Den fulde tekst
L 159
Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov. (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 28/2 18
Lovf som fremsat 28/2 18
1.beh 13/3 18
Betænkning 8/5 18
2.beh 15/5 18
3.beh 17/5 18
Lovf som vedt 17/5 18
Lov nr 708 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Britt Bager (V), Rosa Lund (EL), Christina Egelund (LA), Josephine Fock (ALT), Zenia Stampe (RV), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det foreslås, at der i politiloven indføres en samlet lovregulering af, hvilke typer af opgaver politiet kan anmode om og modtage bistand fra Forsvaret til at løse, og hvilke beføjelser personale fra Forsvaret, herunder Hjemmeværnet, kan tildeles i disse sammenhænge.
Det foreslås derudover at ændre retsplejeloven for at udvide Den Uafhængige Politiklagemyndigheds kompetenceområde, sådan at den fremover også skal behandle sager, der vedrører personale fra Forsvaret, når personalet bistår politiet.
Lovforslaget indeholder desuden et forslag om, at justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren kan fastsætte regler om Forsvarets adgang til at oprette midlertidige militære områder med henblik på at forebygge og afværge fare for dansk og udenlandsk militært personale og materiel, der befinder sig uden for faste militære områder her i landet.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2018. Dog foreslås det, at justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 3, nr. 2, om ophævelse af forsvarslovens § 15.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 76 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.