Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Betingelser for udstedelse af tilladelse m.v.
Kapitel 3 Almindelige bestemmelser
Kapitel 4 Tilsyn og straf
Kapitel 5 Ikrafttrædelse m.v.
Bilag 1 Kategorisering
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater1)

I medfør af § 18, stk. 2 og 3, § 24 a, stk. 1, § 24 g og § 28, stk. 7, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018, og §§ 58 og 64 i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 6, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter hold af hunde som led i:

1) erhvervsmæssig handel med hunde,

2) erhvervsmæssigt opdræt af hunde, eller

3) erhvervsmæssig drift af hundepensioner eller hundeinternater.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte virksomheder må kun drives med Fødevarestyrelsens tilladelse, jf. dyreværnslovens § 18, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter dog ikke hundepensioner og hundeinternater, hvor der opstaldes mindre end fire hunde ad gangen.

§ 2. Ved erhvervsmæssig handel med hunde forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af hunde med videresalg for øje.

Stk. 2. Ved erhvervsmæssigt opdræt af hunde forstås i denne bekendtgørelse opdræt, hvor der med anvendelse af tre eller flere avlstæver avles tre eller flere kuld hvalpe årligt.

Kapitel 2

Betingelser for udstedelse af tilladelse m.v.

§ 3. En tilladelse til virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse kan kun meddeles, hvis virksomheden opfylder kravene i §§ 14-17, § 18, stk. 1-2, § 19, stk. 1-2 og 4-5 og §§ 20-23 samt gør det antageligt, at kravene i §§ 7-13, § 18, stk. 3, § 19, stk. 3, og §§ 24-27 vil blive opfyldt. Drives erhvervsmæssig handel med hunde uden for fast forretningssted, gælder kravene for det sted, hvor virksomhedens hunde holdes.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for driften af virksomheden med henblik på at sikre opfyldelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 4. En ansøgning om tilladelse skal indeholde oplysninger om det største antal hunde, som virksomheden skal omfatte, samt om placeringen og konstruktionen af virksomhedens bygninger og lokaler. Med ansøgningen skal endvidere følge en oversigtsplan, der angiver placeringen af virksomhedens enkelte dele samt målfaste tegninger af bygninger og lokaler.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen skal i forbindelse med afgørelse om tilladelse besigtige den pågældende virksomhed.

§ 5. Tilladelse til virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse meddeles skriftligt af Fødevarestyrelsen med angivelse af tilladelsens omfang, vilkårene og det største antal hunde, der må være i virksomheden.

Stk. 2. Tilladelsen kan tilbagekaldes, jf. dyreværnslovens § 18, stk. 1, 4. pkt., når særlige forhold taler derfor, herunder hvis bestemmelserne i dyreværnsloven, i denne bekendtgørelse eller de for en tilladelse fastsatte vilkår ikke overholdes.

Stk. 3. Hvis virksomheden er omfattet af § 1, nr. 3, skal Fødevarestyrelsen træffe afgørelse senest seks måneder efter, at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Stk. 4. Fristen efter stk. 3 kan forlænges én gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at træffe afgørelse inden fristens udløb. Hvis fristen forlænges, gives ansøgeren inden udløbet af fristen meddelelse herom og om, hvornår der herefter senest træffes afgørelse. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist.

Stk. 5. En overskridelse af fristen efter stk. 3 eller den forlængede frist efter stk. 4 indebærer ikke, at ansøgeren kan anse tilladelsen for meddelt.

Stk. 6. Hvis virksomheden er omfattet af § 1, nr. 3, skal der hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning sendes en bekræftelse til ansøgeren på modtagelsen af ansøgningen. Bekræftelsen skal indeholde oplysninger om fristen efter stk. 3 og om adgangen til at forlænge fristen efter stk. 4. Bekræftelsen skal endvidere indeholde en klagevejledning.

