Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Budget- og regnskabssystem for kommuner
Kapitel 2 Årsbudgettet og flerårige budgetoverslag
Kapitel 3 Regnskabsmæssig supplementsperiode
Kapitel 4 Årsregnskabet og revision m.v.
Kapitel 5 Halvårsregnskabet
Kapitel 6 Københavns Kommune
Kapitel 7 Dispensation
Kapitel 8 Ikrafttræden
Bilag 1 Budget- og regnskabssystem for kommuner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I medfør af § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Budget- og regnskabssystem for kommuner

§ 1. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter i bilag 1 i denne bekendtgørelse om »Budget- og regnskabssystem for kommuner« regler vedrørende formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag, årsregnskab og halvårsregnskab, regler om specifikation af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved dettes endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling, samt regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold.

Kapitel 2

Årsbudgettet og flerårige budgetoverslag

§ 2. Forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

§ 3. Der skal i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag være balance mellem indtægter og udgifter, som de fremgår af hovedkonto 0-8 i budget- og regnskabssystemet, jf. § 1.

Stk. 2. Ændringsforslag til forslag til årsbudget skal angive, hvilken bevilling forslaget retter sig imod, samt med hvilket beløb bevillingen ønskes ændret. Balancen i årsbudgettet tilvejebringes ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, medmindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde.

Stk. 3. Perioden for de flerårige budgetoverslag fastsættes til 3 år. Ændringsforslag til de flerårige budgetoverslag skal have en sådan specifikationsgrad, at oversigter i budget- og regnskabssystemet, som enten skal indsendes til staten, eller som skal foreligge i forbindelse med budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige budgetoverslag skal angive med hvilket beløb, posten ønskes ændret. Balancen i de flerårige budgetoverslag tilvejebringes ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, medmindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde.

Stk. 4. I årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal indtægterne (ekskl. anlægsindtægter) være større end eller lig med driftsudgifterne, som de fremgår af hovedkonto 0 og 2-7 i budget- og regnskabssystemet, jf. § 1. Ved opgørelsen af indtægterne ses der bort fra reduktion af statens bloktilskud i henhold til § 15, stk. 1 og 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Stk. 5. I årsbudgettet er der adgang til at budgettere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af kommunens budgetterede nettodriftsudgifter til service, jf. § 10 i lov om en budgetlov.

Kapitel 3

Regnskabsmæssig supplementsperiode

§ 4. Den regnskabsmæssige supplementsperiode løber fra regnskabsårets udgang til udgangen af januar måned i det følgende regnskabsår. Kommunalbestyrelsen kan i kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte en kortere supplementsperiode, som dog ikke må fastsættes til at udløbe før den 15. januar.

Stk. 2. Den regnskabsmæssige forsupplementsperiode omfatter december måned i året før regnskabsåret. Kommunalbestyrelsen kan i kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte en kortere forsupplementsperiode.

Kapitel 4

Årsregnskabet og revision m.v.

§ 5. Enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. § 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser, revisionen finder nødvendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler om revisionen i et revisionsregulativ.

§ 6. Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver endvidere beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller revisionen finder det hensigtsmæssigt (delberetninger), jf. § 42, stk. 4, i lov om kommuners styrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens årsberetning og delberetninger udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen, jf. § 42 b i lov om kommuners styrelse.

§ 7. I delberetninger redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. § 42, stk. 2, 3. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.

Stk. 2. Beretningen forelægges økonomiudvalget og for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, inden kommunalbestyrelsen i et møde træffer afgørelse om revisionens bemærkninger og om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab.

Stk. 3. Beretningen og kommunalbestyrelsens afgørelse herom indsendes til Ankestyrelsen senest 3 måneder efter modtagelsen af beretningen, dog senest samtidig med afgørelsen vedrørende revisionsberetningen om årsregnskabet, jf. § 8. Samtidig sendes afgørelsen til revisionen.

§ 8. Årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget eller magistraten til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj det følgende år.

Stk. 2. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal dette af revisionen forsynes med påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

Stk. 3. Revisionen afgiver inden den 15. juni beretning om revisionen af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Fremgangsmåden i § 7, stk. 1 og 2, finder også anvendelse på revisionens og kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet. Årsregnskabet skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Kommunens årsregnskab sendes inden udgangen af august måned til Ankestyrelsen sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.

Kapitel 5

Halvårsregnskabet

§ 9. Halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget eller magistraten til kommunalbestyrelsen, inden økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer senest på sit 1. møde i september måned og inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget afgørelse med hensyn til halvårsregnskabets godkendelse.

Kapitel 6

Københavns Kommune

§ 10. Årsregnskabet aflægges i Københavns Kommune af økonomiudvalget til Borgerrepræsentationen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. maj det følgende år.

Stk. 2. Revisionen afgiver inden den 15. august beretning om revisionen af årsregnskabet til Borgerrepræsentationen.

Stk. 3. Københavns Kommunes årsregnskab sendes inden den 30. november til Ankestyrelsen sammen med økonomiudvalgets revisionsbetænkning og de afgørelser, som Borgerrepræsentationen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.

§ 11. §§ 1-7 og § 8, stk. 2 og 4, og § 9 finder tilsvarende anvendelse på Københavns Kommune.

Kapitel 7

Dispensation

§ 12. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelsen i § 3, stk. 4.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. marts 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 952 af 5. juli 2017 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 25. februar 2018

Torben Buse

/ Birgitte Olesen


Bilag 1

Budget- og regnskabssystem for kommuner

1 INDLEDNING

Indhold Side

1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0 – 1

1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1 – 1

1 INDLEDNING

1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt

Det kommunale budget- og regnskabssystem afløser med virkning fra 1. januar 2007 det eksisterende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner.

Det kommunale budget- og regnskabssystem bygger i vid udstrækning på principperne fra det hidtidige budget- og regnskabssystem, som indførtes med virkning fra regnskabsåret 1977. Det kommunale budget- og regnskabssystem omfatter et sæt af regler vedrørende formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v. Reglerne er fastsat af økonomi- og indenrigsministeren med hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57.

I Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. er fastsat en række - især proceduremæssige - bestemmelser om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. I bilag 1 til bekendtgørelsen fremgår bestemmelserne vedrørende kommunernes budget- og regnskab af »Budget- og regnskabssystem for kommuner«, jf. bekendtgørelsens § 1.

Budget- og Regnskabsudvalget, der består af repræsentanter for staten og de kommunale parter, afgiver indstilling til økonomi- og indenrigsministeren vedrørende de justeringer i budget- og regnskabssystemet, som udvalget finder påkrævede eller ønskelige.

Ændringer eller tilføjelser til budget- og regnskabssystemet fremgår af Lovtidende og meddeles særskilt elektronisk til kommunerne.

Budget- og regnskabssystemet er tilgængeligt i elektronisk Lovtidende, www.retsinfo.dk eller via internet på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside på www.oim.dk.

1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Budget- og regnskabssystemet omfatter to hoveddele. Dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, og dels et sæt af form- og procedurekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse m.v.

Del I omfatter en oversigt over kontoplanens opbygning og de generelle konteringsregler (kapitel 2), den autoriserede kontoplan (kapitel 3) og de særlige konteringsregler for hver enkelt konto (kapitel 4).

Såvel kontoplanen som konteringsregler er bindende for kommunerne.

Del II omfatter form- og procedurekrav, herunder form- og procedurekrav til budgettet (kapitel 5), bevillingsregler (kapitel 6), regler vedrørende bogføring, regnskab og revision (kapitel 7), regler vedrørende indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver i anlægskartoteket og balancen (kapitel 8) lovgivning, vejledning m.v. (kapitel 9).

I del II forekommer såvel bindende regler som beskrivelser af mere vejledende og uddybende karakter. De bindende regler er, hvor det har været muligt og hensigtsmæssigt, markeret med en indramning af teksten.

Disponeringen af systemet er sket ud fra et hensyn til, at det er Del I, som de personer, der arbejder med budget- og regnskabssystemet i det daglige, hyppigst vil have behov for at foretage opslag i. For personer, der står foran at skulle sætte sig ind i det kommunale bevillings- og budget- og regnskabssystem, vil en gennemlæsning af Del II før Del I imidlertid være mere naturlig.

Hvert kapitel indledes med en indholdsfortegnelse.

2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING

Indhold Side

2.0 Oversigt over kontoplanen 2.0 - 1

2.1 Hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner 2.1 - 1

2.2 Dranst 2.2 - 1

2.3 Ejerforhold og omkostningssted 2.3 - 1

2.4 Gruppering 2.4 - 1

2.5 Artsinddelingen 2.5 - 1

Hovedart 0 Beregnede omkostninger 2.5 - 3

Hovedart 1 Lønninger 2.5 - 6

Hovedart 2 Varekøb 2.5 - 8

Hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. 2.5 - 9

Hovedart 5 Tilskud og overførsler 2.5 - 11

Hovedart 6 Finansudgifter 2.5 - 12

Hovedart 7 Indtægter 2.5 - 12

Hovedart 8 Finansindtægter 2.5 - 14

Hovedart 9 Interne udgifter og indtægter 2.5 - 15

2.6 Moms 2.6 - 1

2.6.1 Registreret moms 2.6 - 1

2.6.2 Købsmoms 2.6 - 3

2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING

2.0 Oversigt over kontoplanen

Hovedstrukturen i den kommunale kontoplan er skitseret i oversigten på næste side.

Kontoplanen er opbygget ud fra et kontonummersystem, hvor det samlede kontonummer består af 16 cifre samt to overskrifter (tekster). Disse overskrifter er altså bestanddele af den autoriserede kontoplan.

1. ciffer - hovedkonto

Kontonummerets første ciffer opdeler den kommunale virksomhed i 10 hovedkonti. Heraf vedrører hovedkonto 0-6 den egentlige drifts- og anlægsvirksomhed, mens hovedkonto 7-9 vedrører de finansielle poster. Hovedkontiene er altid autoriserede.

2. og 3 ciffer - Overskrift - hovedfunktion

Hovedfunktionerne består af et nærmere angivet interval af funktioner vedrørende kommunale aktiviteter, der henhører under det samme overordnede formål, f.eks. »DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE«. Hovedfunktionerne er altid autoriserede.

4. og 5. ciffer - funktion

Funktionerne indeholder en specifikation af de forskellige kommunale aktiviteter inden for samme formål. Gennem funktionsopdelingen specificeres de kommunale aktiviteter vedrørende eksempelvis »DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE« på dagpleje, integrerede institutioner, daginstitutioner m.v. Funktionerne er altid autoriserede.

6. ciffer - dranst

Betegnelsen »dranst« er et kunstigt skabt udtryk bestående af de første 2 bogstaver fra hvert af ordene drift, anlæg og status. Ved angivelsen af dranst sker der en specifikation af posterne på de enkelte funktioner efter type, dvs. efter om der er tale om en driftspost, anlægspost eller lignende. Kontoplanen indeholder i alt 9 dranst-værdier, og angivelsen af dranst-værdi er altid autoriseret.

16093119921882992095 Size: (655 X 899)

7. ciffer - ejerforhold

I 7. ciffer foretages en opdeling af de kommunale aktiviteter efter ejerforholdet for de institutioner, ordninger eller lignende, som aktiviteterne vedrører.

Der sondres i kontoplanen mellem fire former for ejerforhold

Egne

Selvejende/private

Andre offentlige myndigheder

Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser

Registreringen af ejerforholdet er autoriseret på de funktioner i kontoplanen, hvor der optræder andre ejerforhold end Egne. Ejerforholdet skal i disse tilfælde anføres i den ovenfor viste rækkefølge.

8, 9., 10. og 11. ciffer - omkostningssted

Ved hjælp af kontonummerets 8., 9., 10. og 11. ciffer kan der foretages en opsplitning på omkostningssteder, dvs. på de enkelte institutioner, afdelinger mv. Specifikationen på omkostningssted i det 8. - 11. ciffer er autoriseret på funktionerne 3.22.01 Folkeskoler, 3.22.05 Skolefritidsordninger, 3.22.08 Kommunale specialskoler, 5.25.13 Integrerede institutioner, 5.25.14 Daginstitutioner og 5.25.15 Fritidshjem.

12., 13 og 14. ciffer - gruppering

Grupperingerne på kontonummerets 12.- 14. ciffer anvendes til en videreopdeling af funktioner på enkeltaktiviteter eller -områder.

Grupperingscifrene er autoriseret i de tilfælde, hvor man fra de centrale myndigheders side ønsker at kunne uddrage specifikke oplysninger af de kommunale budgetter og/eller regnskaber. Dette er altid tilfældet for statsrefusion og for anlæg (i regnskabet) samt i et vist omfang for driftskontiene.

Grupperingsstrukturen er med virkning fra 1. januar 2007 udvidet fra 2 til 3 cifre.

15. og 16. ciffer - hovedart og art

Ved hjælp af kontonummerets 15. ciffer specificeres kommunens ressourceforbrug på hovedarter, dvs. løn, varekøb, tjenesteydelser m.v. Hovedarterne 1-9 er altid autoriserede. Anvendelse af hovedart 0 Beregnede omkostninger er frivillig.

I det 16. ciffer er foretaget en yderligere specifikation af de enkelte hovedarter på arter. Eksempelvis er hovedarten varekøb opdelt på fem arter: fødevarer, brændsel og drivmidler, køb af jord og bygninger, anskaffelser samt øvrige varekøb. Artsspecifikationen er altid autoriseret i regnskabet og i nogle tilfælde ligeledes i budgettet. Der er således i budgettet autoriseret en specifikation på arterne 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.9, 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6.

2.1 Hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner

Placering i kontoplanen

Hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner er altid autoriserede. Det vil sige, at der ved indberetning af budgetter og regnskaber til Økonomi- og Indenrigsministeriet eller Danmarks Statistik ikke må anvendes andre tekster til eksisterende funktioner end de her anvendte. Der må heller ikke oprettes nye hovedkonti, hovedfunktioner eller funktioner.

Hovedkontoen fastlægges i kontonummerets 1. ciffer:

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

1 Forsyningsvirksomheder m.v.

2 Transport og infrastruktur

3 Undervisning og kultur

4 Sundhedsområdet

5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

6 Fællesudgifter og administration m.v.

7 Renter, tilskud, udligning og skatter

8 Balanceforskydninger

9 Balance

Der er således i alt ti hovedkonti. Hovedkonto 0-6 opdeler den kommunale drifts- og anlægsvirksomhed på i alt syv hovedområder. Hovedkonto 7 og 8 omfatter de finansielle poster samt forskydningerne på balancen, og hovedkonto 9 er balancen.

Der er autoriseret cifre til hovedfunktionerne.

Hovedfunktionerne omfatter et nærmere angivet interval af funktioner, der er fastlagt ved kontonummerets 2. og 3. ciffer.

På hovedkonto 7, 8 og 9 er så vidt muligt anvendt en parallel hovedfunktions- og funktionsopdeling. Funktionerne:

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter mv.

8.22.05 Indskud i pengeinstitutter mv.

9.22 05 Indskud i pengeinstitutter mv.

anvendes således til registrering af henholdsvis renter af indskud i pengeinstitutter mv. (7.22.05), forskydninger i indskud i pengeinstitutter mv. (8.22.05) og beholdningen af indskud i pengeinstitutter mv. (9.22.05).

Formålsbestemt inddeling

Gennem kontoplanens inddeling i hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner sker der en gradvis specifikation af de kommunale udgifter og indtægter efter deres formål.

Hovedkontoen fastlægger det overordnede formål, f.eks. hovedkonto 3: Undervisning og kultur.

Ved hovedfunktionerne sker der herefter en opdeling på enkelte formål eller aktivitetsområder, for hovedkonto 3 således:

22. FOLKESKOLEN

30. FAGLIGE UDDANNELSER

32. FOLKEBIBLIOTEKER

35. KULTUREL VIRKSOMHED

38. FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V.

Endelig sker der ved funktionerne en yderligere opdeling på formålsbestemte aktiviteter. Hovedfunktionen FOLKESKOLEN er f.eks. opdelt på følgende funktioner:

3.22.01 Folkeskoler

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning

3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

3.22.05 Skolefritidsordninger

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

3.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

3.22.18 Idrætsfaciliteter til børn og unge

Registrering på hovedfunktioner og funktioner

Registreringen i budget- og regnskabssystemet skal så vidt muligt bero på konstaterbare forhold, med mindre konteringsreglerne i kapitel 4 specifikt foreskriver en beregningsmæssig fordeling af udgifter eller indtægter (jf. nærmere herom i kapitel 7, afsnit 7.0).

Udgifter og indtægter, der ikke konkret kan fordeles på de enkelte hovedfunktioner eller funktioner skal, i det omfang der i systemet er oprettet autoriserede hovedfunktioner for >>FÆLLES FUNKTIONER<< eller funktioner for >>fælles formål<<, registreres på disse.

2.2 Dranst

Placering i kontoplanen

Betegnelsen »dranst« er et kunstigt skabt begreb bestående af de første to bogstaver fra hvert af ordene drift, anlæg og status. Dransten, der altid er autoriseret, registreres i kontonummerets 6. ciffer med følgende værdier:

Forekommer på følgende

hovedkonti/funktioner:

   
1 Drift
0 – 6
2 Statsrefusion
0 – 6
3 Anlæg
0 – 6
4 Renter
7.22.05 – 7.58.79
5 Balanceforskydninger
8.22.01 – 8.52.62 og 8.58.80 – 8.75.95
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser
8.55.63 – 8.55.79
7 Finansiering
7.62.80 – 7.68.96 og 8.55.63 – 8.55.79
8 Aktiver
9.22.01 – 9.42.44 og 9.58.80 – 9.68.87
9 Passiver
9.45.45 – 9.55.79 og 9.72.90 – 9.75.99
   

I den autoriserede kontoplan i kapitel 3 er dransten anført i de tilfælde, hvor der er autoriseret specielle grupperingscifre for den pågældende funktion.

Det gælder dog ikke for dranst 3 (anlæg), da der her er autoriseret generelle grupperinger, som - med enkelte undtagelser - er gældende for alle funktioner, jf. afsnit 2.4.

Anvendelse af dranst

Med dransten opdeles de kommunale udgifter og indtægter m.v. efter type. Dranst 1-3 afgrænser således den egentlige drifts- og anlægsvirksomhed, mens dranst 4-7 vedrører de finansielle poster og dranst 8-9 balancen.

Med hensyn til anvendelsen af dranst-værdier og sondringen mellem disse ved registreringen gælder nedenstående generelle regler.

1 (drift) og 2 (statsrefusion)

Dranst 1 (drift) anvendes ved driftsudgifter og driftsindtægter. De indtægter fra staten, som registreres på dranst 2 (statsrefusion), vil i alle tilfælde fremgå af autoriserede grupperinger i kontoplanen. Det drejer sig først og fremmest om indtægter fra de egentlige refusionsordninger. Endvidere er der i nogle tilfælde i kontoplanen autoriseret grupperinger under dranst 2 til registrering af visse tilskud fra staten og fra EU. Andre tilskud fra staten (bortset fra generelle tilskud mv., jf. nedenfor) samt betalinger fra staten, der modsvarer en ydelse, registreres under dranst 1. Alle mellemkommunale betalinger registreres under dranst 1, uanset om der er tale om en modydelse eller ej.

1 (drift) og 3 (anlæg)

Anlægsudgifter skal registreres fuldt ud i det regnskabsår, hvori de afholdes. Ved brug af hovedart 0 Beregnede omkostninger m.v. og de tilhørende arter samt retningslinjerne for måling og indregning af materielle aktiver – jf. kapitel 8 – er der mulighed for bl.a. gennem afskrivninger at indarbejde disse omkostningsposter i det eksisterende system. Disse modregnes dog på en modpost på art 0.9, så det nuværende system ikke berøres heraf. Anvendelsen af hovedart 0 er frivillig for alle områder i den kommunale kontoplan. Sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter foretages i kontoplanen ved anvendelse af dranst-værdierne 1 henholdsvis 3.

Sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter har ikke alene betydning for selve registreringen i kommunens budget og regnskab. Der er også forskel på de bevillingsprocedurer, som skal gå forud for udgifternes afholdelse. For driftsudgifternes vedkommende er bevillingsafgivelsen knyttet til vedtagelsen af budgettet. For anlægsudgifternes vedkommende sker bevillingsafgivelsen derimod ved vedtagelsen af en anlægsbevilling for det enkelte anlægsprojekt. Tilrettelæggelsen af den økonomiske styring - procedurerne omkring bevillingsstyring og -kontrol - er med andre ord afhængig af, om der er tale om en drifts- eller en anlægsudgift.

Det er ikke muligt - og næppe heller hensigtsmæssigt - at give en udtømmende beskrivelse af de forhold, der må indgå i overvejelserne omkring sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter. Dette vil nemlig i vidt omfang bero på den konkrete situation. Der kan således være eksempler på aktiviteter eller anskaffelser, som det i nogle situationer vil være mest nærliggende at henføre til driftssiden - i andre til anlægssiden.

Som nogle mere generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter skal peges på følgende:

En vurdering af udgiftens størrelse og karakter (type) i forhold til den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau

- En vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væsentlig ændring i den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau

- Styringsmæssige overvejelser, jf. det ovenfor anførte

- Nybyggeri af større omfang bør altid henføres til anlægssiden

- Udgifter til ombygning, renovering m.v. vedrørende lejede lokaler bør som hovedregel henføres til driftssiden. Der kan dog forekomme situationer, hvor lejemålets længde og udgiftens størrelse kan begrunde en henføring til anlægssiden.

Vejledende for, om en udgift til vedligeholdelses- og ombygningsarbejder bør henføres under drift eller under anlæg, er dels om arbejdet indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger eller anlæg, dels om formålet med eller brugen af bygningen m.v. ændres væsentligt. Er dette tilfældet, bør udgiften konteres under anlæg.

Udgifter til anskaffelser af materiel, inventar m.v. bør som hovedregel henføres under drift. Anskaffelser, der medfører en væsentlig forskydning af institutionens driftsudgiftsniveau, bør dog henføres under anlæg. Vægten lægges således ikke på, om den konkrete anskaffelse er ordinær eller ekstraordinær. Anskaffelser af materiel og inventar i forbindelse med kommunalt nybyggeri afholdes i alle tilfælde som en del af byggeudgiften.

Udgifter til behovsanalyse og programoplæg for et bygge- eller anlægsarbejde kan henføres til driften. Hvor der er etableret særlige byggeadministrationer, gælder dette også udgifter til udarbejdelse af byggeprogram. Projekteringsudgifter i øvrigt henføres under anlæg.

I øvrigt henvises til det i kapitel 7, afsnit 7.0, omtalte kontinuitetsprincip, hvorefter der ikke bør foretages hyppige ændringer i de regnskabsmæssige regler og procedurer, som kan medvirke til at vanskeliggøre en vurdering af kommunens regnskab.

På hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv. samt på de øvrige områder, hvor kommunens materielle aktiver registreres i et anlægskartotek og danner grundlag for beregnede udgifter som f.eks. afskrivninger, er regelsættet for registreringen af aktiver i anlægskartoteket beskrevet i kapitel 8, afsnit 1.2.

2 (statsrefusion) og 7 (finansiering)

De generelle tilskud fra staten og tilskud og tilsvar i forbindelse med de mellemkommunale udligningsordninger på funktionerne 7.62.80-7.65.87 registreres under dranst 7 (finansiering). Under dranst 2 (statsrefusion) registreres som nævnt alene indtægter fra refusionsordningerne samt visse tilskud fra staten og fra EU, hvor dette er autoriseret på grupperingsniveau i kontoplanen. Øvrige tilskud og betalinger fra staten registreres under dranst 1 (drift).

4 (renter)

Dranst 4 (renter) optræder alene på funktionerne 7.22.05-7.58.79, idet rentebetalinger vedrørende forsyningsvirksomhedernes mellemværende med kommunen registreres ved anvendelse af dranst 1 (drift).

5 (Balanceforskydninger)

Dranst 5 (Balanceforskydninger) forekommer kun på funktionerne 8.22.01-8.52.62 og 8.58.80-8.75.95 vedrørende forskydninger i aktiver og passiver.

6 (afdrag på lån og leasingforpligtelser)

Afdrag på langfristet gæld (debetsiden på funktionerne 8.55.63-8.55.78) registreres ved anvendelse af dranst 6 (afdrag på lån og leasingforpligtelser). Analogt hertil registreres nedbringelser af leasingforpligtelser (debetsiden på funktion 8.55.79) på dranst 6.

7 (finansiering)

Dranst 7 (finansiering) anvendes ved registrering af lånoptagelse (kreditsiden på funktionerne 8.55.63-8.55.79), generelle tilskud fra staten og tilskud og tilsvar i forbindelse med de mellemkommunale udligningsordninger (funktionerne 7.62.80-7.65.87) samt skatter (funktionerne 7.68.90-7.68.96).

8 (aktiver) og 9 (passiver)

Dranst 8 (aktiver) og dranst 9 (passiver) anvendes udelukkende ved registrering af aktivdelen og passivdelen af hovedkonto 9.

2.3 Ejerforhold og omkostningssted

Ejerforhold

Ejerforholdet er autoriseret ved 7. ciffer i kontoplanen. Der sondres mellem fire former for ejerforhold

1. Egne

2. Selvejende/private

3. Andre offentlige myndigheder

4. Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser

Ejerforhold er ikke medtaget i den autoriserede kontoplan i kapitel 3.

Om de enkelte former for ejerforhold skal bemærkes følgende:

Ejerforholdet Egne dækker over ordninger eller institutioner, hvor såvel drift som regnskabsfunktion henhører under den pågældende kommune. Betegnelsen Egne omfatter endvidere ordninger og institutioner, som har flere kommuner som serviceområde (f.eks. en fælleskommunal ordning). I det omfang, kommunen alene er regnskabsførende for en given institution med tilknyttet overenskomst, skal registreringen dog ikke ske under dette ejerforhold, jf. nedenfor.

Ejerforholdet Selvejende/private benyttes ved ordninger eller institutioner, som drives i selvejende eller privat regi, og som opnår drifts- og anlægstilskud fra kommunen. Som hovedregel vil der være tale om et overenskomstforhold mellem kommunen og de pågældende institutioner.

Selvejende og private institutioner optages i de kommunale budgetter og regnskaber efter samme regler gældende for kommunale institutioner, såfremt der er indgået driftsoverenskomst mellem en kommune og den pågældende institution.

Der er ingen faste bestemmelser mht. indholdet af en driftsoverenskomst. Generelt vil en driftsoverenskomst medføre, at kommunalbestyrelsen vil have en betydelig indflydelse på institutionens drift, således at den selvejende/private institution er at sidestille med en kommunal institution.

Som forhold, der kan beskrive en driftsoverenskomst, kan peges på:

Kommunalbestyrelsen godkender institutionens vedtægter.

Kommunalbestyrelsen har indflydelse på institutionens drift. For eksempel med hensyn til antallet af institutionspladser og hvem disse står til rådighed for, daglige åbningstider, antallet af stillinger og disses art, ansættelse og afskedigelse af institutionens leder.

Kommunalbestyrelsen afholder institutionens driftsudgifter på grundlag af budgettet.

Budget-, bogførings- og regnskabsprocedurer: budgetforslag udarbejdes af kommunalbestyrelsen med bistand fra institutionen. Institutionen er forpligtet til at overholde budgettet, om nødvendigt søge tillægsbevillinger og udføre løbende budgetkontrol. Parterne aftaler, hvem der beregner og udbetaler løn og varetager bogholderi og regnskabsføring. Kommunalbestyrelsen godkender revisor.

Institutionens budget og regnskab registreres hos den kommune, der har overenskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under de respektive hovedkonti med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 7 og 8.

Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået en overenskomst med. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, skal det aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre vedrørende institutionen.

For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betragtes som huslejeudgift.

Ejerforholdet Andre offentlige myndigheder anvendes ved driftstilskud og takstbetaling til ordninger og institutioner i offentligt regi, men uden for kommunen. Herunder anføres f.eks. takstbetaling for ophold i institutioner, der henhører under andre kommuner, regioner, staten m.v., betaling for brug af fælleskommunale institutioner, der ikke drives af den pågældende kommune osv.

Ejerforholdet private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser anvendes ved køb hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et alternativ til kommunale og regionale tilbud og institutioner. Ejerforholdskode 4 anvendes udelukkende for tjenesteydelser, der er optaget på positivlisten i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Det gælder f.eks. køb af tjenesteydelser hos sociale opholdssteder uden driftsoverenskomst eller selvejende specialskoler uden driftsoverenskomst.

Det bemærkes, at der i de af kommunerne benyttede økonomisystemer er knyttet numre til overskrifterne vedrørende ejerforhold.

Omkostningssted

Kontonummerets 8., 9., 10. og 11. ciffer anvendes til opdeling af kommunens omkostningssteder.

Anvendelsen af omkostningssted er endvidere autoriseret i regnskabet på funktion 3.22.01 Folkeskoler, 3.22.05 Skolefritidsordninger, 3.22.08 Kommunale specialskoler, 5.25.13 Integrerede institutioner, 5.25.14 Daginstitutioner og 5.25.15 Fritidshjem. Udgangspunktet er her, at udgifter og indtægter til, hvad der må anses for institutionens kerneydelse er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. Kerneydelsen defineres som den grundlæggende ydelse, der er forbundet med et pågældende funktionsområde, f.eks. pasning i en børneinstitution. Udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige produktion af kerneydelsen – f.eks. udgifter til administration på institutionen, inventar, vand, varme, strøm indvendig vedligeholdelse og rengøring – er ligeledes omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.

Udgifter til lokaler i sig selv, dvs. husleje, og udgifter til udvendig vedligeholdelse skal også registreres på omkostningssted.

Derimod skal en række udgifter ikke fordeles på omkostningssted, men på stednummer for fælles formål. De nærmere konteringsregler for registrering på omkostningssted på de enkelte funktioner er omtalt i afsnit 4.3 og afsnit 4.5.

I de øvrige dele af kontoplanen er det frivilligt at anvende omkostningssted.

I de tilfælde, hvor der ikke ønskes en opdeling på omkostningssteder, benyttes stednummer 0000.

2.4 Gruppering

Grupperingerne på kontonummerets 12-14 ciffer anvendes til en yderligere opdeling af udgifterne og indtægterne inden for den enkelte funktion.

Kontoplanen indeholder i en række tilfælde autoriserede grupperinger. Det drejer sig især om tilfælde, hvor de centrale myndigheder ønsker at kunne uddrage specifikke oplysninger af de kommunale budgetter og regnskaber.

På de funktioner, hvor der ikke er autoriseret grupperinger, eller hvor de autoriserede grupperinger ikke omfatter alle de udgifter/indtægter, der registreres på den pågældende funktion, kan kommunerne selv foretage en ønsket opdeling af funktionerne ved hjælp af individuelt fastlagte grupperingsnumre.

