Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31989D0382
 
31997R3322
 
32009R0223
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik1)

(Introduktion af officiel offentligt produceret statistik og gennemførelse af forordning om europæiske statistikker)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1272 af 16. december 2009 og § 17 i lov nr. 579 af 1. juni 2010 og senest ved § 68 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »styrelse« til: »bestyrelse«, og »styrelsen« til: »bestyrelsen«.

2. § 1 affattes således:

»§ 1. Danmarks nationale statistikmyndighed er Danmarks Statistik. Danmarks Statistik er en fagligt uafhængig statslig myndighed, som hører under økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 2. Danmarks Statistik varetager følgende opgaver:

1) Udvikling, indsamling, udarbejdelse og formidling af statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold,

2) udarbejdelse af statistiske ydelser på begæring af ministerier, kommunalbestyrelser, regionsråd og andre offentlige myndigheder og institutioner til brug for lovgivning, analyse og administration mod anvisning af finansiering,

3) ledelse af eller medvirken ved indretning og benyttelse af de offentlige myndigheders og institutioners registre, som kan anvendes til statistiske formål,

4) samordning af den officielle offentligt producerede statistik,

5) statistikfaglige interesser i forbindelse med offentlige digitaliseringstiltag og

6) opgaver vedrørende internationalt statistisk samarbejde.

Stk. 3. Danmarks Statistik kan ud over de opgaver, der er omtalt i stk. 2,

1) udarbejde statistiske analyser og prognoser,

2) bistå udvalg og kommissioner i statistiske spørgsmål,

3) indsamle og kvalitetssikre oplysninger og stille disse til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner som databehandler for andre dataansvarlige offentlige myndigheder og institutioner,

4) stille data til rådighed for statistisk analyse og videnskabelige formål og

5) drive indtægtsdækket og tilskudsfinansieret virksomhed på grundlag af institutionens statistiske produktion og afledte aktiviteter, jf. Finansministeriets budgetvejledning.

Stk. 4. Offentlige myndigheder eller institutioner, der forbereder indsamling og bearbejdning af statistiske oplysninger, skal underrette Danmarks Statistik herom med henblik på samordning.«

3. § 2 affattes således:

»§ 2. Ledelsen af Danmarks Statistik varetages af en bestyrelse med rigsstatistikeren som formand og 7 øvrige medlemmer. Rigsstatistikerens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske og økonomiske ledelse af Danmarks Statistik.«

4. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Rigsstatistikeren har eneansvaret for fastlæggelse af de faglige kriterier for udvikling, indsamling, udarbejdelse og formidling af Danmarks Statistiks statistikproduktion.

Stk. 2. Rigsstatistikeren træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende den interne forvaltning.

Stk. 3. Rigsstatistikeren ansætter og afskediger institutionens personale. Ved ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd afgiver rigsstatistikeren indstilling herom til økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 4. Rigsstatistikeren repræsenterer Danmark i det europæiske statistiksystem og andre internationale statistiske fora.

Stk. 5. Rigsstatistikeren ansættes og afskediges af økonomi- og indenrigsministeren efter indstilling fra bestyrelsen. Rigsstatistikeren deltager ikke i bestyrelsens behandling heraf. Den samlede ansættelsesperiode kan ikke overstige 9 år. Ansættelsesområdet er Danmarks Statistik.

§ 2 b. Bestyrelsen sikrer den faglige uafhængighed for den officielle offentligt producerede statistik og for institutionen Danmarks Statistik.

Stk. 2. Bestyrelsen behandler og træffer beslutning i sager af betydning for institutionens strategiske ledelse, herunder arbejdsplan, statistikprogram og budget, og træffer beslutning om, i hvilket omfang og på hvilken måde de oplysninger, der er nævnt i §§ 3 a og 8-12, skal indhentes.

Stk. 3. Medlemmerne af bestyrelsen beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren efter indstilling fra rigsstatistikeren for en periode af 4 år med mulighed for genbeskikkelse i én periode.

