Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
32013R1408
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Kontrol
Kapitel 11 Ikrafttræden
Bilag 1 Indsatsbehov pr. kystvandopland
Bilag 2 Prioriteringsmodel for etablering af minivådområder
Bilag 3 Krav til udformning af minivådområdet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder1)

I medfør af tekstanmærkning nr. 170 ad 24.23.08 til § 24 på finansloven for finansåret 2018 og § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 31, og § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder med det formål at forbedre vandmiljøet ved en reduktion af kvælstof.

§ 2. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder på arealer klassificeret som egnede og potentielt egnede på udpegningskortet for minivådområder til fjernelse af kvælstof. Landbrugsstyrelsen offentliggør disse arealer i IMK. Udpegningskortet for minivådområder offentliggøres i IMK på Landbrugsstyrelsens hjemmeside senest ved begyndelsen af den i bekendtgørelsen nævnte ansøgningsperiode.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan til ansøgere, der har opnået tilsagn om tilskud til etablering af minivådområder jf. stk.1, give tilsagn om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet. Kompensationen ydes som de minimis-støtte.

§ 3. Tilsagn om tilskud kan gives til alle med et CVR-nummer eller CPR-nummer.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Drænopland: Areal der, via et sammenhængende drænsystem og det topografiske opland, afvander til minivådområdet.

2) Egnede områder: Arealer klassificeret som egnede arealer på udpegningskortet for minivådområder.

3) IMK: Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort, der tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

4) ID15-område: Område, der er beliggende inden for et kystvandopland, og som er afgrænset som vist i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort. Et ID15-område er identificeret ved et områdenummer.

5) Indsatsbehov for minivådområder: Det indsatsbehov, der er opgjort som summen af den forventede effekt af minivådområder og den udskudte indsats i bilag 1 til vandområdeplaner 2015-2021, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

6) Kystvandopland: Geografisk vandopland, som fremgår af vandområdeplanerne 2015-2021 og det tilhørende kortgrundlag.

7) Landdistriktsprogrammerne: Gældende eller tidligere landdistriktsprogram, der udmønter midlerne fra den Europæiske Landbrugsfond For Udvikling af Landdistrikterne.

8) N-effekt: Kg kvælstof (N) pr. ha minivådområde, som er fastsat af Aarhus Universitet, og fremgår af Tast-Selv-service når ansøgningsperioden åbner.

9) Minivådområde: Anlæg bestående af et sedimentationsbassin efterfulgt af et vådområde opbygget skiftevis af dybe og lavvandede vegetationszoner.

10) Omdriftsareal: Areal, der indgår i omdriften og dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller areal, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak, jf. artikel 4, stk. 1, litra f, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013.

11) Oplandskonsulent: Konsulent, der virker under oplandskonsulentordningen med henblik på at fremme og koordinere kvælstofreducerende virkemidler, herunder minivådområder.

12) Potentielt egnede områder: Arealer klassificeret som potentielt egnede arealer på udpegningskortet for minivådområder.

13) Projektareal: Minivådområdet bestående af et vådområde og et sedimentationsbassin med et omkringliggende areal.

14) Projekt: Projektarealet med tilhørende drænopland.

15) Rimelige priser: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

16) Sedimentationsbassin: Bassin i minivådområdet som drænvandet ledes igennem før det ledes igennem vådområdet, og hvis primære funktion er, at tilbageholde sediment.

17) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

18) Udpegningskort for minivådområder: Det kort, der er gældende for den pågældende ansøgningsperiode for ansøgning om tilsagn om tilskud, og som viser arealer, hvor minivådområder potentielt kan være et anvendeligt virkemiddel til at reducere kvælstof, hvor der er et indsatsbehov for minivådområder og en minimumseffekt på 300 kg N pr. ha minivådområde.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændringer, projektoverdragelser og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal indsendes via Tast selv-service. Partshøringer skal besvares via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder, jf. § 2, stk. 1, og ansøgning om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af et minivådområde, jf. § 2, stk. 2 skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen i perioden fra den 1. februar til den 10. april 2018.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet, herunder om projektperioden ønskes igangsat ved ansøgningens indgivelse eller 1. september 2018.

