Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v.

 

Hermed bekendtgøres lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v., jf. lov nr. 257 af 8. juni 1978, med de ændringer, der følger af lov nr. 836 af 18. december 1991, § 3 i lov nr. 274 af 15. april 1997, og lov nr. 1068 af 17. december 2002.

§ l. Amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg kommuner og kommunerne overtager med virkning fra den l. januar l980 dels den forpligtelse, som staten har, til at yde behandling, undervisning, oplæring, beskæftigelse samt særlig bistand og pleje til de personer, der er omfattet af §§ ll5-l20 i lov nr. 333 af l9. juni l974 om social bistand, dels statens forpligtelser efter samme lovs §§ ll2-ll4.

§ 2. De i § 115 i lov om social bistand omhandlende statsinstitutioner for særforsorg overføres til de amtskommuner, i hvilke de er beliggende.

Stk. 2. Med socialministerens godkendelse, for skolers vedkommende tillige efter forhandling med undervisningsministeren, kan det mellem amtsråd aftales, at en institution overføres til en anden amtskommune end den, i hvilken den er beliggende, jfr. dog § 15, stk. 2.

Stk. 3. Med socialministerens godkendelse kan det mellem vedkommende amtsråd og en kommunalbestyrelse aftales, at en institution overføres til kommunen, jfr. dog § 15, stk. 2. Skoler kan dog ikke overføres.

Stk. 4. Følgende institutioner drives af staten eller drives som selvejende institutioner, med hvilke staten har indgået overenskomst:

1)   John F. Kennedy-instituttet.

2)   Øjenklinikken ved statens institut for blinde og svagsynede.

3)   Statens bibliotek for blinde.

4)   Statens trykkeri for blinde.

5)   Døvefilm.

Stk. 5. Overførsel af statens institutioner sker vederlagsfrit. Tilhørende bygninger og arealer overføres i det omfang, hvori bygningerne og arealerne den 1. januar 1980 var i brug til institutionsformål.

§ 3. Med private, herunder selvejende institutioner, der efter lov om social bistand har været bemyndiget til at udøve særforsorg, samt de særlige plejehjem indgår amtsrådene i de amtskommuner, i hvilke institutionerne er beliggende, overenskomst efter retningslinier udarbejdet af socialministeren, for skolers vedkommende tillige efter forhandling med undervisningsministeren og for sygehusenes vedkommende efter forhandling med indenrigsministeren.

Stk. 2. Med socialministerens godkendelse for skolers vedkommende tillige efter forhandling med undervisningsministeren og for sygehusenes vedkommende efter forhandling med indenrigsministeren, kan det mellem amtsråd aftales, at overenskomst indgås af et andet amtsråd end det, der efter stk. 1 skal indgå overenskomst.

Stk. 3. Indenrigsministeren indgår overenskomst med den selvejende institution Kolonien Filadelfia om sygehusbehandling m. v. af epileptiske patienter. Behandlingen ydes efter reglerne i lov om sygehusvæsenet ligesom indenrigsministeren kan yde tilskud hertil. Fra et af indenrigsministeren fastsat tidspunkt, dog senest den 1. januar 1985, skal behandling være omfattet af en overenskomst efter stk. 1 eller 2.

§ 4. Socialministeren overfører vederlagsfrit statens rettigheder ifølge lån, der er ydet private, herunder selvejende, institutioner til opførelse af bygninger, om- og tilbygninger m.v. til amtskommunen. Det samme gælder beføjelser, der er tillagt socialministeren som følge af tilskud til en privat institution.

§ 5. De institutioner, der overføres, eller med hvilke der indgås overenskomst, skal modtage personer fra de områder, fra hvilke de modtog personer før institutionernes overførsel, jfr. dog § 7.

Stk. 2. Socialministeren kan efter forhandling med indenrigsministeren og de berørte amtskommuner fastsætte regler om pligt til at modtage færinger og grønlændere på de af §§ 2 og 3 omfattede institutioner. For skolers vedkommende fastsættes reglerne alene af undervisningsministeren.

§ 6. Det påhviler amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner på disses institutioner for personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap at modtage og føre tilsyn med

1)   personer, der efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse,

2)   personer, der i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse,

3)   personer, der som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse.

Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang institutionerne skal modtage personer fra andre områder end de i § 5 nævnte, og om, hvilke særlige sikkerhedsforanstaltninger der skal tages over for personer, som institutionerne har modtaget i henhold til stk. 1.

§ 7. Socialministeren udsender udbygningsplaner for de i §§ 2 og 3 nævnte institutioners virksomhed gældende for tiden fra den 1. januar 1980 indtil den 1. januar 1985, for skolers vedkommende med undervisningsministerens tilslutning. Afvigelser fra planerne skal godkendes af socialministeren efter forhandling med indenrigsministeren. For skolers vedkommende godkendes afvigelserne af undervisningsministeren.

§ 8. De (amts)kommuner, som skal drive de i § 2 omhandlede skoler under åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg, tilbyder det pr. 31. december 1979 ved skolerne tjenstgørende statstjenestemandsansatte lærerpersonale, som på det nævnte tidspunkt er beskæftiget med undervisning af personer efter undervisningspligtens ophør, ansættelse som tjenestemænd ved den pågældende amtskommunes eller Frederiksberg kommunes skole- og undervisningsvæsen med ansættelsesstatus, der svarer til tjenestemænd i folkeskolen, med virkning fra 1. januar 1980 at regne med løn- og pensionsvilkår, der svarer til de for de pågældende tjenestemænd under ansættelsen i staten gældende.

Stk. 2. Københavns kommune tilbyder de forannævnte tjenestemænd ansættelse som kommunale tjenestemænd med virkning fra 1. januar 1980 at regne med løn- og pensionsvilkår, der svarer til de for de pågældende tjenestemænd under ansættelsen i staten gældende.

Stk. 3. Det pr. 31. december 1979 ved de i § 2 omhandlede skoler under åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg tjenstgørende statstjenestemandsansatte lærerpersonale, som på det nævnte tidspunkt er beskæftiget med undervisning af børn, der efter 1. januar 1980 skal undervises efter folkeskoleloven, opretholder indtil udgangen af juni måned 1981 deres ansættelsesforhold til staten under udførelse af det arbejde, som amtskommunen tilbyder dem i pågældende amtskommunes skole- og undervisningsvæsen.

Stk. 4. Københavns kommune og Frederiksberg kommune tilbyder det i stk. 3 nævnte statstjenestemandsansatte lærerpersonale ansættelse som henholdsvis kommunale tjenestemænd og tjenestemænd i folkeskolen med virkning fra 1. januar 1980 at regne med løn- og pensionsvilkår, der svarer til de for de pågældende tjenestemænd under ansættelsen i staten gældende.

Stk. 5. De (amts)kommuner, som fra 1. juli 1981 skal drive de i § 2 omhandlende skoler under åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg, tilbyder det pr. 30. juni 1981 ved skolerne tjenstgørende statstjenestemandsansatte lærerpersonale ansættelse som tjenestemænd i folkeskolen med virkning fra 1. juli 1981 at regne med løn- og pensionsvilkår, der svarer til de for de pågældende tjenestemænd under ansættelsen i staten gældende.

§ 9. De (amts)kommuner, som skal drive de i § 2 omhandlede skoler, tilbyder endvidere de ved skolerne pr. 31. december 1979 øvrige tjenstgørende statstjenestemænd, der ikke er omfattet af § 8, ansættelse som (amts)kommunale tjenestemænd fra 1. januar 1980 at regne med løn- og pensionsvilkår, der svarer til de for de pågældende tjenestemænd under ansættelsen i staten gældende.

§ 10. De amtskommuner, Københavns kommune og Frederiksberg kommune, hvori de i § 2 i øvrigt omhandlede institutioner er beliggende, tilbyder de pr. 31. december 1979 ved institutionerne tjenstgørende statstjenestemænd ansættelse som (amts)kommunale tjenestemænd fra 1. januar 1980 at regne med løn- og pensionsvilkår, der svarer til de for de pågældende tjenestemænd under ansættelsen i staten gældende.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, såfremt en af de i § 2 nævnte institutioner i medfør af bestemmelsens stk. 2 overføres til en anden (amts)kommune end den, i hvilken den er beliggende.

Stk. 3. Såfremt der i medfør af § 2, stk. 3, mellem vedkommende amtskommune og en kommune træffes aftale om, at en af de i § 2 nævnte institutioner overføres til en kommune, tilbyder kommunen de pr. 31. december 1979 ved institutionen tjenstgørende statstjenestemænd ansættelse som kommunale tjenestemænd fra 1. januar 1980 at regne med løn- og pensionsvilkår, der svarer til de for de pågældende tjenestemænd under ansættelse i staten gældende.

§ 11. Såfremt en af de af § 8, stk. 1-2 og stk. 4, samt §§ 9-10 omfattede statstjenestemænd ikke måtte ønske at overgå til ansættelse som tjenestmand i folkeskolen, ansættelse som tjenestemand ved den pågældende amtskommunes eller Frederiksberg kommunes skole- og undervisningsvæsen eller (amts)kommunal tjenestemandsansættelse, opretholdes ansættelsesforholdet til staten under tjenestemandens udførelse af det ham tilbudte arbejde under vedkommende (amts)kommunes juridiske, administrative og økonomiske forvaltning, social- og sundhedsforvaltning, sygehusforvaltning eller undervisnings- pg kulturforvaltning.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, såfremt en af de i § 8, stk. 5, omhandlede statstjenestemandsansatte lærere m.v. pr. 1. juli 1981 ikke måtte ønske at overgå til ansættelse som tjenestemand i folkeskolen.

