Den fulde tekst
L 165
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet. (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt (V)).
Fremsat skr 28/2 18
Lovf som fremsat 28/2 18
1.beh 16/3 18
Betænkning 3/5 18
2.beh 8/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 8/5 18 Tillæg H
Tillægsbet 24/5 18
3.beh 31/5 18
Lovf som vedt 31/5 18
Lov nr 704 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Per Husted (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Orla Østerby (KF).
Ministre: (1.beh) energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
Efter 1.beh henvist til Energi- Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Efter 2.beh henvist til Energi- Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Lovforslagets formål er dels at sikre et fortsat højt niveau for elforsyningssikkerhed og et solidt grundlag for politiske og administrative beslutninger vedrørende udvikling i elforsyningssikkerheden, dels at sætte fokus på at fremme markedsbaserede tiltag til sikring af elforsyningssikkerheden. Lovforslaget skal sikre korrekt gennemførelse af EU-regulering (netregler) vedrørende systemdrift og -planlægning af elnettet og muliggør desuden en øget kontrol med energispareordningen.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 90 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 5 (ALT).