Den fulde tekst

Fremsat den 2. marts 2018 af Alex Ahrendtsen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Jan Erik Messmann (DF), Karin Nødgaard (DF) og Peter Skaarup (DF)

Forslag til folketingsbeslutning

om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum og omlægning af systemet med hædersydelse

Folketinget pålægger regeringen at indføre lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum. Regeringen pålægges derudover at indstille støtten til udenlandske kunstaktiviteter og fremsætte forslag om at erstatte hædersydelser med en hæderspris.

Bemærkninger til forslaget

Siden 1964 har statens kunststøttesystem været heftigt debatteret og er gennem årene blevet beskyldt for ufolkelighed og indspisthed. Dansk Folkeparti mener derfor, at tiden er kommet til en grundlæggende ændring af vores kunststøttesystem, så vi sikrer, at det i mindre grad er en bestemt smag, en kunstideologisk retning eller en særlig gruppe af borgere, der fordeler midlerne. Dette beslutningsforslag er en del af en større reformpakke fra Dansk Folkeparti, som foreslår en anden og mere nutidig indretning af den statslige kunststøtte, der skal sikre et mere mangfoldigt kunststøttesystem. I sidste ende er målet at styrke befolkningens opbakning til at støtte dansk kunst og kultur, som er så afgørende for landets sammenhængskraft.

Dansk Folkeparti foreslår, at der afholdes lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum for i højere grad at inddrage borgere rundtomkring i landet. Det vil sige, at betingelsen for udlodningen af midler til et værk, der vedrører kunst i det offentlige rum, er, at der afholdes en lokal folkeafstemning om værket. Kun berørte parter skal inddrages i en afstemning. Hvis en almennyttig boligorganisation indkøber kunst med f.eks. støtte fra Statens Kunstfond, er det kun beboerne i området, hvor kunsten opstilles, der skal spørges gennem en folkeafstemning. Eller tilsvarende, hvis en kommune vil opstille en skulptur på en plads, er det beboerne omkring pladsen, der inddrages. Dog bør kunst på byens hovedpladser som f.eks. foran rådhuset føre til en afstemning blandt alle byens borgere. Kulturministeriet skal udarbejde en nærmere vejledning om ovenstående.

Derudover foreslår Dansk Folkeparti, at støtte til udenlandske kunstaktiviteter ophører. I dag uddeler Statens Kunstfond 9,6 pct. af midlerne, dvs. ca. 52 mio. kr., til aktiviteter i udlandet, alt i alt 1.330 aktiviteter fordelt på 87 lande. Dansk Folkeparti foreslår, at der ikke længere kan gives støtte til aktiviteter i udlandet. Dette vil frigøre midler til kunst og kultur i Danmark til gavn for flere borgere og kunstnere.

Endelig foreslår Dansk Folkeparti, at hædersydelser erstattes af en hæderspris, som vil spare den nuværende kunststøtte for ca. 30,6 mio. kr. til gavn for det samlede danske kunststøttesystem. Dansk Folkeparti vil afskaffe ydelsen og erstatte den med en statslig eller kongelig hæderspris, der uddeles hvert tredje år til en kunstner som en særlig udmærkelse for en livslang indsats. Hædersprisen kan uddeles i samarbejde med Kongehuset, hvis hoffet er interesseret i dette. Der kan præges en særlig mønt el.lign. som tegn på hæderen. En pengegave vil desuden følge med prisen.

Økonomi

Omlægningen er udgiftsneutral. De sparede midler forudsættes anvendt til en styrkelse af kunst- og kulturlivet i Danmark.

Skriftlig fremsættelse

Alex Ahrendtsen (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum og omlægning af systemet med hædersydelse.

(Beslutningsforslag nr. B 84)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.