2) Indtegninger af projektarealet, minivådområdet og drænoplandet i IMK.

3) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., til dokumentation for rimelige priser. Tilbuddene skal være afgivet af tilbudsgivere som er uafhængige af ansøger og af hinanden.

4) Underskrevet erklæring fra en oplandskonsulent, som udfyldes på et skema, der ligger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering dispensere fra stk. 3, nr. 3, hvis der kun findes én leverandør. Ansøgers dokumentation for, at der kun findes én leverandør, skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 5. Der skal indgives en ansøgning for hvert projekt, der ønskes tilsagn om tilskud og de minimis kompensation til, jf. § 2, stk. 1, og 2.

Stk. 6. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, kan projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko. Har ansøger, jf. stk. 3 oplyst, at projektet ønskes igangsat den 1. september 2018 kan projektet fra denne dato sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 7. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, stk. 3 ikke er afgivet,

2) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

3) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller

4) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 12 eller 13.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgninger om tilsagn jf. § 2, stk. 1, til projekter med omkostninger på over 650.000 kr. pr. ha. minivådområde. Kompensation efter § 2, stk. 2 indgår ikke i beregningen heraf.

§ 8. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn, jf. § 2, stk. 1 og 2, med mindre oplandskonsulenten i sin erklæring, jf. § 6, stk. 3, nr. 4, har skrevet under på, at drænoplandet er afgrænset korrekt.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn, jf. § 2, stk. 1 og 2, til minivådområde med tilhørende drænopland i områder, hvor 50 pct. eller derover af drænoplandet er klassificeret som potentielt egnet på udpegningskortet, med mindre oplandskonsulenten i sin erklæring, jf. § 6, stk. 3, nr. 4, har skrevet under på, at vandføringen i drænene er ikke eksisterende eller meget lav i sommermånederne, og at drænvandet i gennemsnit indeholder minimum 4 mg kvælstof pr. liter drænvand i hhv. sommer, efterår og vinter.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på tilsagn om tilskud til udgifter forbundet med anlæggelse af en lermembran i minivådområdet, med mindre oplandskonsulenten i sin erklæring, jf. § 6, stk. 3, nr. 4, har skrevet under på, at der er fagligt belæg for at etablere en lermembran i minivådområdet.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 9. Inden for hver af de bevillingsmæssige rammer, jf. stk. 2, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgning om tilsagn på grundlag af en prioritering, jf. stk. 3-9, af de tilskudsberettigede ansøgninger.

Stk. 2. Til ansøgninger om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder, jf. § 2, stk. 1, er der afsat 50 mio. kr. Til ansøgninger om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområder, jf. § 2, stk. 2, er der afsat 6,1 mio. kr.

Stk. 3. Ved prioriteringen af ansøgningerne lægger Landbrugsstyrelsen vægt på omkostningseffektiviteten, som udregnes på baggrund af N-effekten (Kg N pr. minivådområde) for det pågældende minivådområde og det ansøgte beløb, jf. dog stk. 4. Udregningen resulterer i en pointscore, jf. bilag 2.

Stk. 4. Hvis der i en ansøgning efter § 2, stk. 1, er søgt om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, jf. § 2, stk. 2, inddrager Landbrugsstyrelsen også dette beløb i beregningen af omkostningseffektivitet.

Stk. 5. Inden for et givent kystvandopland, jf. bilag 1, gives tilsagn til de ansøgninger, jf. § 2, stk. 1, der har opnået højest pointscore, jf. stk. 3, indtil indsatsbehovet for det givne kystvandopland er nået.

