Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1516 af 13. december 2013 om Skatteankestyrelsen foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4 a, stk. 5, § 35, stk. 1-4, § 35 c, stk. 7, og § 64 i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, som ændret ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, og § 17, stk. 3, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017, fastsættes:«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Klager omfattet af skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 1, og anmodninger om genoptagelse omfattet af skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1, skal indgives skriftligt til Skatteankestyrelsen ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som Skatteankestyrelsen anviser, jf. dog stk. 3 og 4. Afgørelser og meddelelser mv. vil blive sendt via Digital Post, jf. lov om Offentlig Digital Post.

Stk. 2. Dokumenter til og efterfølgende kommunikation om klagesagen og genoptagelsessagen skal indgives enten via den digitale selvbetjeningsløsning eller via Digital Post, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på klager over afgørelser om aktindsigt.

Stk. 4. Undtaget fra pligten til at anvende digital kommunikation efter stk. 1 og 2 er personer, som enten ikke er omfattet af lov om Digital Post fra offentlige afsendere, eller som er fritaget fra tilslutning til Digital Post, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post. Afgørelser og meddelelser mv. vil blive sendt med almindelig post.

Stk. 5. Hvis der er behov for at vurdere dokumenters autenticitet, eller hvis materiale i klagesagen eller genoptagelsessagen ikke kan indgives ved anvendelse af digital kommunikation efter stk. 1 og 2, kan Skatteankestyrelsen uanset stk. 1 og 2 bestemme, at der ikke er pligt til at anvende digital kommunikation for pågældende dokumenter eller materiale.

Stk. 6. Skatteankestyrelsen kan under særlige omstændigheder se bort fra pligten til at anvende digital kommunikation efter stk. 1 og 2.

Stk. 7. Klager og anmodninger om genoptagelse, der ikke indgives ved den digitale selvbetjeningsløsning, afvises af Skatteankestyrelsen, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 8. Hvis en klage indgives efter udløbet af klagefristen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3, 3. og 4. pkt., skal Skatteankestyrelsen forinden klagen afvises, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6, give klageren lejlighed til at redegøre for årsagen til fristoverskridelsen, hvis klageren ikke allerede har oplyst dette i sin klage. Skatteankestyrelsen kan fastsætte en frist på mindst 14 dage for modtagelsen af klagerens forklaring.

Stk. 9. Hvis den påklagede afgørelse eller en udarbejdet sagsfremstilling ikke følger med klagen, eller hvis klagen er udformet eller begrundet på en sådan måde, at den ikke kan tjene som grundlag for visiteringen af sagen eller sagens videre behandling, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 7, vejleder Skatteankestyrelsen klageren herom. Skatteankestyrelsen kan fastsætte en frist på mindst 14 dage for udbedring af manglen.«

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Klagegebyr, jf. skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 1, skal indbetales til Skatteankestyrelsen via den digitale selvbetjeningsløsning som Skatteankestyrelsen anviser og skal indbetales samtidig med indgivelsen af klagen eller anmodningen om genoptagelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Undtaget fra pligten til at indbetale klagegebyret via den digitale selvbetjeningsløsning efter stk. 1 er personer, som enten ikke er omfattet af lov om Digital Post fra offentlige afsendere, eller som er fritaget fra tilslutning til Digital Post, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post.

Stk. 3. Professionelle partsrepræsentanter, der indgiver en klage eller en anmodning om genoptagelse efter § 2, stk. 1, og som på vegne af en klager indbetaler klagegebyret, kan uanset stk. 1 indbetale klagegebyret ved en bankoverførsel. Indbetaling af klagegebyret til Skatteankestyrelsen ved bankoverførsel skal senest ske 7 dage efter indgivelse af en klage eller en anmodning om genoptagelse. Ved professionelle partsrepræsentanter forstås partsrepræsentanter, der har et NemID for erhverv, og som driver virksomhed med at repræsentere parter. Ved indbetaling efter 1. pkt. skal angives entydig identifikation i form af det blanket ID, som klagen eller anmodningen om genoptagelse tildeles ved indgivelsen i det digitale selvbetjeningssystem.

Stk. 4. Skatteankestyrelsen kan under særlige omstændigheder se bort fra pligten til at indbetale klagegebyret via den digitale selvbetjeningsløsning efter stk. 1.

Stk. 5. Har Skatteankestyrelsen ikke modtaget betalingen rettidigt, jf. stk. 1 eller 3, anses klagen eller anmodningen om genoptagelse for bortfaldet efter skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 4.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. april 2018.

Stk. 2. For klager indgivet til og med den 2. april 2018 finder § 3 om klagegebyr i bekendtgørelse nr. 1516 af 13. december 2013 om Skatteankestyrelsen fortsat anvendelse.

Skatteministeriet, den 6. marts 2018

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas