Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension og andre love

(Konsekvensændringer som følge af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 697 af 21. august 2002, som ændret senest ved § 14 i lov nr. 394 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 4, nr. 1, og § 32 a, stk. 3, nr. 1, ændres »pension efter denne lov « til: »social pension«.

2. I § 29, stk. 5, 1. pkt., og § 32 a, stk. 4, udgår »efter denne lov «.

3. I § 31, stk. 2, indsættes før »pension «: »social« .

§ 2

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 697 af 5. august 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 a, stk. 1, ændres »boligstøtte og « til: »boligstøtte, « og efter »social pension « indsættes: »og § 50, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. «

2. § 11 c, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3)   frakendelse af førtidspension, jf. § 44, stk. 1, i lov om social pension, og frakendelse eller overflytning til anden pension, jf. § 44, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og « .

3. I § 64, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »lov om social pension « : », og § 3, stk. 3, og § 56 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. «

4. I § 75 ændres »§ 28, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social pension « til: »§ 29, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 32 a, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social pension og § 25, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., « .

§ 3

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 83, stk. 1, ændres »social pension « til: »højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. « .

§ 4

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 28. april 2003, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 425 af 10. juni 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 8, indsættes efter »lov om social pension«: »eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

§ 5

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 18. september 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 1043 af 17. december 2002 og § 3 i lov nr. 425 af 10. juni 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 2 , indsættes efter »lov om social pension«: », lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«.

§ 6

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henriette Kjær