rødovre
3.048
København
7.339
Frederiksberg
12.368