Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet)

1.

I vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016 om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet) foretages følgende ændringer:

1. Punkt 8.1.2. affattes således:

8.1.2. Regler om tilskud til medicin købt i et andet EU/EØS-land

Reglerne om tilskud til medicin, købt i et andet EU/EØS-land, er fastsat i bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande (ydelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 175 af 28. februar 2018. Bekendtgørelsen har hjemmel i sundhedslovens § 168, stk. 1, samt i sundhedslovens § 168, stk. 3 og 4.

2. Punkt. 8.1.5. affattes således:

8.1.5. Krav til ansøgning om tilskud

En ansøgning om tilskud skal indeholde følgende:

● Kopi af sundhedskort (i særlige tilfælde EU-sygesikringskort eller særligt sundhedskort, jf. afsnit 7.1.9. pkt. 8-18)

● Kopi af recepten

● Specificeret og kvitteret regningsmateriale. Af kvitteringen skal det fremgå, hvilken medicin patienten har købt, hvor det er købt, og hvornår det er købt

● Kopi eller foto af lægemiddelpakningen. Kopi eller foto af lægemiddelpakningen skal medsendes med henblik på at fastslå lægemidlets indholdsstof, pakningsstørrelse, styrke og lægemiddelform

Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at en ansøgning skal være vedlagt kopi af lægemiddelpakningen, eller foto heraf, samt kopi af recepten. Dispensation gives alene i de særlige tilfælde, hvor Lægemiddelstyrelsen ud fra andre oplysninger i sagen eller om lægemidlet, vurderer, at borgeren er berettiget til tilskud.

Dispensation fra kravet om kopi eller foto af lægemiddelpakningen kan ske i særlige tilfælde, hvor Lægemiddelstyrelsen på baggrund af andre oplysninger i sagen ikke er i tvivl om lægemidlets pakningsstørrelse, styrke og lægemiddelform. Det kan fx være når samtlige oplysninger fremgår af den medsendte kvittering.

Denne dispensationsmulighed er relevant fx i de tilfælde, hvor borgere først bliver opmærksomme på dette dokumentationskrav, efter de har smidt deres pakning ud. Når borgeren har indsendt al den øvrige dokumentation, opleves kravet om foto af pakningen derfor bureaukratisk og unødigt restriktivt.

Dispensation fra kravet om, at en ansøgning skal være vedlagt kopi af recepten kan ske i særlige tilfælde, hvor Lægemiddelstyrelsen vurderer, at lægemidlet ikke kan være udleveret uden en recept, fx hvor lægemidlet er centralt godkendt til markedsføring som receptpligtigt lægemiddel i hele EU.

Denne dispensationsmulighed er relevant fx i de tilfælde, hvor borgere ikke er opmærksom på at få recepten med fra apoteket, efter apoteket har udleveret medicinen og ekspederet recepten. Et eksempel herpå er borgere, som har fået ordineret et centralt godkendt receptpligtigt lægemiddel, og har kvittering og foto af pakningen med borgerens navn på. Hvis det ikke af fotoet af pakningen (etiketten) kan ses, at lægemidlet er ordineret og udleveret til personen, der ansøger om tilskud, vil der ikke blive dispenseret for kravet om kopi af recepten.

Lægemiddelstyrelsen kan efter en konkret vurdering dispensere for begge krav i samme ansøgning.

Lægemiddelstyrelsen beder i forbindelse med ansøgningen om refusion, patienten oplyse, om medicinen er købt i forbindelse med medicinsk nødvendig behandling under et midlertidigt ophold (op til et år) i et andet EU/EØS-land, jf. afsnit 2.

Hvis en medicin har generelt klausuleret tilskud i Danmark, er det en betingelse for at få tilskud til medicinen, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten og dermed erklæret, at patienten opfylder tilskudsklausulen for den ordinerede medicin. Hvis patienten søger om tilskud til en medicin, der har generelt klausuleret tilskud, og recepten ikke er påtegnet »tilskud«, vil Lægemiddelstyrelsen bede patienten om at indhente og fremsende lægens erklæring om, hvorvidt patienten opfylder tilskudsklausulen. Hvis patienten har en enkelttilskudsbevilling, giver denne bevilling også ret til tilskud til den pågældende medicin købt i et andet EU/EØS-land.

2.

Vejledningen angår ændringer som følge af ændring af bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sundhedsvæsenet købt eller leveret fra andre EU/EØS-lande, vedr. dispensationsmulighed for krav til ansøgning om tilskud til lægemidler. Ændringsbekendtgørelsen (nr. 175 af 28. februar 2018) og ændringsvejledningen træder i kraft den 1. april 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 28. februar 2018

Ellen Trane Nørby

/ Mie Saabye