Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2018)

Skatteministeren (Karsten Lauritzen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)

(Lovforslag nr. L 173)

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har som led i finanslovsaftalen for 2018 aftalt en række ændringer på personskatteområdet. Der er tale om nedsættelse af beskatningen på områder, som berører mange borgere. Skattenedsættelserne vil derfor komme en bred gruppe af Danmarks befolkning til gavn.

Konkret udmønter lovforslaget videreførelse af BoligJobordningen som en permanent ordning, ophævelse af skatten på fri telefon og internet (datakommunikationsforbindelse), afskaffelse af udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing og forhøjelse af beløbsgrænserne for indskud på børneopsparing.

Med en permanent BoligJobordning fastholdes en velfungerende ordning, som hjælper de travle familier i hverdagen, samtidig med at det fortsat vil være attraktivt at energirenovere boligen, ligesom etableringen af velfungerende bredbåndsforbindelser i alle dele af Danmark fortsat understøttes. Ved samtidig at gøre ordningen permanent skabes der en større sikkerhed for borgere, der ønsker at indrette sig efter den økonomiske håndsrækning, som ordningen indebærer f.eks. til rengøring i hjemmet.

Ophævelsen af beskatningen af fri telefon og internet (datakommunikationsforbindelse) medfører skattelettelser for en bred gruppe af lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Den vil endvidere afhjælpe, at man af hensyn til skattereglerne skal gå rundt med to mobiltelefoner – én til arbejdsrelaterede samtaler og én til private samtaler. Ophævelsen vil også medføre administrative lettelser for arbejdsgiverne.

Udligningsskatten vurderes i overvejende grad at have opfyldt sit formål, og afskaffelsen af den vil give skattelettelser til et ikke ubetydeligt antal pensionister.

En børneopsparingskonto, som forældre eller bedsteforældre opretter til et barn eller barnebarn, kan bidrage til at give barnet en økonomisk god start på livet. En børneopsparingskonto kan være en stor økonomisk hjælp, når barnet f.eks. flytter hjemmefra, begynder at studere m.v. Forhøjelse af beløbsgrænserne for indskud på børneopsparing vil øge forældrenes m.fl. muligheder for økonomisk at kunne hjælpe barnet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.