Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger
med flere love

(Betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 447 af 7. juni 2001, § 2 i lov nr. 402 af 6. juni 2002, § 8 i lov nr. 1090 af 17. december 2002 og § 1 i lov nr. 399 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 29, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning til modtagelse af radio- og tv-programmer, jf. dog stk. 3. Lejeren har tilsvarende ret til at lade etablere kabelforbindelse til fremføring af radio- og tv-programmer eller adgang til elektroniske kommunikationstjenester i ejendommen, hvis der er mulighed for tilslutning til kabel-tv eller lignende fælles net i området. Ønsker flere lejere at etablere samme programforsyning eller forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester, kan disse beslutte, at opsætning af antenne eller forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester skal ske i form af et fællesanlæg. «

2. I § 29 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Stk. 5 og 6 gælder tilsvarende for lejernes etablering af fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester. «

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 8-10.

3. Overskriften til kapitel VII A affattes således:

»Lejerens betaling til fællesantenne og adgang
til elektroniske kommunikationstjenester m.v. «

4. I § 46 c, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Det samme gælder for ejendommens forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester. «

5. I § 46 c, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »fællesantenneanlægget « : »eller til den fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester « .

6. I § 46 c, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., indsættes efter »programudbud «: »eller elektroniske kommunikationstjenester «, og efter »programmer « indsættes: »eller de elektroniske kommunikationstjenester «.

7. I § 46 c, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »programforsyning «: »eller forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester « .

8. I § 46 c, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »fællesantenneanlæg « : »eller fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester «.

9. I § 46 d, stk. 1, indsættes to steder efter »programsignaler « : »eller fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester « .

10. I § 46 d, stk. 2, indsættes efter »fællesantenneanlægget « : »eller den fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester «, og efter »programsignaler « indsættes: »eller den fælles adgang til elektroniske kommunikationstjenester «.

11. I § 62 a, stk. 2, ændres »§ 29, stk. 9« til: »§ 29, stk. 10«.

12. I § 71, stk. 3, ændres »§ 29, stk. 9« til: »§ 29, stk. 10«.

13. I §  106, nr. 7 , indsættes efter »antennebidrag « : »og betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester «.

14. I § 106, nr. 8, ændres »§ 29, stk. 8« til: »§ 29, stk. 9«.

§ 2

I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 19. juni 2001, som ændret ved § 1 i lov nr. 402 af 6. juni 2002 og § 2 i lov nr. 399 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 36, stk. 1, affattes således:

»Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning til modtagelse af radio- og tv-programmer, jf. dog stk. 2. Lejeren har tilsvarende ret til at lade etablere kabelforbindelse til fremføring af radio- og tv-programmer eller adgang til elektroniske kommunikationstjenester i ejendommen, hvis der er mulighed for tilslutning til kabel-tv eller lignende fælles net i området. Ønsker flere lejere at etablere samme programforsyning eller forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester, kan disse beslutte, at opsætning af antenne eller forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester skal ske i form af et fællesanlæg. «

2. I § 36 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Stk. 4 og 5 gælder tilsvarende for lejernes etablering af fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester. «

3. Overskriften til kapitel 11 affattes således:

»Lejerens betaling til fællesantenne og adgang
til elektroniske kommunikationstjenester m.v. «

4. I § 62, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Det samme gælder for ejendommens forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester. «

5. I § 62, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., indsættes efter »programudbud «: »eller elektroniske kommunikationstjenester «, og efter »programmer « indsættes: »eller de elektroniske kommunikationstjenester «.

6. I § 62, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »fællesantenneanlægget « : »eller den fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester « , og efter »programsignaler « indsættes: »eller den fælles adgang til elektroniske kommunikationstjenester «.

7. I § 63, stk. 1, indsættes to steder efter »programsignaler «: »eller fælles forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester«.

§ 3

I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 2. juli 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 137 af 20. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »eller « til: », « , og efter »udefra « indsættes: »eller til forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester « .

2. I § 7 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »og « til: », « , og efter »antennebidraget « indsættes: »og betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester « .

§ 4

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 406 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »fællesantenner « : »og adgang til elektroniske kommunikationstjenester « .

2. I § 7 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »m.v. (antennebidrag) « til: »og adgang til elektroniske kommunikationstjenester m.v. «

§ 5

I lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 664 af 8. august 2002, som ændret ved § 76 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »fællesantenner « : »og adgang til elektroniske kommunikationstjenester « .

2. I § 18 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »m.v. (antennebidrag) « til: »og adgang til elektroniske kommunikationstjenester m.v. «

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Lejere, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden er forpligtet til at betale bidrag til ejendommens forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester, vil fortsat være forpligtet til at betale dette bidrag.

Stk. 3. I lejeforhold, hvor betalingen for lejerens adgang til elektroniske kommunikationstjenester er indeholdt i lejen, skal lejen nedsættes med det beløb, som efter § 1, nr. 4, og § 2, nr. 4, overføres til betaling efter reglerne i henholdsvis kapitel VII A i lov om leje og kapitel 11 i lov om leje af almene boliger om lejerens betaling til fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester m.v.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henriette Kjær