Stk. 6. Hvis der på grund af de bevillingsmæssige rammer skal gives afslag til et eller flere af de ansøgte projekter om tilskud, jf. § 2, stk. 1, gives der afslag til dem, der opnår lavest pointscore, jf. stk. 3.

Stk. 7. Ansøgninger efter § 2, stk. 1, der får afslag, medfører, at ansøgning om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, jf. §2, stk. 2, betragtes som bortfaldet.

Stk. 8. Hvis der på grund af de bevillingsmæssige rammer skal gives afslag til ansøgning om kompensation, jf. § 2, stk. 2 gives der afslag til de minivådområder, der opnår lavest pointscore.

Stk. 9. Ved pointlighed mellem to eller flere ansøgninger om tilsagn, prioriteres projekter med større projektarealer over projekter med mindre projektarealer.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 10. Tilsagn om tilskud er betinget af, at

1) projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud, eller før den angivne startdato jf. § 6, stk. 6,

2) tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres,

3) tilsagnshaver ejer investeringerne i projektet,

4) projektarealet etableres på tilsagnshavers eget eller forpagtede areal,

5) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol,

6) tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om slutudbetaling indsendes,

7) tilsagnshaver angiver i ansøgningsskemaet al øvrig de minimis-støtte, som tilsagnshaver har modtaget i løbet af det pågældende regnskabsår samt de foregående to regnskabsår,

8) tilsagnshaver sikrer, at projektet bliver gennemført i henhold til de i bilag 3 beskrevne krav,

9) tilsagnshaver sikrer, at hoveddrænet fra drænoplandet afvander til minivådområdet og at der ikke eksisterer øvrige drænudløb fra drænoplandet, og

10) minimum 80% af drænoplandet har været et omdriftsareal i et år forud for ansøgning om tilsagn om tilskud.

Forpligtelser

§ 11. Tilsagnshaver er forpligtet til, at

1) gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder med det i tilsagnet anførte antal hektar, antal investeringer, type investeringer og placering af minivådområdet,

2) informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014,

3) afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra den i § 6, stk. 6 valgte startdato, jf. dog § 15,

4) sende udbetalingsanmodning, rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 17, stk. 3, holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud,

5) holde dokumentation for, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af loven,

6) opbevare alt materiale til brug for dokumentation af, at reglerne for udbetaling af de minimis-støtte er overholdt, i 10 år fra den dato, hvor tilskuddet blev modtaget, hvis tilskuddet gives som de minimis-støtte, jf. § 2, stk. 2,

7) have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet,

8) sørge for, at projektet ikke udsættes for væsentlig ændring, der berører dets art, mål eller gennemførelsesvilkår i 10 år fra datoen for slutudbetaling, herunder sikre, at minivådområdet vedligeholdes, så det til stadighed reducerer kvælstof i projektet og overholder kravene beskrevet i bilag 3,

9) give vederlagsfri adgang til forskere fra et universitet udpeget af Landbrugsstyrelsen, til at foretage målinger i minivådområdet i hele tilsagnsperioden, og

10) sikre adgang til fods rundt om hele minivådområdet.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 12. De tilskudsberettigede udgifter, jf. § 2, stk. 1, kan omfatte følgende:

1) Anlægsudgifter.

2) Udgifter til køb af materialer.

3) Udgifter til eksterne konsulenter dog højest 10 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter og til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Alle konsulentens udgifter i projektet skal være indeholdt i timeprisen.

4) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 3.

5) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til at gennemføre projektet.

Stk. 3. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen kan godkende andre projektudgifter, end de i stk. 1, anførte som tilskudsberettigede, forudsat at Landbrugsstyrelsen vurderer, de er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet.

Stk. 5. For tilsagn omfattet af § 2, stk. 2, udgør tilskuddet et engangsbeløb svarende til projektarealets størrelse, dog maksimalt 2 gange minivådområdets størrelse.

Ikke tilskudsberettigede udgifter

§ 13. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed.

3) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel.

4) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel.

5) Udgifter til reparation af udstyr.

6) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013.

7) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013.

8) Advokat- og revisionsomkostninger.

9) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013.

10) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

11) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden startdato jf. § 6, stk. 6.

12) Udgifter til simple genanskaffelser.

13) Almindelige driftsomkostninger.

14) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

15) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver.

16) Udgifter til eget arbejde.

17) Udgifter til forskning og teknologisk udvikling.

18) Udgifter til plantning af almindelig vandpest (Elodea canadensis) og smalbladet vandpest (Elodea nuttallii).

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 14. Til ansøgninger omfattet af § 2, stk. 1, kan Landbrugsstyrelsen give tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, jf. § 12.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan ikke omfatte projektarealer, som er omfattet af følgende:

1) Tilsagn om tilskud til projekttilskudsordninger, herunder etablering, forundersøgelse og opretholdelse, under et af landdistriktsprogrammerne.

2) Tilsagn om tilskud til en arealbaseret tilskudsordning for miljøvenligt landbrug, miljø- og klimavenligt landbrug eller økologisk landbrug under et af landdistriktsprogrammerne.

3) Servitut om vådområde, servitut om område med naturlige vandstandsforhold eller servitut om lavbundsområde med ændret afvanding som følge af tilsagn om tilskud under et af landdistriktsprogrammerne.

4) Servitut i tilknytning til tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger til genopretning af vådområder.

5) Servitut i medfør af bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder eller bekendtgørelse om genopretning af vådområder.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud kan ikke omfatte projektarealer, hvor der har været udført en forundersøgelse under et af landdistriktsprogrammerne til projekter om vådområder, lavbundsområder, naturlige vandstandsforhold, hydrologi og ændret afvanding.

Stk. 4. Omdannelse af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud og omdannelse af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, til tilsagn om tilskud til etablering af minivådområde efter denne bekendtgørelse er betinget af, at projektet ønskes påbegyndt 1. september 2018.

Stk. 5. Kompensation efter § 2, stk 2 beregnes på baggrund af projektarealets anvendelse i 2017. For projektarealer, der i 2017 var under omdrift, ydes en årlig kompensation på 3.500 kr. pr. ha. For projektarealer, der i 2017 var permanent græsareal, ydes en årlig kompensation på 1.800 kr. pr. ha. For øvrige projektarealer ydes en årlig kompensation på 300 kr. pr. ha. Dertil kommer en årlig vedligeholdelseskompensation på 1.200 kr. pr. ha. Kompensationen udbetales samlet for opretholdelsesperioden jf. § 11, nr. 9, ved projektets slutudbetaling jf. § 17.

Stk. 6. Ansøgere, der søger om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, jf. § 2, stk. 2, kan over en periode på 3 regnskabsår maksimalt modtage 15.000 EUR i de minimis-støtte.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 15. Ændring af et projekt kan godkendes af Landbrugsstyrelsen, på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ansøgning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af et projekt kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 9.

§ 16. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 3 kan være tilsagnshaver. Ansøgning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden overdragelse af projektet kan finde sted.

Stk. 2. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1, skal indgives på et særligt skema, der tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes via Tast-selv-service.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 17. Udbetaling af tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder, jf. § 2, stk. 1, sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indeholde følgende:

1) Udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Alle udgiftsbilag.

3) Eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer til projektet fra offentlige myndigheder.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud kan ske i én rate og én slutudbetaling. Den enkelte anmodning om rateudbetaling skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden slutudbetaling kan ske, er det en betingelse, at Landbrugsstyrelsen har godkendt slutrapporten.

Stk. 5. Alle udgifter, jf. § 2, stk.1, skal være afholdt af tilsagnshaver. Alle udgifter skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3.

Stk. 6. Tilskud efter § 2, stk. 2 udbetales samtidig med slutudbetalingen, jf. stk. 3.

§ 18. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 19. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovbekendtgørelsens § 8 eller § 9, stk. 2,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 20, eller

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 10 ikke er opfyldt.

