Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

BL 5-44

Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om sikkerhed og sundhed for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj (4. udgave af 27. februar 2018)

I medfør af § 40 g, stk. 1 og 2, og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, som ændret ved anordning nr. 996 af 25. august 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

1. Ophævelse

BL 5-44, Bestemmelser om sikkerhed og sundhed for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj, 3. udgave af 8. juni 1998 ophæves.

2. Ikrafttræden

BL'en træder i kraft den 1. april 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 27. februar 2018

Carsten Falk Hansen

/ Per Schmock