Nedenfor er redegjort for de generelle konteringsregler for grupperingerne. Gennemgangen er opstillet i dranstorden. Konteringsregler for grupperinger, der refererer specifikt til de enkelte funktioner, fremgår af kapitel 4.

Drift

På driftskontiene er grupperingsnumrene 001-020 og 090-098, samt 100-399 reserveret til autoriserede grupperinger. Disse numre må altså ikke benyttes af kommunerne til individuelt fastlagte grupperinger.

De autoriserede grupperinger under dranst 1 (drift) fremgår altid af den autoriserede kontoplan på de funktioner, hvor de forekommer.

På følgende funktioner er der oprettet en tværgående gruppering 200 til ledelse og administration på de decentrale institutioner:

0.28.20 Grønne områder og naturpladser

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg

0.35.40 Kirkegårde

0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

0.58.95 Redningsberedskab

2.22.01 Fælles formål

2.22.07 Parkering

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

3.22.01 Folkeskoler

3.22.05 Skolefritidsordninger

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

3.22.08 Kommunale specialskoler

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

3.32.50 Folkebiblioteker

3.35.60 Museer

3.35.63 Musikarrangementer

3.35.64 Andre kulturelle opgaver

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

3.45.83 Fælles formål

4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

5.25.10 Fælles formål (dagtilbud til børn og unge)

5.25.11 Dagpleje

5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)

5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)

5.25.15 Fritidshjem

5.25.16 Klubber og anden specialpædagogiske fritidstilbud

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb

5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

5.30.28 Hjemmesygepleje

5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

5.38.37 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb

5.38.38 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

5.38.51 Botilbudslignende tilbud

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

Ledelse og administration omfatter to hovedtyper af udgifter. Ledelse omfatter udgifter i forbindelse med den overordnede styring og ledelse af decentrale enheder. Administration omfatter en række fællesfunktioner og -udgifter, der udføres som støttefunktion for de decentrale enheders ledelse og drift.

De decentrale udgifter til ledelse omfatter:

De decentrale enheders højere ledelsesniveauer, dvs. ledere med et egentligt ledelses- og personalemæssigt ansvar, der udfører opgaver i forbindelse med den overordnede ledelse, styring og koordinering.

Direkte henførbare udgifter til de højere ledelsesniveauer samt overordnede styringsfunktioner/-opgaver, herunder bl.a. rejseudgifter, kursus- og deltagergebyrer, repræsentationsudgifter mv.

Strategisk planlægning, udarbejdelse af kontraktaftaler, handlingsplaner, budgetter mv. for decentrale enheder

I det omfang ledelsen af en decentral enhed varetager opgaver af konkret fagligt karakter, betragtes disse opgaver ikke som ledelse.

De decentrale udgifter til administration vil typisk bl.a. omfatte:

Personaleadministration (arbejdstidstilrettelæggelse, fraværsregistrering, ferieansøgninger, opgørelse af over-/merarbejde, rekruttering og ansættelse, personaleudvikling m.v.),

Økonomiadministration (attestation og godkendelse af bilag, debitor-, kreditor- og kassefunktioner, statistikfunktioner, herunder tidsregistrering), samt

Anden administrativ drift (administration af indkøb, materiel, lokaler og bygninger, vedligeholdelse og rengøring)

Opgaver vedr. den bevillingsmæssige styring

For medarbejdere, der både varetager administrative og ledelsesmæssige opgaver samt opgaver af faglig karakter, kan ledelse og administration f.eks. opgøres på baggrund af tidsregistrering eller en skønnet fordeling af lønudgifterne (eventuelt baseret på lejlighedsvise tidsregistreringer). Alternativt kan lønudgiften for medarbejdere, der i overvejende grad arbejder med ledelse og administration, dvs. mere end 50 % af arbejdstiden anvendes på ledelse og administration, fuldt ud konteres som en administrativ udgift. Tilsvarende kan lønudgiften for medarbejdere, der anvender mere end 50 % af arbejdstiden på en anden jobfunktion (f.eks. undervisning og pædagogik) fuldt ud konteres som en ikke-administrativ udgift.

Det bemærkes, at udgifter til drift og vedligeholdelse af den decentrale enheds fysiske rammer, f.eks. rengøring og renovation, vagt og sikkerhed, husleje, vedligeholdelse af bygninger, arealer mv., borde, stole, lamper mv., energiforbrug, ikke betragtes som ledelse og administration. Dette gælder også en række driftsudgifter, der ikke direkte kan henføres til den decentrale enheds hovedformål, f.eks. it, telefon og porto. Disse udgifter skal således ikke registreres på gruppering 200.

Statsrefusion

Grupperingerne under dranst 2 (statsrefusion) er altid autoriserede og fremgår af den autoriserede kontoplan.

Anlæg

Generelle grupperinger

Med undtagelse af de anførte funktioner under afsnittet Særlige grupperinger nedenfor er der for alle anlægskonti autoriseret følgende generelle grupperinger:

001 Anlægstilskud

010 Køb/salg af jord

015 Køb/salg af bygninger

Til de enkelte grupperinger kan knyttes følgende korte beskrivelse:

001 Anlægstilskud

I udgiftskolonnen for denne gruppering registreres anlægstilskud til selvejende/private institutioner eller andre offentlige myndigheder. I indtægtskolonnen registreres tilskud fra andre offentlige myndigheder samt fra private til det pågældende anlæg.

010 Køb/salg af jord

Under denne gruppering registreres udgifter og indtægter i forbindelse med køb og salg af arealer og grunde. Hvor kommunen i forvejen ejer de arealer eller grunde, der tages i anvendelse i forbindelse med anlægsarbejder, registreres værdien af de pågældende ejendomme ikke som anlægsudgift under de enkelte anlægsarbejder. Vedrørende byggemodning og forsyningsvirksomheder, hvor værdien af medgåede kommunale arealer indgår i takstfastsættelsen, opskrives udlægskontiene på hovedkonto 9 med grundenes værdi.

015 Køb/salg af bygninger

Grupperingen anvendes på tilsvarende måde som gruppering 010. Afgørende for, om der skal ske registrering på gruppering 010 eller 015 er, om henholdsvis jord eller bygninger er økonomisk tungestvejende.

De ikke-autoriserede grupperingsnumre kan anvendes frit af den enkelte kommune.

Særlige grupperinger

På følgende områder er der autoriseret særlige grupperinger i regnskabet:

- Hele hovedfunktionen JORDFORSYNING

- Funktion 0.25.11 Beboelse (under hovedfunktionen FASTE EJENDOMME)

- Funktion 0.25.15 Byfornyelse (under hovedfunktion FASTE EJENDOMME)

- Funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri(under hovedfunktion FASTE EJENDOMME)

- Funktion 1.35.40 Fælles formål (under hovedfunktionen SPILDEVANDSANLÆG)

- Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur, funktion 2.22.07 Parkering, funktion 2.28.22 Vejanlæg og 2.28.23 Standardforbederinger af færdselsarealer.

Renter og finansforskydninger

Der er kun i få tilfælde autoriseret grupperinger under dranst 4 (renter) og 5 (finansforskydninger). De autoriserede grupperinger fremgår af kontoplanen i kapitel 3.

Afdrag på lån

Der er ikke autoriseret grupperinger under dranst 6 (afdrag på lån).

Finansiering

Grupperingerne under dranst 7 (finansiering) er altid autoriserede på funktionerne 7.62.80-7.68.96, jf. den autoriserede kontoplan.

Aktiver og passiver

Der er kun i få tilfælde autoriseret grupperinger under dranst 8 (aktiver). Under dranst 9 (passiver) er der ingen autoriserede grupperinger.

2.5 Artsinddelingen

Den autoriserede artsinddeling

Kontonummerets to sidste cifre indeholder en opdeling af de kommunale udgifter og indtægter m.v. efter hovedart - det 15. ciffer - og art - det 16 ciffer.

Der er i kontoplanen autoriseret i alt 8 hovedarter, der igen er opdelt på en række autoriserede arter.

Den autoriserede artsinddeling er følgende:

   
HOVEDARTER
ARTER
   
1 Lønninger
 
2 Varekøb
2.2 Fødevarer
 
2.3 Brændsel og drivmidler
 
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)
 
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)
 
2.7 Anskaffelser
 
2.9 Øvrige varekøb
4 Tjenesteydelser m.v.
4.0 Tjenesteydelser uden moms
 
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser
 
4.6 Betalinger til staten
 
4.7 Betalinger til kommuner
 
4.8 Betalinger til regioner
 
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.
5 Tilskud og overførsle
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.
 
5.2 Overførsler til personer
 
5.9 Øvrige tilskud og overførsler
6 Finansudgifter
 
7 Indtægter
7.1 Egne huslejeindtægter
 
7.2 Salg af produkter og ydelser
 
7.6 Betalinger fra staten
 
7.7 Betalinger fra kommuner
 
7.8 Betalinger fra regioner
 
7.9 Øvrige indtægter
8 Finansindtægter
8.6 Statstilskud
9 Interne udgifter og indtægter
9.1 Overførte lønninger
 
9.2 Overførte varekøb
 
9.4 Overførte tjenesteydelser
 
9.7 Interne indtægter

Herudover er der i kontoplanen hovedart 0 Beregnede omkostninger, som er frivillig at anvende. Hovedart 0 er opdelt i følgende arter:

   
HOVEDART
ARTER
0 Beregnede omkostninger
0.0 Statuskonteringer
 
0.1 Afskrivninger
 
0.2 Lagerforskydninger
 
0.3 Pensionshensættelse vedrørende
 
tjenestemænd
 
0.4 Forrentning
 
0.6 Øvrige beregnede og overførte
 
udgifter/omkostninger
 
0.7 Feriepenge
 
0.8 Beregnede og overførte indtægter
 
0.9 Modregningskonto

Formål og anvendelse

Med artsinddelingen sker der en specifikation af de kommunale udgifter og indtægter m.v. efter deres art - løn, varekøb, tjenesteydelser etc. - og dermed efter karakteren af det ressourceforbrug, de indebærer.

En hovedbegrundelse for artsinddelingen er, at de centrale myndigheder har behov for at kunne opgøre det ressourceforbrug, som kommunernes aktiviteter giver anledning til. Dels samlet - bl.a. til brug for opgørelsen af nationalregnskabet - og dels inden for de enkelte sektorer.

Artsinddelingen danner også grundlag for de centrale myndigheders opgørelse af pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor til brug for reguleringen af de generelle tilskud m.v.

Artsinddelingen tjener samtidig forskellige formål i den enkelte kommunes budget og regnskab.

Foruden at muliggøre vurderinger af udviklingen i den enkelte kommunes ressourceforbrug, anvendes artsinddelingen bl.a. ved indarbejdelsen af skøn over pris- og lønudviklingen i budgettet.

Endvidere foretages der gennem artsinddelingen en opdeling på momsbelagte og ikke-momsbelagte udgifter, som er nødvendige af hensyn til administration af momsrefusionsordningen. Det sker ved, at artsinddelingen indeholder en klar adskillelse mellem arter vedrørende udgifter med moms - nemlig art 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, art 4.5 og 4.9 - og de øvrige arter. De særlige forhold omkring registreringen i forbindelse med moms er omtalt i afsnit 2.6.

Herudover kan der benyttes de frivillige arter under hovedart 0 Beregnede omkostninger til registrering af indirekte udgifter i form af beregnede omkostninger som eksempelvis forrentning og afskrivninger. Registrering på hovedart 0 foretages med henblik på at kunne omkostningsregistrere i selve budget- og regnskabssystemet. En modregningskonto (art 0.9) sikrer, at kun poster med finansiel betydning kan øve indflydelse på bevillingsstyringen af den samlede økonomi. Således neutraliseres posteringer under hovedart 0 i forhold til det samlede driftsbudget henholdsvis regnskab.

Regler for kontering på arterne

I budgettet skal der som minimum foretages en specifikation af udgifter og indtægter m.v. på de autoriserede hovedarter.

Derudover er der i budgettet autoriseret en specifikation på art 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, art 5.1, 5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6.

Af hensyn til budgetteringen vedrørende momsrefusionsordningen (og anvendelsen af de til dette formål udviklede systemer) vil det endvidere være hensigtsmæssigt, at kommunen foretager en budgettering af de momsbærende udgiftsarter, dvs. art 2.2, 2.3,2.5, 2.7, 2.9, samt art 4.5 og 4.9. Der er imidlertid ikke noget krav om, at art 2.2, 2.3,2.5, 2.7 og 2.9 skal fremgå af budgettet.

I regnskabet skal udgifter og indtægter m.v. specificeres på de autoriserede arter.

I det omfang, der i kommunernes udgifts- og indtægtsbilag er indeholdt en specifikation, der omfatter flere arter, skal der som hovedregel foretages registrering på hver af disse. En undtagelse herfra er dog udgifter til anlæg, reparation og vedligeholdelse, der ikke udføres af kommunens eget personale, herunder varekøb og anskaffelser i tilknytning hertil. Disse udgifter registreres samlet, under art 4.5 Entreprenør- og håndværksydelser.

De ikke benyttede numre i artsinddelingen kan anvendes frit af kommunerne, såfremt der ønskes en yderligere specifikation. I så fald skal der imidlertid i indberetningerne til de centrale myndigheder, jf. kapitel 7, ske en opsummering til de autoriserede arter.

Anvendelsen af hovedart 9 til registrering af interne overførsler af udgifter og indtægter er frivillig for den enkelte kommune, jf. nærmere nedenfor. Ønsker kommunen at benytte hovedart 9, skal dette imidlertid ske ved anvendelsen af de herunder autoriserede arter. Arterne under hovedart 9 må ikke benyttes til andre formål end de anførte.

Nedenfor er anført nærmere regler for konteringen på de enkelte hovedarter og arter.

HOVEDART 0 BEREGNEDE OMKOSTNINGER (FRIVILLIG)

Hovedart 0 kan benyttes til registrering af beregnede omkostninger og indtægter som eksempelvis afskrivninger. Registrering på hovedart 0 foretages med henblik på at kunne omkostningsregistrere i selve regnskabssystemet samt indregne materielle aktiver mv. i balancen. Hovedart 0 anvendes ikke i budgettet. Det er frivilligt at anvende hovedart 0 i regnskabet.

Flere af arterne, bl.a. art 0.1 Afskrivninger og art 0.2 Lagerforskydninger, refererer til udgifter eller omkostninger, som beregnes i anlægskartoteket for materielle aktiver og herefter overføres til hovedart 0. Jævnfør endvidere beskrivelsen af materielle aktiver i kapitel 8 samt kapitel 9 om omkostninger.

Registreringen af de beregnede omkostninger foretages under arterne 0.1-0.6, mens beregnede indtægter registreres under art 0.8. Posteringer under art 0.1-0.6 og 0.8 modposteres på art 0.9 Modregningskonto. Hovedart 0 indgår ikke i udgiftsregnskabet eller budgettet og har derfor ikke indflydelse på bevillingsstyringen af den samlede økonomi. Medtages hovedart 0 i regnskabet fås et omkostningsregnskab på hovedkonto 0-7. Undlades hovedart 0 fås udgiftsregnskabet.

Beregnede omkostninger mv. er i artsopdelingen opdelt på 9 arter:

0.0 Statuskonteringer

0.1 Afskrivninger

0.2 Lagerforskydninger

0.3 Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd

0.4 Forrentning

0.6 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger

0.7 Feriepenge

0.8 Beregnede og overførte indtægter

0.9 Modregningskonto

Vedrørende forhold, der gælder for de enkelte arter, kan der peges på følgende:

0.0 Statuskonteringer

I det udgiftsbaserede system udgiftsføres aktiver ved tilgang (og indtægtsføres ved afgang) som drifts- eller anlægsudgifter (-indtægter), mens status ikke påvirkes af tilgangen/afgangen.

Da der skal etableres en samlet statusbalance for hele det kommunale område opgjort efter omkostningsbaserede principper, skal status påvirkes på alle områder ved tilgang/afgang af alle aktiver.

Beløbsmæssigt er det kun aktiver med en værdi på over 100.000 kr., som det er obligatorisk at indregne i status. Det er frivilligt at indregne aktiver til en værdi på mellem 50.000-100.000 kr. Dette svarer til de aktiver, som kommunen skal optage i anlægskartoteket, jf. kap. 8.

Optagelsen af anskaffelsesudgiften kan ske ved, at denne »omkonteres« til de relevante statuskonti via hovedkonto 8 og anvendelse af art 0.0. Ved omkonteringen til balancen anvendes samme dranstværdi som ved bogføringen af anskaffelsesudgiften.

Det er frivilligt at anvende art 0.0, men såfremt kommunen anvender art 0.0 skal der skal etableres forretningsgange, der sikrer, at registreringen af anskaffelser i anlægskartoteket også indregnes i status, således at der altid er overensstemmelse mellem til- og afgange i anlægskartoteket og bevægelserne på hovedkonto 8.

Såfremt kommunen ikke anvender hovedart 0.0 skal der under alle omstændigheder etableres forretningsgange, der sikrer, at registreringen af til- og afgange i anlægskartoteket også indregnes i status.

Eksempel på anvendelse af art 0.0:

Eksemplet viser »omkonteringen« af anskaffelsesudgiften til balancen ved køb af en grund til 2 mio. kr. Grunden skal i dette eksempel anvendes til opførelse af en ny skole.

       
 
Anlæg x-skole
3.01.3.sted. 10.26
 
Kassen
801.5.zzzz.zz.zz
1) Købesum
2.000
     
2.000
           
 
Anlæg x-skole
301.3.sted. 10.00
 
Bygninger
881.5.xxxx. 03.00
2) »Omkontering« til status via art 0
 
2.000
 
2.000
 
           
 
Bygninger
981.8.xxxx. 03
 
Modpost skattefinansierede aktiver
993.9.xxxx. 03
3) Afledte posteringer på hovedkonto 9
2.000
     
2.000
           

0.1 Afskrivninger

Aktiver, der indgår i produktionen/udførelsen af produkter/ydelser, vil med tiden typisk blive forbrugt. Som et led i opgørelsen af omkostninger registreres et sådant forbrug i form af beregnede afskrivninger på bygninger, inventar, materiel m.v. Disse afskrivninger kan registreres under art 0.1 Afskrivninger.

0.2 Lagerforskydninger

I forbindelse med opgørelsen af omkostninger er der behov for at foretage en periodisering af udgifterne. Der kan således være tale om omkostninger til vareforbrug, som ikke er udgiftsregistreret i det år, hvor forbruget finder sted, fordi der forbruges fra lager. Omvendt vil registrerede udgifter til varekøb ikke skulle medregnes i omkostningsregnskabet, i det omfang der alene er tale om lageropbygning. Registreringen af sådanne forskydninger vedrørende henholdsvis forbrug fra eller opbygning af lager sker ved at registrere forskydningerne under art 0.2 Lagerforskydninger. Det er frivilligt at anvende art 0.2 Lagerforskydninger.

0.3 Pensionshensættelse for tjenestemænd

Art 0.3 kan anvendes til at omkostningsregistrere ændringer i kommunens pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd. Hensættelse til tjenestemandspensioner med anvendelsen af art 0.3 er frivillig.

Betaling af forsikringspræmier registreres ved brug af hovedart 1.

0.4 Forrentning

I en given aktivitet vil der typisk være bundet en vis kapital. Ved omkostningsberegning er der behov for at indregne en forrentning af den kapital, der er investeret i tilknytning til den omhandlede aktivitet. Forrentning skal f.eks. beregnes i forbindelse med kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig pleje og praktisk hjælp for ældre. Registreringen sker på art 0.4 Forrentning. Det bemærkes, at kommunernes mellemværende med forsyningsvirksomhederne ikke registreres under hovedart 0, men på hovedart 6 og 8. Det er frivilligt at anvende art 0.4.

0.6 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger

Der kan forekomme beregnede udgiftsbeløb/omkostninger, som kan være relevante i de enkelte omkostningsberegninger. Som eksempel kan nævnes indirekte omkostninger, der er forbundet med kommunal levering af personlig pleje og praktisk hjælp til ældre, f.eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, husleje mv. Disse registreres under art 0.6 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger. Derudover benyttes art 0.6 til registrering af overførte udgifter, der ikke skal øve indflydelse på kommunens udgiftsregnskab. Det bemærkes, at overførte udgifter, der skal indgå i kommunens udgiftsregnskab – herunder overførsler til og fra forsyningsområdet – ikke registreres under hovedart 0.

0.7 Feriepenge

Art 0.7 kan anvendes til at registrere omkostninger til feriepenge. Det er frivilligt at anvende art 0.7.

0.8 Beregnede og overførte indtægter

Under art 0.8 registreres beregnede og overførte indtægter, der ikke skal øve indflydelse på kommunens regnskaber. Det bemærkes, at overførte indtægter, der indgår i kommunens udgiftsbaserede regnskab – herunder overførsler til forsyningsområder - ikke registreres under hovedart 0. Anvendelsen af art 0.8 Beregnede og overførte indtægter er frivillig.

0.9 Modregningskonto

Under art 0.9 modposteres registreringer foretaget under art 0.1-0.8, dvs. registreringen på art 0.9 foregår med modsat fortegn af registreringen på art 0.1-0.8. Modregningskontoen er en teknisk konto, der sikrer, at kun poster med finansiel betydning kan øve indflydelse på kommunens samlede udgiftsregnskab. Det er således modregningskontoens funktion at neutralisere de nye posteringer i forhold til udgiftsregnskabet. Anvendelsen af art 0.9 Modregningskonto er obligatorisk at anvende som modpost for art 0.1.

HOVEDART 1 LØNNINGER

På hovedart 1 Lønninger registreres kommunens lønudgifter, herunder lønbidrag af enhver art.

Godtgørelse af ansattes udgifter i forbindelse med tjenesten, dvs. udgifter til repræsentation, rejser, brug af eget motorkøretøj og lignende, registreres ikke under hovedart 1 Lønninger, men under hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. Det samme gælder vederlag til sagkyndige og specialister i liberale erhverv samt vederlag og lignende til medlemmer af kommissioner, råd og nævn, hvor medlemmerne hverken er kommunalt ansatte eller medlemmer af kommunalbestyrelsen.

I visse tilfælde kan det være vanskeligt at sondre mellem lønninger og tjenesteydelser. Det vil her være afgørende, om den pågældende person er kommunalt ansat. Udbetalinger til personer, der ikke er ansat i kommunen, registreres ikke som lønninger, men under hovedart 4 Tjenesteydelser m.v.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer betragtes i denne forbindelse som kommunalt ansatte. Skattepligtige mødediæter, vederlag og honorarer til kommunalbestyrelsesmedlemmer registreres på hovedart 1 Lønninger, mens ikke-skattepligtige diæter og lignende til disse personer registreres på hovedart 4 Tjenesteydelser m.v.

Pensionsforsikringspræmier registreres på hovedart 1, mens direkte udbetalt pension, ventepenge, rådighedsløn og understøttelse registreres på hovedart 5 Tilskud og overførsler.

Pensionsforsikringspræmier vedrørende tjenestemandspensioner skal registreres på funktion 6.52.72.

Bonus og lignende vedrørende pensionsforsikringspræmier samt refusion af dagpenge vedrørende kommunalt ansatte skal minusposteres som udgift under hovedart 1 Lønninger.

Forsikringsordninger, der knytter sig til et kommunalt ansættelsesforhold registreres på hovedart 1, i modsætning til andre forsikringer, der knytter sig til. kommunens bygninger, som registreres på hovedart 4.

Det bemærkes, at udgiften til løntilskud til personer i løntilskudsstillinger, herunder personer i fleksjob (gammel ordning), jobrotation, voksenlærlinge og personer i målgruppen i § 2, nr. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres under anvendelse af art 5.2, jf. konteringsreglerne herfor. Lønudgiften til f.eks. personer i kommunale fleksjob, jobrotation, voksenlærling og personer i målgruppen i § 2, nr. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres på art 1 under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet på art 1.

Under hovedart 1 findes ingen autoriserede arter. Som eksempler på kontering under hovedart 1 kan anføres:

1 Lønninger

- Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

- Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

- Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden

- ATP

- Beklædningsgodtgørelse (skattepligt)

- Direkte udbetalt løn

- Døgnplejeløn

- Feriegodtgørelse

- Fond til uddannelse af tillidsmænd

- Godtgørelse fra dagpengefond vedr. løn under barsel

- Godtgørelse fra dagpengefond vedr. sygdom over 5. uge

- Kursusgodtgørelse fra arbejdsløshedskasser

- Lønmodtagernes garantifond

- Mødediæter, honorarer og vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer (skattepligtige)

- Overtidsgodtgørelse

- Pensionsforsikringspræmier

- Lønudgift til personer ansat i fleksjob (ny og gammel ordning) og i løntilskud i kommunale virksomheder

- Tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for skattepligtige.

HOVEDART 2 VAREKØB

Under hovedart 2 Varekøb registreres kommunens udgifter til køb af momsbelagte varer, jord og nye bygninger. Endvidere registreres udgifter til køb af bygninger, der ikke er nye og momsbelagte.

Varekøb er i artsinddelingen opdelt på 6 arter:

2.2 Fødevarer

2.3 Brændsel og drivmidler

2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)

2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)

2.7 Anskaffelser

2.9 Øvrige varekøb

Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 2 kan anføres:

2.2 Fødevarer

- Brød

- Dybfrostvarer

- Kaffe, te og kakao

- Kartofler, grøntsager og frugt

- Kolonialvarer

- Konservesvarer

- Kød, fjerkræ og fisk

- Mejeriprodukter

- Øl, vand og andre drikkevarer

2.3 Brændsel og drivmidler

- Benzin

- Dieselolie

- Elektricitet

- Fast brændsel (kul, koks)

- Fjernvarme

- Flydende brændsel (olie)

- Forsyningsvirksomheders køb af energi med henblik på videresalg

- Gas

- Petroleum

2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)

- Køb af nye bygninger med tilhørende jord

- Køb af byggegrunde

2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)

- Køb af bygninger med tilhørende jord, der ikke er afgiftspligtige

2.7 Anskaffelser

Her registreres større og bekostelige indkøb af genstande med levetid på over 1 år (eksklusiv køb af jord og bygninger), f.eks.:

- Maskiner

- Motorkøretøjer og andet kørende materiel

- Tekniske anlæg og installationer, f.eks. elevatorer, forbrændingsanlæg, kedelanlæg, køleanlæg, sanitære anlæg, varme- og ventilationsanlæg, større apparaturer såsom f.eks. røntgenanlæg, scannere o. lign.

2.9 Øvrige varekøb

- Byggematerialer, f.eks. betonelementer, mursten, cement, grus og tømmer

- Kontorartikler, f.eks. papir og tryksager

- Lægelige artikler, f.eks. apparatur og instrumenter, behandlingsapparater, laboratorieudstyr, forbindsstoffer, medicin, proteser, røntgenartikler, tand-plejeartikler og transfusionsmateriale

- Rengøringsartikler, f.eks. affaldsposer, vaske- og opvaskemidler, toiletartikler og desinfektionsmidler

- Inventar, f.eks. armaturer, tæpper, møbler, senge og service

- Undervisningsmidler, f.eks. bøger, film, bånd, samlinger, håndgerningsmaterialer, skriveredskaber, sløjdmaterialer og varer til skolekøkken

- Vejmaterialer, f.eks. asfalt, beton, kantsten, cement, grus og vejsalt

HOVEDART 4 TJENESTEYDELSER M.V.

På hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. registreres udgifter vedrørende køb af tjenesteydelser, der leveres af fremmede.

Hovedart 4 omfatter altså kun tjenesteydelser, der direkte leveres fra omverdenen. Ydelser og præstationer, der leveres af kommunens egne afdelinger, registreres ikke under hovedart 4, jf. nærmere om registreringen af interne udgifter under omtalen af hovedart 9 Interne udgifter og indtægter nedenfor.

Forsyningsvirksomheder, dvs. virksomheder, der er registreret på udlægskontiene 9.35.29 til 9.35.35, anses for eksterne i relation til kommunens øvrige virksomhed. Alle ydelser, som leveres mellem kommunen og forsyningsvirksomhederne, registreres derfor som eksterne. Som eksempel kan nævnes, at leverancer af vand fra kommunens egne forsyningsvirksomheder registreres under art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. Leverancer mellem forsyningsvirksomheder – der er registreret som selvstændige virksomheder – registreres ligeledes som eksterne. Endvidere registreres forsyningsvirksomhedernes faktiske andele af kommunens almindelige administrationsudgifter under art 4.0 Tjenesteydelser uden moms, på funktionerne for forsyningsvirksomhederne.

Køb af varer og tjenesteydelser hos en anden offentlig myndighed (dvs. staten eller andre kommuner), der på det pågældende aktivitetsområde er momsregistreret, og altså afregner leverancer inkl. moms, registreres på de momsbærende udgiftsarter og altså ikke på art 4.6-4.8. Der skal i denne situation anvendes samme fremgangsmåde som vedrørende forsyningsvirksomhederne, jf. ovenfor.

Bortset fra køb af momspligtige varer og tjenesteydelser hos en anden offentlig myndighed gælder, at køb hos staten, eller andre kommuner registreres på art

4.6-4.8.

Med hensyn til sondringen mellem hovedart 4 Tjenesteydelser m.v., og hovedart 1 Lønninger henvises til bemærkningerne til hovedart 1.

På art 4.0 Tjenesteydelser uden moms registreres de tjenesteydelser, som ikke er momsbelagte. Hertil kommer, at der på art 4.0 skal konteres visse udgifter, som ikke er egentlige tjenesteydelser, men mere har karakter af varekøb og anskaffelser, som imidlertid ikke er belagt med moms (f.eks. avisabonnementer og køb af visse kunstgenstande).

På art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v., må kun konteres momsbelagte ydelser.

Betalinger mellem kommuner registreres under art 4.7 (henholdsvis 7.7).

Betalinger mellem kommuner og regioner registreres under art 4.8 (henholdsvis 7.8).

Tjenesteydelser er i artsinddelingen opdelt på 6 arter:

4.0 Tjenesteydelser uden moms

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser

4.6 Betalinger til staten

4.7 Betalinger til kommuner

4.8 Betalinger til regioner

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 4 kan anføres:

4.0 Tjenesteydelser uden moms

Visse administrative tjenesteydelser, f.eks. efteruddannelse, kontingenter til kommunale sammenslutninger, ikke-skattepligtige diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, porto, aviser og blade

Skatter, visse afgifter og forsikringer, f.eks. ejendomsskatter, vægtafgift, bygningsforsikringer, brandforsikringer og grundejerforsikringer

Sundhedsmæssige tjenesteydelser, f.eks. almen læge- og sygeplejemæssig bistand, betaling til private sygehuse, lægeerklæringer, betaling for forskellige undersøgelser

Visse transportudgifter, f.eks. befordringsgodtgørelse, patientbefordring samt ikke-momsbelagte udgifter til bustransport

Varekøb og anskaffelser, der ikke er momsbelagte, herunder f.eks. andel af varmeudgifter opkrævet af ikke-momsregistrerede boligforeninger og lignende.