§ 6. Udvidelse eller væsentlig ombygning af virksomheden skal godkendes af Fødevarestyrelsen. Faciliteterne må ikke tages i brug, før de er godkendt af Fødevarestyrelsen. Bestemmelserne i §§ 3-5 finder herved tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Almindelige bestemmelser

§ 7. Virksomheden skal sikre hundene forsvarlige forhold således, at hundenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

§ 8. Kun hunde, der ikke tilføjer hinanden skade, må holdes sammen. Opstår der vedvarende indbyrdes aggressioner eller stress, skal de pågældende hunde adskilles.

§ 9. Hunde, som på baggrund af kliniske symptomer eller diagnostisk undersøgelse mistænkes for at lide af smitsomme sygdomme eller parasitangreb, eller hunde, som er under behandling for smitsom sygdom eller parasitter, skal afsondres i et separat rum eller fjernes fra virksomheden og må ikke sælges eller på anden måde overdrages.

Stk. 2. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal virksomheden sikre, at hunden om fornødent isoleres, og at pleje iværksættes. Ved alvorlig lidelse, eller hvis hunden ikke hurtigt bedres, skal en dyrlæge straks tilkaldes.

Stk. 3. Virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse må alene drives fra samme sted som veterinær virksomhed eller andre former for konsultations- eller servicevirksomhed, der indebærer modtagelse af syge dyr, hvis det sikres, at hundene ikke udsættes for smitterisiko.

§ 10. Hunde skal, inden de indføres i virksomheden, om nødvendigt behandles mod utøj (ektoparasitter) og indvoldsorm (endoparasitter) efter den tilsynsførende dyrlæges anvisning.

§ 11. Hunde, der indføres i virksomheden, skal straks vaccineres mod hundesyge, parvovirus og hepatitis, medmindre der foreligger en dyrlægeerklæring om, at de er vaccineret mod de pågældende sygdomme i henhold til vaccinationspraksis efter almindelig anerkendt faglig standard.

Stk. 2. Hvalpe, der fødes i virksomheden, skal vaccineres mod hundesyge, parvovirus og hepatitis, senest når de er 12 uger gamle, og altid inden de forlader virksomheden

Stk. 3. Kravet i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis hvalpen forlader virksomheden sammen med moderen, inden den er 8 uger gammel.

§ 12. Foder skal opbevares hygiejnisk og utilgængeligt for dyr.

Stk. 2. Mad- og drikkeskåle skal holdes rene, og afvaskning skal finde sted uden for hundenes opholdsrum.

Protokol over hunde i virksomheden

§ 13. Virksomheden skal føre protokol over hunde, der er i virksomheden. I protokollen skal indføres oplysninger om hundenes race, køn, alder og ID-nummer samt dokumentation for vaccination i overensstemmelse med § 11. For hunde, der tilføres virksomheden, skal endvidere angives ejerens eller sælgerens navn og adresse samt datoen for indførelsen. Ved salg af hunde skal køberens navn og adresse samt datoen for salget angives.

Stk. 2. Virksomheden skal opbevare protokollen i mindst 3 år.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen og den tilsynsførende dyrlæge skal til enhver tid have adgang til at gennemse protokollen.

Indretning af lokaler m.v.

§ 14. Lokaler, hvori hundene holdes, skal være indrettet og udformet på en sådan måde, at god hygiejnisk standard kan opretholdes.

Stk. 2. Når hundene opstaldes i andre bygninger end private boliger, skal der være adgang til rindende koldt og varmt vand til rengøring, vask og desinfektion af inventar, foderskåle og andet udstyr, der har været i kontakt med hunde. Gulve, vægge, lofter og inventar m.v. skal være af egnede materialer, så rengøring og desinfektion let kan foretages.

§ 15. Lokaler og udstyr skal være tilpasset hundenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Stk. 2. Der skal være mindst ét separat rum, hvor nyankomne, syge eller tilskadekomne hunde kan afsondres, og hvor kunder ikke har adgang.

