Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

 

Herved bekendtgøres lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, jf. lov nr. 349 af 14. maj 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 922 af 25. november 1992, lov nr. 191 af 12. marts 1997, § 34 i lov nr. 980 af 17. december 1997, lov nr. 257 af 12. april 2000 og lov nr. 272 af 8. maj 2002.

§ 1. Amtsrådet træffer beslutning om, hvorvidt den pågældende amtskommune vil benytte sig af denne lovs bestemmelser. I Københavns og Frederiksberg Kommuner træffes beslutningen af kommunalbestyrelsen.

§ 2. I forbindelse med tilbud om støtte til stofmisbrugere i form af døgnophold i henhold til § 93, stk. 1, nr. 2, jf. § 93, stk. 2, 2. pkt., i lov om social service, kan der træffes beslutning om, at en stofmisbruger skal have tilbud om at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse.

Stk. 2. Afslag på tilbud efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 3. Når der er truffet beslutning om behandling efter § 2, kan stofmisbrugeren og behandlingsinstitutionen, før behandlingen påbegyndes, indgå en kontrakt herom. Ønsker stofmisbrugeren ikke at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse, har vedkommende fortsat adgang til øvrige eksisterende behandlingstilbud.

§ 4. En kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse af stofmisbrugeren kan indgås for en periode af ikke over et halvt års varighed fra indgåelsen.

Stk. 2. Stofmisbrugeren kan til enhver tid opsige en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse, jf. dog § 5.

§ 5. Tilbageholdelse kan ske, når der er en begrundet formodning om, at stofmisbrugeren vil afbryde den aftalte behandling, og det vil være uforsvarligt ikke at tilbageholde den pågældende, fordi

1)   udsigten til ophøret af misbruget eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet eller

2)   stofmisbrugeren frembyder nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.

Stk. 2. Tilbageholdelse kan kun ske, såfremt mere lempelige foranstaltninger er utilstrækkelige.

§ 6. Den foreløbige beslutning om tilbageholdelse træffes af behandlingsinstitutionens leder og skal snarest muligt meddeles til stofmisbrugeren.

Stk. 2. Den foreløbige beslutning efter stk. 1 skal straks forelægges den myndighed, der har truffet beslutning efter § 2, stk. 1. Senest 3 dage efter, at den foreløbige beslutning er truffet, træffer nævnte myndighed den endelige beslutning. Stofmisbrugeren skal straks have meddelelse om beslutningen, som skal være skriftlig og begrundet.

§ 7. Tilbageholdelsen skal ophøre, når betingelserne i § 5 ikke længere er til stede. Den enkelte tilbageholdelse kan ikke vare over 14 dage fra beslutningen i henhold til § 6, stk. 2, og den samlede tilbageholdelsesperiode kan ikke overstige 2 måneder inden for 6 måneder. Beslutning om ophøret af tilbageholdelsen træffes af behandlingsinstitutionens leder og skal efterfølgende meddeles den i myndighed, som har truffet beslutning efter § 2, stk. 1. Stofmisbrugeren skal straks have meddelelse om ophøret af tilbageholdelsen.

§ 8. Den myndighed, som har truffet beslutning efter § 2, stk. 1, skal efter anmodning fra stofmisbrugeren indbringe beslutningen om tilbageholdelsen for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a. Stofmisbrugeren skal både i forbindelse med indgåelse af kontrakten, jf. § 3, stk. 1, og samtidig med at pågældende får meddelelse om beslutning efter § 6, stk. 2, orienteres om muligheden for at få beslutningen indbragt for retten.

§ 9. Socialministeren fastsætter nærmere regler om tilbageholdelse og om indberetning. Isolation og fiksering er ikke tilladt. Fysisk magtanvendelse er tilladt i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at stofmisbrugeren udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juli 1992.

§ 11. (Ophævet.)

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

——————

Lov nr. 922 af 25. november 1992 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 2)

Information til nedenstående § 2: Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 26. november 1992.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

——————

Lov nr. 191 af 12. marts 1997 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører §§ 1-3, 6-7 og 11. Lovændringen angår forlængelse af ordning med mulighed for at tilbageholde stofmisbrugere i behandling m.v.)

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1997.

——————

Lov nr. 980 af 17. december 1997 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører §§ 1-3 og 6-8. Lovændringen angår ændringer som følge af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område)

§ 42

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998, jf. dog stk. 2, 3 og 4.

Stk. 2. ...

Stk. 3. ...

Stk. 4. ...

Stk. 5. Den 1. juli 1998 ophæves lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996, lov om kommunal aktivering, jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 26. januar 1996, lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 10. juli 1991, og lov om Den Sociale Ankestyrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 13. august 1986.

——————

Lov nr. 257 af 12. april 2000 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 11. Lovændringen angår forlængelse af ordning med mulighed for at tilbageholde stofmisbrugere i behandling)

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

——————

Lov nr. 272 af 8. maj 2002 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 11. Lovændringen angår revision)

Information til nedenstående § 2: Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 10.maj 2002.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Socialministeriet, den 10. februar 2004

P.M.V.
Thomas Børner

/Aksel Meyer