Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2018)

Erhvervsministeren (Brian Mikkelsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven (Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer m.v.)

(Lovforslag nr. L 175)

Lovforslaget har til formål at skærpe reglerne for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer med henblik på at styrke sikkerheden til søs og forbedre skadelidtes økonomiske stilling efter en ulykke. Lovforslaget skal ses på baggrund af en alvorlig vandscooterulykke i Københavns Havn i maj 2017.

Lovforslaget lægger således op til, at der indføres obligatorisk ansvarsforsikring for skader forvoldt af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer, hvortil der stilles uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand, i forbindelse med en søulykke. Ansvarsforsikringen skal dække såvel personskade og tab af forsørger som tingsskade. Herudover foreslås, at der indføres objektivt ansvar for personskade og tab af forsørger, som skyldes skade forvoldt af de nævnte fartøjer. Tingsskade vil fortsat blive erstattet efter lovgivningens almindelige regler.

Herudover lægger lovforslaget op til at øge muligheden for konfiskation af sådanne fartøjer på grund af hensynsløs sejlads – såkaldt »vanvidssejlads«, eller hvor førere gentagne gange har navigeret eller behandlet fartøjerne i strid med godt sømandsskab.

Ved at lade reglerne omfatte speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer, hvor der stilles uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand, kommer initiativerne til at omfatte de hurtigste fritidsfartøjer, hvor der stilles størst krav til sejlernes agtpågivenhed, og hvor der er størst risiko for at påføre andre skade.

Det objektive ansvar foreslås at påhvile den, der benytter fartøjet eller lader det benytte. Det kan være en ejer eller en bruger. Forsikringspligten foreslås også at påhvile den, der benytter fartøjet eller lader det benytte. Ansvarsforsikringen vil skulle omfatte personskade, tab af forsøger og tingsskade inden for de ansvarsgrænser, som er gældende i søloven. Desuden lægges der op til, at fartøjerne kun må benyttes, hvis det kan dokumenteres, at fartøjet er ansvarsforsikret. Lovforslaget indeholder endvidere en række ændringer som konsekvens af, at der indføres objektivt ansvar for personskade og tab af forsørger og pligt til at være ansvarsforsikret. Dette inkluderer regler om direkte hæftelse over for skadelidte, regres og tilpasninger i forhold til reglerne om sammenstød.

Endelig indeholder lovforslaget forslag til justeringer af tilsynsbestemmelser i forhold til Søfartsstyrelsens tilsyn med bestemmelser i søloven i henhold til regler i lov om sikkerhed til søs.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.