Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om produktionsskoler og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

(Justering af skoleydelse og indsættelse af bilag 2 til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 2, 1. pkt., ændres »350 kr. pr. uge for hjemmeboende deltagere over 18 år og 1.250 kr. pr. uge for udeboende deltagere over 18 år« til: »607 kr. pr. uge for hjemmeboende deltagere over 18 år og 1.409 kr. pr. uge for udeboende deltagere over 18 år«.

§ 2

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 706 af 8. juni 2017, § 1 i lov nr. 1669 af 26. december 2017, § 2 i lov nr. 1692 af 26. december 2017 og § 1 i lov nr. 1693 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. Som bilag 2 indsættes bilag 1 til denne lov.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for deltagere, der den 31. december 2016 modtog skoleydelse under et produktionsskoleforløb. For disse deltagere finder § 17, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 15. juni 2015, anvendelse, indtil de ophører med det påbegyndte produktionsskoleforløb.

Givet på Amalienborg, den 6. marts 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Merete Riisager


Bilag 1

»Bilag 2

Opdeling af sektorkoder på 4 sektorer

Nr.
Virksomhedsregistrering (Danmarks Statistik)
Sektorkoder (Danmarks Statistik)
Endelig sektorplacering
11
Statslige ikkefinansielle kvasiselskaber
'05 Offentlige virksomheder'
Stat
12
Kommunale ikkefinansielle kvasiselskaber
'05 Offentlige virksomheder'
Kommune
13
Regionernes ikkefinansielle kvasiselskaber
'05 Offentlige virksomheder'
Region
14
Statsligt ejede ikkefinansielle selskaber
'05 Offentlige virksomheder'
Stat
15
Kommunalt ejede ikkefinansielle selskaber
'05 Offentlige virksomheder'
Kommune
16
Regionsejede ikkefinansielle selskaber
'05 Offentlige virksomheder'
Region
18
Private ikkefinansielle selskaber
'06 Private virksomheder'
Privat
21
Centralbanken
'05 Offentlige virksomheder'
Stat
27
Offentlige penge- og realkreditinstitutter
'05 Offentlige virksomheder'
Stat
28
Private penge- og realkreditinstitutter
'06 Private virksomheder'
Privat
31
Offentlige pengemarkedsforeninger
'05 Offentlige virksomheder'
Stat
32
Private pengemarkedsforeninger
'06 Private virksomheder'
Privat
37
Offentlige investeringsforeninger
'05 Offentlige virksomheder'
Stat
38
Private investeringsforeninger
'06 Private virksomheder'
Privat
41
Andre offentlige finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
'05 Offentlige virksomheder'
Stat
42
Andre private finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
'06 Private virksomheder'
Privat
47
Offentlige finansielle hjælpeenheder
'05 Offentlige virksomheder'
Stat
48
Private finansielle hjælpeenheder
'06 Private virksomheder'
Privat
51
Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder
'05 Offentlige virksomheder'
Stat
52
Private koncerntilknyttede finansielle enheder
'06 Private virksomheder'
Privat
57
Offentlige forsikringsselskaber
'05 Offentlige virksomheder'
Stat
58
Private forsikringsselskaber
'06 Private virksomheder'
Privat
61
Offentlige pensionskasser
'05 Offentlige virksomheder'
Stat
62
Private pensionskasser
'06 Private virksomheder'
Privat
71
Statslig forvaltning og service – integrerede enheder
'01 Staten'
Stat
72
Statslig forvaltning og service – ikkeintegrerede enheder
'01 Staten'
Stat
74
Regionernes forvaltning og service – integrerede enheder
'02 Regioner'
Region
75
Regionernes forvaltning og service – ikkeintegrerede enheder
'02 Regioner'
Region
76
Kommunal forvaltning og service – integrerede enheder
'03 Kommuner'
Kommune
77
Kommunal forvaltning og service – ikkeintegrerede enheder
'03 Kommuner'
Kommune
79
Sociale kasser og fonde
'04 Sociale kasser og fonde'
Stat
81
Personligt ejede virksomheder
'06 Private virksomheder'
Privat
89
Nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger
'07 Private nonprofitorganisationer'
Privat
91
Internationale organisationer (internationale organisationer, f.eks. EU-institutioner og udenlandske ambassader i DK)
'06 Private virksomheder'
Privat
99
Ikke oplyst
'08 Uoplyst'
Privat

«