Bokse

§ 16. Når hundene opstaldes i andre bygninger end private boliger, skal hundene opstaldes i bokse. Bestemmelserne vedrørende hundenes opholdsrum finder tilsvarende anvendelse på hundenes bokse. Ved bokse forstås indretninger, der, uden at være lokaler, inddeler hundene enkeltvis eller i mindre grupper.

Opholdsrum, løbegårde og udearealer

§ 17. Hundenes opholdsrum skal være forsvarligt indrettet og skal i størrelse og indretning tilgodese dyrenes behov for bevægelse og naturlig udfoldelse. Hundenes opholdsrum skal indeholde et beriget miljø, der som minimum består af legeredskaber og mulighed for at søge skjul.

Stk. 2. Hundenes opholdsrum skal som minimum opfylde følgende arealkrav:

1) Hunde med en vægt på indtil 15 kg. : 4 m2.

2) Hunde med en vægt på 16 - 40 kg. : 6 m2.

3) Hunde med en vægt på over 40 kg. : 8 m2.

Stk. 3. Minimumsarealkravene i stk. 2 halveres for efterfølgende hunde, hvis der opstaldes mere end én hund pr. opholdsrum, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Hundene skal have adgang til en løbegård. Ved løbegård forstås et indhegnet område, hvortil der er direkte adgang fra hundens opholdsrum. Hundenes løbegård skal indeholde et beriget miljø, der som minimum består af legeredskaber og mulighed for at søge ly. Kravet gælder dog ikke, hvis hundene holdes i private boliger.

Stk. 5. Har hundene fri adgang til en løbegård, kan arealkravene i stk. 2 og 3 nedsættes med indtil det halve, forudsat det samlede areal af hundenes opholdsrum og løbegården opfylder minimumsarealkravene i stk. 2 og 3. Hvis vejrmæssige forhold betinger det, kan adgangen til løbegården dog begrænses i en periode af hensyn til hundenes sundhed og velfærd.

Stk. 6 Et kuld hvalpe i alderen 6-10 uger skal have plads svarende til en voksen hund i moderens vægtklasse.

Stk. 7 Opholdsrum til tæver med hvalpe skal indrettes således, at tævens og hvalpenes behov tilgodeses, herunder at tæven fra hvalpene er 3 uger gamle frit skal kunne søge adskillelse fra hvalpene.

§ 18. Hundene skal have adgang til et udeareal, hvor de kan få daglig motion og frisk luft, jf. dog stk. 3. Hundenes udeareal skal indeholde et beriget miljø, der som minimum består af legeredskaber og mulighed for at søge ly.

Stk. 2. Udearealerne skal være forsvarligt indrettet således, at hundenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses og så hundene ikke kan undslippe.

Stk. 3. Har hundene ikke adgang til et udeareal, skal hundene motioneres udendørs i mindst 30 minutter mindst to gange dagligt.

§ 19. Når hundene opstaldes i andre bygninger end private boliger, skal opholdsrummenes tage være tætte, og gulvene skal være uigennemtrængelige for vand og fugt. Gulvene skal være forsynet med afløb.

Stk. 2. Der skal findes brikse eller lignende hvileanordninger til hvilested for hundene, hvor hundene kan hvile uden uønsket påvirkning fra træk, varme eller kulde.

Stk. 3. Hundenes opholdsrum med tilhørende brikse m.v. skal holdes rene, og skal mindst en gang om måneden, og inden nye hunde indsættes, renses grundigt og desinficeres efter den tilsynsførende dyrlæges anvisninger.

Stk. 4. Klimaet i hundenes opholdsrum skal være tilpasset hundenes behov, og opholdsrummene skal kunne opvarmes. Ventilation i hundenes opholdsrum skal være tilstrækkelig og må ikke medføre unødig træk.

