Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret senest ved lov nr. 1691 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »forsørge ansøgeren,«: »i en periode på 10 år«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2018.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger om opholdstilladelse, der er indgivet før den 15. november 2017. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet i København, den 26. februar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg