Den fulde tekst
L 174
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Fremsat skr 28/2 18
Lovf som fremsat 28/2 18
1.beh 13/3 18
Betænkning 19/4 18
2.beh 24/4 18
Lovf optrykt efter 2.beh 24/4 18 Tillæg H
3.beh 26/4 18
Lovf som vedt 26/4 18
Lov nr 359 af 29. april 2018
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Pia Adelsteen (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Andreas Steenberg (RV), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget har til formål at udmønte dele af Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.
Det foreslås at forbedre virksomhedernes muligheder for at benytte medarbejderaktier.
Herudover foreslås det, at rammevilkårene for maritime virksomheder styrkes for at fastholde og udvikle Danmarks position som førende søfartsnation. Det foreslås derfor dels at udvide DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, dels at afskaffe registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre.
Det foreslås desuden at ændre renten ved opkrævning af personers skat, så dag til dag-renten og restskattetillægget forhøjes. Derudover nedsættes procentgodtgørelsen ved udbetaling af overskydende skat.
Endelig foreslås det at ændre sømandsfradraget, så det kun omfatter søfolk, der arbejder om bord på skibe med hjemsted i EU- eller EØS-medlemsstater.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 85 (S, DF, V, LA, RV og KF), imod stemte 16 (EL, ALT og SF), hverken for eller imod stemte 0.