Stk. 2. Hvis der træffes afgørelse om tilbagebetaling af tilskud efter stk. 1, jf. § 2, stk. 1, vil tilskud i form af kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, jf. § 2, stk. 2, samtidig blive krævet tilbagebetalt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 20. Landbrugsstyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 11, jf. dog §§ 21-26.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet efter Landbrugsstyrelsens vurdering forsat lever op til ordningens formål og er prioriteret jf. § 9, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, jf. stk. 1, kan Landbrugsstyrelsen samtidig efter en konkret vurdering træffe afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af tilskud i form af kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, jf. § 2, stk. 2.

§ 21. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. § 11, nr. 6:

1) 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn.

§ 22. Landbrugsstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 17, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 23. Ved forsinkelse efter både § 21, nr. 4, og § 22, stk. 1, eller stk. 2, sanktioneres kun efter § 21, nr. 4.

§ 24. Såfremt hele projektet, eller dele af projektet, jf. § 2, stk. 1, er omfattet af reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, og disse regler ikke er overholdt, træffer Landbrugsstyrelsen efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud.

§ 25. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis der konstateres manglende overholdelse af skiltning, jf. § 11, stk. 1, nr. 5, og som beskrevet i bilag III i Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014. Beløbet, der nedsættes med, udgør 1. pct., dog maksimalt 50.000 kr., af det tilskudsberettigede beløb.

§ 26. Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis forpligtelsen ikke overholdes, jf. § 11, nr. 8. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet er opretholdt i 0-18 måneder kræves 80 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i 19-36 måneder kræves 40 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

3) Hvis projektet er opretholdt i 37-120 måneder kræves 20 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

Kapitel 10

Kontrol

§ 27. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol, samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. februar 2018 og har virkning for ansøgninger indgivet fra den 1. februar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1760 af 29. december 2017 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 6. februar 2018

