Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over, at en TV-station havde bragt billeder af ham i fredagsbaren på Danmarks Journalisthøjskole.

Parterne havde givet modstridende forklaringer om, hvorvidt TV-stationen havde givet klager mulighed for at forlade fredagsbaren, inden optagelserne startede. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet kunne nævnet ikke afgøre, hvilken forklaring der var den rigtige, og nævnet havde derfor ikke grundlag for at udtale kritik på dette punkt.

Nævnet lagde til grund, at fredagsbaren på Danmarks Journalisthøjskole må anses for at være et frit tilgængeligt sted, og fandt ikke, at optagelserne af klager havde et sådant indhold, at TV-stationen havde handlet i strid med god presseskik ved at offentliggøre dem.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-62

 

[K] har klaget til Pressenævnet over et indslag i TV-Avisen den 27. februar 2004, idet han finder, at god presseskik er tilsidesat.

Indslaget blev indledt på følgende måde:

Studievært : ” I stedet går vi til en historie, der nok kan kalde på forargelsen hist og pist. Kurt Thorsen og [K] stod bag Danmarkshistoriens største bedragerisag og blev idømt 6 og 4 års fængsel. Alligevel går de rundt på åben gade. Kurt Thorsen nyder nattelivet, og [K] uddanner sig og bor på pension med fri internetforbindelse.”

Der blev herefter vist klip fra fredagsbaren på Danmarks Journalisthøjskole, hvor [K] opholder sig. [K] forsøger at undgå at blive filmet, og en af hans medstuderende siger ”Lad være med at optage her, lad være”, mens han forsøger at sætte en hånd op foran kameraet. Der blev vist endnu et klip med [K] i selskab med medstuderende. Da han ser, at han bliver filmet, forsvinder han ud af billedet. Klippet var ledsaget af følgende speak:

Speak : ”[K] afsoner lige nu 4 års fængsel for bedrageri. Det foregår blandt andet her i fredagsbaren på Danmarks Journalisthøjskole.”

Senere i indslaget blev der vist endnu et klip fra fredagsbaren, hvor [K] sidder sammen med to medstuderende. Da han ser, at han bliver filmet, rejser han sig og går. Klippet var ledsaget af følgende speak:

Speak : ”[K] er lige nu i gang med at uddanne sig til journalist. Derfor er han netop flyttet ind på pensionen Skejby. Her har han fri internetadgang og egen nøgle til hoveddøren.”

Indslaget blev afsluttet med følgende speak:

Studievært : ”Og det var i dag ikke muligt at træffe Kurt Thorsen. Heller ikke [K] ønskede at kommentere sagen.”

[K] har klaget over, at Danmarks Radio har bragt billeder af ham i fredagsbaren på Danmarks Journalisthøjskole. Han har anført, at fredagsbaren ikke er et frit tilgængeligt sted, idet baren drives af en forening dannet af de studerende og ikke er åben for andre end eleverne på Journalisthøjskolen.

[K] har oplyst, at Danmarks Radios journalist henvendte sig til ham og anmodede om et interview, hvilket han afslog, hvorefter journalisten tilkendegav, at dette ville blive respekteret. Journalisten og kameramanden begav sig herefter mod udgangen, hvor kameraet kort efter blev tændt. Han forsøgte at undgå at blive filmet ved at løbe om bag en søjle. En af hans medstuderende bad forgæves om, at han ikke blev filmet. Det er ikke korrekt – som anført af Danmarks Radio over for nævnet – at Danmarks Radio gav ham mulighed for at forlade fredagsbaren, inden optagelserne begyndte.

Danmarks Radio har anført, at strafafsoning er et emne, der har stor samfundsmæssig interesse. Man valgte i indslaget at fokusere særligt på vilkårene for de fanger, der er mere kendte i offentligheden. Sagen om [K] har stor offentlig interesse og har haft stor mediedækning igennem hele forløbet af straffesagen. [K] er fortsat en offentlig person, der må tåle, at medierne går tættere på ham end på ”almindelige” mennesker.

Ifølge de oplysninger, som Danmarks Radio har fået, er fredagsbaren ikke en lukket forening med medlemskartotek og begrænset adgang for medlemmer, men derimod et frit tilgængeligt sted uden særlige adgangsregler. Journalisten sikrede sig dog inden optagelserne samtykke fra fredagsbarens formand til at filme i lokalet.

[K] havde ret til at nægte at medvirke i indslaget, men han kunne ikke frabede sig at blive filmet, da han befandt sig på et frit tilgængeligt sted. Inden optagelsernes start fik han valget mellem at forlade stedet og derved undgå at blive filmet eller at blive på stedet og tåle at blive fotograferet. Journalisten meddelte ham, at han ville blive filmet i fredagsbaren, hvortil han svarede, at han i så fald ville forlade stedet. Han forlod imidlertid ikke stedet, men satte sig blandt sine medstuderende, hvorefter optagelserne startede.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Bo Maltesen, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Parterne har givet modstridende forklaringer om, hvorvidt Danmarks Radio gav [K] mulighed for at forlade fredagsbaren, inden optagelserne startede. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet kan nævnet ikke afgøre, hvilken forklaring der er den rigtige, og nævnet har derfor ikke grundlag for at udtale kritik på dette punkt.

Nævnet lægger til grund, at fredagsbaren på Danmarks Journalisthøjskole må anses for at være et frit tilgængeligt sted, og finder ikke, at optagelserne af [K] har et sådant indhold, at Danmarks Radio har handlet i strid med god presseskik ved at offentliggøre dem.

Afgjort den 21. juni 2004.