Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ej medhold - medhold

J. nr. 2017-6810-39395

En mandlig studerende fik afslag på en ansøgning til en fuldtidsstilling. Det fremgik af jobopslaget, at der blev søgt efter en kvindelig medarbejder, og manden mente derfor, at afslaget var udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet vurderede, at jobopslaget var i strid med ligebehandlingslovens forbud mod kønsbestemt annoncering. Mandens ansøgning var imidlertid ikke omfattet af lovens beskyttelsesområde. Udover den aktuelle klage havde han inden for kort tid også klaget til nævnet over afslag på to stillinger hos andre virksomheder, som annoncerede efter værtinder. Nævnet vurderede, at manden, som var indskrevet på et fuldtidsstudium, ikke havde søgt stillingen hos indklagede for at opnå ansættelse, men alene for at indbringe sagen for nævnet med det formål at opnå en godtgørelse for kønsdiskrimination.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagede annoncerede efter en kvindelig medarbejder, og at klager ikke modtog svar på sin ansøgning.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede i stillingsopslaget af 26. maj 2017 søgte efter en kvindelig medarbejder.

Situationen i forbindelse med klagers ansøgning er udtryk for retsmisbrug og derfor ikke omfattet af ligebehandlingslovens beskyttelsesområde.

Sagsfremstilling

Klager, som er en mand, søgte den 12. juni 2017 en opslået stilling hos indklagede.

Af stillingsopslag af 26. maj 2017 fremgår:

”[Indklagede] søger kvindelig medarbejder.

Vi ønsker en serviceminded smilende medarbejder, som kan give kunderne en god oplevelse når de vælger at komme forbi for at få en sandwich eller en smoothie.

Arbejdstiderne er fra 11 til 15 dvs. 20 timer om ugen.

Hvis du kan se dig selv stå og betjene kunder, lave sandwich og smoothie, er du velkommen til at smide en ansøgning eller ringe så vi kan tag[e] en snak.

Det er ikke et krav at du har erfaring, men det vil hjælpe på sagen…”

Af stillingsopslag af 11. juni 2017 fremgår:

”Medarbejder søges

Medarbejder søges til nyopstartet sandwich bar [indklagede] på [gade].

Vi mangler en fuldtidsmedarbejder med erfaring inden for madbranchen, helst sandwich og lign.

Arbejdet består primært i salg af sandwich og friske juice.

Det er en fordel hvis du er/kan…

Du er præsentabel, frisk og udadvendt

Du kan tage ansvar

Du kan arbejde selvstændigt

Du kan bevare et smil på læben samt overblik, også når det går stærkt

Du har erfaring fra lignende job

Du har gerne hygiejnebevis, men ikke et krav

Løn aftales nærmere.

Vi åbner 20 juni, 2017

Er dette noget for dig så kan du sende en ansøgning til mig på: [mailadresse]”

Begge stillingsannoncer var opslået på Facebook.

Den 19. juni 2017 sendte klager følgende mail til indklagede:

”Kære [indklagede]

Jeg har desværre ikke hørt fra jer vedr. den sendte ansøgning.

Jeg er fortsat interesseret. ”

Klager modtog ikke et svar fra indklagede på sin ansøgning.

Den 13. juli 2017 indbragte han klagen for Ligebehandlingsnævnet.

Klager indgav desuden den 19. juni 2017 en klage til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling pga. køn i forbindelse med afslag på en ansøgning til en stilling som værtinde hos en anden virksomhed 20 timer ugentligt. Klager havde søgt denne stilling den 6. juni 2017.

Endvidere indgav klager den 28. juni 2017 en klage til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling pga. køn i forbindelse med afslag på en ansøgning til en fuldtidsstilling som værtinde. Klager havde søgt stillingen den 5. juni 2017.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Han ønsker sig tilkendt en godtgørelse.

Klager søgte stillingen den 12. juni 2017 på baggrund af stillingsopslaget af 11. juni 2017. Han søgte stillingen, idet han havde været arbejdsøgende siden april 2017, har bopæl tæt på indklagede og erfaring med arbejdsområdet.

Klager har valgt at indbringe klagen for Ligebehandlingsnævnet, idet han måtte konstatere, at han ikke var blevet taget i betragtning til stillingen og samtidig blev opmærksom på, at indklagede søgte efter en kvindelig medarbejder den 26. maj 2017. Klager henviser derudover til, at det fremgår af en kommentar til stillingsopslaget af 11. juni 2017, at indklagede søgte efter en kvinde.

Det er som følge heraf klagers opfattelse, at han ikke blev taget i betragtning til stillingen, fordi han er en mand.

Klager ønsker en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven. Godtgørelsen bør fastsættes til 25.000 kr.

Indklagede gør gældende, at klager ikke er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Det var en fejl, at der i stillingsopslaget af 26. maj 2017 blev søgt efter en kvindelig medarbejder. Da ledelsen blev opmærksom på fejlen, blev stillingsopslaget af 11. juni 2017 lagt på Facebook.

Klager søgte stillingen den 12. juni 2017. Han søgte således på baggrund af opslaget af 11. juni 2017.

Indklagede modtog mange ansøgninger. På grund af tidsmangel valgte indklagede kun at kontakte de ansøgere, som de fandt interessante.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ved annoncering ikke må angive, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Det fremgik af stillingsopslaget af 26. maj 2017, at indklagede søgte efter en kvindelig medarbejder.

Indklagede har herved handlet i strid med forbuddet mod annoncering

efter personer af et bestemt køn.

Klager får derfor medhold i denne del af klagen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke hjemmel til at udstede bøder eller tilkende godtgørelse i anledning af overtrædelse af forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Klager søgte efter det oplyste stillingen på baggrund af opslaget af 11. juni 2017. Det fremgår af stillingsopslaget af 11. juni 2017, at stillingen var på fuld tid.

Den 5. juni 2017 og den 6. juni 2017 søgte klager yderligere to stillinger hos andre virksomheder, som annoncerede efter henholdsvis en ”værtinde” 20 timer ugentligt og ”værtinder” på fuldtid. Begge sager blev af klager indbragt for nævnet, efter at han fik afslag på sine ansøgninger.

Nævnet vurderer på den baggrund, at klager, som er indskrevet på et fuldtidsstudium, ikke søgte den af indklagede opslåede stilling for at opnå ansættelse, men derimod med henblik på at indbringe sagen for nævnet alene med det formål at opnå en godtgørelse for kønsdiskrimination.

Denne situation henhører ikke under ligebehandlingslovens beskyttelsesområde, jf. nærmere EU-domstolens dom af 28. juli 2016 i sag C-423/15.

Klager får derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2 nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 6, om annoncering

§ 16 a, om delt bevisbyrde

<2017-6810-39395>