Stk. 5. Elektriske installationer i hundenes opholdsrum skal være afskærmet eller placeret således, at de er utilgængelige for hundene.

§ 20. Hundenes opholdsrum skal indrettes således, at hundene ikke kan undslippe, og ingen udenforstående personer kan påføres skader.

Stk. 2. Gitre, net og andre anordninger skal være konstrueret og tilpasset således, at hundene ikke kan trænge gennem mellemrum, kile sig fast eller tilføjes skader. Materialer og befæstninger i gitre, net og andre anordninger skal være tilpasset hundenes størrelse og fysiske styrke således, at hundene ikke kan slippe ud ved f.eks. at kradse, grave eller gnave.

§ 21. I hundenes opholdsrum skal der være adgang til direkte dagslys eller kunstig belysning, så hundene kan opretholde normal aktivitet og adfærd. Lysintensiteten skal reguleres, så den ikke medfører ubehag for eller skade på hundene og således, at hundene kan følge deres naturlige døgnrytme.

§ 22. Hundenes opholdsrum skal være udformet og indrettet således, at hver hund har mulighed for en uforstyrret og naturlig indtagelse af foder og frisk vand.

Stk. 2. Hundene skal til enhver tid have adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.

§ 23. Hundenes opholdsrum skal være udformet og indrettet således, at tilsyn og pasning kan ske uden besvær og uden at påføre hundene unødig stress.

§ 24. Tilsyn skal ske mindst to gange dagligt.

Pasning og socialisering

§ 25. Hundene skal dagligt have individuel menneskelig kontakt udover kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af hundene.

Stk. 2. Ved erhvervsmæssigt opdræt af hunde skal hver enkelt hund, der er over fire uger gammel, dagligt have individuel menneskelig kontakt i minimum 15 minutter, og en tilstrækkelig socialisering af hunden skal sikres. Heri medregnes ikke kontakten i forbindelse med fodring, pleje eller lignende af hundene.

Personale m.v.

§ 26. Personer, der har det daglige ansvar for virksomhedens hundehold, skal have en sådan erfaring og faglig viden, at virksomheden kan drives dyreværnsmæssigt forsvarligt og således, at virksomhedens kunder kan vejledes og rådgives om forsvarlig hold af hundene. Denne virksomhedsansvarlige skal have gennemført en uddannelse vedrørende håndtering af hunde og herved erhvervet den fornødne viden om følgende emner nævnt i nr. 1-10:

1) Den gældende lovgivning om dyreværn, smittebeskyttelse for hunde og indførsel af hunde.

2) Hundeadfærd og hundevelfærd.

3) Pasning og transport af hunde.

4) Hygiejne, rengøring, desinfektion og affaldshåndtering.

5) Ernæringslære og foderhåndtering.

6) Smittebeskyttelse.

7) Håndtering af hunde.

8) Hundes følsomhed over for miljøpåvirkninger og stress.

9) Hunderacegrupper.

10) Sygdomslære og håndtering af skader.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen godkender uddannelser omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., gælder ikke for personer, der kan dokumentere, at de i en sammenhængende periode på 1 år inden for de sidste 5 år har haft det daglige ansvar for en tilsvarende virksomhed omfattet af § 1 og erfaringen vedrører samme type virksomhed.

Stk. 4. Dokumentation for de i stk. 3 nævnte forhold skal på forlangende forevises for Fødevarestyrelsen.

§ 27. Der skal til virksomheden og for dennes regning være knyttet en dyrlæge.

Stk. 2. Virksomheden skal over for Fødevarestyrelsen oplyse navnet på den tilsynsførende dyrlæge. Ved senere skift af tilsynsførende dyrlæge skal virksomheden underrette Fødevarestyrelsen herom.

Stk. 3. Virksomheden skal foranledige, at dyrlægen tilser virksomheden mindst 2 gange årligt.

Stk. 4. Virksomheden skal kunne fremvise dokumentation for dyrlægens tilsyn efter stk. 3.

Oplysningspligt

§ 28. Hvis virksomheden er omfattet af § 1, nr. 3, skal virksomheden give kunderne kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen, som meddeler tilladelse efter dyreværnslovens § 18, stk. 1. Oplysningerne skal gives til eller gøres tilgængelige for kunden, inden der indgås aftale om anbringelse af hunden i pensionen eller internatet.

Stk. 2. Oplysningerne gives eller gøres tilgængelige på den måde, som den, der driver virksomheden, finder mest egnet. Oplysningerne kan herunder gøres tilgængelige ad elektronisk vej via en adresse oplyst af den pågældende eller ved, at oplysningerne er tilgængelige der, hvor virksomheden er beliggende.

Pasningsvejledninger

§ 29. Ved salg af hunde skal der senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udleveres en skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af hunden.

Stk. 2. Pasningsvejledningen skal mindst indeholde oplysninger om

1) race eller type,

2) forventet levealder,

3) fuldvoksen størrelse,

4) fodring,

5) anbefalet størrelse og indretning af opholdsarealer og eventuelle anlæg,

6) stimulering og behov for motion,

7) sociale behov,

8) særlige pasningsbehov,

9) typiske tegn på sygdom eller nedsat trivsel og

10) formering, yngelpleje og eventuel neutralisation.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2, nr. 1-3 og 5, finder i tilfælde, hvor den pågældende hunds race eller type ikke umiddelbart kan fastslås, kun anvendelse, i det omfang det er muligt at give oplysningerne.

Kapitel 4

Tilsyn og straf

§ 30. I virksomheder, som har fået meddelt tilladelse efter § 5, stk.1, gennemfører Fødevarestyrelsen kontrol med veterinære forhold, herunder dyrevelfærd, ved et årligt ordinært kontrolbesøg i medfør af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger.

Stk. 2. Hvis Fødevarestyrelsen har gennemført to ordinære kontrolbesøg uden anmærkninger (indskærpelser, påbud, forbud, bødeforelæg eller politianmeldelser) i en virksomhed, og virksomheden ikke i øvrigt har fået anmærkninger i den mellemliggende periode, nedsættes frekvensen til et kontrolbesøg hvert andet år. Nedsættelsen bortfalder, hvis virksomheden på et senere tidspunkt får en anmærkning for overtrædelse af veterinærlovgivningen, herunder dyreværnslovgivningen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan som led i kontrolkampagner og lignende gennemføre supplerende kontrolbesøg i de af stk. 1 omfattede virksomheder. Fødevarestyrelsen kan endvidere i særlige tilfælde undlade at gennemføre kontrolbesøg, hvis styrelsen vurderer, at overholdelse af veterinærlovgivningen, herunder dyreværnslovgivningen, mere hensigtsmæssigt kan kontrolleres på anden vis.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen gennemfører et ekstra kontrolbesøg i virksomheder, som får anmærkninger for overtrædelser af veterinærlovgivningen, herunder dyreværnslovgivningen. Fødevarestyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om at pålægge en virksomhed to eller flere ekstra kontrolbesøg, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre overholdelse af veterinærlovgivningen, herunder dyreværnslovgivningen.

§ 31. Fødevarestyrelsen offentliggør resultater og sanktioner på baggrund af Fødevarestyrelsens kontrol i henhold til § 30.

§ 32. Resultatet af kontrollen i henhold til § 30 anføres på kontrolrapporten. Resultatet bliver sammenfattet i en kategori, som vises på www.findhundesmiley.dk med ét af de symboler, som er gengivet i bilag 1.

Stk. 2. Virksomheder må ikke ved anvendelsen af tidligere kontrolrapporter eller på anden måde vildlede forbrugerne med hensyn til resultaterne af kontrollen.