Jette Petersen

/ Annie Makropoulos


Bilag 1

Indsatsbehov pr. kystvandopland

Ident for kystvandopland
Kystvandopland
Hovedvandopland
Forventet effekt af minivådområder (2015-2021)
(tons N)
Udskudt indsats (efter 2021)
Tons N)
Indsatsbehov for minivådområder (tons N)
2200001
Roskilde Fjord, ydre(1)
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
0,0
0,0
0,0
2200002
Roskilde Fjord, indre(2)
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
0,0
0,0
0,0
2200007
Isefjord(24, 165)
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
6,9
0,0
6,9
2300003
Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (6, 9)
2.3 Øresund
3,0
239,4
242,4
2500004
Korsør Nor(16)
2.5 Smålandsfarvandet
0,0
0,0
0,0
2500005
Basnæs Nor(17)
2.5 Smålandsfarvandet
1,1
0,0
1,1
2500006
Holsteinborg Nor(18)
2.5 Smålandsfarvandet
0,1
0,0
0,1
2500008
Skælskør Fjord og Nor(25)
2.5 Smålandsfarvandet
0,0
0,0
0,0
2500009
Musholm Bugt, indre(26)
2.5 Smålandsfarvandet
3,4
0,0
3,4
11000069
Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(154, 222, 225)
1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak
0,0
0,0
0,0
11000084
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(221)
1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak
1,2
38,7
39,9
12000070
Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning,¬ Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak(156)
1.2 Limfjorden
175,4
884,3
1059,7
12000071
Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning(157)
1.2 Limfjorden
24,5
430,4
455,0
12000072
Hjarbæk Fjord(158)
1.2 Limfjorden
27,4
546,1
573,4
13000073
Mariager Fjord(159, 160)
1.3 Mariager Fjord
23,4
44,9
68,3
14000060
Nissum Fjord(129, 130, 131)
1.4 Nissum Fjord
15,4
488,8
504,2
14000062
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(133)
1.4 Nissum Fjord
0,4
0,3
0,8
15000063
Randers Fjord(135, 136, 137)
1.5 Randers Fjord
108,3
48,6
156,9
16000064
Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(138, 139, 140)
1.6 Djursland
0,0
0,0
0,0
16000065
Ebeltoft Vig(141)
1.6 Djursland
0,0
0,0
0,0
17000066
Stavns Fjord(142)
1.7 Aarhus Bugt
0,0
0,0
0,0
17000067
Århus Bugt, Kalø Vig, Begtrup Vig og Knebel Vig (144, 145, 147)
1.7 Aarhus Bugt
0,0
0,0
0,0
17000083
Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219)
1.7 Aarhus Bugt
0,0
0,0
0,0
18000061
Ringkøbing Fjord(132)
1.8 Ringkøbing Fjord
29,9
983,5
1013,3
18000062
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(133)
1.8 Ringkøbing Fjord
0,0
1,6
1,6
19000059
Horsens Fjord(127, 128)
1.9 Horsens Fjord
26,1
175,1
201,3
19000068
Norsminde Fjord(146)
1.9 Horsens Fjord
5,5
33,0
38,5
19000083
Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219)
1.9 Horsens Fjord
0,0
0,0
0,0
21000010
Åbne vandomr. Gr. V – Sejerøbugt, Jammerland Bugt(28, 204)
2.1 Kalundborg
0,0
0,0
0,0
21000011
Kalundborg Fjord(29)
2.1 Kalundborg
0,0
0,0
0,0
21000074
Åbne vandomr. Gr. II – Storebælt og Smålandsfarvandet(200)
2.1 Kalundborg
0,0
0,0
0,0
23000074
Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(200, 205)
2.3 Øresund
0,0
0,0
0,0
24000075
Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (201)
2.4 Køge Bugt
1,3
0,0
1,3
25000012
Smålandsfarvandet, syd(34)
2.5 Smålandsfarvandet
8,8
0,0
8,8
25000013
Karrebæk Fjord(35)
2.5 Smålandsfarvandet
61,1
0,0
61,1
25000014
Dybsø Fjord(36)
2.5 Smålandsfarvandet
1,1
0,0
1,1
25000015
Avnø Fjord(37)
2.5 Smålandsfarvandet
3,1
0,0
3,1
25000016
Guldborgsund(38)
2.5 Smålandsfarvandet
0,0
0,0
0,0
25000017
Åbne vandomr. Gr. V – Storebælt og Smålandsfarvandet(41, 45)
2.5 Smålandsfarvandet
6,5
0,0
6,5
25000076
Smålandsfarvandet, åbne del(206)
2.5 Smålandsfarvandet
10,1
93,3
