Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

(Uddannelsesparathedsvurdering)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 28. september 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 g, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»De forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat, der er nævnt i 1. pkt, suppleres med en tværgående vurdering af elevens praksisfaglige kompetencer.«

2. I § 2 g, stk. 2, 3. pkt., ændres »sociale og personlige« til: »sociale, personlige og praksisfaglige«.

3. I § 2 i indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) Procedurer og kriterier for de praksisfaglige forudsætninger, som indgår i den tværgående vurdering.«

Nr. 2-6 bliver herefter nr. 3-7.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. februar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Merete Riisager