§ 33. For alle virksomheder, som har fået meddelt tilladelse efter § 5, stk. 1, offentliggør Fødevarestyrelsen de seneste to kontrolrapporter på www.findhundesmiley.dk.

Stk. 2. En virksomheds seneste to kontrolrapporter offentliggøres på www.findhundesmiley.dk, indtil virksomheden ophører, eller der er registreret ejerskifte.

Stk. 3. Virksomhederne kan aflevere eller indsende skriftlige bemærkninger til de seneste to kontrolrapporter til Fødevarestyrelsen. Bemærkninger på op til 300 karakterer vil herefter blive offentliggjort på www.findhundesmiley.dk.

§ 34. Virksomheder, som markedsfører aktiviteter eller ydelser omfattet af denne bekendtgørelse på egen hjemmeside eller på sociale medier, skal på et let synligt sted på hjemmesiden eller det sociale medie vise den seneste kontrolrapport, jf. § 32. Dette kan ske ved at linke til kontrolrapporten på Fødevarestyrelsens www.findhundesmiley.dk.

§ 35. Ved offentliggørelse af resultater fra kontrolkampagner, kontrolbesøg og lignende kan Fødevarestyrelsen offentliggøre navne og adresser på de af bekendtgørelsen omfattede virksomheder.

§ 36. Fødevarestyrelsen offentliggør kontrolresultater, herunder bødestørrelse, inden de administrative klagemuligheder er udtømte, bødeforelægget er endeligt vedtaget, eller der er faldet endelig dom.

§ 37. Medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning straffes med bøde den, der:

1) driver virksomhed uden tilladelse efter § 3, stk. 1, eller driver virksomhed efter en tilladelse er tilbagekaldt, jf. § 5, stk. 2,

2) overtræder vilkår fastsat efter § 3, stk. 2,

3) undlader at indhente Fødevarestyrelsens godkendelse af udvidelse eller væsentlig ombygning af virksomheden i overensstemmelse med § 6,

4) undlader at sikre hundene forsvarlige forhold og behandling i overensstemmelse med §§ 7-12,

5) undlader at føre, opbevare eller give Fødevarestyrelsen og den tilsynsførende dyrlæge adgang til protokol over hunde i virksomheden i overensstemmelse med § 13,

6) ikke har indrettet lokaler, opholdsrum, løbegårde eller udearealer, i overensstemmelse med §§ 14-23,

7) undlader at sikre hundene adgang til et udeareal, hvor de kan få daglig motion, i overensstemmelse med § 18, stk. 1, 1. pkt., eller undlader at sikre hundene daglig motion i overensstemmelse med § 18, stk. 3,

8) undlader at tilse hundene i overensstemmelse med § 24,

9) ikke sikrer tilstrækkelig pasning og socialisering af hundene i overensstemmelse med § 25,

10) ikke opfylder krav om uddannelse eller dokumenteret erfaring i overensstemmelse med § 26,

11) ikke opfylder krav om tilknytning af og tilsyn af dyrlæge i overensstemmelse med § 27,

12) tilsidesætter sin oplysningspligt efter § 28,

13) ikke udleverer pasningsvejledning efter § 29, stk. 1,

14) udleverer en pasningsvejledning, som ikke lever op til kravene i § 29, stk. 2 eller 3,

15) vildleder forbrugerne i strid med 32, stk. 2, eller

16) undlader at vise virksomhedens kontrolrapporter på en hjemmeside eller et socialt medie i overensstemmelse med § 34.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse m.v.

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1463 af 7. december 2015 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 26. februar 2018

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Christin Lia


Bilag 1

Kategorisering

Kategoriseringen omfatter følgende symboler:

 
Ingen anmærkninger
1: Ingen anmærkninger
 
Indskærpelse, påbud eller forbud
2 og 3: Indskærpelse, påbud eller forbud
 
Politianmeldelse eller tilbagekaldelse af tilladelse
4: Politianmeldelse eller tilbagekaldelse af tilladelse

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36).