Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret senest ved lov nr. 1691 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. § 52, stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 1-3.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2018.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for endelige administrative afgørelser, der er truffet forud for lovens ikrafttræden. For sådanne afgørelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet i København, den 26. februar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg