Senere ændringer til forskriften
Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand, spiritusafgiftsloven, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven1)

(Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas indeholdt i lightere ved indførsel)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017, som ændret senest ved § 12 i lov nr. 1667 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »afgiftspligtige elektricitet,«: »herunder den afgiftspligtige elektricitet, som en udlejer af havneplads forsyner sine lejeres medbragte lystfartøjer med uden særskilt betaling, og den afgiftspligtige elektricitet, som en udlejer af campingplads forsyner sine lejeres medbragte campingenheder og køretøjer med uden særskilt betaling,«.

2. Efter § 11 d indsættes:

»§ 11 e. For at tilbagebetaling af afgift efter § 11, stk. 1, nr. 1, kan finde sted for afgiftspligtig elektricitet, som en udlejer af havneplads forsyner sine lejeres medbragte lystfartøjer med uden særskilt betaling, skal den samlede mængde elektricitet til lystfartøjerne være opgjort særskilt på grundlag af målinger af elektricitet. I hver af månederne april, maj, juni, juli, august og september kan udlejeren få tilbagebetalt afgiften nedsat med 0,4 øre pr. kilowatt-time. I hver af de øvrige måneder i kalenderåret kan udlejeren få tilbagebetalt afgiften efter § 11, stk. 3, 7. pkt.

Stk. 2. For at tilbagebetaling af afgift efter § 11, stk. 1, nr. 1, kan finde sted for afgiftspligtig elektricitet, som en udlejer af campingplads forsyner sine lejeres medbragte campingenheder og køretøjer med uden særskilt betaling, skal den samlede mængde elektricitet til campingenhederne og køretøjerne være opgjort særskilt på grundlag af målinger af elektricitet. I hver af månederne april, maj, juni, juli, august og september kan udlejeren få tilbagebetalt afgiften nedsat med 0,4 øre pr. kilowatt-time. I hver af de øvrige måneder i kalenderåret kan udlejeren få tilbagebetalt afgiften efter § 11, stk. 3, 7. pkt.

Stk. 3. § 11, stk. 3, 12. pkt., finder ikke anvendelse for elektricitet, som er omfattet af stk. 2.«

§ 2

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 132 af 16. februar 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, indsættes efter »afgiftspligtige vand«: », herunder det afgiftspligtige vand, som en udlejer af havneplads forsyner sine lejeres medbragte lystfartøjer med uden særskilt betaling, og det afgiftspligtige vand, som en udlejer af campingplads forsyner sine lejeres medbragte campingenheder og køretøjer med uden særskilt betaling«.

§ 3

I spiritusafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 82 af 21. januar 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 2 i lov nr. 1554 af 13. december 2016 og § 5 i lov nr. 1686 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »ætanolstyrke«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 2 indsættes som stk. 2-6:

»Stk. 2. For hvert kalenderår ydes der en afgiftslettelse pr. hektoliter spiritus (100 pct. ætanolstyrke) som defineret i § 1, stk. 1, der er fremstillet af det enkelte destilleri.

Stk. 3. Afgiftslettelsen afhænger af destilleriets fremstilling af spiritus i det foregående kalenderår, jf. dog stk. 4. For destillerier, der højst har fremstillet 10 hl spiritus i det foregående kalenderår, udgør afgiftslettelsen 7.500 kr. pr. hektoliter i det aktuelle kalenderår. Der kan ikke opnås moderation for mere end 10 hl i det aktuelle kalenderår. For destillerier, der har fremstillet over 10 hl spiritus i det foregående kalenderår, udgør afgiftslettelsen 0 kr. pr. hektoliter i det aktuelle kalenderår.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på destillerier, der er nystartede i det aktuelle kalenderår og derfor ikke har fremstillet spiritus i det foregående kalenderår.

Stk. 5. Det er en forudsætning for afgiftslempelsen efter stk. 2-4, at destilleriet er juridisk og økonomisk uafhængigt af andre destillerier og ikke drives på licens.

Stk. 6. De lettelser i afgiften, der er fastsat i stk. 2-4, finder også anvendelse for spiritus, der leveres fra små, uafhængige destillerier i andre medlemsstater.«

§ 4

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 7, indsættes som 3. pkt.:

»Der ydes desuden afgiftsfritagelse for gas, der er indeholdt i lightere, der indføres fra udlandet.«

§ 5

I lov om afgift af kvælstofoxider, jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 13. oktober 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1385 af 28. december 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Der ydes desuden afgiftsfritagelse for gas, der er indeholdt i lightere, der indføres fra udlandet.«

§ 6

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. For hvert kalenderår ydes en afgiftslettelse pr. hektoliter øl (øl med et ætanolindhold på 0,5 pct. vol. eller derover), der er fremstillet af det enkelte bryggeri.

Stk. 2. Afgiftslettelsen afhænger af bryggeriets fremstilling af øl i det foregående kalenderår, jf. dog stk. 3. For bryggerier, der højst fremstiller 3.700 hl, udgør afgiftslettelsen 77,08 kr. pr. hektoliter. For bryggerier, der fremstiller over 3.700 hl, men højst 20.000 hl, udgør afgiftslettelsen 259.939 kr. divideret med den udleverede hektoliter-mængde øl tillagt 6,83 kr. For bryggerier med en fremstilling på over 20.000 hl udgør afgiftslettelsen 22,02 kr. pr. hektoliter reduceret med et kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den udleverede hektoliter-mængde øl med 9.083. Der forhøjes til nærmeste hele ørebeløb, der er deleligt med 5. Der kan ikke opnås moderation for mere end 200.000 hl i det aktuelle kalenderår. For bryggerier, der har fremstillet over 200.000 hl øl i det foregående kalenderår, udgør afgiftslettelsen 0 kr. pr. hektoliter.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på bryggerier, der er nystartede i det aktuelle kalenderår og derfor ikke har fremstillet øl i det foregående kalenderår.

Stk. 4. Det er en forudsætning for afgiftslempelsen efter stk. 1-3, at bryggeriet er juridisk og økonomisk uafhængigt af andre bryggerier og ikke drives på licens.

Stk. 5. De lettelser i afgiften, der er fastsat i stk. 1-3, finder også anvendelse for øl, der leveres fra små, uafhængige bryggerier i andre medlemsstater.«

§ 7

I lov nr. 1686 af 26. december 2017 om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, lov om afgift af konsum-is, spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen) foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, ændres »§ 22, stk. 4, nr. 1-3« til: »§ 22, stk. 4, nr. 1-3 og 6«.

2. I § 8, stk. 2, ændres »§ 22, stk. 4, nr. 1-3« til: »§ 22, stk. 4, nr. 1-3 og 6«.

3. I § 8, stk. 6, 3. pkt., indsættes efter »efter stk. 1«: », senest den 5. marts 2018 for godtgørelse efter chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 6, jf. stk. 1,«.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2018, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. § 11 e, stk. 3, i lov om afgift af elektricitet som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, har virkning fra og med den 1. januar 2020.

Givet på Amalienborg, den 13. februar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).