Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande

§ 1

I bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande foretages følgende ændring:

1. I § 17 indsættes som nyt stk. 6:

»Stk. 6. Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om kopi af lægemiddelpakningen eller foto heraf i stk. 1, nr. 3, andet punktum, og fra kravet om kopi af recepten i stk. 1, nr. 4, andet punktum.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 28. februar 2018

Ellen Trane Nørby

/ Mie Saabye