Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

§ 1

I bekendtgørelse nr. 733 af 16. juni 2016 om statens voksenuddannelsesstøtte, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1152 af 30. august 2016, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »§ 13, stk. 6 og 7« til: »§ 13, stk. 7 og 8«.

2. I § 9 a, stk. 2, nr. 4, ændres »uddannelse« til: »uddannelsen«.

3. I § 20 indsættes som stk. 1:

»Til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. § 10, stk. 1, nr. 1, 2 og 9, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse, jf. § 22, stk. 1, ydes SVU ud fra en dagssats svarende til dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

stk. 1-6 bliver herefter stk. 2-7.

4. I § 20, stk. 1, der bliver stk. 2, ændres »§ 10« til: »§ 10, stk. 1, nr. 3-9,« og »ugesats« ændres til: »dagssats«.

5. I § 20, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

6. I § 20, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »1/37 af ugesatsen til heltidsuddannelse« til: »dagssatsen til heltidsuddannelse delt med 7,4«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2018 og har virkning fra den 1. januar 2018.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 27. februar 2018

Nikolaj Veje

/ Marianne Gjevert Petersen