Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (22. februar 2018)

Ministeren for fiskeri og ligestilling (Karen Ellemann):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven (Opfølgning på "Fiskeripakken", Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.)

(Lovforslag nr. L 151)

Loven fremsættes som en del af aftalen om Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri fra december 2016 samt den i november 2017 indgåede aftale om indsats mod kvotekoncentration.

Til opfølgning af aftalen fra 2016 tilsigter lovforslaget, at det skal være muligt for ministeren at tildele fiskerirettigheder til foreninger, der har som vedtægtsmæssigt formål at oplyse og udbrede viden om det lokale kystfiskeri i Danmark. Der foreslås derfor til dette formål, at det bliver gjort muligt for ”frivillige kystfiskerforeninger” at drive erhvervsmæssigt fiskeri med et mindre fartøj.

Som led i aftalen fra november 2017 er det i pkt. 4 besluttet, at bestemmelsen i fiskeriloven om muligheden for at blive genregistreret strammes således, at reglen kun finder anvendelse på fiskere, der dokumenterbart har været helt ude af selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri i en periode. Hensigten med stramningen er at sikre mod omgåelse, således at det ikke skal være muligt for ejere af erhvervsfiskerselskaber, der ikke opfylder betingelserne for registrering som erhvervsfisker med A-status, efterfølgende at blive godkendt.

Endvidere indeholder forslaget en indsnævring af kredsen af personer, der ved arv eller hensidden i uskiftet bo kan overtage en bestående fiskeribedrift.

Endvidere foreslås den i loven udtrykkeligt nævnte sammensætning af Bierhvervsfiskernævnet ændret, således at det bliver muligt at tilpasse nævnets sammensætning i overensstemmelse med udviklingen og dermed repræsentere relevante, aktuelle organisationer og tidssvarende interesser.

Endelig indeholder lovforslaget en række ændringer af teknisk karakter. Ændringerne er en følge af en gennemgang af fiskeriloven i 2016, der blev gennemført som led i regeringens forenklingsinitiativer med henblik på at mindske antallet af regler.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.