Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

SVU - videregående uddannelse

Resumé:

Efter reglerne kan der ikke ydes SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til en videregående uddannelse, hvis den studerende tidligere har gennemført en videregående uddannelse, medmindre uddannelsen er forældet.

Styrelsen havde givet den studerende afslag på SVU til videregående uddannelse, da han tidligere havde gennemført politiets grunduddannelse.

Ankenævnet fandt, at politiets grunduddannelse på det tidspunkt, hvor den studerende havde gennemført uddannelsen, ikke var en videregående uddannelse.

Politiets grunduddannelse var en etatsuddannelse frem til 1. november 2011, hvor den overgik til en professionsbacheloruddannelse.

Ankenævnet lagde vægt på, at det fremgik af bemærkningerne til ændring af SVU-loven i 2014 (lovforslag nr. 98 i 2013), at man ved vurderingen af, om en person har en videregående uddannelse, skal lægge den niveaumæssige indplacering af uddannelsen på det tidspunkt, hvor den blev gennemført til grund.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-loven), lovbekendtgørelse nr. 694. af 8. juni 2016.

§ 3 a, om at den studerende ikke må have gennemført en videregående uddannelse.

Sagsfremstilling:

Den studerende ansøgte i juli 2017 om SVU til en videregående uddannelse.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte gav afslag på SVU med den begrundelse, at han allerede havde en videregående uddannelse.

Den studerende klagede over afgørelsen, og anførte, at politiets grunduddannelse ikke var en videregående uddannelse på det tidspunkt, hvor han gennemførte uddannelsen.

Ankenævnet fandt, at politiuddannelse ikke var en videregående uddannelse på det tidspunkt, hvor den studerende gennemgik uddannelsen, og ændrede derfor styrelsens afgørelse.

Afgørelse:

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger fandt, at ansøger havde ret til SVU, da han ikke kunne anses for tidligere at have gennemført en videregående uddannelse.

Begrundelse for afgørelsen

Vi vurderer, at du har ret til SVU.

Vi har lagt vægt på, at du gennemførte politiets grunduddannelse i 2011, hvor uddannelsen var en etatsuddannelse.

Vi bemærker i den forbindelse, at betingelsen for, at en uddannelse ikke er at anse for en videregående uddannelse er, at der er tale om en uddannelse, som ikke har gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse som adgangskrav.

Vi har derfor lagt vægt på, at der ikke var adgangskrav til politiets grunduddannelse på det tidspunkt, hvor du blev optaget på uddannelsen.

Vi finder derfor, at politiets grunduddannelse frem til 1. november 2011, hvor den overgik fra en etatsuddannelse til en professionsbacheloruddannelse, ikke var en videregående uddannelse.

Vi finder også, at du fortsat skal anses for ikke at have en videregående uddannelse, selvom politiets grunduddannelse overgik til en professionsbacheloruddannelse i november 2011.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse i forbindelse med en ændring af SVU-loven i 2014 tog stilling til, at man ved vurderingen af, om en person har en videregående uddannelse, skulle lægge den niveaumæssige indplacering af uddannelsen på det tidspunkt, hvor den blev gennemført, til grund.

Det betyder, at din ret til SVU skal vurderes ud fra den status, som din uddannelse havde, på det tidspunkt hvor du gennemførte den.

Da du gennemførte uddannelsen før den overgik til en professionsbacheloruddannelse, skal du i henhold til SVU-reglerne ikke anses for at have en videregående uddannelse.

Du har derfor ret til SVU.