Betaling vedr. humandiagnostiske analyser.

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser

Samtlige udgifter til anlæg, reparation og vedligeholdelse, som ikke udføres af kommunens eget personale

4.6 Betalinger til staten

Elever i private og statslige skoler

Medfinansiering af ydelser mv., som udbetales af A-kasser eller Udbetaling Danmark, herunder arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, boligsikring, særlig støtte, varmetillæg og efterlevelseshjælp mv.

4.7 og 4.8 Betalinger til kommuner henholdsvis regioner

Ambulante undersøgelser og behandlinger på sygehuse i andre regioner

Betaling til den regnskabsførende kommune i fælleskommunale anliggender for momsfrie ydelser

Biblioteksbetjening

Brandvæsen

Børn i dag- eller døgninstitutioner

Ikke-momsregistrerede vejarbejder

Indlæggelser til specialbehandling på sygehuse i andre regioner

Oprensning af vandløb

Redningsberedskab

Sagkyndig assistance hos regioner

Undersøgelser

Undervisning af de i kommunen hjemmehørende elever

4.9 Øvrige tjenesteydelser

Visse administrative tjenesteydelser, f.eks. annoncer og edb-udgifter samt vederlag til sagkyndige m.v.

Betaling til den regnskabsførende kommune i fælleskommunale anliggender for momsbelagte ydelser

Fragt

Leverancer fra kommunens egne forsyningsvirksomheder

Revision og telefon m.v.

Sanitære tjenesteydelser, f.eks. rengøring, bortkørsel og forbrænding af affald, skorstensfejning, slamsugning, vask og rensning samt vinduespolering

Udgifter til vand

HOVEDART 5 TILSKUD OG OVERFØRSLER

På hovedart 5 Tilskud og overførsler registreres som hovedregel udgifter, der ikke direkte modsvares af præstationer hos tilskudsmodtageren. Herudover registreres udgifter i forbindelse med sygesikring på hovedart 5.

Direkte udbetalte tjenestemandspensioner skal registreres på funktion 6.52.72.

Tilskud og overførsler er i artsinddelingen opdelt på 3 arter:

5.1 Tjenestemandspensioner m.v.

5.2 Overførsler til personer

5.9 Øvrige tilskud og overførsler

Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 5 kan anføres:

5.1 Tjenestemandspensioner m.v.

Direkte udbetalte pensioner og understøttelser (men ikke præmier til ansattes pensionsforsikringsordninger, idet pensionsforsikringspræmier registreres med hovedart 1)

Pensionsoverførsler ved overgang mellem stat og kommuner eller mellem to kommuner (betalende kommune: debet, modtagende kommune: minus debet)

Pensionsudbetalinger, der tilfalder kommunen (minus debet)

Ventepenge og rådighedsløn

5.2 Overførsler til personer

Erstatninger

Kostgodtgørelse til beboere på institutioner m.v.

Tilskud og overførselsindkomster efter de sociale love, som udbetales af kommunen

Udgifter til forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik samt sygesikring

Fripladser i dagtilbud for børn.

Søskenderabat

5.9 Øvrige tilskud og overførsler

Aconto udbetalinger til selvstændigt regnskabsførende sociale institutioner

Tilskud til foreninger og institutioner

Tilskud til personaleklubber

Tilskud til kollektive trafikselskaber

HOVEDART 6 FINANSUDGIFTER

På hovedart 6 Finansudgifter, registreres de udgifter, som føres på hovedkonto 7 og 8. Uden for disse hovedkonti anvendes hovedart 6 kun ved renteudgifter vedrørende byfornyelse (funktionen 0.25.15) samt i forbindelse med forrentning af kommunens udlæg vedrørende spildevandsanlæg og forsyningsvirksomheder på hovedkonto 1.

Under hovedart 6 findes ingen autoriserede arter.

Som eksempler på kontering under hovedart 6 kan anføres:

6 Finansudgifter

Afdrag på lån

Finansforskydninger

Kommunale udligningstilsvar

Kurstab

Renteudgifter

Tilbagebetalte skatter

Momsrefusion

HOVEDART 7 INDTÆGTER

På hovedart 7 Indtægter registreres indtægter ved salg af produkter og ydelser til stat, andre kommuner samt private. Til disse indtægter hører takstmæssige betalinger for andre kommuners benyttelse af institutioner i kommunen. Under hovedart 7 registreres ligeledes indtægter ved salg af fast ejendom samt indtægter ved udlejning af faciliteter tilhørende kommunen.

Det bemærkes, at statsrefusioner, generelle tilskud og skatteindtægter registreres under hovedart 8 Finansindtægter.

Indtægter er i artsinddelingen opdelt på 6 arter:

7.1 Egne huslejeindtægter

7.2 Salg af produkter og ydelser

7.6 Betalinger fra staten

7.7 Betalinger fra kommuner

7.8 Betalinger fra regioner

7.9 Øvrige indtægter

Betaling mellem kommuner registreres under art 7.7 (henholdsvis 4.7).

Betalinger mellem kommuner og regioner registreres under art 7.8 (henholdsvis 4.8).

Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 7 kan anføres:

7.1 Egne huslejeindtægter

- Kontraktmæssigt fastsatte huslejebetalinger for ejendomme kommunen selv ejer samt varmebidrag i forbindelse hermed, hvis varmeudgifterne indgår i momsrefusionsordningen

- Overenskomstmæssig lejebetaling for personaleboliger (lægeboliger, lærerboliger mv.) kommunen selv ejer samt varmebidrag i forbindelse hermed, hvis varmeudgifterne indgår i momsrefusionsordningen.

På art 7.1 Egne huslejeindtægter registreres alle lejebetalinger, varmebidrag mv. vedrørende egne ejendomme såvel til beboelse som andre formål.

Herved er anvendt det kriterium, som ligger bag tilbagebetalingsordningen i momsrefusionsordningen, jf. afsnit 2.6.2. Er der tale om en sammensat ydelse - altså en ydelse, som udover husleje, varmebidrag m.v. vedrørende egne ejendomme indeholder andre elementer - må der ske en opdeling på art 7.1 og art 7.2 eller 7.9 af de relevante dele af ydelsen, hvis dette er muligt. Ellers registreres indtægten på art 7.1. For pensionistboliger i kommunens egne ejendomme, skal hele lejeindtægten, varmebidrag m.v. (såvel beboernes egenbetaling som det offentliges tilskud) registreres på art 7.1.

Huslejeindtægter, som indgår i et momsregistreret regnskab, skal registreres på art 7.9.

Beboeres betaling for husleje på institutioner for ældre og voksne handicappede skal registreres på art 7.2.

Det understreges, at lejebetalinger, varmebidrag m.v. vedrørende egne ejendomme fra staten eller andre kommuner skal registreres på art 7.1 (eller art 7.9, hvis der er tale om indtægter, som indgår i et momsregistreret regnskab) og altså ikke på arterne 7.6-7.8.

7.2 Salg af produkter og ydelser

Ambulante undersøgelser og behandlinger for selvbetalende patienter

Andre pleje- og behandlingsmæssige ydelser

Arbejder udført for private

Beboeres betaling for husleje og servicepakke på institutioner for ældre og voksne handicappede

Benyttelse af beskyttede boliger

Forældrebetaling til daginstitutioner m.v.

Kantinesalg til patienter, besøgende og personale

Kur og pleje til indlagte selvbetalende patienter

Lodsejerbidrag (grundejerbidrag)

Momsregistreret vejarbejde udført for andre kommuner og regioner

Salg af apparatur og instrumenter m.v.

Salg af bøger m.v.

Salg af forsyningsvirksomheders hoved- og biprodukter

Salg af inventar

Salg af kostportioner og madaffald

Salg af maskiner og transportmidler

Salg af tekniske anlæg og installationer

Salg af varer

Undersøgelser og behandlinger for forsikringsselskaber

7.6 Betalinger fra staten

Ambulante undersøgelser og behandlinger

Indlagte militærpatienter

Udførte tjenesteydelser

Vederlag for skatteråd

Vedligeholdelse af hovedlandeveje og motorveje

7.7 og 7.8 Betalinger fra kommuner henholdsvis regioner

Ambulante undersøgelser og behandlinger

Biblioteksydelser

Brandvæsen

Ikke-momsregistreret vejarbejde udført for andre kommuner og regioner

Patienter til specialbehandling

Pensionisters ophold

Undervisningsydelser

Vandløbsrensning m.v.

7.9 Øvrige indtægter

Administrationsudgifter m.v. overført til forsyningsvirksomhederne

Afgifter og gebyrer, f.eks. gebyrer for folkeregisterattester, forbrugerafgifter, hyrevognskørsel, huslejenævn, inkassationsgebyrer, kioskafgift og renovationsafgift

Erstatning fra forsikringsselskaber

Lejebetaling for grunde og arealer

Lejebetaling for inventar

Kontraktmæssigt fastsatte huslejebetalinger for ejendomme kommunen lejer samt varmebidrag i forbindelse hermed

Overenskomstmæssig lejebetaling for personaleboliger (lægeboliger, lærerboliger m.v.) kommunen lejer samt varmebidrag i forbindelse hermed

Salg af jord og bygninger

HOVEDART 8 FINANSINDTÆGTER

På hovedart 8 Finansindtægter registreres de indtægter, som føres på hovedkonto 7 og 8. Uden for disse hovedkonti anvendes hovedart 8 ved forrentning af kommunens udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (hovedkonto 1), i forbindelse med statsrefusioner samt ved statslige tilskud på hovedkonto 0-6.

Under hovedart 8 er autoriseret art 8.6 Statstilskud. Ved tilbagebetalinger/efterreguleringer af statstilskud benyttes minuspostering på art 8.6.

Som eksempler på kontering under hovedart 8, bortset fra art 8.6 Statstilskud, kan anføres:

8 Finansindtægter

Andel af indkomstskat fra andre kommuner

Anden skat pålignet visse indkomster

Dækningsafgift

Finansforskydninger

Indkomstskat

Indkomstskat af aktieselskaber m.v.

Grundskyld

Kommunale udligningstilskud

Kursgevinster

Lånoptagelse

Renteindtægter

Tilskud fra EU

Som eksempel på kontering under art 8.6 Statstilskud kan anføres:

Generelle tilskud

Statsrefusioner

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

Tilskud til »ø-kommuner«

Diverse statslige tilskud

Tilbagebetalinger/efterreguleringer af statstilskud

Det bemærkes, at betalinger fra staten, der modsvarer en ydelse, fortsat skal registreres på art 7.6 Betalinger fra staten.

HOVEDART 9 INTERNE UDGIFTER OG INDTÆGTER

Registrering af udgifter og indtægter i forbindelse med interne afregninger mellem forskellige funktioner og omkostningssteder i kommunen kan foretages på 2 måder i budget- og regnskabssystemet. Enten ved hjælp af plus/minus-posteringer eller ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9.

Den enkelte kommune træffer selv afgørelse om, hvilken registreringsform, den ønsker at anvende. Uanset registreringsformen bør de interne afregninger så vidt muligt afspejle konstaterbare overførsler.

Ved plus/minus-posteringer registreres afregningen positivt på »køberinstitutionen« og negativt på »sælgerinstitutionen«.

For at artsinddelingen fortsat kan udvise den korrekte fordeling af udgifter og indtægter på de enkelte arter, skal plus/minus-posteringer ske på samme art.

Vælger kommunen at registrere interne afregninger under hovedart 9, skal dette ske ved anvendelse af de herunder autoriserede arter.

For at undgå en kunstig forøgelse af kommunens udgifter og indtægter med interne udgifter og indtægter betragtes hovedart 9 altid som en udgiftsart. Dette indebærer, at interne indtægter (art 9.7) på såvel budgettet som regnskabet registreres som negative beløb i udgiftskolonnen.

Det bemærkes, at forsyningsvirksomheder m.v. regnes for eksterne i forhold til kommunens øvrige virksomhed. Interne arter anvendes derfor ikke ved overførsel af ydelser mellem forsyningsvirksomhederne og kommunens forskellige afdelinger.

Endvidere skal det understreges, at der som udgangspunkt skal ske registrering på de eksterne arter ved afregning af momsbelagte ydelser mellem konti vedrørende momsregistreret virksomhed og konti vedrørende momsrefusionsordningen. Dette skyldes bl.a., at opgørelsen af moms i momsrefusionsordningen sker på grundlag af registreringen på de eksterne arter.

Intern afregning af ydelser, som er momsbelagte, må således kun ske ved anvendelse af hovedart 9, når afregningen sker mellem konti, som i relation til momsafregning er ens. Såfremt der sker afregning af momsbelagte ydelser mellem konti, som i relation til momsafregning er forskellige, skal beløbet debiteres kontoen, hvortil der flyttes, ved anvendelse af en ekstern art. Den konto, hvorfra der flyttes, minusdebiteres beløbet ved anvendelse af den samme eksterne art.

Interne udgifter og indtægter er i artsinddelingen opdelt på 4 arter:

9.1 Overførte lønninger

9.2 Overførte varekøb

9.4 Overførte tjenesteydelser

9.7 Interne indtægter

2.6 Moms

Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts- som anlægskonto skal registreres eksklusive moms i de kommunale budgetter og regnskaber.

Fra denne hovedregel findes enkelte specifikke undtagelser, som er nærmere omtalt i afsnit 2.6.2 Købsmoms.

Der sondres i det kommunale budget- og regnskabssystem mellem to former for moms

Registreret moms, dvs. moms der afregnes med SKAT i forbindelse med momsregistreret virksomhed i kommunen

Købsmoms, dvs. moms der indgår i momsrefusionsordningen

Konteringsreglerne er forskellige for de to former for moms. Reglerne er gennemgået i de følgende afsnit.

2.6.1 REGISTRERET MOMS

Registreret moms bruges her som betegnelse for den afregning af moms med toldvæsenet, som finder sted i forbindelse med momsregistreret virksomhed i kommunerne.

Det lovmæssige grundlag for denne afregning findes i bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven) Reglerne omfatter:

- De kommunale forsyningsvirksomheders afsætning

- Øvrige kommunale institutioners afsætning af varer eller afgiftspligtige ydelser til private, staten eller andre kommuner

Såvel beløbene for indgående og udgående moms som afregningen af moms med SKAT skal i de kommunale budgetter og regnskaber registreres på

funktion 8.52.59 Mellemregningskonto.

Der oprettes et kontosæt for hver enkelt momsregistrering bestående af:

xx Indgående moms

xx Udgående moms

xx Afregning af moms

Afregningen skal ske særskilt for hver momsregistrering.

Nedenfor er vist nogle eksempler på kontering i forbindelse med registreret moms.

Forsyningsvirksomheder

Eksemplet viser konteringen af moms for et kommunalt varmeværk.

Konto for kommunalt varmeværk
 
Kassekonto
 
Momskonto
(på funktion 1.22.03)
 
(på funktion 8.22.01)
 
(på funktion 8.52.59)
8001)
     
8001)
     
       
2002)
 
2002)
 
 
1.0003)
 
1.0003)
       
     
2504)
     
2504)
       
505)
 
505)
 
               
 
Note til kontoskitserne:
1)
Køb af olie
2)
Indgående moms (køb)
3)
Salg af varme
4)
Udgående moms (salg)
5)
Afregning af moms
   

Afsætning af varer eller afgiftspligtige ydelser

Afsætning af varer eller afgiftspligtige ydelser til private, staten eller andre kommuner skal følge samme konteringsprincipper som for forsyningsvirksomhederne.

I eksemplet er vist konteringen af moms i forbindelse med et vejarbejde, der udføres for private.

Konto for vejarbejde for fremmede
 
Konto for øvrige fælles funktioner
 
Administrationskonto
(på funktion 2.22.03)
 
(på funktion 2.22.09)
 
(på funktion 6.45.51)
1.0001)
             
5003)
     
5003)
     
8004)
     
8004)
   
1505)
1505)
             
 
2.4506)
           
               
Kassekonto
(på funktion 8.22.01)
 
Momskonto
(på funktion 8.52.59)
   
 
1.0001)
           
 
2502)
 
2502)
       
2.4506)
             
612,57)
     
612,57)
     
 
362,58)
 
362,58)
       
 
Note til kontoskitserne:
1)
Køb af vejmaterialer
2)
Indgående moms (køb)
3)
Løn til vejformænd m.v.
4)
Maskinydelser
5)
Administration
6)
Betaling for vejarbejdet inklusive administration
7)
Udgående moms (salg)
8)
Afregning af moms med toldvæsenet
   

Det bemærkes, at administrationsvederlaget alternativt kan indtægtsføres direkte på funktion 6.45.51. Indtægten og udgiften på funktion 2.22.03 reduceres i så fald tilsvarende.

Ved køb af maskiner til en momsregistreret virksomhed registrerer kommunen momsbeløbet ved købet som indgående moms. Der må derfor ikke samtidig beregnes moms af maskinydelser i forbindelse med et vejarbejde for andre med henblik på registrering som indgående moms på funktion 8.52.59.

Ved køb af maskiner, der både benyttes i forbindelse med momsregistreret virksomhed og til andre formål, foretages en fordeling af momsbeløbet ved købet. Den del, der vedrører den momsregistrerede virksomhed, registreres som indgående moms i virksomhedens momsregnskab. Den anden del af momsbeløbet anmeldes til refusion via momsrefusionsordningen, jf. afsnit 2.6.2. Reglerne for fordeling af momsbeløb findes i Skatteministeriets lovbekendtgørelse om merværdiafgift (momsloven).

2.6.2 KØBSMOMS

Købsmoms anvendes her som betegnelse for den moms, som kommunerne betaler ved køb af varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i en momsregistreret virksomhed i kommunerne.

I henhold til lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om momsfondet får kommunerne som hovedregel købsmoms refunderet gennem en refusionsordning.

Formålet med denne refusionsordning er at tilstræbe lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes fremstilling af ydelser til eget brug. Refusionen af købsmoms via refusionsordningen betyder nemlig, at den enkelte kommune i valget mellem at udføre opgaver i eget regi eller ved fremmede tjenesteydelser kan se bort fra købsmomsen.

Nedenfor er nærmere redegjort for konteringsreglerne i forbindelse med købsmoms. Der skal herudover henvises til bestemmelserne i ovennævnte lov samt i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om momsrefusionsordningen.

Kontering af købsmoms

Købsmoms og refusion heraf gennem refusionsordningen registreres i de kommunale budgetter og regnskaber på funktion 7.65.87 Refusion af moms. Under funktionen er autoriseret tre grupperinger:

002 Refusion af købsmoms

003 Udgifter til købsmoms

004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Registreringen på grupperingerne skal i alle tilfælde ske ved anvendelse af hovedart 6 Finansudgifter.

Udgifter til købsmoms og indirekte udgifter til købsmoms, jf. momsrefusionsordningens positivliste (omtalt nedenfor), budgetteres og regnskabsføres på gruppering 003.

Refusion af købsmoms samt refusion af tilskud i medfør af momsrefusionsordningens positivliste budgetteres og regnskabsføres på gruppering 002. Da hovedart 6 Finansudgifter anvendes ved registreringen, skal denne ske i form af en negativ udgiftspostering.

På gruppering 004 budgetteres og regnskabsføres tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter), købsmoms af anlægsudgifter ved salg af anlæg, inden for 5 år samt tilbagebetaling af 17 ½ % af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. Reglerne er omtalt nedenfor.

Refusion af købsmoms

De momsbeløb, der refunderes gennem momsrefusionsordningen, omfatter afholdte momsudgifter på hovedkonto 0-6, bortset fra registreret moms, jf. afsnit 2.6.1.

Fra denne hovedregel er der følgende specifikke undtagelser:

Momsudgifter vedrørende drifts- og anlægsudgifter på funktion 0.25.19 Ældreboliger, 2.32.31 Busdrift (dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 Færgedrift og 2.32.35 Jernbanedrift.

Momsudgifter vedrørende anlægsudgifter for selvejende eller private institutioner på hovedkonto 5, såfremt institutionen har lejet sig ind eller vil leje sig ind i lokaler, der ejes eller opføres af andre end institutionen, eller hvis der ikke er indgået overenskomst med kommunen inden anlægsarbejdets igangsætning

Momsudgifter vedrørende tilsvarende anlægsudgifter for selvejende eller private institutioner på funktion 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn og 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne og selvejende i det omfang disse efter konteringsreglerne skal optages i kommunernes budgetter og regnskaber

De nævnte momsudgifter kan ikke anmeldes til refusion via momsrefusionsordningen. Som følge heraf skal der i disse tilfælde som undtagelser fra hovedreglen ske registrering af udgifterne inklusive moms i kommunernes budgetter og regnskaber.

De momsbærende arter

Administrationen af momsrefusionsordning er tilrettelagt således, at kommunerne månedligt indberetter afholdte udgifter til købsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på refusion.

For at sikre en ensartet og entydig bestemmelse af de udgifter til købsmoms, som indgår i momsrefusionsordningen, er artsinddelingen opbygget således, at der kun på nogle bestemte arter registreres udgifter med købsmoms.

Det drejer sig om

Art 2.2 Fødevarer

Art 2.3 Brændsel og drivmidler

Art 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms)

Art 2.7 Anskaffelser

Art 2.9 Øvrige varekøb

Art 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser

Art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

Denne opdeling af arterne indebærer, at der på art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. kun må konteres momsbelagte ydelser.

Tjenesteydelser, som ikke er momsbelagte, skal derimod konteres på art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Det afgørende for kontering på art 4.0 er altså, at der er tale om ikke-momsbelagte tjenesteydelser. Hvorvidt art 4.0 eller art 4.9 skal anvendes i forbindelse med registreringen af godtgørelser (telefongodtgørelse, hotelgodtgørelse osv.), beror på, om godtgørelsen ydes efter regning, hvor der i beløbet indgår momsudgifter.

På art 4.0 skal endvidere konteres visse udgifter, som ikke er egentlige tjenesteydelser, men varekøb og anskaffelser, som ikke er belagt med moms. Som eksempler herpå kan nævnes avisabonnementer og køb af visse kunstgenstande.

Som omtalt i afsnit 2.5 er det frivilligt for kommunerne, om de vil anvende arterne under hovedart 9 Interne udgifter og indtægter ved registreringen af interne afregninger.

Af hensyn til administrationen af momsrefusionsordningen er det imidlertid nødvendigt, at kommunerne som udgangspunkt foretager registrering på de eksterne arter i forbindelse med afregning af momsbelagte ydelser mellem konti vedrørende momsregistreret virksomhed og konti vedrørende momsrefusionsordningen. Det skyldes, at opgørelsen af moms i refusionsordningen sker på grundlag af registreringen på de eksterne arter.

Intern afregning af ydelser, som er momsbelagte, må således kun registreres med anvendelse af hovedart 9, når afregningen sker mellem konti, som i relation til momsafregning er ens. Ved afregning af momsbelagte ydelser mellem konti, som i relation til momsafregning er forskellige, skal beløbet debiteres kontoen, hvortil der flyttes, ved anvendelse af en ekstern art. Den konto, hvorfra der flyttes, minusdebiteres beløbet ved anvendelse af den samme eksterne art.

Administrationen af momsrefusionsordningen indebærer endvidere, at køb af varer eller tjenesteydelser hos staten eller andre kommuner, der på det pågældende aktivitetsområde er momsregistrerede og altså afregner deres leverancer inklusive moms, skal konteres på en af de momsbærende udgiftsarter og ikke på art 4.6, 4.7 eller 4.8. Der skal i denne situation anvendes samme fremgangsmåde som for forsyningsvirksomheder, der regnes for eksterne i forhold til både den enkelte og andre kommuners virksomhed.

En kommune kan dog godt, når den køber varer og tjenesteydelser i udlandet til levering i Danmark, anmelde importmoms og erhvervelsesmoms, der er afregnet hos SKAT, til refusion via refusionsordningen. Momsafløftningen sker her på samme måde, som hvis købet var foretaget i Danmark (dvs. gennem kontering på de momsbærende arter).

Positivlisten

Ud over udgifter på de momsbærende arter kan kommunerne anmelde en procentdel af visse betalinger og tilskud til refusion under refusionsordningen. Baggrunden for dette er, at en række kommuner lader aktiviteter udføre af private eller foreninger. Såfremt den del af disse betalinger eller tilskud, der dækker momsudgifter, ikke kunne anmeldes til refusion, ville det modvirke den tilsigtede konkurrenceneutralitet og begunstige udførelse af opgaver i kommunalt regi.

De tilskud m.v., der kan anmeldes til refusion i momsrefusionsordningen, beregnes som en procent af de bogførte udgifter på bestemte funktioner og arter. Reglerne herom er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om momsrefusionsordningen, og listen over betalinger og tilskud, der kan anmeldes til refusion – den såkaldte positivliste – er optaget som bilag til dette afsnit.

Den del af de tilskud, som kan anmeldes til refusion i momsrefusionsordningen, bogføres ikke på hovedkonto 0-6, men på funktion 7.65.87. Refusion af købsmoms.

Fælleskommunal virksomhed

Af hensyn til refusionsordningen gælder for fælleskommunal virksomhed, som i af én af fællesskabets kommuner regnskabsføres med fuld artsspecifikation på hovedkonto 0-6, at de andre kommuner i fællesskabet skal udgiftsføre betalinger til dette på art 4.7. Momsudgifterne anmeldes da til refusion af den regnskabsførende kommune, der herefter fremsender regninger eksklusive moms til de øvrige kommuner i fællesskabet.

Dette gælder dog ikke, hvis den regnskabsførende kommune er momsregistreret på det pågældende område. I dette tilfælde skal der afregnes inklusive moms, jf. bemærkningerne ovenfor om anvendelse af en ekstern udgiftsart, hvis der er tale om afregning af leverancer inklusive moms.

Fælleskommunale virksomheder, der af administrative grunde er selvstændigt regnskabsførende, kan - såfremt der foreligger godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet - anmelde købsmoms til refusion fra refusionsordningen gennem fællesskabets kommuner idet dog virksomhed, som kan henføres til funktionerne, 0.58.95 Redningsberedskab er undtaget fra godkendelse.

Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og forsyningslignende virksomheder kan som udgangspunkt ikke opnå godkendelse.

Er der ikke tale om et tilskud eller overførsler, der skal konteres på art 5.9, kan fællesskabets købsmoms indgå i refusionen på følgende måde. Kommunernes betalinger til fællesskabets specificeres på en momsbærende betaling, der konteres på art 4.9, og en ikke-momsbærende betaling, der konteres på art 4.0. Opdelingen på momsbærende og ikke-momsbærende betaling foretages på grundlag af, hvor stor en del af betalingen der vedrører momsbelagte, henholdsvis ikke-momsbelagte, udgifter. Er der tale om en aconto-afregning med fællesskabet, må fordelingen foretages på grundlag af, hvor stor en del af betalingen der vedrører momsbelagte, henholdsvis ikke-momsbelagte udgifter. Ved den endelige regnskabsaflæggelse må beløbene på art 4.9, henholdsvis art 4.0 reguleres, således at de kommer til at svare til den rent faktiske fordeling af fællesskabets udgifter på momsbærende og ikke-momsbærende udgifter.

Ved egentlige køb af varer og tjenesteydelser hos et fællesskab, der er selvstændigt regnskabsførende, konteres der på en af de sædvanlige udgiftsarter.

Særligt om selvejende/private institutioner

På selvejende og private institutioner, som er selvstændigt regnskabsførende efter kommunens standardkontoplan, kan regnskabsføringen foretages inklusive købsmoms.

Ved overdragelsen af budgettet til institutionen kan de momsbærende arter tillægges købsmoms, således at bevillingskontrol i institutionen løbende sker på grundlag af udgifter inklusive købsmoms.

Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved institutionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres på de relevante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og henføres til funktion 7.65.87.

Optagelse af anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset fra private lederejede institutioner), med hvem der er indgået driftsoverenskomst før anlægsarbejdernes påbegyndelse, indebærer, at der kan ydes momsrefusion af afholdte anlægsudgifter. I de tilfælde, hvor en institution har lejet sig ind eller vil leje sig ind i bygninger ejet af andre end institutionen, kan der ikke ydes momsrefusion af anlægsudgifterne, jf. også ovenfor.

Tilbagebetalingsregler vedrørende momsrefusionsordningen

For indtægtsdækket driftsvirksomhed skal købsmoms, der dækkes af huslejeindtægter, undtages fra refusion. Det sker ved, at 7,5 pct. af de bogførte egne huslejeindtægter på art 7.1 fragår ved den månedlige saldoopgørelse af købsmomsen til refusion.

For øvrige former for indtægtsdækket driftsvirksomhed foretages der ikke modregning.

Af hensyn til en korrekt opgørelse af tilbagebetalingsgrundlaget og af afstemningsmæssige årsager er det nødvendigt at anvende en særlig art til registrering af egne huslejeindtægter.

Konteringsreglerne er derfor udformet således, at art 7.1 forbeholdes huslejeindtægter, der ikke stammer fra fremlejemål. Indtægter i form af varmebidrag (herunder aconto-bidrag) i forbindelse med de nævnte lejemål skal ligeledes registreres på art 7.1. Alle øvrige lejeindtægter skal registreres på art 7.2 eller art 7.9.

Tilbagebetalingsbeløbet, der vil indgå som minuspost i den månedlige saldoopgørelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet af beløb til momsrefusion, skal registreres på funktion 7.65.87, gruppering 003. Registreringen af modposterne til tilbagebetalingsbeløb skal ske på gruppering 004.

For anlægsudgifter gælder, at refunderet købsmoms skal tilbagebetales til momsrefusionsordningen, hvis anlægget sælges inden for en periode af 5 år. Denne tilbagebetalingsregel administreres som udgangspunkt således, at tilbagebetalingen opgøres løbende i forbindelse med salget af anlægget.

Ved salg af samlede anlæg er det tilstrækkeligt at opgøre tilbagebetalingen ved kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskabet. Ved etapevis salg af et anlæg, f.eks. byggegrunde, skal tilbagebetalingen ske løbende eller mindst én gang årligt, således at refunderet købsmoms tilbagebetales for de dele af anlægget, der er etableret i en periode på op til 5 år før salget

Refusionen af købsmoms, som skal tilbagebetales, opgøres på grundlag af anlægsregnskabets udgifter på de momsbærende arter. Der tilbagebetales en andel af refusionen svarende til salgsindtægternes andel af de samlede udgifter i regnskabet inkl. moms. Tilbagebetalingen kan dog højst svare til den refusion, der er udbetalt.

Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet som en minuspost under gruppering 003. Registreringen af modposterne til tilbagebetalingsbeløb skal ske under gruppering 004.

Det tilføjes, at lodsejerfinansierede anlægsudgifter vedrørende spildevandsanlæg (funktionerne 1.35.40-1.35.43) ikke er omfattet af ovennævnte tilbagebetalingsregel.

Ved udbetaling af erstatninger for skader eller lignende skal købsmoms refunderet i forbindelse med udbedring af den pågældende skade ikke tilbagebetales til momsrefusionsordningen.

Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af refusionsordningen. (Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af refusionsordningens tilbagebetalingsregel).

Denne regel administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af tilskud tilbagebetales til momsrefusionsordningen. Dette gælder, uanset om der er opnået større eller mindre refusion end tilbagebetalingen til momsrefusionsordningen.

Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet som en minuspost under gruppering 003 med modpost på gruppering 004.

Eksempel:

Eksempel viser kontering af udgifter og købsmoms samt refusion heraf i forbindelse med folkeskoleområdet.

Konto for folkeskoler
(på funktion 3.22.01)
 
Kassekonto
(på funktion 8.22.01)
 
Konto for købsmoms
(på funktion 7.65.87, grp 003)
 
Konto for refusion af købsmoms
(på funktion 7.65.87, grp 002)
6001)
     
6001)
           
       
1501)
           
3002)
     
3002)
           
       
752)
           
5003)
     
5003)
           
       
1253)
           
3004)
     
3004)
           
       
754)
           
           
4255)
       
     
4256)
         
4256)
 
 
Noter til kontoskitserne:
1)
Udgifter til øvrige varekøb - art 2.9
2)
Udgifter til anskaffelser - art 2.7
3)
Udgifter til entreprenør og håndværkerydelser - art 4.5
4)
Udgifter til øvrige tjenesteydelser m.v. - art 4.9
5)
Udgifter til købsmoms
6)
Refusion af købsmoms - opføres som »negativ udgift« på funktion 7.65.87, gruppering 002

BILAG

Positivliste for kommuner gældende fra og med regnskab 2018

Artkonto
Funktion
 
Moms- og lønsumsandelsprocent
     
(Drift: DR1)
(Anlæg: DR3)
Kommuner
5.9
0.32.31
Stadions og idrætsanlæg
55
85
5.9
0.32.35
Andre fritidsfaciliteter
50
85
4.016)
3.22.06
Befordring af elever i grundskolen
25
-
4.01) og 5.9
3.22.08
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
25
85
4.6
3.22.10
Bidrag til statslige og private skoler
25
85
5.9
3.22.10
Bidrag til statslige og private skoler
25
85
4.6
3.22.12
Efterskoler og Ungdomskostskoler
25
85
5.9
3.22.12
Efterskoler og Ungdomskostskoler
25
85
5.9
3.22.18
Idrætsfaciliteter for børn og unge
55
85
4.01)
3.30.46
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
25
-
5.9
3.35.60
Museer
25
85
5.9
3.35.63
Musikarrangementer
10
85
5.9
3.35.64
Andre kulturelle opgaver
40
85
5.9
3.38.74
Lokaletilskud
65
-
4.01) og 5.9
4.62.82
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
39*
85
4.7 og 4.8
4.62.82
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
21*
-
4.011)
4.62.84
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut
18
-
4.7 og 4.8
4.62.85
Kommunal tandpleje
21*
-
5.2
4.62.85
Kommunal tandpleje
29*
85
4.01) og 5.9
4.62.88
Sundhedsfremme og forebyggelse
39*
85
4.7 og 4.8
4.62.88
Sundhedsfremme og forebyggelse
21*
-
4.01) og 5.9
4.62.89
Kommunal sundhedstjeneste
39*
85
4.7 og 4.8
4.62.89
Kommunal sundhedstjeneste
21*
-
4.01) og 5.9
4.62.90
Andre sundhedsudgifter
39*
85
4.6, 4.7 og 4.8
4.62.90
Andre sundhedsudgifter
21*
-
5.9
5.25.19
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger
25
-
4.01)
5.28.20
Opholdssteder mv. for børn og unge
23
-
4.01)+15)
5.28.21
Forebyggende foranstaltninger for børn
23
-
4.01)+14)
5.28.22
Plejefamilier
25
-
4.01)
5.28.23
Døgninstitutioner for børn og unge
23
-
4.02)
5.30.26
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør
23
-
4.04)
5.30.27
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør
23
-
4.07)
5.30.27
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør
55
-
4.03)
5.30.28
Hjemmesygepleje
33*
-
4.05)
5.30.29
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre
23
-
5.28)
5.30.31
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre
75
-
4.02)
5.38.38
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør
23
-
4.06)
5.38.39
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.
23
-
4.01)
5.38.40
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
40
-
5.28)
5.38.41
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap
75
-
4.01)
5.38.42
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)
23
-
4.01)
5.38.44
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
20
-
4.01)
5.38.45
Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
23
-
4.01)
5.38.50
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
23
-
4.01)
5.38.51
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)
23
-
4.01)
5.38.52
Botilbud til midlertidig ophold (§ 107)
23
-
4.01) og 5.9
5.38.58
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
23
85
4.01) og 5.9
5.38.59
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
23
85
4.01) og 5.9
5.46.60
Introduktionsprogrammer og integrationsforløb mv.
25
85
5.912)
5.68.90
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
25
-
5.9
5.72.99
Øvrige sociale formål
15
-
5.913)
6.48.67
Erhvervsservice og iværksætteri
32
-
         
Regioner
       
4.01)
1.10.01
Sygehuse
39*
-
4.7 og 4.89)
1.10.01
Sygehuse
21*
-
4.010)
1.10.01
Sygehuse
61*
-
4.010)
1.20.10
Almen lægehjælp
61*
-
4.010)
1.20.11
Speciallægehjælp
61*
-
5.2
1.20.25
Høreapparater
75
-
4.01)
2.10.01
Sociale tilbud, specialundervisning og rådgivning
23
-
5.9
3.20.10
Tilskud til kulturelle aktiviteter
40
85
   
* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent.
1)
Gælder alene ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selvejende institutioner mv. uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud og som derfor registreres med ejerforholdskode 4 private.
2)
Gælder alene for registreringer på gruppering 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, ejerforholdskode 4 private.
3)
Gælder alene for registreringer på gruppering 0024 Private leverandører af hjemmesygepleje, ejerforholdskode 4 private.
4)
Gælder kun for registreringer på gruppering 012 og 013
5)
Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold, ejerforholdskode 4 private.
6)
Gælder kun for registreringer på gruppering 003-008, ejerforholdskode 4 private.
7)
Gælder kun for registreringer på gruppering 009, ejerforholdskode 4 private.
8)
Gælder ikke for motorkøretøjer.
9)
Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspatienter).
10)
Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut.
11)
Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Ridefysioterapi, ejerforholdskode 4 private.
12)
Gælder kun for registreringer på gruppering 005 og 006.
13)
Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Væksthuse.
14)
Gælder ikke for vederlag registreret på gruppering 002 samt 004.
15)
Gælder ikke for vederlag registreret på gruppering 006.
16)
Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler, ejerforholdskode 4 private.
   

Beregning af moms- og lønsumsandelsprocenter:

For hver funktion på positivlisten er der beregnet en momsandelsprocent, der afspejler, hvor stor en andel af udgifterne til den pågældende ydelse, der er momsbelagt. Tilsvarende er der, for de med * markerede relevante ydelser, beregnet en lønsumsandelsprocent, der afspejler, hvor stor en andel af de samlede udgifter til den pågældende ydelse, der er lønudgifter. Lønsumsandelsprocenten er efterfølgende omregnet til momsandelsprocenten ved at gange lønsumsandelsprocenten med (4,12/104,12)/(25/125), idet private leverandører, på de relevante områder, betaler en lønsumsafgift på 4,12 pct. af lønsummen+overskud/underskud. Herefter er den omregnede lønsumsandelsprocent og momsandelsprocenten lagt sammen til én moms- og lønsumsandelsprocent. Fx er lønsumsandelsprocenten for sygehuse 70 pct., hvilket giver en moms- og lønsumsandelsprocent på 14 (70*(4,12/104,12)/(25/125)=13,8).

Regneeksempel for beløbet til refusion for kommuner:

Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller, art 5.9).

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 55% x 25/125=110 kr.

Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabssystem:

Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 110 kr. = 890 kr. registreres på funktion 0.32.31 stadion, idrætsanlæg og svømmehaller, art 5.9.

Den beregnede momsudgift, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 003.

Momsrefusionen, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 002.

Regneeksempel for beløbet til refusion for regioner:

Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0).

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 39% x 25/125=78 kr.

Der registreres i eksemplet følgende i budget- og regnskabssystemet for regioner:

Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. – 78 kr. = 922 kr. registreres på funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0.

Den beregnede momsudgift, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 003.

Momsrefusionen, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 002.

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

Indhold Side

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0 ‑ 1

1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1 ‑ 1

2 Transport og infrastruktur 3.2 ‑ 1

3 Undervisning og kultur 3.3 ‑ 1

4 Sundhedsområdet 3.4 ‑ 1

5 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.5 ‑ 1

6 Fællesudgifter og administration 3.6 ‑ 1

7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 3.7 ‑ 1

8 Balanceforskydninger 3.8 ‑ 1

9 Balance 3.9 ‑ 1

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

JORDFORSYNING (22)

0.22.01 Fælles formål

0.22.02 Boligformål

0.22.03 Erhvervsformål

0.22.04 Offentlige formål

0.22.05 Ubestemte formål

FASTE EJENDOMME (25)

0.25.10 Fælles formål

0.25.11 Beboelse

1 Drift

001 Boliger til integration af udlændinge

002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge

092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge

093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge

2 Statsrefusion

002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge

003 Refusion af nettoudgifter på driftsgrupperingerne

004 Berigtigelser

3 Anlæg

016 Køb af bygninger til integration af udlændinge

0.25.12 Erhvervsejendomme

0.25.13 Andre faste ejendomme

0.25.15 Byfornyelse

1 Drift

001 Udgifter til byfornyelse

002 Indtægter vedrørende byfornyelse

003 Tilbagekøbsret

004 Refusion af byfornyelsesudgifter

020 Støtte fra indsatspuljen

3 Anlæg

001 Udgifter til byfornyelse

002 Indtægter vedrørende byfornyelse

003 Tilbagekøbsret

004 Refusion af byfornyelsesudgifter

020 Støtte fra indsatspuljen

0.25.17 Anvisningsret

1 Drift

001 Anvisning i private boliger

2 Statsrefusion

001 Anvisning i private boliger

0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri

1 Drift

001 Støtte til opførelse af boliger

002 Ungdomsboligbidrag

003 Flygtninges fraflytning

004 Lejetab ved fraflytning

006 Beboerindskudslån i almene boliger

007 Tilskud til andelsboliger

008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere

009 Huslejetilskud i friplejeboliger

010 Beboerindskudslån i friplejeboliger

011 Beboerindskud i friplejeboliger

012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"

013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, »skæve boliger«

014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til særligt udsatte grupper, »skæve boliger«

015 Flygtninges fraflytninger, tilbagebetalinger

016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger

092 Lejeindtægt

2 Statsrefusion

001 Flygtninges fraflytning

002 Beboerindskudslån i almene boliger

003 Huslejetilskud i friplejeboliger

004 Beboerindskudslån i friplejeboliger

005 Beboerindskud i friplejeboliger

3 Anlæg

001 Administrationsgebyr

002 Servicearealtilskud

003 Udgift til servicearealer

005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån

0.25.19 Ældreboliger

1 Drift

001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger

005 Lejetab

006 Eventuelt tab på garanti for indekslån

092 Lejeindtægter

FRITIDSOMRÅDER (28)

0.28.20 Grønne områder og naturpladser

1 Drift

200 Ledelse og administration

FRITIDSFACILITETER (32)

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg

1 Drift

200 Ledelse og administration

0.32.35 Andre fritidsfaciliteter

KIRKEGÅRDE (35)

0.35.40 Kirkegårde

1 Drift

200 Ledelse og administration

NATURBESKYTTELSE (38)

0.38.50 Naturforvaltningsprojekter

0.38.51 Natura 2000

0.38.52 Fredningserstatninger

0.38.53 Skove

0.38.54 Sandflugt

VANDLØBSVÆSEN (48)

0.48.70 Fælles formål

0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb

0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.

MILJØBESKYTTELSE m.v. (52)

0.52.80 Fælles formål

0.52.81 Jordforurening

0.52.83 Råstoffer

0.52.85 Bærbare batterier

0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder

1 Drift

001 Godkendelse/tilsyn – fælles formål

002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder

003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder

0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

1 Drift

001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse

200 Ledelse og administration

DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55)

0.55.93 Diverse udgifter og indtægter

1 Drift

001 Fælles formål

002 Skadedyrsbekæmpelse

003 Skorstensfejerarbejde

REDNINGSBEREDSKAB (58)

0.58.95 Redningsberedskab

1 Drift

001 Fælles formål

002 Forebyggelse

003 Afhjælpende indsats

200 Ledelse og administration

1 Forsyningsvirksomheder m.v.

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (22)

1.22.01 Gasforsyning

1.22.02 El-forsyning

1 Drift

004 Skattebetalinger

1.22.03 Varmeforsyning

1.22.04 Vandforsyning

1 Drift

002 Tilskud til vandforsyning

1.22.06 Andre forsyningsvirksomheder

SPILDEVANDSANLÆG (35)

1.35.40 Fælles formål

1 Drift

091 Vejafvandingsbidrag – kommunale veje og private fællesveje

092 Vejafvandingsbidrag - statsveje

093 Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme

096 Særbidrag

3 Anlæg

091 Tilslutningsbidrag for boliger

092 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme

1.35.43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker

1.35.44 Tømningsordninger

1 Drift

093 Bidrag for tømning

1.35.46 Klimainvesteringer

AFFALDSHÅNDTERING (38)

1.38.60 Generel administration

1 Drift

092 Gebyr for generel administration

1.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald

1 Drift

092 Gebyr for genanvendelsesordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

1 Drift

092 Gebyr for genanvendelsesordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap

1 Drift

092 Gebyr for genanvendelsesordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

1.38.64 Ordninger for farligt affald

1 Drift

092 Gebyr for genanvendelsesordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

1.38.65 Genbrugsstationer

1 Drift

092 Gebyr for genanvendelsesordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg

1 Drift

092 Gebyr for øvrige ordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

2 Transport og infrastruktur

FÆLLES FUNKTIONER (22)

2.22.01 Fælles formål

1 Drift

200 Ledelse og administration

2.22.03 Arbejder for fremmed regning

2.22.05 Driftsbygninger og -pladser

2.22.07 Parkering

1 Drift

005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter

006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg

091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger

092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter

200 Ledelse og administration

3 Anlæg

006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg

KOMMUNALE VEJE (28)

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

1 Drift

200 Ledelse og administration

2.28.12 Belægninger m.v.

2.28.14 Vintertjeneste

2.28.22 Vejanlæg

3 Anlæg

001 Projektering

002 Arealerhvervelse

003 Entrepriser

004 Eget regi

005 Andet

2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer

3 Anlæg

001 Projektering

002 Arealerhvervelse

003 Entrepriser

004 Eget regi

005 Andet

KOLLEKTIV TRAFIK (32)

2.32.30 Fælles formål

2.32.31 Busdrift

1 Drift

001 Tilskud til trafikselskaber

002 Bus- og Rutebilstationer

2.32.33 Færgedrift

1 Drift

001 Tilskud til trafikselskaber

2.32.34 Lufthavne

2.32.35 Jernbanedrift

1 Drift

001 Tilskud til trafikselskaber

HAVNE (35)

2.35.40 Havne

2.35.41 Lystbådehavne m.v.

2.35.42 Kystbeskyttelse

3 Undervisning og kultur

FOLKESKOLEN M. M. (22)

3.22.01 Folkeskoler

1 Drift

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

004 Tilskud vedrørende skolelån

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

3.22.05 Skolefritidsordninger

1 Drift

002 Søskendetilskud

003 Fripladser i skolefritidsordninger

092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud

200 Ledelse og administration

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen

1 Drift

001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler

002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud

003 Befordring af elever i kommunale specialskoler

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3

1 Drift

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud

002 Køb af pladser

200 Ledelse og administration

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

1 Drift

001 Undervisning i kommunens egne specialskoler

002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune

003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder

004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud

200 Ledelse og administration

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

1 Drift

002 Linjefagskompetence

003 Understøttelse af øget inklusion

004 Klasseledelse

005 Løbende faglig opdatering

006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog

007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen

008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål

3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler

1 Drift

001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26

004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28

006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23

3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

1 Drift

001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler

003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

1 Drift

200 Ledelse og administration

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

1 Drift

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud

002 Køb af pladser

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

1 Drift

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud

002 Køb af pladser

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

UNGDOMSUDDANNELSER (30)

3.30.44 Produktionsskoler

1 Drift

001 Produktionsskoler

002 Grundtilskud til produktionsskoler

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

1 Drift

001 Skoleydelse

002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb

003 Supplerende tilskud

004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler

005 Elevløn

2 Statsrefusion

001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001

002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

3.30.47 Kommunalt drevne gymnasieskoler

FOLKEBIBLIOTEKER (32)

3.32.50 Folkebiblioteker

1 Drift

003 Bøger m.v.

008 Andre udlånsmaterialer

200 Ledelse og administration

KULTUREL VIRKSOMHED (35)

3.35.60 Museer

1 Drift

200 Ledelse og administration

3.35.61 Biografer

3.35.62 Teatre

2 Statsrefusion

002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre

3.35.63 Musikarrangementer

1 Drift

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

002 Refusion vedrørende musikskoler

3.35.64 Andre kulturelle opgaver

1 Drift

200 Ledelse og administration

FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38)

3.38.70 Fælles formål

3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

1 Drift

001 Undervisning

3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

1 Drift

002 Aktiviteter

3.38.74 Lokaletilskud

1 Drift

001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning

002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

092 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning

093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

1 Drift

200 Ledelse og administration

3.38.77 Daghøjskoler

1 Drift

001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens § 32, stk. 1

3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

1 Drift

001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

REGIONAL UDVIKLING VEDR. UDDANNELSE (41)

3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet

FÆLLES FUNKTIONER (45)

3.45.83 Fælles formål

1 Drift

001 Fælles formål

002 Idræt

003 Folkebiblioteker

004 Kulturel virksomhed

200 Ledelse og administration

4 Sundhedsområdet

SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62)

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

1 Drift

002 Stationær somatik

003 Ambulant somatik

004 Stationær psykiatri

005 Ambulant psykiatri

006 Praksissektoren (Sygesikring)

007 Genoptræning under indlæggelse

4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

1 Drift

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)

003 Personbefordring

200 Ledelse og administration

4.62.84 Fysioterapi

1 Drift

001 Ridefysioterapi

4.62.85 Kommunal tandpleje

1 Drift

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker

002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)

003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker

004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)

005 Støtte til tandproteser

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

1 Drift

200 Ledelse og administration

4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

4.62.90 Andre sundhedsudgifter

1 Drift

001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold

002 Udgifter i forbindelse med køb af private sygehusydelser

003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter

004 Begravelseshjælp

005 Befordringsgodtgørelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

2 Statsrefusion

001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

002 Refusion vedr. funktion 5.28.20

003 Refusion vedr. funktion 5.28.21

004 Refusion vedr. funktion 5.28.23

005 Refusion vedr. funktion 5.28.24

010 Refusion vedr. funktion 5.38.40

011 Refusion vedr. funktion 5.38.42

012 Refusion vedr. funktion 5.38.45

013 Refusion vedr. funktion 5.38.50

014 Refusion vedr. funktion 5.38.52

015 Refusion vedr. funktion 5.38.53

016 Refusion vedr. funktion 5.38.58

017 Refusion vedr. funktion 5.38.59

018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016

020 Refusion vedr. funktion 5.28.22

091 Berigtigelser

100 Refusion vedr. funktion 5.30.26

101 Refusion vedr. funktion 5.30.27

103 Refusion vedr. funktion 5.30.29

104 Refusion vedr. funktion 5.30.31

105 Refusion vedr. funktion 5.30.36

106 Refusion vedr. funktion 5.38.38

107 Refusion vedr. funktion 5.38.39

108 Refusion vedr. funktion 5.38.41

109 Refusion vedr. funktion 5.38.51

DAGTILBUD MV. TIL BØRN OG UNGE (25)

5.25.10 Fælles formål

1 Drift

001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)

002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 7 og 11)

017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)

018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80)

019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til uledsagede flygtningebørn (jf. § 99, stk. 2, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 99 stk.2, nr. 1)

5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)

1 Drift

001 Løn til dagplejere

002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)

092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)

200 Ledelse og administration

5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)

1 Drift

002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2, § 51, stk. 6, § 63, nr. 2-4 og § 76, stk. 1)

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående institutioner efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)

092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 32, § 32 a og § 41, stk. 8)

093 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i fritidshjem og klub i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 57, § 61, stk. 5, § 71 og § 74, stk. 5)

200 Ledelse og administration

5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)

1 Drift

002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)

092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)

200 Ledelse og administration

5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)

1 Drift

002 Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4)

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7

092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens § 57 og § 61, stk. 5)

200 Ledelse og administration

5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)

1 Drift

002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubber, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og, 74, stk. 5)

200 Ledelse og administration

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

1 Drift

001 Tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens § 101)

002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36)

003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)

004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)

005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)

007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102)

008 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som privat dagpleje (dagtilbudslovens § 34)

009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102)

010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1)

011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

1 Drift

003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)

004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 7)

005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)

007 Advokatbistand (§ 72)

092 Betaling (§§ 159 og 160)

2 Statsrefusion

003 Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand

004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1 Drift

002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)

004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)

006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)

007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og § 54 a)

008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)

009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk. 2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)

011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)

013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)

014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)

016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)

017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6)

019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)

5.28.22 Plejefamilier

1 Drift

001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)

002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)

003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)

004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)

005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)

007 Socialtilsyn, objektiv finansiering

008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 a, stk. 2)

092 Betaling (§§ 159 og 160)

2 Statsrefusion

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1 Drift

001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6)

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)

092 Betaling (§ 159 og 160)

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

1 Drift

092 Betaling (§ 159 og 160)

2 Statsrefusion

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)

1 Drift

092 Forældrebetaling

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

1 Drift

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre

002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)

1 Drift

009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte

(§ 85)

012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)

013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven § 32)

014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven § 32)

020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør

094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger

096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

002 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.30.28 Hjemmesygepleje

1 Drift

001 Kommunens levering af hjemmesygepleje

002 Private leverandører af hjemmesygepleje

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

1 Drift

001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)

003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)

092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)

1 Drift

002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)

003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)

007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)

009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)

010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)

011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)

012 Hjælpemiddeldepoter

2 Statsrefusion

5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem

1 Drift

001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)

003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38)

5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

1 Drift

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.

002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)

1 Drift

001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)

002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)

003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)

004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)

005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)

006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 102)

007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 102)

008 Behandlingstilbud til personer med sindslidelse (servicelovens § 102)

010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)

011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)

012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)

013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)

5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)

1 Drift

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)

1 Drift

001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)

002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)

003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)

007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)

009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)

010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)

011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)

012 Hjælpemiddeldepoter

2 Statsrefusion

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110)

1 Drift

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)

002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)

092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)

2 Statsrefusion

004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

1 Drift

001 Dagbehandlingstilbud

002 Døgnbehandlingstilbud

003 Ambulant behandling

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)

1 Drift

001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)

002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)

092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2)

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)

1 Drift

001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse

093 Beboeres betaling for service

094 Beboeres betaling for ophold

096 Beboeres betaling for el og varme

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)

1 Drift

001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse

093 Beboeres betaling for service

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)

1 Drift

001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse

092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)

1 Drift

002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99)

003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)

004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)

005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)

2 Statsrefusion

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)

5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)

1 Drift

001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

003 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse

005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)

2 Statsrefusion

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)

1 Drift

001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse

005 Arbejdsvederlag (§ 105)

200 Ledelse og administration

2 Statsrefusion

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

1 Drift

001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a

002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 b

003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion

004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d

005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a

006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 b

007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion

008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d

009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens § 24a

010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21

011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21

012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d

013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

014 Tolkeudgifter.

018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f

019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g

092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven

100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4

102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1

103 Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende § 2 c i danskuddannelsesloven

104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2

105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1

106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b.

2 Statsrefusion

001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011

002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103

003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019

004 Berigtigelser

005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og tidligere

5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.

1 Drift

001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016

002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

003 Integrationsydelse til andre

005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge

011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c

090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. refusion

091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion

093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion

094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. refusion før 1. januar 2016

2 Statsrefusion

003 Berigtigelser

004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)

006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 80 pct. refusion

007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 40 pct. refusion

008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 30 pct. refusion

009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct. refusion

010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. refusion

011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. refusion

012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion

013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion

014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion

015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion

016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion

017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion

018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion

019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion

020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion

021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion

022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion

023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion

024 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. refusion (grp. 090).

025 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091).

027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).

028 Refusion af tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct, refusion før 1. januar 2016 (grp. 094)

5.46.65 Repatriering

1 Drift

001 Hjælp til repatriering

002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2.

2 Statsrefusion

001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion

003 Berigtigelser

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

1 Drift

001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering

002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering

003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering

004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering

5.48.67 Personlige tillæg m.v.

1 Drift

001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)

008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)

010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)

011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)

014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1. 1. 1998

094 Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 1.1. 1998 – 1.3. 2001

2 Statsrefusion

003 Berigtigelser

004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg

5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

1 Drift

001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

2 Statsrefusion

003 Berigtigelser

KONTANTE YDELSER (57)

5.57.71 Sygedagpenge

1 Drift

001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge

003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge

004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel

005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge

006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge

008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

013 Sygedagpenge

014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere

090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge

2 Statsrefusion

002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion

003 Berigtigelser

005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion

009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)

010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion

011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion

012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion

013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion

014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion

015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion

016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion

017 Refusion af lønstilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion

5.57.72 Sociale formål

1 Drift

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)

007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a)

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 41)

010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 100)

011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark

012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark

015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 42)

016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (serviceloven, § 32 a, stk. 6)

017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)

018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)

019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede

020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere

2 Statsrefusion

002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019.

003 Berigtigelser

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

1 Drift

007 Kontanthjælp

008 Uddannelseshjælp

009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016

010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering

012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension

017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)

019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion

091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)

093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)

094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)

095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik).

096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion

097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion

100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering

101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering

102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering

103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering

2 Statsrefusion

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094

002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. minus grp. 097

003 Berigtigelser (§ 65 stk. 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision)

004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion

005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion

006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion

007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion

008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion

009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016

014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016

015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016

016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016

017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion

018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion

019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion

020 Tilskud fra EU

021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion

022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion

023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion

024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion

025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion

026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion

027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion

028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion

029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion

030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grp. 096

5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge

1 Drift

007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (integrationsydelse mv.)

008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn

009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)

010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold

011 Hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100 med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold

016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)

091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion

2 Statsrefusion

005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008)

006 100 pct. refusion vedrørende hjælp til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. udgifter på grupperingerne 009, 010 og 011)

007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 012)

020 Tilskud fra EU

5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

1 Drift

011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)

093 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion

094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion

096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion

097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion

2 Statsrefusion

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094

002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus gruppering 093

003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision)

004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 097

020 Tilskud fra EU

030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grp. 096

5.57.76 Boligydelse til pensionister– kommunal medfinansiering

1 Drift

001 Tilskud til lejere

002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.

005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger

006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger

091 Efterreguleringer

093 Tilbagebetaling af lån og renter

2 Statsrefusion

003 Berigtigelser

5.57.77 Boligsikring– kommunal medfinansiering

1 Drift

001 Boligsikring som lån

002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b

003 Boligsikring som tilskud og lån

004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven

005 Boligsikring som tilskud

006 Almindelig boligsikring

007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl.

008 Tilskud til erhvervslejere

009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger

010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion

091 Efterregulering

092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion

093 Tilbagebetaling af lån og renter

2 Statsrefusion

003 Berigtigelser

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

1 Drift

004 Berigtigelser

005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering

013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering

014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering

015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering

016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering

017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering

018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering

019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning

1 Drift

006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordningen med 50 pct. refusion

010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion

011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse

012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse

013 Kontantydelse

014 Løntilskud vedr. kontantydelse

015 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion

093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion

2 Statsrefusion

004 Berigtigelser

006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 006.

007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, minus gruppering. 093

008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50 pct. refusion minus gruppering. 094

009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 og 015

010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion

011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion

012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion

013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion

014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion

015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion

016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion

017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion

REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)

5.58.80 Revalidering

1 Drift

003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

005 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)

013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

014 Revalideringsydelse

015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering

016 Tilskud til selvstændig virksomhed

017 Løntilskud vedr. revalidender

091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65, §§ 93-94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)

094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

2 Statsrefusion

002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093

003 Berigtigelser

004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på grp. 008 minus 092

009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus grp. 094

010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion

011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion

012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion

013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion

014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 80 pct. refusion

015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 40 pct. refusion

016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 30 pct. refusion

017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20 pct. refusion

018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion

019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion

020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion

021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion

022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion

023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion

024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion

025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion

5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

1 Drift

008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8, efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion

093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8, ydet med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, og handicappede personer, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion

114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet med 65 pct. refusion

115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3

117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3

118 Fleksbidrag fra staten

2 Statsrefusion

003 Berigtigelser

005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098)

007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)

009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refusion

010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refusion

011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refusion

012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refusion

013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion

014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion

015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion

016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion

017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion

018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion

019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion

020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion

5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

1 Drift

003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse

004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse

005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud

006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse

007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse

008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion

009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f

011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb

012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv

013 Jobafklaringsforløbafløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv

014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion

015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion

016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion

017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion

018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 b-31 f

020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb.

