Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i personbogen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 213 af 15. marts 2011 om tinglysning i personbogen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 669 af 11. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Pantebreve, der giver sikkerhed i fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mindst 5 og mindre end 20, skal ud over oplysningerne i § 9 indeholde erklæring om, at fartøjet ikke er registreret i skibsregisteret eller i fartøjsfortegnelsen som et handels- eller fiskeskib, at fartøjet ikke benyttes erhvervsmæssigt, og at fartøjet har en bruttotonnage på mindst 5 og mindre end 20.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2018.

Justitsministeriet, den 27. februar 2018

Søren Pape Poulsen

/ Mette Kjølby Miller-Harris