Stk. 3. De under stk. 1-2 nævnte statstjenestemænd, der ikke måtte ønske at overgå til ansættelse som nævnt i § 8, stk. 1-2 og stk. 4-5, samt §§ 9-10, men opretholder deres ansættelsesforhold til staten, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af opgaveomlægningen. Tilsvarende gælder de i § 8, stk. 3, omhandlede statstjenestemandsansatte lærere m.v.

Stk. 4. De under stk. 1-2 nævnte statstjenestemænd er pligtige at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som en følge af opgaveomlægningen. Tilsvarende gælder de i § 8, stk. 3, omhandlede statstjenestemandsansatte lærere m.v.

Stk. 5. De i stk. 1 omhandlede statstjenestemænd kan indtil 1. januar 1985 søge overgang til ansættelse som tjenestemænd i folkeskolen, ansættelse som tjenestemand ved den pågældende amtskommunes eller Frederiksberg kommunes skole- og undervisningsvæsen eller (amts)kommunal tjenestemandsansættelse på vilkår som anført i § 8, stk. 1-2 og stk. 4, samt §§ 9-10.

Stk. 6. De i stk. 2 omhandlede statstjenestemænd kan indtil 1. juli 1986 søge overgang til ansættelse som tjenestemænd i folkeskolen på vilkår som anført i § 8, stk. 5.

§ 12. Staten udbetaler lønning til de under § 8, stk. 3, og § 11, stk. 1-2, nævnte statstjenestemænd.

Stk. 2. (Amts)kommunerne refunderer fra 1. januar 1980 staten lønning for de i § 8, stk. 3, og § 11, stk. 1-2, omhandlede statstjenestemænd, der fra nævnte dato opretholder den hidtidige ansættelsemæssige status under deres udførelse af det tilbudte arbejde under vedkommende (amts)kommunes juridiske, administrative og økonomiske forvaltning, social- og sundhedsforvaltning, sygehusforvaltning eller undervisnings- og kulturforvaltning.

§ 13. Staten afholder udgiften til pensioner i henhold til de i tjenestemandslovgivningen herom fastsatte regler til de i § 8 nævnte tjenestemænd, uanset om de pågældende opretholder ansættelsesforholdet til staten eller overgår til ansættelse som tjenestemænd i folkeskolen, ansættelse som tjenestemænd ved den pågældende amtskommunes eller Frederiksberg kommunes skole- og undervisningsvæsen eller tjenestemænd i Københavns kommune.

Stk. 2. Staten udbetaler i øvrigt pension m.v. til de under § 11, stk. 1, nævnte statstjenestemænd, der er omfattet af §§ 9-10.

Stk. 3. (Amts)kommunerne overtager fra 1. januar 1980 pensioneringen af de statstjenestemænd, som i henhold til §§ 9 og 10 fra nævnte dato overgår til ansættelse som (amts)kommunale tjenestemænd, samt af de i §§ 9 og 10 omhandlede statstjenestemænd, der i medfør af § 11, stk. 5, fra et senere tidspunkt overgår til sådan ansættelse, fra det tidspunkt, hvor overgangen finder sted.

Stk. 4. Ved udbetaling af pension til de i §§ 9-10 omhandlede tjenestemænd, der pr. 1. januar 1980 eller senere overgår til (amts)kommunal ansættelse, eller som opretholder deres ansættelsesforhold til staten, fordelse udgifterne hertil mellem staten og den respektive (amts)kommune i forhold til den del af pensionsalderen, som er optjent henholdsvis indtil 1. januar 1980 og i tiden fra 1. januar 1980.

Stk. 5. (Amts)kommunerne refunderer staten de i stk. 2 omhandlede pensionsudgifter, der i henhold til stk. 4 måtte påhvile (amts)kommunerne.

Stk. 6. Staten refunderer (amts)kommunerne de i stk. 3 omhandlede pensionsudgifter, der i henhold til stk. 4 måtte påhvile staten.

§ 14. Den endelige administrative afgørelse af tvivsspørgsmål i henhold til §§ 8-13 træffes af finansministeren efter forhandling med socialministeren, undervisningsministeren, tjenestemændenes centralorganisationer og de kommunale instanser.

§ 15. Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. De aftaler og overenskomster, der skal indgås efter § 2, stk. 1-3, og § 3, stk. 1 og 2, skal være indgået inden den 1. juli 1979 og inden udsendelse af de i § 7 nævnte udbygningsplaner.

§ 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

—————

Lov nr. 836 af 18. december 1991 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 2. Lovændringen angår nedlæggelse af Statens Hjælpemiddelcentral for Blinde)

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

—————

Lov nr. 274 af 15. april 1997 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 6. Lovændringen angår samfundstjeneste og forstærket indsats mod seksualforbrydelser m.v.)

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 1997.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 7, og §§ 2 og 3 finder anvendelse i alle sager, der ikke er endeligt afgjort ved lovens ikrafttræden.

—————

Lov nr. 1068 af 17. december 2002 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 2. Lovændringen angår bortfald af tilskud til Teknisk-Audiologisk Laboratorium.)

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Socialministeriet, den 17. februar 2004

P.M.V.
Thomas Børner

/Aksel Meyer