Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

(Begrænsning i brugen af personoplysninger fra målinger af elevernes trivsel)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1167 af 12. oktober 2015 om måling af elevernes trivsel i folkeskolen foretages følgende ændring:

1. I § 1, 1. pkt., indsættes efter »årligt«: »til statistisk eller videnskabeligt brug«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2018.

Stk. 2. Personoplysninger fra målinger af elevers trivsel, som er gennemført før skoleåret 2017-18 efter de hidtil gældende regler kan alene anvendes til statistisk eller videnskabeligt brug.

Undervisningsministeriet, den 26. februar 2018

Merete Riisager

/ Christine Lindrum Iversen