Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
32009L0013
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd1)

(Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1546 af 19. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 27 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjeneste omfattet af lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 2

I søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1548 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 a, stk. 2 og 3, indsættes efter »kr.«: », jf. dog stk. 10.«

2. I § 15 a, stk. 5, indsættes efter »stk. 2-4«: »og 10«.

3. I § 15 a, stk. 7 og 8, indsættes efter »stk. 1-6«: »og 10«.

4. I § 15 a indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. For handelsskibe og fiskeskibe med en bruttotonnage under 30 udgør den årlige afgift 300 kr.«

§ 3

I lov om Handelsflådens Velfærdsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 70 af 17. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd«.

2. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 124, side 30, og dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1882/2003/EF af 29. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 284, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1137/2008/EF af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1.«

3. Overalt i loven ændres »Handelsflådens Velfærdsråd« til: »Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd«.

4. § 1, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd har til opgave at

1) varetage og fremme foranstaltninger til søfarendes velfærd til søs og under ophold i havn i såvel ind- som udland, herunder praktisk bistand til søfarende, der er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, jf. § 10 a, stk. 1, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.,

2) fremme de ansattes fysiske og psykiske sundhed og sikkerhed,

3) forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning, blandt ansatte på danske handelsskibe,

4) skabe og udbygge grundlaget for, at skibenes sikkerhedsorganisationer gennem et organiseret arbejdsmiljøarbejde om bord sættes i stand til at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, således at der kan opretholdes et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling inden for skibsfarten og i samfundet,

5) kortlægge og vurdere handelsflådens arbejdsmiljøproblemer i samarbejde med rederiet og sikkerhedsorganisationen,

6) give oplysning og vejledning om de regler og bestemmelser, der gælder inden for søfartsområdet,

7) fremsætte ønsker og forslag til Søfartsstyrelsen om ændringer i bestemmelserne om sikkerheds- og sundhedsforhold på handelsskibe,

8) stille forslag og udtale sig om nye regler og om enkelte sager, som Søfartsstyrelsen forelægger det,

9) samarbejde og deltage i gensidig udveksling af informationer med andre berørte myndigheder og organer og

10) medvirke til indsamling og revision af statistisk materiale om sikkerheds- og sundhedsforholdene på handelsskibe.

Stk. 3. Til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsarbejdet for personer, der arbejder om bord, opretter Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd en arbejdsmiljøtjeneste under dets område. Arbejdsmiljøtjenesten har til opgave at

1) identificere og vurdere arbejdsmiljømæssige problemer på handelsskibe og bistå reder, skibsledelse og sikkerhedsorganisation ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål,

2) rådgive reder, skibsledelse og sikkerhedsorganisation om udførelse og vurdering af arbejdshygiejniske målinger,

3) rådgive reder, skibsledelse og sikkerhedsorganisation ved indkøb af, kontrol med og brug af personlige værnemidler,

4) forestå systematiske helbredsundersøgelser af særligt udsatte grupper eller enkeltpersoner og

5) medvirke ved undervisning og rådgivning i sikkerheds- og sundhedsmæssige og hygiejniske spørgsmål.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

5. I § 1 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråds opbygning, opgaver og funktioner, herunder om dokumentation og regnskabsføring og indhentelse af erklæring fra en revisor. Erhvervsministeren kan tillige fastsætte nærmere regler som nævnt i 1. pkt. for den arbejdsmiljøtjeneste, som Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd opretter.«

6. I § 2, 2. pkt., indsættes efter »være«: »ligeligt«.

7. I § 3 indsættes efter »dets virksomhed«: »og om arbejdsmiljøtjenestens opbygning, opgaver, funktioner og finansiering«.

8. I § 4, stk. 1, ændres »velfærdsrådets« til: »Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråds«.

9. I § 4, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »stk. 2«: » og 3«, og i 2. pkt. ændres »velfærdsrådet« til: »Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd«.

10. I § 4, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Midler, der stammer fra søfarende, må alene anvendes til varetagelse og fremme af foranstaltninger til søfarendes velfærd til søs og under ophold i havn i såvel ind- som udland.«

11. I § 4, stk. 4, ændres »Velfærdsrådets ledelse« til: »Ledelsen af Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd«, og »velfærdsrådets« ændres til: »Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråds«.

12. § 5, stk. 1, affattes således:

»Midlerne til Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråds virke, jf. § 1, stk. 2-4, tilvejebringes ved en afgift, der betales for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib, herunder skibsførere, og som er forsikret mod følger af ulykkestilfælde i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. Afgiften påhviler den søfarende med 70 øre pr. dag og rederen med 402 øre pr. dag, dog udgør rederens bidrag 70 øre pr. dag for søfarende på skibe med en bruttotonnage under 20. For søfarende på skibe, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, betaler rederen dog en afgift på 532 øre pr. dag.«

13. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Afgifterne reguleres årligt fra 2022 med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

14. I § 5 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om finansiering af Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og den arbejdsmiljøtjeneste, som Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd opretter.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 1 og 3.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at sammenlægningen har virkning fra den 1. januar 2018.

Stk. 4. Regler, der er fastsat i medfør af § 27, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. februar 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Brian Mikkelsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 124, side 30, og dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1882/2003/EF af 29. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 284, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1137/2008/EF af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1.