091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

092 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion

093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion

101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion

102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik

103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

105 Løntilskud under ressourceforløb

106 Løntilskud under jobafklaringsforløb

2 Statsrefusion

001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (grp. 012) minus grp. 091 og 093

002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094

003 Berigtigelser

004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion

005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion

006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion

007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion

008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion

009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion

010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion

012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct. refusion

013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. refusion

014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. refusion

015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion

016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion

017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion

018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion

5.58.83 Ledighedsydelse

1 Drift

001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3

002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)

005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik

006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik

007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik

008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik

090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2)

091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 f)

092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h)

093 Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse

094 Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke-refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)

095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik

2 Statsrefusion

001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)

002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)

003 Berigtigelser

004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092)

005 Refusion af indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse med 65 pct. refusion (grp. 90)

006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion

007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion

008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion

009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1 Drift

001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere

002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere

003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende

004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende

005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender

006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender

007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere

008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere

009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere

010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse

011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere

012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere

013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere

017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.

018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter

019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.

090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper

091 Tilskud vedrørende produktionsskoler

092 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til øvrige målgrupper

2 Statsrefusion

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091

002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092

003 Berigtigelser

020 Tilskud fra EU

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

1 Drift

006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

105 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

107 Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion

108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere

109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere

110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap

111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse

2 Statsrefusion

001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016)

003 Berigtigelser

004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)

005 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107)

006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-103 og 105-106)

007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private arbejdsgivere

008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere

009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere

010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere

011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere

012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere

013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere

014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere

015 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 80 pct. refusion

016 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 40 pct. refusion

017 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 30 pct. refusion

018 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 20 pct. refusion

019 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. refusion

020 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion

021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion

022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion

5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner

1 Drift

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud

2 Statsrefusion

003 Berigtigelser (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 110, stk. 5, og § 111)

020 Tilskud fra EU

5.68.96 Servicejob

2 Statsrefusion

003 Berigtigelser

004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)

5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år

1 Drift

001 Løn til personer i seniorjob

002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs

2 Statsrefusion

002 Tilskud til kommunale seniorjob

003 Berigtigelser vedr. seniorjob

5.68.98 Beskæftigelsesordninger

1 Drift

001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf.§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c)

004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer

005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob

009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)

010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b

015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)

018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

090 Udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)

097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82

100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017 jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud

2 Statsrefusion

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)

003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v)

008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17-årige med 50 pct. refusion

009 Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)

010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102)

019 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere

020 Tilskud fra EU

STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72)

5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1 Drift

001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.

002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)

6. Fællesudgifter og administration m.v.

POLITISK ORGANISATION (42)

6.42.40 Fælles formål

6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

6.42.42 Kommissioner, råd og nævn

6.42.43 Valg m.v.

1 Drift

001 Fælles formål

002 Folketingsvalg

003 Kommunalvalg

ADMINISTRATIV ORGANISATION (45)

6.45.50 Administrationsbygninger

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1 Drift

001 Myndighedsudøvelse

002 Øvrig administration

003 Socialtilsyn

090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne

091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5

095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje

098 Administrationsvederlag vedrørende havne

6.45.52 Fælles IT og telefoni

6.45.53 Jobcentre

6.45.54 Naturbeskyttelse

6.45.55 Miljøbeskyttelse

6.45.56 Byggesagsbehandling

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1 Drift

091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5

6.45.58 Det specialiserede børneområde

1 Drift

001 Børnehuse

091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5

6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

ERHVERVSUDVIKLING, TURISME OG LANDDISTRIKTER (48)

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

6.48.61 Vækstfora

6.48.62 Turisme

6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer

6.48.66 Innovation og ny teknologi

6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

1 Drift

001 Væksthuse

6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder

LØNPULJER m.v. (52)

6.52.70 Løn- og barselspuljer

6.52.72 Tjenestemandspension

1 Drift

001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder

002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder

6.52.74 Interne forsikringspuljer

6.52.76 Generelle reserver

7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

RENTER AF LIKVIDE AKTIVER (22)

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

7.22.07 Investerings- og placeringsforeninger

7.22.08 Realkreditobligationer

7.22.09 Kommunekreditobligationer

7.22.10 Statsobligationer m.v.

7.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet

RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28)

7.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol

7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8

7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst

7.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner

RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32)

7.32.20 Pantebreve

7.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.

7.32.22 Tilgodehavender hos grundejere

7.32.23 Udlån til beboerindskud

7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

7.32.26 Ikke-likvide obligationer

7.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.

RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG MELLEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35)

7.35.29 Klimainvesteringer

7.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt

7.35.31 Gasforsyning

7.35.32 El-forsyning

7.35.33 Varmeforsyning

7.35.34 Vandforsyning

7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder

4 Renter

001 Ordninger for dagrenovation – restaffald

002 Ordninger for storskrald og haveaffald

003 Ordninger for glas, papir og pap

004 Ordninger for farligt affald

005 Genbrugsstationer

006 Øvrige ordninger

007 Generel administration

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50)

7.50.50 Kassekreditter og byggelån

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51)

7.51.52 Anden gæld

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52)

7.52.54 Andre kommuner og regioner

7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

4 Renter

001 Tilbagebetaling af grundskyld

7.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager

7.52.59 Mellemregningskonto

7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst

RENTER AF LANGFRISTET GÆLD (55)

7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst

7.55.64 Stat og hypotekbank

7.55.65 Andre kommuner og regioner

7.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring

7.55.67 Andre forsikringsselskaber

7.55.68 Realkredit

4 Renter

001 Kommunale ældreboliger

002 Færgeinvesteringer m.v.

003 Klimainvesteringer

7.55.70 Kommunekredit

4 Renter

001 Kommunale ældreboliger

002 Færgeinvesteringer m.v.

003 Klimainvesteringer

7.55.71 Pengeinstitutter

4 Renter

001 Kommunale ældreboliger

002 Færgeinvesteringer m.v.

003 Klimainvesteringer

7.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland

4 Renter

001 Kommunale ældreboliger

002 Færgeinvesteringer m.v.

003 Klimainvesteringer

7.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor

4 Renter

001 Kommunale ældreboliger

002 Færgeinvesteringer m.v.

003 Klimainvesteringer

7.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor

4 Renter

001 Kommunale ældreboliger

002 Færgeinvesteringer m.v.

003 Klimainvesteringer

KURSTAB OG KURSGEVINSTER M.V. (58)

7.58.77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse

4 Renter

001 Kommunernes Pensionsforsikring

002 Andre forsikringsselskaber

003 Realkredit

005 Kommunekredit

006 Offentligt emitterede obligationer i indland

007 Offentligt emitterede obligationer i udland

008 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor

009 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor

010 Selvejende institutioner

7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt

4 Renter

001 Realkreditobligationer

002 Kommunekreditobligationer

003 Statsobligationer m.v.

004 Likvide aktiver udstedt i udlande

005 Investerings- og placeringsforeninger

006 Pantebreve

007 Aktier og andelsbeviser

008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.

010 Tilbagebetalte reservefondsandele

7.58.79 Garantiprovision

TILSKUD OG UDLIGNING (62)

7.62.80 Udligning og generelle tilskud

7 Finansiering

001 Kommunal udligning

002 Statstilskud til kommuner

007 Efterreguleringer

010 Udligning af selskabsskat

7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

7 Finansiering

001 Udligning vedrørende udlændinge

005 Efterreguleringer

7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

7 Finansiering

002 Kommunalt udviklingsbidrag

7.62.86 Særlige tilskud

7 Finansiering

001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder

004 Tilskud til ”ø-kommuner”

005 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver

008 Beskæftigelsestilskud

010 Efterreguleringer

013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere

017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere

018 Tilskud til omstilling af folkeskolen

019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet

020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen

021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser

022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår

REFUSION AF KØBSMOMS (65)

7.65.87 Refusion af købsmoms

7 Finansiering

002 Refusion af købsmoms

003 Udgifter til købsmoms

004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

SKATTER (68)

7.68.90 Kommunal indkomstskat

7 Finansiering

001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat

002 Afregning af forskelsbeløb

006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft

010 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner

015 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat

7.68.92 Selskabsskat

7 Finansiering

001 Afregning af selskabsskat m.v.

7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster

7 Finansiering

002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven

004 Kommunens andel af skat af dødsboer

005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven

7.68.94 Grundskyld

7 Finansiering

001 Grundskyld

004 Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden

7.68.95 Anden skat på fast ejendom

7 Finansiering

001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi

002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb

003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb

7.68.96 Øvrige skatter og afgifter

7 Finansiering

004 Efterbetaling og bøder

005 Frigørelsesafgift

8 Balanceforskydninger

FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22)

8.22.01 Kontante beholdninger

8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

8.22.07 Placerings- og investeringsforeninger

8.22.08 Realkreditobligationer

5 Balanceforskydninger

001 Tilgang

002 Afgang

8.22.09 Kommunekreditobligationer

5 Balanceforskydninger

001 Tilgang

002 Afgang

8.22.10 Statsobligationer m.v.

5 Balanceforskydninger

001 Tilgang

002 Afgang

8.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet

5 Balanceforskydninger

001 Tilgang

002 Afgang

FORSKYDNINGER I TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25)

8.25.12 Refusionstilgodehavender

8.25.13 Andre tilgodehavender

5 Balanceforskydninger

001 Kontante tilgodehavender hos staten som følge af delingsaftalen.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28)

8.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol

8.28.15 Andre tilgodehavender

8.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

8.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst

8.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner

5 Balanceforskydninger

001 Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af delingsaftalen.

002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen.

FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32)

8.32.20 Pantebreve

8.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.

5 Balanceforskydninger

001 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber

8.32.22 Tilgodehavender hos grundejere

8.32.23 Udlån til beboerindskud

8.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.

5 Balanceforskydninger

001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)

002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger

003 Driftsstøttelån

8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

5 Balanceforskydninger

001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik)

002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter

003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen

004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen

005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen

006 Udlån til klimainvesteringer

8.32.26 Ikke-likvide obligationer

8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.

5 Balanceforskydninger

001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden

MELLEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35)

8.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt

8.35.31 Gasforsyning

8.35.32 Elforsyning

8.35.33 Varmeforsyning

8.35.34 Vandforsyning

8.35.35 Andre forsyningsvirksomheder

FORSKYDNINGER I AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR ANDRE (38)

8.38.36 Kommuner og regioner m.v.

8.38.37 Staten

5 Balanceforskydninger

001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte.

002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte

003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte

FORSKYDNINGER I AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42)

8.42.40 Beskyttelsesrumspulje

8.42.41 Alderssparefond

8.42.42 Legater

8.42.43 Deposita

8.42.44 Parkeringsfond

FORSKYDNINGER I PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45)

8.45.45 Alderssparefond

8.45.46 Legater

8.45.47 Deposita

FORSKYDNINGER I PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR ANDRE (48)

8.48.48 Kommuner og regioner m.v.

8.48.49 Staten

5 Balanceforskydninger

001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50)

8.50.50 Kassekreditter og byggelån

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51)

8.51.52 Anden gæld

5 Balanceforskydninger

012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)

013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt

090 Refusion af offentlige pensioner

095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser

096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10

097 Refusion af ATP-bidrag

100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp

101 ATP-bidrag sygedagpenge

105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen

110 Betalinger vedrørende pas

111 Betalinger vedrørende kørekort

114 Dagpenge til EØS-borgere

115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning

116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse

117 ATP-bidrag til fleksjobansatte

118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb

119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb

120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52)

8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

5 Balanceforskydninger

001 Forskudsbeløb af kirkeskat

002 Afregning af forskelsbeløb

006 Fællesfonden

011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner

012 Efterbetaling og bøder

013 Landskirkeskat

014 Lokale kirkelige kasser

8.52.54 Andre kommuner og regioner

5 Balanceforskydninger

001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen

002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen

8.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig)

8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

8.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager

8.52.58 Edb fejlopsamlingskonto

8.52.59 Mellemregningskonto

5 Balanceforskydninger

001 Over-/underdækning vedrørende elforsyning

8.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst

8.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto

FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD (55)

8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst

8.55.64 Stat og hypotekbank

7 Finansiering

001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen.

8.55.65 Andre kommuner og regioner

7 Finansiering

001 Lån hos andre kommuner som følge af delingsaftalen

002 Lån hos regioner som følge af delingsaftalen

8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring

8.55.67 Andre forsikringsselskaber

8.55.68 Realkredit

8.55.70 Kommunekredit

8.55.71 Pengeinstitutter

8.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer

8.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland

8.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor

8.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor

8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer

8.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58)

8.58.80 Grunde (frivillig)

5 Balanceforskydninger

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

8.58.81 Bygninger (frivillig)

5 Balanceforskydninger

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler (frivillig)

5 Balanceforskydninger

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

8.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr (frivillig)

5 Balanceforskydninger

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver (frivillig)

5 Balanceforskydninger

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62)

8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver (frivillig)

5 Balanceforskydninger

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65)

8.65.86 Varebeholdninger/-lagre (frivillig)

5 Balanceforskydninger

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68)

8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg (frivillig)

5 Balanceforskydninger

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Skattefinansierede aktiver

HENSATTE FORPLIGTELSER (72)

8.72.90 Hensatte forpligtelser (frivillig)

5 Balanceforskydninger

001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner

002 Bonusbetaling vedr. jobcentre

003 Arbejdsskader

EGENKAPITAL (75)

8.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver

8.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver

8.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver

8.75.94 Reserve for opskrivninger

5 Balanceforskydninger

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Skattefinansierede aktiver

8.75.95 Modpost for donationer

9 Balance

LIKVIDE AKTIVER (22)

9.22.01 Kontante beholdninger

9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

9.22.07 Investerings- og placeringsforeninger

9.22.08 Realkreditobligationer

9.22.09 Kommunekreditobligation

9.22.10 Statsobligationer m.v.

9.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet

TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25)

9.25.12 Refusionstilgodehavender

9.25.13 Andre tilgodehavender

8 Aktiver

001 Kontante tilgodehavender hos staten som følge af delingsaftalen

KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28)

9.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol

9.28.15 Andre tilgodehavender

9.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

9.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst

9.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner

8 Aktiver

001 Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af delingsaftalen

002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen

LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32)

9.32.20 Pantebreve

9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.

8 Aktiver

001 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber

9.32.22 Tilgodehavender hos grundejere

9.32.23 Udlån til beboerindskud

9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.

8 Aktiver

001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)

002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger

003 Driftsstøttelån

9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

8 Aktiver

001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk.7, i lov om aktiv socialpolitik)

002 Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til betaling af ejendomsskatter

003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen

004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen

005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen

9.32.26 Ikke-likvide obligationer

9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.

8 Aktiver

001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden

UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG MELLEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35)

9.35.29 Klimainvesteringer

9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt

9.35.31 Gasforsyning

9.35.32 El-forsyning

8 Aktiver

001 Pensionsforpligtigelse for tjenestemænd

002 Udlæg vedrørende elselskabernes sideordnede aktiviteter

9.35.33 Varmeforsyning

9.35.34 Vandforsyning

9.35.35 Andre forsyningsvirksomheder

8 Aktiver

001 Ordninger for dagrenovation – restaffald

002 Ordninger for storskrald og haveaffald

003 Ordninger for glas, papir og pap

004 Ordninger for farligt affald

005 Genbrugsstationer

006 Øvrige ordninger

007 Generel administration

AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR ANDRE (38)

9.38.36 Kommuner og regioner m.v.

9.38.37 Staten

AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42)

9.42.40 Beskyttelsesrumspulje

9.42.41 Alderssparefond

9.42.42 Legater

9.42.43 Deposita

9.42.44 Parkeringsfond

PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45)

9.45.45 Alderssparefond

9.45.46 Legater

9.45.47 Deposita

PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR ANDRE (48)

9.48.48 Kommuner og regioner m.v.

9.48.49 Staten

KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50)

9.50.50 Kassekreditter og byggelån

KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51)

9.51.52 Anden gæld

9 Passiver

105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen

KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52)

9.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

9.52.54 Andre kommuner og regioner

9 Passiver

001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen

002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen

9.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig)

9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

9.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager

9.52.59 Mellemregningskonto

9 Passiver

001 Over-/underdækning vedrørende elforsyning

9.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst

9.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto

LANGFRISTET GÆLD (55)

9.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst

9.55.64 Stat og hypotekbank

9 Passiver

001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen

9.55.65 Andre kommuner og regioner

9 Passiver

001 Lån fra andre kommuner som følge af delingsaftalen

002 Lån fra regioner som følge af delingsaftalen

9.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring

9.55.67 Andre forsikringsselskaber

9.55.68 Realkredit

9.55.70 Kommunekredit

9.55.71 Pengeinstitutter

9.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer

9.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland

9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor

9.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor

9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

9.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer

9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58)

9.58.80 Grunde

8 Aktiver

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

9.58.81 Bygninger

8 Aktiver

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

9.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler

8 Aktiver

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

9.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr

8 Aktiver

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

9.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

8 Aktiver

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62)

9.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver

8 Aktiver

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65)

9.65.86 Varebeholdninger/-lagre

8 Aktiver

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Øvrige skattefinansierede aktiver

OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68)

9.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg

8 Aktiver

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Skattefinansierede aktiver

PASSIVER

HENSATTE FORPLIGTELSER (72)

9.72.90 Hensatte forpligtelser

9 Passiver

001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner

002 Bonusbetaling vedr. jobcentre

003 Arbejdsskader

EGENKAPITAL (75)

9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver

9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver

9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver

9.75.94 Reserve for opskrivninger

9 Passiver

001 Takstfinansierede aktiver

002 Selvejende institutioners aktiver

003 Skattefinansierede aktiver

9.75.95 Modpost for donationer

9.75.99 Balancekonto

4 KONTERINGSREGLER

Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens arealer, ejendomme, fritidsområder og -faciliteter, kirkegårde og naturbeskyttelse samt udgifter og indtægter på miljøområdet.

Herudover indgår kommunens udgifter til sanering i såvel egne som fremmede ejendomme og til byfornyelse i såvel egne som fremmede ejendomme samt til almene boliger.

JORDFORSYNING (22)

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer. Udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning specificeres på de enkelte funktioner efter formål. Under de enkelte funktioner specificeres på udstykningsområder. For funktionerne 0.22.02 og 0.22.03 er der mulighed for frivillig mellemregning mellem kommunen og jordforsyningen, jf. teksten til funktion 9.68.87.

Følgende særlige anlægsgrupperinger er autoriseret i regnskabet:

010 Arealerhvervelser

Under denne gruppering registreres de i regnskabsåret foretagne areal-erhvervelser eksklusive forrentning. Endvidere registreres her de omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen af arealerne.

080 Salgsindtægter

Grupperingen anvendes udelukkende til registrering af salg af arealer.

0.22.01 Fælles formål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.22.02-0.22.05. Udgifter vedrørende lov om planlægning registreres ikke på funktion 0.22.01, men under hovedkonto 6.

0.22.02 Boligformål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning til boligformål.

Der skal, når et udstykningsområde er afsluttet, foreligge et særskilt udstykningsregnskab over udgifterne og indtægterne vedrørende den enkelte udstykning med tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem forventede og faktiske beløb. Overskud eller underskud for en udstykning må ikke overføres til andre udstykninger.

Jord, som inddrages i udstykningen og som ikke er opført i kommunens kontoplan, men i ejendomsfortegnelsen, indgår i udstykningsregnskabet med arealets grundværdi.

Værdien af arealer, som tidligere er erhvervet til andre formål, men som inddrages under et udstykningsforetagende medtages i regnskabet for den pågældende udstykning.

Værdien af arealer, der overføres fra en udstykning til et andet kommunalt formål medtages i udstykningsregnskabet. Kommunens udgifter til overordnede byggemodningsudgifter, eksempelvis anlæg af en stamvej, medtages ligeledes i de respektive udstykningsregnskaber.

Kommunalbestyrelsen kan afgøre, om den i udstykningsregnskabet vil lade indgå forrentning af kommunens udlæg til udstykning.

0.22.03 Erhvervsformål

Der gælder de samme konteringsregler som for funktion 0.22.02.

Under funktionen registreres også udgifter og indtægter vedrørende arealer, der er erhvervet af kommunen, men reserveret til andre offentlige myndigheders brug.

0.22.04 Offentlige formål

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med udstykninger med offentlige formål for øje.

0.22.05 Ubestemte formål

Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

På anlægskontiene registreres udgifter for det i regnskabsåret indkøbte jord til ubestemt formål og indtægter i forbindelse med salg af sådan jord.

Såfremt jord til ubestemte formål inddrages under et udstykningsforetagende under funktion 0.22.02 eller 0.22.03 indgår værdien af de overførte arealer som udgift i udstykningsregnskabet. Overtages jorden af en forsyningsvirksomhed reguleret af hvile i sig selv princippet debiteres værdien af de overførte arealer senest i forbindelse med regnskabsafslutningen på statuskontiene 9.35.30, 9.35.31, 9.35.33, 9.35.34 samt 9.35.35 og samtidig krediteres beløbet balancekonto 9.75.99.

Såfremt jord til ubestemte formål tages i anvendelse til andre formål end jordforsyning (under 0.22.02 eller 0.22.03) eller forsyningsvirksomhed reguleret af hvile i sig selv princippet, rettes dette kun i anlægskartoteket, jf. kapital 8 om indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver, samt eventuelt på status, jf. konteringsreglerne til 9.85.80 Grunde og 9.85.81 Bygninger. .

Registreringer ved køb og salg af jord og grunde til forsyningsvirksomheder kan ikke fortages med anvendelse af hoveddart 9.

FASTE EJENDOMME (25)

Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af ejendomme erhvervet til senere kommunale vejformål registreres på funktionen for den kategori af faste ejendomme, under hvilken de pågældende ejendomme henhører. Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af ejendomme til kommunale vejformål i tilknytning til et aktuelt anlægsarbejde skal dog registreres på funktion 2.28.22.

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete formål registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto 0-6

0.25.10 Fælles formål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.25.11-0.25.12, eller som ikke ønskes fordelt.

Her registreres endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med andre faste ejendomme, der ikke entydigt kan henføres til enkelte områder f.eks. offentlige toiletter.

0.25.11 Beboelse

Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med varetagelse af konkrete kommunale opgaver, registreres på funktionerne vedrørende disse områder. Dette gælder dog kun i det omfang, disse er at betragte som tjenesteboliger.

På anlægskontoen for beboelsesejendomme bogføres udgifter i forbindelse med ombygning, etablering eller køb af ejendomme samt indtægter ved salg af ejendomme.

Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration af udlændinge i Danmark registreres på denne funktion. Her registreres endvidere udgifter til istandsættelse og leje, jf. lov om individuel boligstøtte §§ 70 og 71. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil:

001 Boliger til integration af udlændinge

Herunder registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter, vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge efter § 13 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). .

002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

Herunder registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig boligplacering af flygtninge efter § 12, stk. 6, i lov om integration af flygtninge (integrationsloven).

003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge

På kontoen registreres udgifter vedrørende boliger, som kommunerne har udgifter til som led i aftaler indgået for at imødegå behov for boligplacering af nye flygtninge i Danmark. Udgifterne omfatter istandsættelse ved fraflytning af boligerne samt lejetab som følge af, at boligerne i perioder står uudlejede. Boligerne skal opfylde betingelserne i §§ 70-71 i lov om individuel boligstøtte, dvs. andre boliger end almene boliger.

092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge

Herunder registreres huslejeindtægter m.v. vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge.

093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge

Herunder registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes egenbetaling.

Der er endvidere i regnskabet autoriseret følgende anlægsgruppering:

016 Køb af bygninger til integration af udlændinge

Herunder registreres udgifter til køb af ejendomme m.v., som erhverves med henblik på at fremme integrationen af udlændinge.

2 Statsrefusion

002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge

Herunder registreres midlertidig refusion af lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge, jf. almenboliglovens § 62 stk. 3.

003 Refusion af nettoudgifter på driftsgrupperingerne 002 og 093

Herunder registreres midlertidig refusion af udgifterne i 2016 og 2017 på gruppering 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge fratrukket indtægterne fra gruppering 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 a.

004 Berigtigelser

0.25.12 Erhvervsejendomme

Der henvises til beskrivelsen under funktion 0.25.11. Under funktionen registreres bl.a. udgifter og indtægter i forbindelse med industrihuse.

0.25.13 Andre faste ejendomme

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som ikke kan henføres til funktion 0.25.11 og 0.25.12.

Udgifter og indtægter i forbindelse med ejendomme til konkrete kommunale formål registreres på kontiene vedrørende disse områder.

0.25.15 Byfornyelse

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder i forbindelse med garantier, i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse.

Nedenfor er »byfornyelse« anvendt som fællesbegreb for »byfornyelse« og »sanering«.

Der er autoriseret følgende drifts- og anlægsgrupperinger hertil:

001 Udgifter til byfornyelse

Herunder registreres alle udgifter i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse.

002 Indtægter vedrørende byfornyelse

Herunder registreres alle indtægter, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse.

003 Tilbagekøbsret

Herunder registreres indtægter og udgifter vedrørende frikøb eller udskydelse af kommunal tilbagekøbsret.

Tillige registreres som udgift tilbagebetaling af statens andel af betaling vedrørende frikøb eller udskydelse af kommunal tilbagekøbsret.

004 Refusion af byfornyelsesudgifter

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til byfornyelse, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse.

Som udgift registreres tilbagebetalinger af statslig refusion.

020 Støtte fra indsatspuljen

Herunder registreres tilskud fra staten i forbindelse med den særlige indsatspulje

Bortset fra tilskud til personer i medfør af Byfornyelsesloven, der registreres på funktion 5.57.77, grp. 002, registreres samtlige udgifter og indtægter som anlæg, indtil endeligt regnskab for den enkelte plan/beslutning aflægges.

Udgifter og dertil relaterede indtægter (også refusion fra staten) til byfornyelse kan bogføres som enten drift eller anlæg. Det gælder for kontering af en indtægt/refusion, at den skal følge samme dranstangivelse, som den relaterede udgift.

Låneadgang efter lånebekendtgørelsens regelsæt finder kun anvendelse for udgifter registreret på dranst 3 Anlæg.

0.25.17 Anvisningsret

På denne funktion registreres udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private boliger.

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil:

001 Anvisning i private boliger

Herunder registreres udgifter til anvisningsret i fremmede ejendomme.

Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering til refusion:

001 Anvisning i private boliger

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter i forbindelse med anvisningsret i fremmede ejendomme.

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger:

Det skal bemærkes, at lejetab og lejeindtægter i forbindelse med ældreboliger skal registreres på 0.25.19 Ældreboliger.

001 Støtte til opførelse af boliger

Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til drift af almene boliger. Endvidere registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

002 Ungdomsboligbidrag

Herunder registreres udgiften til ungdomsboligbidrag i fremmede ejendomme.

003 Flygtninges fraflytning

Herunder registreres udgifter vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 62 i lov om almene boliger.

004 Lejetab ved fraflytning

Herunder registreres udgifter til lejetab mv., herunder manglende udlejning vedrørende andre end flygtninges flytning, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 59 i lov om almene boliger. Der modposteres på gruppering 092.

006 Beboerindskudslån i almene boliger

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i almene boliger, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. På funktion 08.32.23. foretages bogføring af selve beboerindskudslånet.

007 Tilskud til andelsboliger

Herunder registreres kommunens andel af engangstilskuddet til andelsboliger opført med tilsagn fra 1. april 2002, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere

Herunder registreres udgifter til tilskud til hel eller delvis dækning af flytteudgifter til lejere jf. § 63c i almenboligloven.

009 Huslejetilskud i friplejeboliger

Herunder registreres udgifter til husleje i friplejeboliger, jf. § 16 i lov om friplejeboliger. Udgifterne vedrører kompensation for forøgede nettoboligudgifter til eksisterende beboere i omdannede friplejeboliger.

010 Beboerindskudslån i friplejeboliger

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. På funktion 08.32.23. foretages bogføring af selve beboerindskudslånet.

011 Beboerindskud i friplejeboliger

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. § 19 i lov om friplejeboliger.

012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, »skæve boliger«

Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til etablering og drift af skæve Boliger, herunder til social vicevært.

013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, »skæve boliger«

Herunder registreres som indtægt statstilskud til etablering af skæve boliger.

014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til særligt udsatte grupper »skæve boliger«

Herunder registreres som indtægt statstilskud til dækning af aflønning af social vicevært.

015 Flygtninges fraflytning, tilbagebetalinger

Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidligere udbetalt tilskud vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 62 i lov om almene boliger.

016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger

Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidligere udbetalt tilskud vedrørende lejetab mv., herunder manglende udlejning vedrørende andre end flygtninges flytning, flygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 59 i lov om almene boliger. Der modposteres på gruppering 092.

092 Lejeindtægt

Herunder registreres lejeindtægter i egne ejendomme. Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 092. Der anvendes art 7.1. Det bemærkes, at der på funktion 8.52.59/9.52.59 foretages en særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger mv. og lejeloven.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger til refusion:

001 Flygtninges fraflytning

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter i forbindelse med flygtninges fraflytning.

002 Beboerindskudslån i almene boliger

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskudslån i almene boliger.

003 Huslejetilskud i friplejeboliger

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til huslejetilskud i friplejeboliger.

004 Beboerindskudslån i friplejeboliger

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskudslån i friplejeboliger.

005 Beboerindskud i friplejeboliger

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale udgifter til beboerindskud i friplejeboliger.

Der er på funktionen registreret følgende anlægsgrupperinger:

001 Administrationsgebyr

Herunder registreres udgifter til administrationsgebyr i egne ejendomme

002 Servicearealtilskud

Herunder registreres indtægter i form af tilskud til servicearealindskud i alle ejendomme

003 Udgift til servicearealer

Herunder registreres udgiften til etablering af servicearealer i alle ejendomme.

005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån

Herunder registreres udgifter til tab på garantier afholdt efter § 127 i lov om almene boliger, f.eks. eventuelt tab på garanti for indekslån.

0.25.19 Ældreboliger

Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Der er på funktion 0.25.19 Ældreboliger autoriseret følgende driftsgrupperinger, der afhængigt af ejerforholdet anvendes som anført nedenfor:

001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger

005 Lejetab

006 Eventuelt tab på garanti for indekslån

092 Lejeindtægter

Kommunalt ejede ældreboliger

Følgende udgifter registreres på funktion 0.25.19:

Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres på gruppering 005 med modpost på gruppering 092.

Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 092. Der anvendes art 7.1. Det bemærkes, at der på funktion 9.52.59 foretages en særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. og lejeloven. Endvidere foretages på funktion 9.52.59 en særskilt registrering af likvide midler, der skal henlægges efter § 43 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Ejendommens almindelige driftsudgifter.

Anlægsudgifter, herunder jordværdien, overtaget fast ejendom og beregnet forrentning og administrationsbidrag.

Øvrige udgifter og indtægter, herunder finansiering af boligerne, registreres på følgende måde:

Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.57.76,gruppering 005.

Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 8 under funktion 8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og indekseres lånene på funktion 9.55.77 med modpost på balancekontoen.

Kommunens indskud af grundkapital opskrives på funktion 9.32.24, gruppering 002 med modpost på balancekonto 9.75.99. Beboernes tilbagebetaling indgår som en del af huslejen, og der reguleres efterfølgende på status.

Beboerindskud efter lov om almene boliger m.v. registreres på funktion 8.45.47. Det bemærkes, at hvis der ydes lån til beboerindskud, registreres lånet på sædvanlig måde på funktion 8.32.23.

Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger debiteres funktion 8.55.77.

Renter af gæld vedrørende kommunale ældreboliger optages på autoriseret gruppering 001 på en af funktionerne 7.55.68-7.55.76 afhængig af lånekreditor

Ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser

Følgende udgifter registreres på funktion 0.25.19:

Kommunens ydelsesstøtte registreres på gruppering 001.

Eventuelt tab på garanti for indekslån registreres på gruppering 006.

Øvrige udgifter og indtægter registreres således:

Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.57.76, gruppering 005.

Kommunens indskud af grundkapital registreres på funktion 8.32.24, gruppering 001. Ved påbegyndelse af tilbagebetaling af grundkapital krediteres funktion 8.32.24 for de årlige afdrag.

Lån til beboerindskud registreres på funktion 8.32.23.

Det bemærkes, at drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger ikke indgår i momsrefusionsordningen.

FRITIDSOMRÅDER (28)

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skovarealer registreres på funktion 00.38.53.

0.28.20 Grønne områder og naturpladser

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og anlæg af fritidsområder registreres på autoriseret funktion 0.28.20 Fritidsområder.

Lønudgifter til driftspersonale registreres på autoriseret funktion 0.28.20 Fritidsområder.

Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering:

200 Ledelse og administration

På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

FRITIDSFACILITETER (32)

På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter.

Lønudgifter til driftspersonale registreres på de enkelte funktioner, mens lønudgifter til det administrative personale registreres på funktion 6.45.51.

Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skoleidræt, registreres på denne hovedfunktion. Såfremt det primære formål med disse anlæg er skoleidræt, registreres beløbene på funktion 3.22.18.

Hovedfunktionen består af nedenstående funktioner.

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende større idrætsanlæg, stadions og multiarenaer m.v.

Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering:

200 Ledelse og administration

På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

0.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter.

KIRKEGÅRDE (35)

0.35.40 Kirkegårde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale kirkegårde, krematorier og lignende.

Etablering og tilplantning af de enkelte gravsteder registreres som drift, mens udgifter i forbindelse med anlæg af kirkegårde registreres som anlæg.

På funktionen registreres ligeledes kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begravelser og ligbrænding § 5, stk. 2.

Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering:

200 Ledelse og administration

På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

NATURBESKYTTELSE (38)

Her registreres indtægter og udgifter til den kommunale naturbeskyttelsesindsats.

Indtægter og udgifter til lokale naturfredningsnævn registreres på hovedkonto 6, gruppering 42 Kommissioner, råd og nævn.

Udgifter i forbindelse med administration af naturbeskyttelsesområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. naturbeskyttelsesprojekter, fredningserstatninger, § 3-arealer, beskyttelseslinier, friluftsreklamer, skove, sandflugt m.v., skal registreres på 6.45.54, Administration vedrørende naturbeskyttelse.

0.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter på kommunale og private arealer.

0.38.51 Natura 2000

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Natura 2000 aktiviteter.

0.38.52 Fredningserstatninger

Her registreres fredningserstatninger.

0.38.53 Skove

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af de kommunale skove.

0.38.54 Sandflugt

Her registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende sandflugt, herunder læplantning og kystsikring.

VANDLØBSVÆSEN (48)

Det gælder for hele hovedfunktionen, at bidrag pålignet private i henhold til vandløbsloven skal registreres under art 7.2.

0.48.70 Fælles formål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende vandløbsvæsen, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.48.71-0.48.72.

0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb.

0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.

På denne funktion registreres bidrag til andre kommuner, pumpe- og landvindingslag m.v. for vedligeholdelsesarbejder.

MILJØBESKYTTELSE m.v. (52)

Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet.

Udgifter til ekstern konsulentbistand samt udgifter til aflønning af udgående og teknisk personale, bl.a. miljøteknikere registreres på de enkelte funktioner.

Udgifter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning m.v., skal registreres på 6.45.55, Administration vedrørende miljøbeskyttelse.

0.52.80 Fælles formål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.52.81-0.52.89, f.eks. i forbindelse med generelle miljøforsikringer.

0.52.81 Jordforurening

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmelser.

0.52.83 Råstoffer

Her registreres driftsudgifter vedrørende råstoffer.

Funktionen er forbeholdt Bornholms Kommune, der varetager regionale udviklingsopgaver på miljøområdet

0.52.85 Bærbare batterier

På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder.

På funktionen er autoriseret følgende tre grupperinger:

001 Godkendelse/tilsyn – fælles formål

Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder, der ikke kan opgøres på hhv brugerbetalingspligtige/ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder.

002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder

Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.

003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder.

Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder.

Her registreres endvidere køb af fremmede tjenesteydelser i forbindelse med godkendelse/tilsyn, samt bidrag til fælleskommunale miljøsamarbejder.

0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding.

Det bemærkes, at eventuelle afledte udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger ligeledes registreres her.

Kommunale udgifter til Danmarks Miljøportal registreres på funktionen.

Gebyr vedr. grundvandskortlægning skal registreres på funktionen.

Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:

001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse

Her registreres udgifter til kommunens arbejde med koordinationsforum og indsatsplaner jf. § 12 og § 13 i lov om vandforsyning m.v.

200 Ledelse og administration

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55)

0.55.93 Diverse udgifter og indtægter

På denne funktion registreres diverse udgifter og indtægter. På funktionen er der autoriseret følgende grupperinger:

001 Fælles formål

På denne gruppering registreres indtægter og udgifter, som ikke objektivt kan henføres til andre autoriserede funktioner på hovedkonto 0.

002 Skadedyrsbekæmpelse

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.

003 Skorstensfejerarbejde

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.

REDNINGSBEREDSKAB (58)

0.58.95 Redningsberedskab

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab, jf. lov nr. 137 af 1. marts 2004 (Beredskabsloven) senest ændret ved lov nr. 534 af 24. juni 2005 (konsekvensrettelser i forbindelse med kommunalreformen)

På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæftiger sig med beredskabsområdet. Personale, der ikke fuldt ud er beskæftiget med redningsberedskab registreres på 6.45.51.

Der er autoriseret tre grupperinger på funktionen.

001 Fælles formål

På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende det kommunale redningsberedskab, der ikke objektivt kan fordeles på grupperingerne 002-003, herunder analysearbejdet i forbindelse med risikobaseret dimensionering.

002 Forebyggelse

På denne funktion registreres indtægter og udgifter, som vedrører redningsberedskabets opgave med at forebygge skader på personer, ejendom og miljøet. Herunder registreres bl.a. udgifter vedr. brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner.

003 Afhjælpende indsats.

På denne funktion registreres indtægter og udgifter som vedrører redningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet. På funktionen registreres herudover de direkte udgifter til assistancer, bl.a. stationer, mandskab, materiel, uddannelse og enterprisekontrakter.

200 Ledelse og administration

På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheder, spildevandsanlæg og renovation m.v.

Det bemærkes, at de kommunale forsyningsvirksomheder er omfattet af reglerne om momsregistreret virksomhed. I afsnit 2.6. er nærmere redegjort for reglerne vedrørende moms på forsyningsområdet

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (22)

Forsyningsvirksomhederne adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Dog gælder særlige regler for el-forsyning samt vand- og spildevandsområdet, herunder klimainvesteringer, der er beskrevet nedenfor.

Forsyningsvirksomhederne er undergivet kommunalbestyrelsens beslutningskompetence og administreres af kommunerne. Budgetter og regnskaber for forsyningsvirksomhederne skal derfor indgå i de kommunale budgetter og regnskaber, men hvile-i-sig-selv-princippet medfører, at forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter. Ydelser, som leveres mellem kommunen og forsyningsvirksomhederne, registreres derfor på følgende måde:

Leverancer fra kommunens egne forsyningsvirksomheder registreres under art 4.9

Forsyningsvirksomhedernes andele af kommunens almindelige administrationsudgifter overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6 til funktionerne for forsyningsvirksomhederne på hovedkonto 1, hvor beløbene debiteres som fremmede tjenesteydelser under art 4.0

De beregnede renter af kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne registreres på forsyningsvirksomhederne på hovedart 6 eller 8 og modposteres på funktionerne under hovedfunktion RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG MELLEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER på hovedkonto 7. For klimainvesteringer gælder dog særlige regler, der er beskrevet nedenfor.

I forbindelse med regnskabsafslutningen registreres renterne for mellemværendet mellem kommunen og de enkelte forsyningsområder på funktionerne for forsyningsvirksomhederne. Forrentningen beregnes på følgende måde:

Kommunens gæld til og tilgodehavende hos de kommunale forsyningsvirksomheder skal fra og med 1992 forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Der anvendes som hovedregel samme rentesats ved forrentning af gæld og tilgodehavender.

Forrentningen skal som minimum beregnes én gang årligt på grundlag af de mellemværender mellem kommunen og de enkelte kommunale forsyningsvirksomheder, der ved regnskabsårets begyndelse er opført på finansiel status.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at foretage forrentning på grundlag af opgørelser over kommunens mellemværender med forsyningsvirksomhederne i løbet af regnskabsåret, f.eks. månedlige eller kvartalsvise opgørelser.

Såfremt der er tale om et negativt beløb, krediteres det beregnede rentebeløb den relevante funktion for forsyningsvirksomheder på hovedkonto 1.

Der henvises i øvrigt til afsnit 9.2 ( i bekendtgørelse samt tilhørende vejledning om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder).

Endvidere registreres forskellen mellem forsyningsvirksomhedens samlede drifts- og anlægsudgifter og forsyningsvirksomhedens samlede indtægter på kommunens finansielle status.

Såfremt udgifterne overstiger indtægterne, debiteres forskellen den relevante funktion under hovedfunktion UDLÆG VEDRØRENDE JORDFORSYNING OG FORSYNINGSVIRKSOMHEDER på hovedkonto 9, og krediteres samtidig balancekonto 9.75.99. Er udgifterne omvendt mindre end indtægterne, krediteres forskellen den relevante funktion på ovennævnte hovedfunktion på hovedkonto 9, og debiteres samtidig balancekonto 9.75.99.

Det bemærkes, at forsyningsvirksomheder m.v. regnes for eksterne i forhold til kommunens øvrige virksomhed. Interne arter anvendes derfor ikke ved overførsel af ydelser mellem forsyningsvirksomhederne og kommunens forskellige afdelinger.

El-forsyning

Som følge af lov om elforsyning er funktion 1.22.02 El-forsyning ikke omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip. Der skal derfor ikke ud fra dette hensyn beregnes forrentning af mellemværende mellem kommunen og elforsyningen eller overføres andel af kommunens generelle administrationsudgifter.

Det følger imidlertid af ellovens § 70, stk. 6, at kommuner og regioner ikke må yde tilskud til kommunal netvirksomhed. Det fremgår derudover af ellovens § 46, stk. 4, at aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår. Det følger samlet heraf, at mellemværendet mellem kommuner og netvirksomheder skal forrentes med en rentesats svarende til markedsrenten. De beregnede renter af kommunens mellemværende med elforsyningen registreres på funktion 1.22.02 på hovedart 6 eller 8 og modposteres på funktion 7.35.32.

Det følger endvidere af forbuddet mod kommunale tilskud, at netvirksomheden skal belastes med kommunens udgifter i forbindelse med administration vedrørende netvirksomheden, herunder anvendelse af IT-systemer, sekretariatsydelser, administration af løn og pensioner o.lign. Det fremgår derudover af § 35, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder, at samtlige kommunens direkte og indirekte omkostninger og indtægter i forbindelse med driften af en netvirksomhed skal opføres i den del af kommunensregnskab, der vedrører netvirksomheden. El-forsyningens andele af kommunens administrationsudgifter overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6 til funktion 1.22.02, hvor beløbet debiteres som fremmede tjenesteydelser under art 4.0.

Leverancer fra kommunens egen elforsyning registreres under art 4.9.

Da elforsyning ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip, skal mellemværendet registret på 9.35.32, med virkning fra og med regnskab 2000, ikke længere reguleres for det løbende resultat på funktion 1.22.02. Mellemværendet, som er registreret på 9.35.32, påvirkes kun af aftaler om indskud i netvirksomheden eller nedbringelse gældsforhold. Løbende over-/underdækning registreres på mellemregningskonto på funktion 8.52.59.

Det bemærkes, at kommunale forsyningsvirksomheder vedrørende netvirksomhed er omfattet af almindelig skattepligt. Skattebetalinger vedrørende den kommunale elforsyning registreres på en særskilt driftsgruppering på funktion 1.22.02.

Vand- og spildevandsforsyning

Som følge af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, er vand- og spildevandsområdet ikke omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip, men reguleret i selve loven. Der skal derfor ikke ud fra dette hensyn beregnes forrentning af mellemværende mellem kommunen og vand- og spildevandsforsyningen eller overføres andel af kommunens generelle administrationsudgifter.

Efter § 15, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, kan kommuner kun deltage i aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabs-form. Eksisterende kommunale fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov er dog undtaget fra kravet.

I de kommuner, hvor vand- og spildevandsforsyningen er selskabsgjort, skal det mellemværende, der har været registreret i balancen i de kommunale regnskaber på funktion 9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og funktion 9.35.34 Vandforsyning, afvikles i perioden frem til 1. januar 2020. Det fremgår af bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber, at dette mellemværende skal forrentes med markedsrenten.

Da vand- og spildevandsforsyningen ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip, skal mellemværendet registret på 9.35.30 og 9.35.34, med virkning fra og med regnskab 2010, ikke længere reguleres for det løbende resultat på funktion 1.22.04 og 1.35.40-1.35.44.

Klimainvesteringer

I henhold til lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb kan spildevandsforsyningsselskaber på visse betingelser medfinansiere projekter, som gennemføres af bl.a. kommuner, og som samtidig tjener til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for blandt andet klimatilpasning.

Den del af klimainvesteringerne, der vedrører spildevandselskabernes andel følger reglerne for forsyningsvirksomheder, da området skal hvile-i-sig-selv og er momsregistret virksomhed, ligesom det gælder for forsyningsvirksomhederne.

Det bemærkes, at klimainvesteringer ikke er omfattet af bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder, som bl.a. indebærer, at kommunens gæld eller tilgodehavende skal forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. For klimainvesteringer gælder alene, at renteomkostninger kan pålægges spildevandsselskabet, såfremt kommunen har lånefinansieret selskabets andel af klimainvesteringen. Ved kontantfinansiering kan der ikke opkræves renteomkostninger fra selskabet.

1.22.01 Gasforsyning

Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 1.22.01, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35:

Hvis der til gasforsyningen indkøbes gas fra et kommunalt konverteringsanlæg på hovedkonto 1, registreres dette køb ved anvendelse af art 2.3.

Indskud til regionale naturgasselskaber registreres på funktion 8.32.21 og aktiveres på funktion 9.32.21. Mellemregningskontoen for gasforsyningen (9.35.31) belastes ikke af disse indskud.

1.22.02 El-forsyning

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende elforsyning. Det bemærkes, at registreringerne på funktionen ikke er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, jf. det indledende afsnit herom.

Tilslutningsafgifter krediteres el-forsyningens driftskonto under art 7.9.

Produktion af el ved forbrænding af affald registreres ikke her, men på funktion 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg.

Der henvises i øvrigt til det indledende afsnit vedrørende elforsyning.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

004 Skattebetalinger

1.22.03 Varmeforsyning

Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 1.22.03, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35:

Tilslutningsafgifter krediteres varmeforsyningens driftskonto under art 7.9.

1.22.04 Vandforsyning

Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 1.22.04, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35:

Tilslutningsafgifter krediteres vandforsyningens driftskonto under art 7.9.

Kommunale tilskud til anden offentlig og/eller privat vandforsyning registreres på denne funktion på driftsgruppering 002. Udgifterne på denne gruppering overføres ikke til finansiel status.

1.22.06 Andre forsyningsvirksomheder

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende andre forsyningsvirksomheder, eksempelvis fællesantenneanlæg. De generelle bemærkninger til hovedfunktionen kan i nogle tilfælde finde anvendelse.

SPILDEVANDSANLÆG (35)

På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale spildevandsanlæg

Ifølge lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal der den 1. januar 1993 være udarbejdet en fælles betalingsvedtægt for kommunens spildevandsanlæg

Tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg skal altid registreres som anlægsindtægter. Alle øvrige brugerbetalinger skal registreres som driftsindtægter. Tilslutningsbidrag, der pålignes kommunale anlægsopgaver, registreres som eksterne udgifter og indtægter, dvs. ved anvendelse af art 4.9 og 7.9.

I regnskabsteknisk henseende behandles spildevandsanlæg stort set på samme måde som forsyningsvirksomheder, jf. bemærkningerne til hovedfunktion FORSYNINGSVIRKSOMHEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35.

1.35.40 Fælles formål

På funktionen registreres fællesudgifter og -indtægter samt beløb, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 1.35.43 og 1.35.44

På funktionen registreres således spildevandsanlæggenes samlede andel af administrationsudgifter samt beregnede renter af kommunens mellemværende med spildevandsanlæggene.

På funktionen registreres også alle brugerbetalinger (bortset fra tømningsordninger).

Tilslutningsbidragene konteres under anlæg på følgende autoriserede særlige anlægsgrupperinger, som skal anvendes i såvel budgettet som regnskabet:

091 Tilslutningsbidrag for boliger

092 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme

Vandafledningsbidrag, særbidrag og vejafvandingsbidrag opkræves med hjemmel i loven § 2 a. Vandafledningsbidraget består af et variabelt kubikmeterafhængigt bidrag og evt. et fast årligt bidrag. Alle de nævnte bidragstyper konteres under drift på følgende autoriserede driftsgrupperinger:

091 Vejafvandingsbidrag – kommunale veje og private fællesveje

092 Vejafvandingsbidrag – statsveje

093 Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme

096 Særbidrag

Det bemærkes, at bidrag, der er pålignet kommunen for kommunale ejendomme, veje, private fællesveje m.v., skal registreres som (eksterne) indtægter på funktion 1.35.40, men udgiftsføres på de funktioner, hvor udgifter og indtægter vedrørende de pågældende ejendomme og veje m.v. i øvrigt konteres.

Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende tømningsordninger registreres på funktion 1.35.44.

1.35.43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker

På funktion 1.35.43 registreres udgifter og indtægter vedrørende spildevandsanlæg, herunder udgifter og indtægter vedrørende hoved- og detailkloakker samt rensningsanlæg.

1.35.44 Tømningsordninger

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tømningsordninger for bundfældningstanke m.v., herunder andel af administrationsudgifter og beregnede renter af kommunens udlæg. Bidragene opkræves med hjemmel i lovens § 1, stk. 3. I denne forbindelse bemærkes, at tømningsordninger skal hvile i sig selv. Mellemregningsforholdet med kommunen skal opføres særskilt på finansiel status under funktion 9.35.30.

Der er på funktionen autoriseret en særlig driftsgruppering 093 til registrering af bidrag for tømning.

1.35.46 Klimainvesteringer

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. klimainvesteringer. Som udgifter føres spildevandsforsyningsselskabernes andel af investeringerne, der vedrører håndtering af tag- og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for blandt andet klimatilpasning. Den kommunale del af investeringerne registreres på den funktion, som formålet med den kommunale del af investeringerne vedrører, f.eks. veje, vandløb og rekreative arealer. Som indtægter registreres betalinger fra spildevandsforsyningsselskaber til kommunen som led i medfinansieringen af klimainvesteringerne.

I regnskabsteknisk henseende behandles klimainvesteringer på stort set samme måde som forsyningsvirksomheder, jf. bemærkningerne til hovedfunktion FORSYNINGSVIRKSOMHEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35.

AFFALDSHÅNDTERING (38)

Principperne for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer fremgår af affaldsbekendtgørelsens kap. 8. Der sondres i bekendtgørelsen mellem gebyrer vedrørende generelle administrationsomkostninger og de enkelte affaldsordninger. Kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte affaldsordning efter funktionerne 1.38.61-1.38.66, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække kommunens omkostninger til ordningen. De generelle administrationsomkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, registreres på funktion 1.38.60 og finansieres ligeledes af gebyrer.

Da hovedfunktionen AFFALDSHÅNDTERING som anført er gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet, skal der foretages mellemregning mellem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte funktioner. Dette indebærer, at funktionerne regnskabsteknisk for disse områder behandles på samme måde som forsyningsvirksomhederne, dvs.:

Med overførsel af andel af administrationsudgifter

Med beregnede renter af kommunens udlæg

Optagelse på status af kommunens udlæg, hvilket i givet fald skal ske på funktion 9.35.35, grupperingerne 001-007.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til hovedfunktionen FORSYNINGSVIRKSOMHEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35.

Der er under funktionerne 1.38.60-1.38.66 oprettet driftsgrupperinger til registrering af gebyrer. Endvidere kan der ske forsortering og genanvendelse ved de enkelte affaldsordninger. Der er derfor under funktionerne 1.38.61-1.38.66 oprettet driftsgrupperinger til registrering af indtægter fra afsætning og salg af genanvendelige materialer.

Disse indtægter skal altid udskilles i budget- og regnskabssystemet og registreres på de funktioner, hvor udgifterne er afholdt.

Indtægter i form af gebyrer opkrævet i henhold til affaldsbekendtgørelsen, skal registreres med art 7.9 Øvrige indtægter. Indtægter i forbindelse med salg af genanvendelige materialer, skal registres med art 7.2 Salg af ydelser og produkter.

1.38.60 Generel administration

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens generelle administration af affaldsområdet, herunder udgifter forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, jf. funktionerne 1.38.61-1.38.66. Ved overførsel af administrationsudgifter i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6, er det alene de udgifter, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 1.38.61-1.38.66, der skal registreres på funktionen.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

092 Gebyr for generel administration

1.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for dagrenovation (restaffald). Her vil typisk være tale om indsamlingsordninger.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

092 Gebyr for genanvendelsesordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration og etablering og drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Alle udgifter og indtægter i forbindelse med disse ordninger registreres her, også selvom f.eks. indsamling af papir, pap og glas er en del af ordningen. Disse omkostninger skal altså ikke registreres på funktion 1.38.63, medmindre udgifter og indtægter hertil kan opgøres pålideligt.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

092 Gebyr for genanvendelsesordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for glas, papir og pap. Hvis kommunen alene indsamler glas, papir og pap i forbindelse med storskraldsordninger og genbrugspladser, skal udgifterne hertil registreres på funktion 1.38.62 eller 1.38.65.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

092 Gebyr for genanvendelsesordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

1.38.64 Ordninger for farligt affald

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for farligt affald. Det bemærkes, at udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde registreres på funktion 0.52.81 Jordforurening. Det skal endvidere bemærkes, at kommuner som alene indsamler farligt affald via genbrugspladsordning, skal registrere udgifterne hertil på funktion 1.38.65.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

092 Gebyr for genanvendelsesordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

1.38.65 Genbrugsstationer

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af genbrugsstationer. Udgifter og indtægter vedrørende indsamling af pap, papir, glas, haveaffald og farligt affald der afleveres på genbrugspladser registreres også på denne funktion.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

092 Gebyr for genanvendelsesordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. planlægning, administration, etablering og drift af eventuelle andre ordninger, som ikke er nævnt specifikt ovenfor. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende rent kommunale behandlingsanlæg, f.eks. deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og sorteringsanlæg.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

092 Gebyr for genanvendelsesordninger

093 Salg af genanvendelige materialer

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med kollektiv trafik og havne.

Udgifter vedrørende vejvæsenets administrative og servicebetonede opgaver, der hovedsageligt består af lønninger til teknisk og administrativt personale samt kontorhold, registreres som hovedregel på gruppering 200 på nedenstående funktioner, men det er også muligt at registrere udgifterne på hovedkonto 6, hvorfra der årligt omposteres til funktionerne på hovedkonto 2, jf. reglerne neden for.

I afsnit 2.6 er nærmere redegjort for reglerne vedrørende moms på vejområdet.

FÆLLES FUNKTIONER (22)

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter, som tjener generelle tværgående vejformål samt udgifter vedrørende øvrige fælles funktioner (markpersonale, materialer og maskiner), der årligt overføres til konti under de øvrige hovedfunktioner. For kommunale anlægsarbejder foretages overførsel til de respektive anlægskonti.

2.22.01 Fælles formål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, der ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 2, herunder udgifter vedrørende vejplanlægning.

På denne funktion registreres endvidere udgifter til fælles funktioner (markpersonale, materialer og maskiner).

Funktionen kan f.eks. opdeles således:

Maskiner og materiel

Værkstedsdrift

Materialeindkøb og produktion

Vejformænd, vejmænd m.v.

Endelig skal det bemærkes, at etableringsudgifter vedrørende parkeringsfonden registreres på denne funktion. Der foretages en særskilt registrering af udgifterne. I forbindelse med regnskabsafslutningen indtægtsføres et beløb for afholdte etableringsudgifter. Beløbet modposteres på funktion 8.42.44, jf. konteringsreglerne hertil.

På funktionen er der autoriseret følgende gruppering:

200 Ledelse og administration

På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

2.22.03 Arbejder for fremmed regning

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre offentlige myndigheder og for private.

Arbejder, som vejvæsenet udfører for kommunens øvrige områder, kan enten registreres direkte på området eller på funktion 2.22.03 med efterfølgende overførsel til området. Funktionen bør således »gå i 0« ved årsregnskabet.

2.22.05 Driftsbygninger og -pladser

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftsbygninger (inkl. værksteder) og -pladser, herunder materielgårde og oplagspladser m.v.

2.22.07 Parkering

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende parkeringsbilletordninger og parkeringsafgifter. På funktionen er autoriseret fire driftsgrupperinger:

005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter

091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger

092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter

200 Ledelse og administration

Der er endvidere autoriseret en drifts- og anlægsgruppering på funktionen:

006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg

På grupperingen registreres udgifter og indtægter forbundet med parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg, jf. § 90, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om offentlige veje.

Ved kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger forstås beløbet, som bilisterne betaler for at holde på en offentlig parkeringsplads, jf. § 90, stk. 2, i bekendtgørelse af lov om offentlige veje.

Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter forstås beløbet, som bilisterne betaler for at have holdt ulovligt eller for ikke at have købt en parkeringsbillet, jf. § 4 i bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol.

Opkrævede indtægter fra parkeringsafgifter (såvel den kommunale som statslige andel) registreres ved at kreditere gruppering 092 på funktion 2.22.07 Parkering med modpost på funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender. Den statslige andel registreres ved at debitere gruppering 092 på funktion 2.22.07 med modpost på 8.48.49 Staten.

Indbetalte parkeringsafgifter krediteres funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender med modpost på de likvide aktiver. Afregningen til staten foretages ved at debitere funktion 8.48.49 Staten med modpost på de likvide aktiver.

Det skal bemærkes, at evt. tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter skal registreres på gruppering 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter med modpost på funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender.

KOMMUNALE VEJE (28)

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse samt anlæg af veje, hvor kommunen er vejmyndighed.

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer.

På funktionen er der autoriseret følgende gruppering:

200 Ledelse og administration

På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

2.28.12 Belægninger m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen.

2.28.14 Vintertjeneste

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.

Tilskud fra staten i forbindelse med vintervedligeholdelse af veje registreres på funktionen med art 8.6 Statstilskud.

2.28.22 Vejanlæg

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende anlæg (dranst 3) af:

Anlæg af nye veje og stier med tilhørende broer, tunneler, parkeringsfaciliteter samt vejudstyr og afstribning.

På funktionen registreres således nye veje, stianlæg m.v. i terræn, der ikke tidligere har været anvendt til vej, sti, m.v. inklusiv de nødvendige arbejder på eksisterende veje, stier m.v., der følger i form af rundkørsler, tilkørsler, helleanlæg m.v.

På kontoen for det enkelte arbejde registreres tillige udgifter og indtægter vedrørende samtlige følgearbejder omfattet af anlægsprojektet.

Det bemærkes, at udgifter vedrørende vejplanlægning registreres på funktion 2.22.01.

Kommunen skal i anlægsudgifterne vedrørende kommunale veje at medregne eventuelle beløb vedrørende lønudgifter til egne teknikere for medgået tid med tillæg for generalomkostninger. Beløbet krediteres funktion 6.45.51, gruppering 095.

På funktionen er i regnskabet autoriseret følgende udtømmende anlægsgrupperinger:

001 Projektering

Her registreres lønudgifter til opmålingsmedhjælp, befordringsgodtgørelse og time- og dagpenge, honorarudgifter til fremmed teknisk assistance samt øvrige projekterings- og tilsynsudgifter, der direkte kan henføres til det pågældende anlægsarbejde. Endvidere registreres her udgifter til opmåling og anskaffelse af kort til brug ved projekteringen.

Såfremt kommunen har valgt dette, registreres lønudgifter til egne teknikere med eventuelt tillæg for generalomkostninger også på denne gruppering.

002 Arealerhvervelse

Her registreres udgifter og indtægter ved køb og salg af jord og ejendomme i forbindelse med vej anlægget. Endvidere registreres udgifter til landinspektørens matrikulære arbejde i forbindelse med vej anlægget, afgrødetab, erstatning for markskade og lignende.

003 Entrepriser

Her registreres udgifter ved entrepriser, dvs. alle arbejder og leverancer, for hvilke der foreligger en bindende aftale mellem bygherre og entreprenør. Endvidere registreres udgifter til tillægsarbejder i forbindelse med entrepriserne, herunder regningsarbejder og bygherreleverancer, der er knyttet til entrepriserne.

004 Eget regi

Her registreres udgifter til arbejder, som udføres ved kommunens egen foranstaltning.

005 Andet

Her registreres de udgifter og indtægter, der er forbundet med et anlægsarbejde, men som ikke skal registreres på de øvrige grupperinger, f.eks. advokatsalærer, stempelafgifter og lignende i forbindelse med entreprisekontrakter. Endvidere registreres her anlægstilskud fra kommuner eller private.

2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer

På denne funktion registreres udgifter og indtægter anlæg (dranst 3) af standardforbedringer af eller på eksisterende færdselsarealer. F.eks. sideudvidelser, helleanlæg, svingbaner, rundkørsler, etablering af nyt udstyr og udskiftning til bedre standard.

På kontoen for det enkelte arbejde registreres tillige udgifter og indtægter vedrørende samtlige følgearbejder.

