Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2004 af satser på det sociale område

 

1.

I vejledning nr. 124 af 12. november 2003 om regulering pr. 1. januar 2004 af satser på det sociale område foretages følgende ændringer:

1. I punkt 1, nr. 1, ændres »§ 3 i lov nr. 398 af 28. maj 2003« til: »lov nr. 1167 af 19. december 2003«.

2. I punkt 1, nr. 2, ændres »§ 5 i lov nr. 417 af 10. juni 2003« til: »lovforslag L 77, der blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen 19. december 2003«.

3. I punkt 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4)   Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lov nr. 1164 af 19. december 2003.«

Nr. 4-8 bliver herefter nr. 5-9.

4. I punkt 1, nr. 4, der bliver nr. 5, ændres »§ 14 i lov nr. 394 af 28. maj 2003« til: »lovforslag L 79, der blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen 19. december 2003«.

5. I bilag 1 til vejledningen affattes indholdsfortegnelsens henvisninger til tabellerne vedrørende lov om individuel boligstøtte således:

» Lov om individuel boligstøtte

TABEL

3:

 

Individuel boligstøtte  –  bolig-
ydelse

TABEL

4:

 

Individuel boligstøtte  –  bolig-
sikring

TABEL

4A:

 

Individuel boligstøtte  –  diverse
satser «

6. I bilag 1 til vejledningen affattes indholdsfortegnelsens overskrift til tabellerne 9-12 således:

»Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003«

7. I bilag 1 til vejledningen erstattes tabel 1 af tabel 1 i bilag 1 til denne vejledning.

8. I bilag 1 til vejledningen erstattes tabel 3 og 4 af tabel 3, 4 og 4 A i bilag 1 til denne vejledning.

9. I bilag 1 til vejledningen erstattes tabel 9-13 og 16 af tabel 9-13 og 16 i bilag 1 til denne vejledning.

2.

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2004.

 

Socialministeriet, den 22. december 2003

P.M.V.
E.B.
Aksel Meyer


Bilag 1

Sats-tabeller

 

TABEL 1: Børnetilskud

 

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

1.

Ordinært børnetilskud (lov § 2)

4.156

1.039

-

2.

Ekstra børnetilskud (lov § 3)

4.228

1.057

-

3.

Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)

10.608

2.652

-

4.

Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)

1.368

342

-

5.

Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb
(lov § 4, stk. 2)


21.216


5.304


-

6.

Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg,
(lov § 4, stk. 4)


2.736


684


-

7.

Flerbørnstilskud (lov § 10a)

6.840

1.710

-

8.

Aftrappet flerbørnstilskud (lov § 10a) 1)

5.128

1.282

-

9.

Adoptionstilskud (lov § 10b)

-

-

39.429

10.

Særligt børnetilskud til udd.søg. forældre (lov § 10c)

5.452

1.363

-

11.

Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c)


109.100


-


-

12.

Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c)


163.600


-


-

1)   Jf. § 2, s tk. 2, i lov nr. 1167 af 19. december 2003.

 

 

 

TABEL 3: Individuel boligstøtte – boligydelse

 

kr. årlig

1.

Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 5)

16.200

2.

Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)

 

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

606.300

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

1.212.700

3.

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)

 

 

- varme

62,00

 

- varmt vand

19,50

 

- elforbrug

46,75

4.

Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)

 

 

- vandafgift

10,25

 

- vandafledningsafgift

15,00

5.

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):

 

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

46,75

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

23,25

6.

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)

23,75

7.

Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14)

64.600

8.

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)

9.300

9.

Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1)

4.900

10.

Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1)

115.200

11.

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1)

30.300

12.

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk.2)

12.200

13.

Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)

34.092

14.

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24d, stk. 2)

21.500

15.

Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)

11.364

16.

Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)

2.496

17.

Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2 og § 47, stk. 1.)

19.400

18.

Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)

840

 

 

 

TABEL 4: Individuel boligstøtte – boligsikring

 

kr. årlig

1.

Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 5)

16.100

2.

Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)

 

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

601.600

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

1.203.300

3.

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)

 

 

- varme

61,50

 

- varmt vand

19,50

 

- elforbrug

46,25

4.

Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)

 

 

- vandafgift

10,25

 

- vandafledningsafgift

14,75

5.

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):

 

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

46,25

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

23,00

6.

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)

23,50

7.

Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14)

64.100

8.

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)

9.200

  9.

Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1)

114.300

10.

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1)

30.100

11.

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)

19.300

12.

Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)

33.828

13.

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24d, stk. 2)

21.300

14.

Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)

11.280

15.

Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)

2.484

16.

Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1.)

19.300

17.

Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)

840

 

 

 

TABEL 4 A: Individuel boligstøtte – diverse satser

 

 

kr. årlig

pct.

1.

Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)

 

 

 

- lejligheder

172.166

-

 

- enkeltværelser

117.520

-

 

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

30.300

-

2.

Kompensationsordning 1)

133.400

-

3.

Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 1993 2)

175.300


-

4.

Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse) 3)

9.700

-

5.

Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2) 4 )

 

 

 

- Modtagere af folkepension eller førtidspension

-

2,9

 

- Andre

-

3,0

1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lovforslag L 77, der blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen 19. december 2003.

2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, i lovforslag L 74, der blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen 19. december 2003.

4) Jf. § 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som ændret ved bkg. nr. 1182 af 17. december 2002. Satserne er kundgjort i bkg. nr. 810 af 29. september 2003.

 

 

 

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg 1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)

55.776

4.648

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)

56.148

4.679

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)

26.208

2.184

4.

Invaliditetsbeløb, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 7)  

23.112

1.926

5.

Invaliditetsbeløb, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 7)

27.132

2.261

6.

Invaliditetsydelse, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)

22.176

1.848

7.

Invaliditetsydelse, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 8)

27.300

2.275

8.

Erhvervsudygtighedsbeløb, ægtef. høj.fp. (lov § 48, stk. 1, nr. 9)

27.096

2.258

9.

Erhvervsudygtighedsbeløb, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 9)

37.452

3.121

10.

Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)

14.184

1.182

11.

Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 11)

28.344

2.362

12.

Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)

56.568

4.714

13.

Husligt bistandstillæg (lov § 60)

10.020

835

14.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 61)

30.792

2.566

15.

Ægteskabstillæg 2)

7.392

616

16.

Tillæg pr. 0,1 over 34,2 pct. kommuneskat, enlige (lov § 62)

59

-

17.

Tillæg pr. 0,1 over 34,2 pct. kommuneskat, andre (lov § 62)

34

-

18.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5) 3)

166.556

-

19.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5) 3)

111.037

-

20.

Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5) 3)

10.608

-

21.

Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)

54.600

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

3) Jf. § 15 og § 16, stk. 2, i bkg. af 19. december 2003.

 

 

 

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg 1)

 

Gift/samlevende 2)
årlig

Enlig 2)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 3)

5.400 kr.

3.600 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 3)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

5.401-10.000 kr.

3.601-10.000 kr.

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

10.001-13.100 kr.

10.001-13.100 kr.

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

13.101-16.200 kr.

13.101-16.200 kr.

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

4.900 kr.

4.900 kr.

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3) 4)

262,50 øre

262,50 øre

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

3) Jf. kap. 6 i bkg. af 19. december 2003.

4) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved lov nr. 395 af 6. juni 2002, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 393 af 6. juni 2002.

 

 

 

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP  1)2)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)

-

74

2.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)

-

149

3.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)

1.524

127

4.

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)

3.060

255

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension.

 

 

TABEL 12: Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser 1)

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)

237.000

-

2.

Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)

160.700

-

3.

Fradrag gift/samlevende med ikke-pensionist, indtægtsgrænse
(lov § 48, stk. 1, nr. 4)


163.600


-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig 2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)

52.300

-

5.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende 2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)


105.000


-

6.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig 2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)


15.100


-

7.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende 2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)


29.900


-

Nedsættelse

8.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 1)


-


60

9.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever 2) har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)


-


15

10.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)


-


30

11.

Personlig tillægspct., gift/samlevende 2) , nedsættelse for hver 751 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)


-


1

12.

Personlig tillægspct., enlig 2) , nedsættelse for hver 372 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser 3)

13.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, enlig

329.900

-

14.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, gift

253.600

-

15.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig 2) , tilkendt før 1.3.99

139.600

-

16.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig 2)

239.400

-

17.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende 2) med pensionist


279.700


-

18.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende 2) med ikke-pensionist


192.300


-

19.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

217.000

-

20.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig 2)

52.300

-

21.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende 2)

105.000

-

22.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.392

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

3) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

 

 

 

TABEL 13: Folkepension

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)

55.776

4.648

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

56.148

4.679

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

26.208

2.184

4.

Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)

5.100

-

5.

Tillæg pr. 0,1 over 34,2 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c)

59

-

6.

Tillæg pr. 0,1 over 34,2 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c)

34

-

7.

Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse
(lov § 49, stk. 1, nr. 7)

54.600

-

 

 

 

TABEL 16: Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)

237.000

-

2.

Fradrag gift/samlevende med ikke-pensionist, indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)


163.600


-

3.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)

52.300

-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)


105.000


-

5.

Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig og gifte/samlevende pr. par (lov § 72 d, stk. 3)

1.500

-

6.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)


15.100


-

7.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende 1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)


29.900


-

Nedsættelse

8.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 1)


-


30

9.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever 1) har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


15

10.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


30

11.

Den supplerende pensionsydelse, ægtefælle/samlever har ret til den supplerende pensionsydelse, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 72 d, stk. 4)

-

50

12.

Den supplerende pensionsydelse, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 72 d, stk. 4)

-

100

13.

Personlig tillægspct., gift/samlevende 1) , nedsættelse for hver 751 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

14.

Personlig tillægspct., enlig 1) , nedsættelse for hver 372 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser

15.

Indtægt – bortfald af grundbeløb

422.900

-

16.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før 1.3.99

139.600

-

17.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig

239.400

-

18.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med pensionist


279.700


-

19.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med ikke-pensionist


192.300


-

20.

Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, gift/samlevende med folkepensionist

11.300

-

21.

Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, andre

6.400

-

22.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

217.000

-

23.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig

52.300

-

24.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende

105.000

-

25.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.392

-

26.

Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist

200

-

1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.