Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og forskellige andre love

(Ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 60, stk. 1, indsættes efter »Ankestyrelsen«: », jf. dog § 60 a«.

2. Efter § 60 indsættes:

»§ 60 a. Aftaler om kommunale fællesskaber, jf. § 60, stk. 1, der opfylder kriterierne i revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 4, kræver ikke godkendelse fra Ankestyrelsen. § 60, stk. 2 og 3, gælder ikke for sådanne aftaler.

Stk. 2. Aftaler omfattet af stk. 1 kan ophæves på de vilkår, der er indeholdt i aftalen, når et flertal af deltagerne beslutter det. En deltager kan udtræde af en sådan aftale på de vilkår, der er indeholdt i aftalen.

Stk. 3. Deltagerne orienterer inden for rimelig tid Ankestyrelsen om indgåelse, ophævelse og udtræden af aftaler omfattet af stk. 1.

Stk. 4. I aftaler omfattet af stk. 1 kan der kun fastsættes vilkår om, at det kommunale fællesskab yder diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, stk. 2 og 3, til medlemmerne af fællesskabets styrende organ for deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af hvervet.«

§ 2

I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1665 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, nr. 1, ændres »godkendt i henhold til« til: »omfattet af«.

§ 3

I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 3, ændres »skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed, jf.« til: »er omfattet af«.

§ 4

I lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne foretages følgende ændring:

1. I § 2 ændres »de kommunale tilsynsmyndigheder samt af trafikministeren« til: »den kommunale tilsynsmyndighed efter §§ 60 og 60 a i lov om kommunernes styrelse og af transport-, bygnings- og boligministeren«.

§ 5

I lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012, som ændret ved § 3 i lov nr. 658 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 3, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Den kommunale tilsynsmyndighed godkender efter §§ 60 og 60 a i lov om kommunernes styrelse aftaler om et kommunalt fællesskab om drift af en eller flere havne. Sådanne aftaler skal også godkendes af transport-, bygnings- og boligministeren.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. § 1 finder ikke anvendelse på anmodninger efter § 60 i lov om kommunernes styrelse, der er modtaget af Ankestyrelsen før lovens ikrafttræden. For sådanne anmodninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. februar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Simon Emil Ammitzbøll-Bille