Det bemærkes, at udgifter vedrørende planlægning af standardforbedringer registreres på funktion 2.28.11.

På funktionen er i regnskabet autoriseret samme anlægsgrupperinger som anført under 2.28.22 Vejanlæg.

KOLLEKTIV TRAFIK (32)

2.32.30 Fælles formål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 2.32.31-2.32.35.

2.32.31 Busdrift

På denne funktion registreres kommunale tilskud til trafikselskaber, samt udgifter og indtægter i tilknytning til kommunens bus- og rutebilstationer mv.

Øvrig busdrift konteres på den kommunale aktivitet (funktion), som busdriften udføres for.

Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen:

001 Tilskud til trafikselskaber

Her registreres den del af tilskuddet til trafikselskaber for busruter, der udføres af private leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af art 5.9. Den øvrige del af tilskuddet til trafikselskabet registres direkte på funktionen.

002 Bus- og rutebilstationer

Her registreres indtægter og udgifter til drift og vedligehold af kommunens bus- og rutebilstationer mv.

Bemærk at konteringer på gruppering 002 giver adgang til momsrefusion.

2.32.33 Færgedrift

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende færgedrift, f.eks. tilskud til trafikbetjening af små øer.

Endvidere skal der på funktionen registreres indtægter fra staten i form af tilskud til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne samt tilskud til nedsættelse af færgetakster til passagerer og biler mv. til og fra øer.

Renter af gæld vedr. færgeinvesteringer og til ombygning af færgelejer optages på en af funktionerne 7.55.68-7.55.76 (gruppering 002) afhængig af lånekreditor med dranst 4, mens afdragene debiteres på funktion 8.55.78 med dranst 6 ved anvendelse af hovedart 6 Finansudgifter. Hjemtagne lån til færgeinvesteringer, omfattet af loven, registreres ligeledes på funktion 8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer, og nedskrives på funktion 9.55.78 Langfristet gæld vedrørende færgeinvesteringer med modpost på 9.75.99.

Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen:

001 Tilskud til trafikselskaber

Her registreres den del af tilskuddet til trafikselskaber for færgedrift der udføres af private leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af art 5.9. Den øvrige del af tilskuddet til trafikselskaber registreres direkte på funktionen.

2.32.34 Lufthavne

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lufthavne, herunder kommunale flyvepladser samt tilskud til fælleskommunale lufthavne.

2.32.35 Jernbanedrift

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jernbanedrift, herunder tilskud til privatbaner.

Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen:

001 Tilskud til trafikselskaber

Her registreres den del af tilskuddet til jernbanedrift der udføres af private leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af art 5.9. Den øvrige del af tilskuddet registres direkte på funktionen.

HAVNE (35)

På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende havne, kystbeskyttelse mv. Det bemærkes, at kommunale selvstyrehavne ikke er integreret i det kommunale budget- og regnskabssystem. Hvis kommunen er regnskabsførende for en selvstyrehavn, skal regnskabet føres uden for det autoriserede regnskabssystem.

2.35.40 Havne

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fiskerihavne og arbejdshavne samt tilskud til kommunale selvstyrehavne.

2.35.41 Lystbådehavne m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lystbådehavne, skudehavne og marinaer.

2.35.42 Kystbeskyttelse

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kystbeskyttelse, jf. lov om kystbeskyttelse.

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet m.v. samt fritidsundervisning og kulturelle formål: folkebiblioteker, museer m.v.

FOLKESKOLEN M. M. (22)

På denne hovedfunktion registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v.

Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 3.22.01 Folkeskoler og 3.22.05 Skolefritidsordninger, og 3.22.08 Kommunale specialskoler

Administrationsudgifter vedrørende kommunens centrale skoleforvaltning, herunder skoledirektør, registreres ikke på hovedkonto 3, men på hovedkonto 6. Udgifter vedrørende den administration, der finder sted på de enkelte skoler m.v., registreres derimod på omkostningssted på funktion 3.22.01. Har kommunen en ledende skoleinspektør, der varetager inspektøropgaver på en skole, registreres udgifterne hertil på omkostningssted funktion under 3.22.01.

Med hensyn til skolebestyrelser gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg, vederlag og mødediæter, registreres på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af skolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på omkostningssted på funktion 3.22.01.

3.22.01 Folkeskoler

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Endvidere konteres udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23 og udgifter og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på.

Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger og skolekonsulenter og andet personale, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen.

Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i SFO, skal opdeles således, at budgettet og regnskabet for så vel 3.22.01. Folkeskoler og 3.22.05. Skolefritidsordninger afspejler den faktiske fordeling af ressourceforbruget mellem SFO og folkeskolen. Ved evt. anvendelse af fordelingsnøgle skal denne kunne dokumenteres

Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i SFO, skal opdeles forholdsvist efter timetal.

Desuden konteres udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer (klokketimer) ugentligt Udgifter til specialundervisning i regionale tilbud konteres under funktion 3.22.07, mens udgifter og indtægter til specialundervisning, der finder sted i kommunale specialskoler, herunder interne skoler på opholdssteder, konteres under funktion 3.22.08.

Udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen, og til enkeltintegration, der omfatter den overvejende del af undervisningstiden, registreres under 3.22.01 Folkeskoler.

Udgifter til børneteatre registreres på funktion 3.35.62.

Afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse, såsom vikardækning og transportudgifter, registreres på funktion 3.22.01 Folkeskoler.

Registrering på omkostningssted

Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.01. Således skal hver institution under funktion 3.22.01 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999.

Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.

Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med undervisningen kan nævnes udgifter til lønninger til undervisningspersonale (herunder vikarer), varer, materialer og udstyr, der benyttes som en integreret del af undervisningen (bøger, edb, øvrigt undervisningsmateriale og -apparatur, idrætsudstyr m.v.) samt elevaktiviteter (udflugter, lejrskoleophold m.v.).

Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelse kan nævnes udgifter til inventar, (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), udstyr til legepladser, kantine, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand, varme samt udgifter til den administration, som foregår på skolen (herunder løn til inspektør, sekretariat mv.). Derudover registreres på omkostningssted udgifter til ledende skoleinspektører, der varetager inspektøropgaver på skolen samt udgifter i forbindelse med varetagelsen af skolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om.

Endvidere registreres udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje) og udvendig bygningsvedligeholdelse, udenomsarealer samt udgifter og indtægter til efteruddannelse og sygedagpengerefusion, vedrørende det på institutionerne ansatte personale på omkostningssted.

Udgifter vedr. øvelsesskoler, skolekonsulenter (der ikke indgår i den faste timenormering) pædagogiske centraler og driften af lejrskoler indgår ikke som en del af den autoriserede registrering på omkostningssted. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted.

Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100.

Der er på funktion 3.22.01 autoriseret driftsgruppering:

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende gruppering:

004 Tilskud vedrørende skolelån

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler, f.eks. pædagogiske centraler.

Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt konteres på funktion 3.22.18. Dette gælder også, selv om de har tilknytning til en bestemt skole.

For idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skoleidræt, sker registreringen på hovedkonto 0.

Udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på funktion 3.22.02, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningssted på funktion 3.22.01. Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne direkte på omkostningssted på funktion 3.22.01.

3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitatsionsprocessen, jf. folkeskolelovens § 12, stk. 2.

3.22.05 Skolefritidsordninger

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. Såfremt lokaler og udenomsarealer anvendt af skolefritidsordninger er adskilt fra folkeskolens fysiske rammer, registreres udgifter hertil på funktion 3.22.05. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, registreres derimod på funktion 3.22.01.

Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i SFO, skal opdeles således, at budgettet og regnskabet for så vel 3.22.01. Folkeskoler og 3.22.05. Skolefritidsordninger afspejler den faktiske fordeling af ressourceforbruget mellem SFO og folkeskolen. Ved evt. anvendelse af fordelingsnøgle skal denne kunne dokumenteres.

Indtægter og udgifter i forbindelse med pasningstilbud, der gives som et samlet undervisnings- og pasningstilbud på kommunale specialskoler, konteres under funktion 3.22.08, gruppering 004.

Regler for registrering på omkostningssted for skolefritidsordninger

Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.05. Således skal hver institution under funktion 3.22.05 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999.

Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.

Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen kan nævnes udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vikarer), varer og materialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, legetøj m.v.) og aktiviteter med børnene (udflugter m.v.),

Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), udstyr til legepladser, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme. Derudover registreres udgifter i forbindelse med administration på selve institutionen (dvs. den administration der varetages af det på institutionen ansatte personale) på omkostningssted. Endvidere registreres udgifter til husleje, udenomsarealer og udvendig vedligeholdelse på omkostningssted.

Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpengerefusion og pensionsforsikringer vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkostningssted.

Det bemærkes, at udgifter til lokaler, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, ikke registreres på funktion 3.22.05, men i stedet på fælleskonti på funktion 3.22.01. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted.

Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100.

Vedrørende kategoriseringen af udgifter på omkostningssted henholdsvis fælleskonti henvises i øvrigt til beskrivelsen af vejledende kontoplan nedenfor.

Der er på funktion 3.22.05 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger.

002 Søskendetilskud

Her registreres udgifter til søskendetilskud.

003 Fripladser i skolefritidsordninger

Her registreres udgifter til fripladser i skolefritidsordninger.

092 Forældrebetalinger inkl. fripladser og søskendetilskud

På denne funktion registreres forældrebetaling vedrørende skolefritidsordninger. Her registreres den totale forældreandel inklusive fripladser og udgifter til søskendetilskud. Registreringen skal foretages på fælles omkostningssted.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens § 26.

Der er på funktion 3.22.06 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger.

001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler

Her registreres udgifter til befordring af elever i almindelige folkeskoler, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2.

002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud

Her registreres udgifter til befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 3.

003 Befordring af elever i kommunale specialskoler

Her registreres udgifter til befordring af elever i kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2, og elever på dagbehandlingshjem, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 4.

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3

Her registreres kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne.

Kommunernes køb af pladser eller udgifter i øvrigt til lands- eller landsdelsdækkende tilbud, der varetages af regionen, registreres med art 4.8 Betaling til regionen. Der er på funktion 3.22.07 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger.

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for opretholdelse af tilbud i regionerne

002 Køb af pladser

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling i forbindelse med kommunernes henvisning af elever til tilbud i regionerne.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler. Dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning indrettet efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, dvs. undervisningstilbud i dagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsessted. Udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen, og til enkeltintegration, der omfatter den overvejende del af undervisningstiden, registreres under 3.22.01 Folkeskoler.

Specialundervisning er efter folkeskolelovens § 3 specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialskoler og specialklasser og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer (klokketimer) ugentligt.

For børn optaget i dagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsessted er det kun udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen på de interne skoler, der konteres på 3.22.08, mens opholdsudgifter og øvrige udgifter, der afholdes i henhold til den sociale lovgivning konteres under hovedkonto 5. Social og sundhedsvæsen. Modtager barnet undervisning uden for opholdsstedet, konteres undervisningsudgifterne i overensstemmelse med undervisningsstedet,

Udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23 for elever optaget på kommunale specialskoler konteres på 3.22.08.

Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.08. Således skal hver institution under funktion 3.22.08 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999. Fællesudgifter registreres i intervallet 0001-0100.

Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen, er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.

Det bemærkes, at udgifter til lokaler, der benyttes af såvel kommunale specialskoler som folkeskoler, ikke registreres på funktion 3.22.08, men i stedet på fælleskonti på funktion 3.22.01. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted.

Ved registrering af udgifter efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, anvendes art 4.0.

Der er på funktion 3.22.08 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger:

001 Undervisning i kommunens egne specialskoler

002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune

003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder

I tilfælde hvor den interne skole på et opholdssted ikke benyttes, skal udgiften konteres i overensstemmelse med elevens undervisningssted.

004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

092 Forældrebetalinger inkl. fripladser og søskendetilskud

På denne funktion registreres forældrebetaling vedrørende skolefritidsordninger, der er særlige og udgiftskrævende tilbud, som er integreret med undervisningstilbuddet. Her registreres den totale forældreandel inklusive fripladser og udgifter til søskendetilskud. Registreringen skal foretages på fælles omkostningssted.

Pasning i ordinær skolefritidsordning på specialskoler skal konteres på funktion 3.22.05.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Det forudsættes, at alle udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folkeskolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen.

Indtægter og udgifter afholdt af midler fra fonde m.v. registreres på funktionen.

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen, der anvendes til direkte kursusudgifter, som både kan være finansieret af kommunale midler og statslige tilskud:

002 Linjefagskompetence

003 Understøttelse af øget inklusion

004 Klasseledelse

005 Løbende faglig opdatering

006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog

007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen

008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål

3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler og private skoler m.v.

Bidrag til staten registreres med art 4.6 Betalinger til staten.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26

004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28

006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23

Kommunens tilskud til frie grundskoler registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler

3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler mm. samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler.

001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler

Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever på efterskolerog frie fagskoler. Bidraget registreres på art 4.6.

003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler

Her registreres tilskud fra kommuner til efterskolerne efter kapitel 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler og til kommunalt ejede ungdomskostskoler. Tilskuddet registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering:

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand til småbørn.

Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betaling til regioner. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger:

01 Objektiv finansiering af regionale tilbud

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialpædagogiske tilbud for småbørn i regionerne.

002 Køb af pladser

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling i forbindelse med kommunernes henvisning af småbørn til specialpædagogiske tilbud i regionerne.

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.

Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betaling til regioner. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne.

002 Køb af pladser

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne.

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge.

På funktionen konteres udgifter og indtægter til både idrætsfaciliteter, som ligger i direkte tilknytning til én skole samt idrætsfaciliteter for børn og unge, som ikke entydigt kan henføres til en bestemt skole. Disse idrætsfaciliteter anvendes primært til idrætsundervisning, men kan samtidig fungere som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for skolernes åbningstider. Der kan f.eks. være tale om gymnastiksale, boldbaner, klubfaciliteter, svømmehaller m.v.

For større idrætsanlæg, stadions og multiarenaer mv. som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller af børn og unge udenfor skolernes åbningstider, men f.eks. til eliteidræt sker registreringen fortsat på funktion 0.32.31 Stadion og idrætsanlæg.

UNGDOMSUDDANNELSER (30)

3.30.44 Produktionsskoler

På denne funktion registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

001 Produktionsskoler

Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.

002 Grundtilskud til produktionsskoler

Det bemærkes, at kommunernes bidrag til staten for produktionsskoleelever registreres på art 4.6. Betalinger til staten.

Tilskud fra kommuner til skolerne registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører elevers skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi registreres på gruppering 005.

Udgifter og indtægter vedrørende vejledning og administration mv. i forbindelse med etablering og gennemførelse af EGU-forløb konteres under funktion 3.22.14, Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger til registrering af henholdsvis skoleydelse og skoleundervisning:

001 Skoleydelse,

Her registreres udgifter til skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 5, stk. 3, der er omfattet af 65 pct. statsrefusion.

002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb

Her registreres undervisningsudgifter efter erhvervsgrunduddannelses-lovens § 13, stk. 1, 1. pkt., og udgifter til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 2, der er omfattet af 50 pct. statsrefusion.

003 Supplerende tilskud

Her registreres udgifter til supplerende tilskud efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 1, 2. pkt., der er omfattet af 50 pct. statsrefusion.

004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler

Her registreres udgifter til undervisning, skoleydelse og supplerende tilskud for forløb på værkstedsskoler efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 3, stk. 3.

005 Elevløn

Her registreres lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001

002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funktionen, i det omfang de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og pædagoger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver der ikke konteres under funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning, administration på fx uddannelsesinstitutionen og evt. leje af lokaler samt betaling ved køb af tilbud i regioner, anden kommune eller særligt tilrettelagte forløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner. Indtægter ved mellemkommunal betaling konteres ligeledes på funktionen. Fælles udgifter og indtægter mellem ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov og andre typer af uddannelser m.v. registreres på funktionen for disse andre typer af uddannelser m.v.

Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra 1. august 2013 registreres på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, gruppering 018.

3.30.47 Kommunalt drevne gymnasieskoler

Her registreres udgifter og indtægter vedr. kommunalt drevne gymnasieskoler. Funktionen kan alene anvendes af Københavns Kommune, da Sankt Annæ Gymnasium er den eneste kommunalt drevne gymnasieskole.

FOLKEBIBLIOTEKER (32)

3.32.50 Folkebiblioteker

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker. Udgifter vedrørende skolebiblioteker registreres på 3.22.01 Folkeskoler. Hvor udgifterne ikke meningsfuldt kan opdeles mellem folke- og skolebiblioteker sker registrering samlet på én funktion.

Det bemærkes, at lønudgifter til det administrative personale i centrale biblioteksforvaltninger i lighed med skoleforvaltninger skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

003 Bøger mv.

Herunder registreres alle udgifter til indkøb og indbinding af bøger, tidsskrifter, ugeblade og aviser, der er beregnet til udlån eller til publikums benyttelse på stedet.

På grupperingen registreres under art 7.9 også indtægter fra lånerers erstatning af bøger og tidsskrifter. Salg af bøger registreres under art 7.2.

008 Andre udlånsmaterialer

Herunder registreres udgifter til andre udlånsmaterialer end bøger mv. f.eks. musikbærende materialer, lydbøger, plader og bånd, billedkunst og andre materialer.

Indtægter fra låneres erstatning registreres under art 7.9 også på denne gruppering. Salg af andre udlånsmaterialer registreres under art 7.2.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

KULTUREL VIRKSOMHED (35)

Det skal indledningsvist bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

3.35.60 Museer

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende museer. For ikke-kommunale museer skal alene kommunale tilskud til disse registreres på funktion 3.35.60.

Der er autoriseret følgende driftsgruppering på funktionen:

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.35.61 Biografer

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale biografer samt tilskud til private biografer.

3.35.62 Teatre

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder tilskud, vedrørende børneteatre, egnsteatre, landsdelsscener og skuespillerskoler.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende gruppering på funktionen:

002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Tilskud fra staten registreres med art 8.6 Statstilskud.

3.35.63 Musikarrangementer

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende landsdelsorkestre og musikskoler (også for så vidt disse kun anvendes af folkeskoleelever), tilskud til musikskoler, tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre m.v.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er endvidere under dranst 2 autoriseret følgende gruppering:

002 Refusion vedrørende musikskoler

Tilskud fra staten registreres med art 8.6 Statstilskud.

3.35.64 Andre kulturelle opgaver

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio og -TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. forsamlingshuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrangementer.

På funktionen er der autoriseret følgende gruppering:

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38)

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter på folkeoplysningsområdet m.v., jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), lov om ungdomsskoler og lov om produktionsskoler. Udgifter vedrørende sekretariatsbistand for folkeoplysningsudvalget (§ 40 i folkeoplysningsloven), herunder eventuel administration i forbindelse med aflønning af ledere og lærere (§ 12 i folkeoplysningsloven), registreres ikke under denne hovedfunktion, men på hovedkonto 6.

Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

3.38.70 Fælles formål

På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks. pedelbistand og rengøring af lokaler). Eventuelle gebyrer i henhold til folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, registreres under funktion 3.38.74.

3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til folkeoplysende voksenundervisning f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 6, stk. 3, nr. 1.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

001 Undervisning

3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, fx til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v., jf. folkeoplysningslovens § 6, stk. 1, nr. 2.

Det bemærkes, at udgifterne i forbindelse med kommunale tilbud til børn og unge, der fremsættes i tilfælde, hvor der ikke ad privat vej tilbydes folkeoplysende virksomhed for børn og unge i tilstrækkeligt omfang, jf. § 38, stk. 3, i folkeoplysningsloven, ligeledes registreres på denne funktion. Udgifterne vedrørende § 38, stk. 3, til lokaler registreres under funktion 3.38.70 Fælles formål.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:

002 Aktiviteter

3.38.74 Lokaletilskud

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud, jf. § 6 og kapitel 7 folkeoplysningsloven. Desuden registreres gebyrindtægterne, jf. § 22, stk. 4, i folkeoplysningsloven ligeledes på denne funktion.

Der er på funktionen autoriseret fire driftsgrupperinger, som gennemgås nedenfor:

001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Her registreres den del af udgifterne til lokaletilskud, der vedrører »Folkeoplysende voksenundervisning«, jf. § 6 og kapitel 7 i folkeoplysningsloven.

002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Her registreres den del af udgifterne til lokaletilskud, der vedrører »Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde«, jf. § 6 og kapitel 7 i folkeoplysningsloven.

092 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning.

Her registreres gebyrindtægterne efter § 22, stk. 4, i folkeoplysningsloven til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til folkeoplysende voksenundervisning.

093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Her registreres gebyrindtægterne efter § 22, stk. 4, i folkeoplysningsloven til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

På denne funktion registreres udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. Der kan f.eks. være tale om støtte til bustransporter vedrørende fritidsarrangementer for ældre mennesker og støtte til ferieaktiviteter.

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler.

Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg og mødediæter, registreres på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på funktion 3.38.76.

Der er autoriseret følgende driftsgruppering på funktionen:

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.38.77 Daghøjskoler

På denne funktion registreres kommunens tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysningslovens § 45 a.

Kommunernes betaling for aktiveringsforløb på daghøjskolerne, jf. lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., registreres under hovedkonto 5 (05.68.98).

Der er for regnskabet oprettet en gruppering 001 til registrering af udgifter til kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 32, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens § 32, stk. 1

På denne gruppering udkonteres i forbindelse med regnskabsafslutningen udgifter til kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 32, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, fx social- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år, Kommunernes betaling for aktiveringsforløb m.v. på de statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. registreres dog under hovedkonto 5.

På funktionen autoriseres desuden følgende driftsgruppering efter Lov nr. 578 af 9. juni 2006:

001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Regional udvikling vedr. uddannelse (41)

3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet

Her registreres Bornholm Kommunes udgifter til uddannelsesinstitutioner (gymnasier, VUC, social- og sundhedsskoler m.v.) i forbindelse med finansiering af lokale udviklingsprojekter og andre typer af projekter med udviklende og uddannelsesfremmende sigte på institutionerne.

FÆLLES FUNKTIONER (45)

Under hovedfunktionen registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3.

3.45.83. Fælles formål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3. Det gælder f.eks. for multikulturhuse eller andre institutioner, der tjener flere kulturelle formål. Der er autoriseret følgende grupperinger:

001 Fælles formål

Her registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan fordeles på grupperingerne 002-200, f.eks. husleje, vedligeholdelse, rengøring. Udgifter til f.eks. løn og materialer registreres som udgangspunkt på grupperingerne 002-200.

002 Idræt

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende idrætsfaciliteter, der er integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige konteringsregler normalt registreres på funktion 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge.

003 Folkebiblioteker

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker, der er integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige konteringsregler normalt registreres på hovedfunktionen, 3.32 Folkebiblioteker

004 Kulturel virksomhed

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kulturel virksomhed, der er integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige konteringsregler normalt registreres på hovedfunktionen, 3.35 Kulturel virksomhed.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale sundhedsindsats.

SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62)

Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til sundhedsloven.

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen.

Der er autoriseret 6 grupperinger på funktionen.

002 Stationær somatik

003 Ambulant somatik

004 Stationær psykiatri

005 Ambulant psykiatri

006 Praksissektoren (Sygesikring)

007 Genoptræning under indlæggelse

Bidragene registreres med art 4.8 Betalinger til regionen.

Det bemærkes, at efterregulering vedrørende afholdte udgifter, der ligger over regionernes indtægtslofter konteres på funktion 7.62.80, grp. 007.

Det bemærkes endvidere, at udgifter til samtaleterapi og sygebesøg skal kontores på 4.62.88 på en ikke-autoriseret gruppering, såfremt der er indgået en aftale om decentralisering i praksisudvalgene.

4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus på baggrund af genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.

Det bemærkes, at træning efter servicelovens § 86 til personer med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110, som ydes i forbindelse med botilbuddet, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52 og træning efter servicelovens § 86 til personer med ophold i friplejeboliger der er certificerede til at levere denne ydelse, registreres på funktion 5.30.27 gruppering 013.

Der er autoriseret to grupperinger på funktionen.

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1, i lov om social service.

Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2, i lov om social service

På denne gruppering registreres (også) udgifter til vederlagsfri behandling efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. leveret i kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres kommuners institutioner.

Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende genoptræning på baggrund af en genoptræningsplan, jf. sundhedslovens § 140. Dog registreres genoptræning på specialiseret niveau efter sundhedslovens § 140 på gruppering 002, da denne genoptræning foregå på sygehus.

002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)

Her registreres kommunernes udgifter til genoptræning på specialiseret niveau, der foregår på et sygehus

Udgiften registreres med art 4.8 Betalinger til regionen. . I de tilfælde. Hvor regionen videresender en regning fra en selvejende institution, skal der dog anvendes art 4.0 og ejerforholdskode 4, hvis det er relevant.

003 Personbefordring

Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (omfatter såvel genoptræning på basalt, avanceret eller specialiseret niveau som rehabilitering på specialiseret niveau) og vedligeholdelsestræning, jf. og Sundhedslovens §§ 140 og 263. samt servicelovens § 86.

Det bemærkes, at der anvendes art 4.0 vedrørende udgifter til personbefordring udført af private leverandører.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

4.62.84 Fysioterapi

På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a (§§ 140 a og 140 b), herunder ridefysioterapi.

I forbindelse med offentlig sygesikring anvendes som udgangspunkt art 5.2.

Art 5.2 anvendes således til registrering af udgifter til betaling af regninger, som kan specificeres på den enkelte patient. Ved regninger, der ikke kan specificeres til den enkelte patient anvendes art. 4.8. Herudover gælder for funktionerne de generelle regler for artskontering.

Der er autoriseret en driftsgruppering på funktionen:

001 Ridefysioterapi

Ved betaling af regninger direkte fra ridefysioterapeuter tilknyttet en rideklub anvendes art 4.0, ejerforholdskode 4, som giver anledning til momsrefusion, jf. momspositivlisten. Ved betaling af regninger fra ridefysioterapeuter tilknyttet en momsregistreret rideskole, skal art 4.9 anvendes.

Regninger fra ridefysioterapeuter formidlet via regionerne skal ligeledes opdeles efter ovenstående principper. Art 4.8 kan ikke anvendes til disse betalinger.

4.62.85 Kommunal tandpleje

På denne funktion registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

På funktionen registreres udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år (Børne- og ungdomstandplejen).

Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).

Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).

Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 135 til støtte til tandproteser til personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber.

Det bemærkes, at der anvendes art 5.2 vedrørende udgifter til betalinger af regninger, udstedt af private tandlæger, såfremt regningen kan specificeres på klienter. I øvrigt gælder for funktion 4.62.85 de generelle regler for artskontering.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger.

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker

002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker).

003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker

004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)

005 Støtte til tandproteser

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende borgerrettede og patientrettede indsatser og tilbud efter sundhedslovens § 119.

Endvidere registreres her udgifter til samtaleterapi og sygebesøg, såfremt der er indgået en aftale om decentralisering i praksisudvalgene.

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgruppering:

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter sundhedslovens kapitel 36 forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (jf. sundhedslovens §§ 120 – 126).

På funktionen registreres udgifter til kommunale sundhedsordninger for børn og unge, herunder sundhedsplejerskeordningen og den kommunale skolesundhedstjeneste.

Den kommunale sundhedstjeneste omfatter såvel læger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og andet personale i kommunen, der varetager forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i forhold til børn og unge efter sundhedslovens §§ 120-126.

4.62.90 Andre sundhedsudgifter

På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder bl.a. udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet), jf. § 18 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed skal registreres med anvendelse af art 4.6.

Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:

001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold.

Her registreres udgifter til køb af pladser på hospice, jf. sundhedslovens § 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4, og § 79, stk. 2.

002 Kommunale udgifter i forbindelse med køb af sygehusydelser

Her registreres udgifter til kommunens køb af sygdomsbehandling, der svarer til behandling, der ydes i det regionale sygehusvæsen til personer, der har bopæl i kommune, jf. sundhedslovens § 240.

003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Her registreres udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens § 238.

004 Begravelseshjælp

Her registreres udgifter til begravelseshjælp, jf. sundhedslovens §§ 160 og 257.

Begravelseshjælp registreres med art 4.6.

005 Befordringsgodtgørelse

Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 170 og 261.

Befordringsgodtgørelse, der udbetales direkte til borgeren, registreres med art 5.2

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og beskæftigelsesområdet. Hovedkontoen er målgruppeopdelt på følgende måde:

   
Funktion 5.25.10-5.25.19
Dagtilbud til børn og unge
Funktion 5.28.20-5.28.25
Tilbud til børn og unge med særlige behov
Funktion 5.30.26-5.30.36
Tilbud til ældre
Funktion 5.38.37-5.38.59
Tilbud til voksne med særlige behov
Funktion 5.46.60-5.46.65
Tilbud til udlændinge
Funktion 5.48.66-5.68.98
Beskæftigelse, overførsler m.v.
Funktion 5.72.99
Øvrige sociale formål
   

Det bemærkes, at kommunale sundhedsudgifter registreres under hovedkonto 4.

Det skal yderligere bemærkes, at der for relevante ydelser, skal foretages personbogføring, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Reglerne for personbogføring omfatter ydelser, herunder serviceydelser, og tilskud til en person eller familie efter de love, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse. Ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsens § 51 er dog undtaget disse regler.

Med personbogføring forstås, at der i tilknytning til en udgift enten i økonomisystemet, i fagsystemer eller dokumenteret på anden måde fremgår følgende oplysninger:

Registrering af personens CPR-nummer

Registrering af ydelse- og tilskudsart (kontonummer eller registrering af anden angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud)

Registrering af beløb

Registrering af dato for udbetaling af ydelser og tilskud

Administrationsudgifter

Udgifter til den centrale administration under sociale opgaver og beskæftigelse registreres på hovedkonto 6. Udgifter til den administration, der finder sted på og vedrører institutionerne under sociale opgaver og beskæftigelse, registreres derimod på funktionerne under hovedkonto 5.

Vedrørende administration, der foregår på en institution, men vedrører flere institutioner eller aktiviteter, henvises til konteringsreglerne til hovedkonto 6.

Ifølge bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven) skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for de i § 1 nævnte kommunale tilbud. Endvidere gælder for servicelovens § 79, 83 og 84 bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84. Takstberegningen skal ske med udgangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på hovedkonto 6. Der skal derfor foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Kommunalbestyrelsen kan anvende en fordelingsnøgle for andelen af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal begrunde den anvendte fordelingsnøgle. Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 kan ske ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9 eller ved +/- posteringer. Hovedart 0 og art 4.0 for de funktioner, der er opført på positivlisten, må ikke benyttes til overførsel af administrationsomkostninger.

