Den fulde tekst
L 158
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Øget beskyttelse af vidner).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 28/2 18
Lovf som fremsat 28/2 18
1.beh 13/3 18
Betænkning 3/5 18
2.beh 15/5 18
3.beh 17/5 18
Lovf som vedt 17/5 18
Lov nr 709 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Britt Bager (V), Rosa Lund (EL), Christina Egelund (LA), Josephine Fock (ALT), Zenia Stampe (RV), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget har til formål at styrke beskyttelsen af vidner, navnlig i sager om banderelateret kriminalitet.
Det foreslås, at retten skal gøre brug af muligheden for at udelukke bestemte personer eller grupper af personer fra retsmøder, hvis det skønnes nødvendigt for at opnå en sandfærdig forklaring fra et vidne.
Desuden tydeliggøres adgangen til at pålægge forsvarere ikke at videregive oplysninger om et vidnes navn eller adresse til den sigtede, og der skabes mulighed for, at fængselsbetjente kan afgive vidneforklaring under delvis anonymitet.
Herudover udvides muligheden for, at vidner kan afgive forklaring via videolink af hensyn til deres tryghed.
Endelig sidestilles bistandsadvokater med forsvarsadvokater i forhold til muligheden for at begrænse deres adgang til sagsmaterialet.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 102 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.