103,3
25000077
Nakskov Fjord(207)
2.5 Smålandsfarvandet
0,0
0,0
0,0
26000018
Åbne vandomr. Gr. VII – Østersøen (44, 208)
2.6 Østersøen
0,0
0,0
0,0
26000019
Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (46)
2.6 Østersøen
4,9
0,0
4,9
26000020
Præstø Fjord(47)
2.6 Østersøen
5,9
0,0
5,9
26000021
Stege Bugt(48)
2.6 Østersøen
0,0
0,0
0,0
26000022
Stege Nor(49)
2.6 Østersøen
1,3
9,8
11,1
26000078
Rødsand(209)
2.6 Østersøen
3,5
0,0
3,5
31000023
Åbne vandomr. Gr. VIII – Østersøen, Bornholm(56, 57)
3.1 Bornholm
0,0
0,0
0,0
41000052
Lister Dyb (111), Vidå-Kruså delen
4.1 Kruså-Vidå
8,8
177,9
186,7
110000052
Juvre Dyb, Lister Dyb, Knudedyb og Grådyb(107, 111, 120, 121)
1.10 Vadehavet
35,7
1093,6
1129,3
110000056
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(119)
1.10 Vadehavet
4,6
20,8
25,4
111000048
Genner Bugt(101)
1.11 Lillebælt/Jylland
1,8
3,0
4,8
111000049
Åbenrå Fjord(102)
1.11 Lillebælt/Jylland
3,1
38,5
41,6
111000050
Als Fjord, Als Sund, Augustenborg Fjord(103, 104, 105)
1.11 Lillebælt/Jylland
12,4
100,2
112,6
111000051
Haderslev Fjord(106)
1.11 Lillebælt/Jylland
8,4
66,3
74,8
111000053
Avnø Vig(108)
1.11 Lillebælt/Jylland
2,4
22,7
25,2
111000054
Hejlsminde Nor(109)
1.11 Lillebælt/Jylland
4,8
40,0
44,8
111000055
Flensborg Fjord og Nybøl Nor(110, 113, 114)
1.11 Lillebælt/Jylland
7,1
20,4
27,5
111000057
Vejle Fjord(122, 123)
1.11 Lillebælt/Jylland
34,6
44,2
78,7
111000058
Kolding Fjord(124, 125)
1.11 Lillebælt/Jylland
12,8
92,5
105,3
111000082
Åbne vandomr. Gr. IV – Lillebælt(216, 217, 224)
1.11 Lillebælt/Jylland
17,3
95,5
112,7
112000035
Bredningen(74)
1.12 Lillebælt/Fyn
5,8
5,3
11,1
112000036
Emtekær Nor(75)
1.12 Lillebælt/Fyn
0,6
2,0
2,6
112000037
Orestrand(76)
1.12 Lillebælt/Fyn
0,0
0,5
0,5
112000038
Gamborg Fjord og Nor(78, 80)
1.12 Lillebælt/Fyn
3,2
2,9
6,0
112000039
Bågø Nor(81)
1.12 Lillebælt/Fyn
0,0
0,0
0,0
112000040
Aborg Minde Nor(82)
1.12 Lillebælt/Fyn
5,1
5,3
10,4
112000043
Helnæs Bugt(87)
1.12 Lillebælt/Fyn
12,8
5,6
18,4
112000080
Torø Vig og Torø Nor(213)
1.12 Lillebælt/Fyn
0,1
1,0
1,1
112000082
Åbne vandomr. Gr. IV – Lillebælt(216, 217, 224)
1.12 Lillebælt/Fyn
34,3
45,2
79,5
113000024
Nærå Strand(59)
1.13 Odense Fjord
6,4
13,8
20,2
113000025
Dalby bugt(61)
1.13 Odense Fjord
0,5
0,0
0,5
113000026
Lillestrand(62)
1.13 Odense Fjord
0,4
0,0
0,4
113000046
Odense Fjord(92, 93)
1.13 Odense Fjord
60,4
203,5
263,9
113000083
Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219)
1.13 Odense Fjord
0,0
0,0
0,0
114000041
Nyborg Fjord, Holckenhavn Fj(86, 83)
1.14 Storebælt
15,6
35,1
50,7
114000042
Kerteminde Fjord, Kertinge Nor(84, 85)
1.14 Storebælt
2,2
2,4
4,6
114000047
Åbne vandomr. Gr. V – Storebælt SV og NV(95, 96)
1.14 Storebælt
1,9
0,0
1,9
115000027
Nakkebølle Fjord(63)
1.15 Det Sydfynske Øhav
4,6
15,5
20,0
115000028
Skårupøre Sund(64)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,6
1,6
2,2
115000029
Thurø Bund(65)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,1
0,6
0,7
115000030
Lindelse Nor(68)
1.15 Det Sydfynske Øhav
2,7
0,0
2,7
115000031
Vejlen(69)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,8
1,9
2,7
115000032
Salme Nor(70)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,1
0,3
0,4
115000033
Tryggelev Nor(71)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,7
0,0
0,7
115000034
Kløven(72)
1.15 Det Sydfynske Øhav
1,8
3,6
5,3
115000044
Lunkebugten(89)
1.15 Det Sydfynske Øhav
0,9
0,9
1,9
115000045
Langelandssund(90)
1.15 Det Sydfynske Øhav
6,8
10,2
17,1
115000079
Faaborg Fjord(212)
1.15 Det Sydfynske Øhav
1,5
3,8
5,3
115000081
Det sydfynske Øhav, åbne del(214)
1.15 Det Sydfynske Øhav
17,1
5,2
22,3