Stk. 4. Medlemmerne af bestyrelsen beskikkes i deres personlige og faglige egenskab uden at være undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen myndighed, organisation el. lign. Ved beskikkelsen skal tilstræbes en bred sammensætning, der sikrer bestyrelsens indsigt i relevante samfundsområder, statistisk ekspertise og indsigt i både offentlig og privat virksomhed.«

5. § 3 affattes således:

»§ 3. Økonomi- og indenrigsministeren tildeler Danmarks Statistik en bevilling til dækning af udgifterne ved Danmark Statistiks ordinære statistikproduktion. Finansieringen fastsættes på grundlag af de årlige bevillingslove.

Stk. 2. Økonomi- og Indenrigsministeriet fører tilsyn med, om Danmarks Statistiks interne forvaltning udføres i overensstemmelse med Finansministeriets regler og retningslinjer.«

6. § 4 affattes således:

»§ 4. Offentligt produceret alment samfundsbelysende statistik er den statistik, der løbende produceres af offentlige myndigheder og institutioner, og som er landsdækkende og offentligt tilgængelig og udgives med en fast frekvens.

Stk. 2. Danmarks Statistik udarbejder og offentliggør årligt en liste over offentligt produceret alment samfundsbelysende statistik på basis af myndighedernes indberetninger herom.«

7. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Officiel offentligt produceret statistik er den del af offentligt produceret alment samfundsbelysende statistik, der efterlever retningslinjer for officiel offentligt produceret statistik, jf. § 4 c.

Stk. 2. Offentlige myndigheder og institutioner, der ønsker, at deres offentligt producerede alment samfundsbelysende statistikker skal indgå i den officielle offentligt producerede statistik, jf. § 4 b, stk. 2, skal anmode Danmarks Statistik om dette.

Stk. 3. Produktion af officiel offentligt produceret statistik skal ske på et uafhængigt grundlag og uafhængigt af tjenstlig, jf. dog stk. 4, eller politisk instruks.

Stk. 4. Lederne af de statistikansvarlige enheder eller ledere med ansvar for statistik i de statistikproducerende myndigheder er fagligt uafhængige og har det faglige ansvar for produktionen af officielle offentligt producerede statistikker.

§ 4 b. Danmarks Statistik skal som national statistikmyndighed, jf. § 1, stk. 1, koordinere aktiviteter i forbindelse med udvikling, indsamling, udarbejdelse og formidling af officiel offentligt produceret statistik i henhold til de retningslinjer, der gælder for officiel offentligt produceret statistik.

Stk. 2. Danmarks Statistik udarbejder, vedligeholder og offentliggør en liste over officiel offentligt produceret statistik.

Stk. 3. Al statistik, som i Danmark produceres til EU’s statistiske program, behandles som officiel offentligt produceret statistik.

Stk. 4. Danmarks Statistik vedligeholder en fælles offentlig portal for officiel offentligt produceret statistik, der giver adgang til statistikkerne og deres annoncerede tidspunkt for offentliggørelse.

§ 4 c. Det påhviler Danmarks Statistik at udarbejde og revidere retningslinjer for officiel offentligt produceret statistik, der baserer sig på internationale standarder for statistik, og at koordinere og løbende evaluere deres efterlevelse hos de myndigheder, der producerer officiel offentligt produceret statistik. Evalueringen baseres på oplysninger, som de statistikproducerende eller statistikansvarlige myndigheder indberetter til Danmarks Statistik.

Stk. 2. Med henblik på at sikre efterlevelsen af retningslinjer for officiel offentligt produceret statistik udarbejder Danmarks Statistik på grundlag af de løbende evalueringer en årlig rapport, som forelægges for økonomi- og indenrigsministeren.«

8. Efter § 6 indsættes:

»§ 7. Danmarks Statistiks behandling af erhvervsdata er underlagt de krav til databeskyttelse, der følger af artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. februar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Officielle noter

1) I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program, EU-Tidende 2009, nr. L 87, side 164, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/759 af 29. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker, EU-Tidende 2015, nr. L 123, side 90. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.