Den fulde tekst
L 134
Forslag til tatoveringslov.
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby (V)).
Fremsat skr 31/1 18
Lovf som fremsat 31/1 18
1.beh 8/2 18
Betænkning 24/5 18
2.beh 29/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 18 Tillæg H
3.beh 31/5 18
Lovf som vedt 31/5 18
Lov nr 695 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Stine Brix (EL), May-Britt Kattrup (LA), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV), Kirsten Normann Andersen (SF).
Ministre: (1.beh) sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med forslaget ophæves den frivillige brancheadministrerede ordning og tatoveringsloven, og i stedet indføres en obligatorisk registreringsordning m.v. for tatoveringssteder, der udfører tatovering i erhvervsmæssigt øjemed.
Det foreslås, at den obligatoriske registrering af tatoveringssteder skal ske hos Sikkerhedsstyrelsen, der samtidig vil skulle føre tilsyn med, at tatoveringsstederne overholder kravene i loven. Lever tatoveringsstederne ikke op til kravene, vil Sikkerhedsstyrelsen kunne udstede påbud med opfølgende tilsynsbesøg og ultimativt afregistrering og/eller idømmelse af bødestraf.
Det foreslås samtidig, at der fastsættes regler om dokumentation for tatoveringsfarver, ligesom det foreslås, at Styrelsen for Patientsikkerhed bemyndiges til at fastsætte krav til hygiejne og forbrugerinformation.
Endelig forslås det at fastholde og videreføre forbuddene i tatoveringsloven mod at tatovere personer under 18 år og mod at tatovere i hoved, på hals og på hænder.
Der lægges med forslaget op til, at ordningen finansieres gennem et gebyr, der opkræves hos ejere af tatoveringssteder i forbindelse med registreringen og herefter hvert år på datoen for registreringen. Det foreslås desuden, at der opkræves et gebyr for opfølgende tilsynsbesøg ved udstedelse af påbud.
Ved ændringsforslag blev der bl.a. indført hygiejnekrav, krav om forbrugeroplysninger og krav om, at branchen skal inddrages i forbindelse med den nærmere regeludformning.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 99 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.