Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af afstemningsområder til registret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

I medfør af § 10, stk. 3, i lov nr. 380 af 26. april 2017 om stedbestemt information fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 849 af 27. juni 2017 om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og efter forhandling med KL:

§ 1. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for ajourføring af kommunens afstemningsområder ved valg til Folketinget, kommunale og regionale valg, valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og landsdækkende folkeafstemninger i DAGI.

§ 2. Kommunalbestyrelsens ajourføring af afstemningsområder skal ske ved digital indberetning til webportalen DAGI afstemningsområder. Data skal indberettes i et af de standard GIS-formater, som webportalen kan modtage.

§ 3. For hvert afstemningsområde indberettes

1) afstemningsområdets navn,

2) afstemningsområdets nummer,

3) afstemningssted,

4) afstemningsstedets adresse og

5) afstemningsområdets geografiske afgrænsning.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. marts 2018.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, den 2. marts 2018

Søren Reeberg Nielsen

/ Line Theil Elikofer