Bilag 2

Prioriteringsmodel for etablering af minivådområder

Projekterne prioriteres efter omkostningseffektivitet. Ved prioritering af projekterne lægges der derfor vægt på følgende:

1) Projektets totale N-effekt (ved kyst)

2) Projektets omkostninger

Ansøgningerne vil blive prioriteret på baggrund af en pointscore, som er et udtryk for omkostningseffektiviteten. Projekter med lave omkostninger pr. kg. N, der reduceres, priorieteres forud for projekter med højere omkostninger pr. kg. N, der reduceres. I tilfælde af pointlighed vil det være størrelsen, der prioriteres efter. Point tildeles med udgangspunkt i beregningen nedenfor.

Pointberegning

Den totale N-effekt er den effekt i kg. N, det pågældende minivådområde reducerer kvælstofbelastningen med ved kysten. Effekten er beregnet på ID 15 oplandsniveau og er fastsat af Aarhus Universitet. Omkostningerne er det beløb, der er ansøgt om i henhold til det billigste af to tilbud indsendt ved ansøgningen.


Bilag 3

Krav til udformning af minivådområdet

Dele af minivådområdet
Krav til udformning
Sedimentationsbasin og vådområdet
Minivådområdet skal bestå af et sedimentationsbassin efterfulgt af et vådområde, opbygget sekventielt af dybe og lavvandede vegetationszoner. Arealforholdet mellem hver sekvens af dybe og lavvandede vegetationszoner skal være mellem 1,5:1-2:1.
Sedimentationsbassinet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,8 m. og 1 m.
De dybe zoner i vådområdet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,85 m. og 1,15 m.
De lavvandede zoner i vådområdet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,25 m. og 0,4 m.
Vådområdet skal etableres så drænvand løber igennem alle bassiner og fremmer en ensartet strømning og minimerer ikke-strømningsaktive zoner. Minivådområdet skal overholde et gennemsnitligt længde:bredde forhold fra 3:1 til 7:1
Minivådområdets bund
Minivådområdets bund skal være lav permeabel.
Brinkerne (voldene og den skrånende kant på sedimentationsbassinet og vådområdet ned mod vandoverfladen)
Brinkerne skal tilsås med græs for at undgå jorderosion. Op til halvdelen af frøblandningen kan bestå af blomstrende urter, som er bi- og bestøvervenlige.
Indløb til sedimentationsbassinet fra drænoplandet og gennemløb fra sedimentationsbassin til vådområdet
Faldhøjden på drænindløbet skal etableres så der ikke stuves vand bagud i drænsystemet.
Overgangen mellem sedimentationsbassin og vådområde skal etableres som enten overrisling af en beplantet bræmme eller ved rørføring via et eller flere rør, hvor røret/rørene skal være neddykkede.
Udløb fra minivådområdet
Diameteren på drænudløbet skal minimum være samme størrelse som det samlede indløb til minivådområdet.
Drænudløbet skal være neddykket.
Vandet fra vådområdets drænudløb ledes fritløbende over en iltningstrappe.
Minivådområdets størrelse
Minivådområdet skal minimum være 0,2 ha. med et tilhørende drænopland på minimum 20 ha.
Størrelsesforhold mellem minivådområde og drænopland
Minivådområdet dimensioneres i forhold til minivådområdets drænopland inden for rammerne af forholdet 1:100 til 1,5:100.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning(EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1306 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr.165/94, (EF) nr.2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, og Kommissionens forordning nr. 2013/1408/EU af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, EU-Tidende 2013 nr. L 352, side 9. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.