Udgifter og indtægter vedrørende de konsulentfunktioner, der udgår fra institutionerne, registreres på funktion 5.45.40. Udgifter og indtægter vedrørende rådgivning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. Udgifter til samråd vedrørende bevilling af abort, adoption, visitationsudvalg m.v. registreres på funktion 6.42.42. Det drejer sig som hovedregel om mødediæter, honorarer og lignende.

Udgifter til kommunens centrale myndighedsfunktion – herunder i forbindelse med personlig og praktisk hjælp m.v. – registreres på hovedkonto 6. Særligt i forbindelse med personlig og praktisk hjælp m. v. kan der peges på, at myndighedsfunktionen bl.a. omfatter:

afgørelser vedrørende visitation, ydelser og omfang i overensstemmelse med de politiske vedtagne kvalitetsstandarder

sikring af overensstemmelse mellem afgørelse og leverance, herunder tilsyn og kontrol

fastsættelse og offentliggørelse af kvalitetsstandarder

fastsættelse og offentliggørelse af priser

fastsættelse og offentliggørelse af foranstaltninger vedrørende leverancesikkerhed

fastsættelse af krav til indholdet af informationsmateriale

godkendelse af leverandører.

Særlige institutioner

For institutioner, der varetager flere opgaver inden for det sociale, undervisningsmæssige og sundhedsmæssige område, må der som hovedregel foretages en fordeling af udgifter og indtægter på de respektive funktioner. For de institutioner, hvor en sådan fordeling vil indebære arbitrære (ikke-objektivt konstaterbare) fordelinger, skal hele institutionen eller de områder, der ikke lader sig fordele objektivt, henføres til den funktion, hvorunder størstedelen af aktiviteterne henhører.

Selvejende og private institutioner

Budgetter og regnskaber for selvejende og private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler, som gælder for kommunale institutioner, jf. dog nedenfor. Institutionens budget og regnskab registreres hos den kommune, der har overenskomsten - for plejehjemmenes vedkommende den kommune, der har hovedoverenskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under hovedkonto 5 med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 7 og 8.

Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået en overenskomst med. Dette indebærer, at der kan ydes momsrefusion af afholdte anlægsudgifter. I de tilfælde, hvor en institution har lejet sig ind eller vil leje sig ind i bygninger ejet af andre end institutionen, kan der ikke ydes momsrefusion af anlægsudgifterne. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, skal det aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre.

For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betragtes som huslejeudgift.

Acontoudbetalinger til selvstændigt regnskabsførende, sociale institutioner registreres på den funktion, som den pågældende institution kan henføres til, ved anvendelse af art 5.9. Når regnskabet foreligger, og institutionens udgifter og indtægter optages i kommunens regnskab, minusdebiteres kommunens acontoudbetalinger under anvendelse af art 5.9.

På selvejende og private institutioner, som er selvstændigt regnskabsførende efter kommunens standardkontoplan, kan regnskabsføringen foretages inklusive købsmoms.

Ved overdragelsen af budgettet til institutionen kan de momsbærende arter tillægges købsmoms, således at bevillingskontrol i institutionen løbende sker på grundlag af udgifter inklusive købsmoms.

Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved institutionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres på de relevante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og henføres til funktion 7.65.87.

Betalinger mellem kommuner i øvrigt

I tilfælde, hvor en opholdskommune har afholdt udgifter til eksempelvis kontanthjælp og har krav på at få disse udgifter refunderet hos den tidligere opholdskommune, hjemtager opholdskommunen statsrefusionen - her 50 pct. - og opkræver de resterende 50 pct. hos den tidligere opholdskommune. Denne indtægt registreres ved anvendelse af art 7.7. Den tidligere opholdskommune registrerer udgiften netto på funktionen for kontanthjælp ved anvendelse af art 4.7. Refusion i forbindelse med den centrale refusionsordning (§ 176 i lov om social service) hjemtages af den kommune, der endeligt afholder udgiften.

Refusion vedrørende flygtninge

Refusion af udgifter til kontanthjælp mv. til visse grupper af flygtninge registreres under funktion 5.57.74, dranst 2, gruppering 002 og 004.

Refusion af udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 vedrørende flygtninge er samlet på funktion 5.25.10, dranst 2, gruppering 006.

For øvrige funktioner, hvor der ydes refusion vedrørende udgifter til flygtninge, er der oprettet autoriserede grupperinger under de pågældende funktioner.

Refusionsberigtigelser vedrørende flygtninge registreres på kontiene for refusion for flygtninge og ikke på berigtigelseskontiene.

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. §§ 176 og 176 a i lov om social service (serviceloven). Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende funktionen, som driftsudgifterne registreres på.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger under dranst 2 statsrefusion.

001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

002 Refusion vedr. funktion 5.28.20

003 Refusion vedr. funktion 5.28.21

004 Refusion vedr. funktion 5.28.23

005 Refusion vedr. funktion 5.28.24

010 Refusion vedr. funktion 5.38.40

011 Refusion vedr. funktion 5.38.42

012 Refusion vedr. funktion 5.38.45

013 Refusion vedr. funktion 5.38.50

014 Refusion vedr. funktion 5.38.52

015 Refusion vedr. funktion 5.38.53

016 Refusion vedr. funktion 5.38.58

017 Refusion vedr. funktion 5.38.59

018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016

020 Refusion vedr. funktion 5.28.22

091 Berigtigelser

100 Refusion vedr. funktion 5.30.26

101 Refusion vedr. funktion 5.30.27

103 Refusion vedr. funktion 5.30.29

104 Refusion vedr. funktion 5.30.31

105 Refusion vedr. funktion 5.30.36

106 Refusion vedr. funktion 5.38.38

107 Refusion vedr. funktion 5.38.39

108 Refusion vedr. funktion 5.38.41

109 Refusion vedr. funktion 5.38.51

Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, kan refusionen enten fordeles forholdsmæssigt mellem de relevante grupperinger eller på den af ovennævnte autoriserede grupperinger, hvorunder størstedelen af refusionsindtægten kan henføres.

DAGTILBUD MV. TIL BØRN OG UNGE (25)

Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbudsloven og udgifter og indtægter til særlige dagtilbud og klubtilbud efter kapitel 7 og 8 i lov om social service (serviceloven). Herudover konteres ulovbestemte udgifter til åbne pædagogiske tilbud og legesteder.

Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem forskellige typer af institutioner, herunder udgifter til støttepædagoger, registreres på funktion 5.25.10. Fællesudgifter og -indtægter mellem samme type af institutioner registreres på funktionen for denne institutionstype.

Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5.

Regler for registrering på omkostningssted på daginstitutionsområdet

Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktionerne 5.25.13, 5.25.14 og 5.25.15. Således skal hver institution under funktion 5.25.13, 5.14 og 5.25.15 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999.

Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse, er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.

Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen, kan nævnes udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vikarer), varer og materialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, bleer, legetøj mv.) samt aktiviteter med børnene (udflugter, koloniophold mv.).

Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), barnevogne, udstyr til legepladser, apparaturer (musikanlæg mv.), rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme samt udgifter i forbindelse med administration på selve institutionen (dvs. den administration der varetages af det på institutionen ansatte personale), køkkenpersonale og forældrebestyrelser. Dette gælder endvidere for udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer.

Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse og sygedagpengerefusion vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkostningssted.

Derimod registreres udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne kolonier på fælleskonti, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse på omkostningsstederne. Hvor kommunen lejer sig ind på en koloni, registreres udgifterne direkte på omkostningssted.

Det skal bemærkes, at forældrebetaling inkl. tilskud (gruppering 092) og tilskud til friplads ikke skal registreres på omkostningssted, men på fælleskonti på den pågældende funktion.

Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100.

5.25.10 Fælles formål

På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud.

Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter.

Der er autoriseret en gruppering 001 til sprogvurdering af børn i førskolealderen,

Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget. Grupperingen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 2).

Der er endvidere autoriseret en gruppering 002 sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud. Denne gruppering omfatter udgifter til sprogstimulering efter dagtilbudsloven af både et-sprogede og to-sprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 7, for børn, der ikke er optaget i dagtilbud, samt § 11, stk. 11.

Sprogstimulering efter dagtilbudsloven af børn, der er optaget i dagtilbud, konteres på de respektive funktioner.

Der er autoriseret en gruppering til registrering af de samlede udgifter til søskendetilskud for alle dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud under ét, herunder søskendetilskud til børn i privatinstitutioner. Dette gælder endvidere søskendetilskuddet for børn i pasningstilbud i andre kommuner end bopælskommunen. Det bemærkes dog, at udgifterne til søskendetilskud for børn i skolefritidsordninger efter folkeskoleloven registreres på funktion 3.22.05, og udgifter til søskendetilskud i forbindelse med særlige dagtilbud og klubtilbud efter servicelovens §§ 32 og 36 registreres på funktion 5.28.25.

Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning efter § 80 i dagtilbudsloven samt tilskud til forældre, der modtager tilskud efter § 86 i dagtilbudsloven ved pasning af egne børn. Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af disse udgifter.

Udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der omfatter forskellige typer af tilbud, (dagpleje og institutioner) registreres på funktion 5.25.10.

Regler for mellemkommunale betalinger

På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunktion 25 – Dagtilbud mv. til børn og unge. Mellemkommunale betalinger registreres med arterne 4.7 - Betalinger til kommuner og 7.7 - Betalinger fra kommuner.

Kommunernes tilskud til børn i tilbud efter dagtilbudsloven i en anden kommune end bopælskommunen, herunder søskendetilskud og fripladstilskud registreres på denne funktion med art 4.7 - Betalinger til kommuner.

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen:

001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogvurdering af børn, efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4.

002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i et dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 7, for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud samt § 11, stk. 11)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, stk. 7 for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud, samt § 11, stk. 11)

017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)

018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80)

019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86)

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på dranst 2 autoriseret to grupperinger til registrering af refusion af udgifter vedr. flygtninge på funktionerne 5.25.10 – 5.25.19:

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til uledsagede flygtningebørn (jf. § 99, stk. 2, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10 – 5.25.19 til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 99 stk.2, nr. 1)

5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)

På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende den kommunale dagpleje, tilsyn med dagplejen samt indkøb af udstyr, legetøj, medicin mv. til dagpleje. Tilskud til privat dagpleje, jf. § 21, stk. 3, i dagtilbudsloven, konteres på funktion 5.25.19.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Løn til dagplejere

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende løn til dagplejere, forældrebetaling inklusive tilskud (dvs. søskendetilskud og fripladstilskud) samt til friplads. Udgiften til søskendetilskud registreres på 5.25.10. Forældrebetaling og tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen for børn i privat dagpleje registreres på funktion 5.25.19.

002 Friplads i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 43 stk. 1, nr. 2-4.

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)

På denne gruppering registreres kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5 til nedsættelse af forældrebetalingen for børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. § 11, stk. 8, eller modtager sprogstimulering, jf. § 11, stk. 11.

092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebetaling, som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.

200 Ledelse og administration

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende og udliciterede tværgående institutioner, dvs. institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud.

Udgifter og indtægter til institutioner der alene består af henholdsvis daginstitutioner, fritidshjem og klubber registreres på henholdsvis funktion 5.25.14, 5.25.15 og 5.25.16.

For forældrearrangerede frokost- og madordninger i tværgående institutioner (jf. dagtilbudslovens § 17 og § 51), som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til et frivilligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen konteres som en udgift på denne funktion, herunder skal kommunens lovpligtige fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling konteres på gruppering 002, og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens tilskud og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede frokost- og madordning.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2, § 51, stk. 6, § 63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43 stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2, § 51, stk. 6, § 63, nr. 2-4 og § 76, stk. 1.

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående institutioner, der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående institutioner efter dagtilbudsloven, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5 til nedsættelse af forældrebetalingen for børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, § 11, stk. 8, eller modtager sprogstimulering i en tværgående daginstitution, jf. § 11, stk. 11.

092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i dagtilbud i tværgående institutioner (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebetaling som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.

093 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i fritidshjem og klub i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 57, § 61, stk. 5, § 71 og § 74, stk. 5)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebetaling som fastsat efter dagtilbudslovens § 57, § 61, stk. 5, § 71 og § 74, stk. 5. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.

200 Ledelse og administration

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende og udliciterede institutioner, som alene omfatter tilbud for børn indtil skolealderen.

Udgifter og indtægter til institutioner, der også omfatter fritidshjem eller klubber og fritidstilbud registreres på funktion 5.25.13.

Kommunens udgifter til søskendetilskud registreres på funktion 5.25.10.

For forældrearrangerede frokost- og madordninger i daginstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 17), som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til et frivilligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen konteres som en udgift på denne funktion, herunder skal kommunens lovpligtige fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling konteres på gruppering 002, og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens tilskud og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede frokost- og madordning.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, og § 43 stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43 stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2.

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5 til nedsættelse af forældrebetalingen for børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf, § 11, stk. 8, eller modtager sprogstimulering, jf. § 11, stk 11.

092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebetaling som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.

200 Ledelse og administration

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende og udliciterede institutioner som alene omfatter fritidshjem.

Udgifter og indtægter til institutioner der også omfatter daginstitutioner eller klubber registreres på funktion 5.25.13.

For forældrearrangerede frokost- og madordninger i daginstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 51), som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til et frivilligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen konteres som en udgift på denne funktion, herunder skal kommunens lovpligtige fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling konteres på gruppering 002, og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens tilskud og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede frokost- og madordning.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

002 Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling, jf. § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4 i dagtilbudsloven.

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem, der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.

092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud(dagtilbudslovens § 57 og § 61, stk. 5)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebetaling som fastsat efter dagtilbudslovens § 57 og § 61, stk. 5. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.

200 Ledelse og administration

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende og udliciterede institutioner som alene omfatter klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud.

Udgifter og indtægter til institutioner der også omfatter daginstitutioner eller fritidshjem registreres på funktion 5.25.13.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende økonomisk og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling, jf. § 76, stk. 1, i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud.

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.

092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud mv. (dagtilbudslovens § 71 og § 74, stk. 5)

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebetaling som fastsat efter dagtilbudslovens § 71 og § 74, stk. 5. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.

200 Ledelse og administration

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legesteder og lignende tilbud til børnefamilier. Disse tilbud er ikke omfattet af dagtilbudslov eller servicelov. Der er f.eks. tale om legestuer, hvor kommunen stiller et lokale til rådighed i et afgrænset tidsrum, hvor forældre med børn kan mødes.

5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter § 101 og 102 i dagtilbudsloven og til privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter §§ 21, stk. 3, 52, stk. 5, og 66, stk. 5, i dagtilbudsloven samt til privatinstitutioner efter § 19, stk. 5 i dagtilbudsloven. Tilskuddet registreres under art 5.9.

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen:

001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (dagtilbudsloven § 101)

Her registreres det obligatoriske tilskud til puljeordninger oprettet i perioden 27. juni 1992 til 31. december 1993 i tilknytning til virksomheder beliggende i andre kommuner, jf. § 101 i dagtilbudsloven. Det bemærkes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne gruppering.

002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36)

Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en privat institution, jf. dagtilbudslovens § 36.

003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)

Her registreres kommunens administrationstilskud pr. barn, der er optaget i en privat institution, jf. dagtilbudslovens § 38.

004 Bygningstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)

Her registreres kommunens bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privat institution, jf. dagtilbudslovens § 37.

005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)

På denne gruppering registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen til plads i privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2.

007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102)

Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i privat dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i en puljeordning, jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102.

008 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud mv. i dagtilbud etableret som privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 34

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebetaling for børn optaget i privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3. som fastsat efter dagtilbudslovens § 34. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.

009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud mv. i puljeordninger efter dagtilbudslovens § 101 og § 102

Her registreres forældrebetaling for børn optaget i dagtilbud i puljeordninger efter dagtilbudslovens § 101 og § 102. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud.

010 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1)

Her registreres kommunens udgifter vedr. fripladstilskud til børn, der er optaget i privat dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i puljeordninger, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4 og § 76, stk. 1.

011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5)

Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens § 11, stk. 8, og § 11, stk. 11, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. stk. 1, nr. 5.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende særlige dagtilbud og klubber til børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en integreret del af en anbringelse, fx på et opholdssted eller døgninstitution, skal konteres under døgnopholdet. Udgifter vedr. foranstaltninger, der ikke er en integreret del af et tilbud, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på relevante funktioner, fx 5.28.21 om forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 vedr. hjælpemidler mv.

5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 4-5, i lov om social service (serviceloven).

Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, §§ 32 og 36 i serviceloven og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt på opholdssteder mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og unge og under hovedfunktion Folkeskolen mm. .

Udgifter vedrørende botilbud til ophold for personer på 18-22 år og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter §§ 107 og 108 i serviceloven registreres ikke her, men på funktion 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold , samt 5.38.50 – Botilbud til længerevarende ophold.

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i opholdssteder mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2, i serviceloven, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.28.20.

Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, når der er tale om mødre over 18 år, men sammen med de øvrige udgifter til midlertidige ophold i botilbud til voksne efter § 107 i serviceloven på funktionerne 5.38.52.

Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2.

Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, og kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. § 76 stk. 8 i serviceloven.

004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 7)

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling efter § 66, stk. 1, nr. 7, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 34, samt kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. § 76 stk. 8 i serviceloven. Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskoler efter § 52 a i serviceloven, registreres på gruppering 011 på funktion 5.28.21.

005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 4, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. § 76 stk. 8 i serviceloven.

007 Advokatbistand (§ 72)

Her registreres alle udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med behandlingen af sager om tvangsanbringelse mv. af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. § 72 i serviceloven.

092 Betaling (§ 159 og § 160)

Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet på et anbringelsessted, jf. § 159 i serviceloven, samt den unges betaling for døgnophold på et anbringelsessted samt for udslusningsophold på opholdssteder, jf. § 160 i serviceloven.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

003 Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand

004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 11, § 50 a, stk. 1, § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4, i serviceloven. Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter §§ 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af § 44 i serviceloven konteres ligeledes på denne funktion.

Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en integreret del af en anbringelse, fx på et opholdssted eller døgninstitution, skal konteres under døgnopholdet. Udgifter til forebyggende foranstaltninger, der ikke er en integreret del af et døgntilbud, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på denne funktion.

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i tilbud efter dagtilbudsloven, og efter §§ 32 og 36 i serviceloven, samt undervisningstilbud efter folkeskoleloven, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktion Dagtilbud til børn og unge og under hovedfunktion Folkeskolen mm., samt funktion 5.28.25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber.

Ophold i dagtilbud m.v. efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 1, finansieres efter dagtilbudslovens regler, herunder også eventuelle tilskud til nedsættelse af forældrenes betaling, og konteres på de relevante funktioner (5.25.11-5.25.19).

Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger:

002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)

Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 2, og § 83 i medfør af § 44 i serviceloven.

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)

Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, jf. § 52, stk. 3, nr. 3, i serviceloven.

004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)

Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholdssteder eller botilbud, jf. § 52, stk. 3, nr. 4, i serviceloven.

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 5, i serviceloven. Det bemærkes at vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger skal registreres på gruppering 006. Det bemærkes endvidere, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2, i serviceloven, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner 5.28.20 og 5.28.23. Udgifter til aflastning givet som følgeudgift til anbringelse skal registreres på den relevante gruppering på funktion 5.28.22. Desuden registreres udgifter til aflastning, jf. § 84, i medfør af § 44 i serviceloven.

006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)

Her registreres udgifter til vederlag til plejefamilier, jf. § 52, stk. 3, nr. 5 i serviceloven, samt aflastning med vederlag efter servicelovens § 84 i medfør af servicelovens § 44.

007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2 og stk. 5, 6 og § 54 a)

Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontaktperson /personlig rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6, i serviceloven, samt for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2. Endvidere registreres udgifter til en støtteperson for anbragte børn efter 68b, stk. 4. Desuden registreres her udgifter efter § 76, stk. 5-6 og § 54 a i serviceloven.

008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)

Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. § 52, stk. 3, nr. 6, i serviceloven.

009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge (§ 52, stk. 3, nr. 8)

Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 8, i serviceloven.

010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 86, stk. 2 i medfør af § 44 og § 76, stk. 3, nr. 4)

Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9, i serviceloven. Desuden registreres udgifter vedrørende anden form for støtte til unge over 18 år, jf. § 76, stk. 3, nr. 4, i serviceloven. Endvidere registreres også udgifter til vedligeholdelsestræning, jf. servicelovens § 86, stk. 2, i medfør af § 44 i serviceloven.

011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)

Her registreres udgifter til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med:

1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter servicelovens § 52, stk. 3, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter servicelovens § 52, stk. 3.

2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.

3) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)

Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet, jf. § 54 i serviceloven.

014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)

Her registreres udgifter, såvel den objektiv finansierede som den takstfinansierede del, til børnehuse vedrørende undersøgelse af børn eller unges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. § 50 a, stk. 1, i serviceloven.

016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)

På denne gruppering registreres udgifter til gratis familieorienteret rådgivning, rådgivning til vordende forældre og herunder rådgivning som åbent, anonymt tilbud, samt gratis rådgivning, undersøgelse og behandling, samt familievejlederordning til familier med børn med nedsat funktionsevne og adfærdsvanskeligheder.

017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6)

På denne gruppering registreres udgifter til forebyggende indsatser og økonomisk støtte i forbindelse med konsulentbistand, udgifter til prævention samt økonomisk støtte fritidsaktiviteter.

Der ydes 100 pct. refusion af udgifter til udlændinge på funktionen efter servicelovens § 11, stk. 3, jf. servicelovens § 181, stk. 2.

019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 45 i serviceloven.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)

5.28.22 Plejefamilier

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, i serviceloven.

Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, efter §§ 32 og 36 i serviceloven og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt i plejefamilier mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktion Dagtilbud til børn og unge og under hovedfunktion Folkeskolen mm., samt funktion 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i plejefamilier mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2, i serviceloven, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.28.22. Udgifter vedr. foranstaltninger, der ikke er en integreret del af opholdet i plejefamilien, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger, herunder fx på funktion 5.28.21 om forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 om personlige hjælpemidler mv.

Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms.

Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de relevante grupperinger på funktionen.

Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. § 76 stk. 8 i serviceloven. Det bemærkes, at vederlag til plejefamilier skal konteres på gruppering 002.

002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)

Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse med børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til vederlag ved ophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. § 76 stk. 8 i serviceloven.

003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)

Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2 i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven. Det bemærkes, at vederlag til kommunale plejefamilier skal konteres på gruppering 004.

004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)

Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til vederlag for ophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til vederlag ved udslusningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, samt kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven.

005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i netværksplejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 3, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til udslusning eller døgnophold i netværksplejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 og nr. 3, og § 76 a, stk. 2, i serviceloven. Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier registreres på gruppering 008.

007 Socialtilsyn, objektiv finansiering

Her registreres udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af generelt godkendte plejefamilier.

Udgiften til det takstfinansierede tilsyn med og godkendelse af tilbud konteres på de relevante funktioner på hovedkonto 5.

008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 a, stk. 2)

Her registreres udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier direkte relateret til pleje af det anbragte barn, jf. servicelovens § 66 a, stk. 2. Det bemærkes, at udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i serviceloven konteres på funktion 5.57.72, gruppering 015.

092 Betaling (§ 159 og § 160)

Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier, jf. § 159 i serviceloven, samt den unges betaling for døgnophold eller udslusningsophold i plejefamilier, jf. § 160 i serviceloven.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter § 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, i serviceloven. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 63 a i serviceloven.

Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de regionale og kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5.

Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men på funktion 5.28.24.

Udgifter vedrørende foranstaltninger, som er en integreret del af døgninstitution, skal konteres under denne funktion. Udgifter vedrørende andre foranstaltninger, der ikke er en integreret del af døgnopholdet, skal konteres under de relevante driftsgrupperinger på relevante funktioner fx 5.28.21 om forebyggende foranstaltninger eller funktion 5.38.41 om personlige hjælpemidler.

Det bemærkes, at udgifter til dagtilbudsloven, §§ 32 og 36 i serviceloven og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen Dagtilbud mv. til børn og unge, og under hovedfunktion Folkeskolen mm., samt funktion 5.28.25 – Særlige dagtilbud og særlige.

Udgifter til undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge anbragt på døgninstitutioner skal ikke registreres på denne funktion, men på relevant funktion under hovedfunktion Folkeskolen.

Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18-22 år og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter §§ 107 og 108 i serviceloven ikke registreres her, men på funktion 5.38.52 – Botilbud til midlertidigt ophold samt funktion 5.38.50 – Botilbud til længerevarende ophold.

Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, når der er tale om mødre over 18 år, men sammen med de øvrige udgifter til midlertidige ophold i botilbud til voksne efter § 107 i serviceloven på funktionerne 5.38.52.

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2, i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.28.23.

Lommepenge mv. og arbejdsvederlag – samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter udenfor folkeskolen, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2.

Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 6 )

Her registreres udgifterne til anbringelse og efterværn på døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. På grupperingen registreres udgifter til anbringelse, jf. § 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven og udgifter til døgnophold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, og kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven.

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6 )

Her registreres udgifterne til anbringelse og efterværn på døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer. På grupperingen registreres udgifter til anbringelse, jf. § 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i serviceloven og udgifter til døgnophold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, i serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, og kortvarigt ophold på tidlig anbringelsessted, jf. § 76, stk. 8, i serviceloven.

092 Betaling (§ 159 og § 160)

Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i døgninstitution, jf. § 159 i serviceloven, samt den unges betaling for døgn- eller udslusningsophold i døgninstitution, jf. § 160 i serviceloven.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst.

På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5, i serviceloven.

Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.

Der er autoriseret følgende driftsfunktioner:

092 Betaling (§ 159 og § 160)

Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i døgninstitution, jf. § 159 i serviceloven, samt den unges betaling for døgn- eller udslusningsophold i døgninstitution, jf. § 160 i serviceloven.

Der er på funktionen autoriseret to grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3 og § 36)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter § 32, stk. 3 og § 36 i serviceloven. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende særlige daginstitutioner og klubber samt vedrørende særlige daginstitutionsafdelinger i tilknytning til almindelige daginstitutioner, som drives i henhold til § 32, stk. 3 og § 36 i serviceloven. Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold efter § 55 i serviceloven, også registreres her.

Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende funktion 5.28.25 registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger:

092 Forældrebetaling

Her registreres indtægten fra forældrebetaling for ophold i særlige dag- og klubtilbud.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på funktionen autoriseret to grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør

(servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre efter §§ 83 og 94 i lov om social service. Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen. Udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp til personer med handicap mv. omfattet af frit valg registreres på funktion 5.38.38.

Udgifter efter servicelovens § 83 til personer i plejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, dvs. boliger som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 og som ikke er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 93, registreres på funktion 5.30.27. Udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52. Udgifter til personlig hjælp og pleje mv. vedrørende børn, jf. servicelovens § 44, registreres på funktion 5.28.21.

Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.26) og personer med handicap mv. (funktion 5.38.38) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede statistik over antal visiterede timer. Udgifter, der er omfattet af den centrale refusionsordning, skal dog registrantbogføres. For kommuner, der i administrationen af hjemmehjælpsområdet ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap mv., kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at være handicappede.

Det bemærkes, at udgifter vedrørende den centrale administration og myndighedsfunktionen i relation til den personlige og praktiske hjælp mv., ikke skal registreres på funktion 5.30.26 eller 5.38.38, men på hovedkonto 6.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre

Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og til madserviceordninger efter servicelovens §§ 83, jf. § 91, og 94, til ældre, som er omfattet af frit valg af leverandør. Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligeledes her.

Udgifter til rehabiliteringsforløb af ældre efter servicelovens § 83 a registreres også på grupperingen.

002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre

Her registreres udgifter til private leverandørers leverance af personlig og praktisk hjælp og madserviceordninger, efter § 83, jf. § 91, og rehabiliteringsforløb, jf. 83 a i lov om social service, til ældre.

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør

Her registreres betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandører (betaling, jf. servicelovens § 161 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84).

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. Som udgangspunkt er det ikke et krav, at der i den løbende regnskabsføring skal foretages en fordeling af udgifter og indtægter på ældre og personer med handicap mv., jf. funktion 5.38.38, gruppering 200. Det er tilstrækkeligt, at fordelingen foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen på baggrund af kommunens cpr-baserede statistik over antal visiterede timer. Som ældre kan betragtes personer på 67 år og derover, mens personer under kan anses for at være handicappede.

5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

(servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør, jf. §§ 83, jf. 93, samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til personer i plejeboliger mv., som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 (primært ældre).

Det bemærkes, at udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52. Udgifter til personlig hjælp og pleje mv. vedrørende børn, jf. servicelovens § 44, registreres på funktion 5.28.21.

På funktionen registreres desuden driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger. Det bemærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældreboliger. Det statslige tilskud samt anlægsudgiften til etablering af servicearealer registreres under dranst 3 på funktion 0.25.18

Der er endvidere registreret tre grupperinger til registrering af udgifter til friplejeboligleverandørernes leverancer efter servicelovens §§ 83, 85, 86, 87, 97, 98 og 102.

Der er autoriseret en gruppering til registrering af betaling for serviceydelser efter servicelovens §§ 79, 83 og 84. Endvidere er der for beboere i plejehjem og beskyttede boliger efter § 192 i lov om social service autoriseret to grupperinger til registrering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. §§ 16 - 19 i bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, og for el og varme, jf. § 20, stk. 1, i bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)

På denne gruppering registreres udgifter vedrørende boligdelen af plejehjem og beskyttede boliger efter § 192 i lov om social service. Grupperingen skal således kun anvendes af de kommuner, der fortsat har sådanne plejehjem og/eller beskyttede boliger.

Indtægter vedrørende husleje, el og varme, jf. bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, registreres på gruppering 094 og 096.

Udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af personlig og praktisk hjælp og madservice, hjemmesygepleje, afløsning eller aflastning, mv. til beboere i plejehjem og beskyttede boliger registreres på henholdsvis gruppering 011 under denne funktion, på funktion 5.30.28 og gruppering 003 under funktion 5.30.29. Genoptræning og vedligeholdelsestræning registreres på funktion 4.62.82, gruppering 001.

011 Personlig og praktisk hjælp og madsservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)

Her registreres udgifter vedrørende personlig og praktisk hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madserviceordninger, jf. § 83, til personer, som ikke er omfattet af frit valg af leverandør, jf. § 93, samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til disse personer. Det er personer, som er beboere i plejehjem m.v., jf. § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger, samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder, som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151. Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligeledes her.

Udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser efter servicelovens § 83 registreres på gruppering 012 eller 014 afhængig af, om der kan pålægges egenbetaling efter servicelovens § 161 eller ej.

Det bemærkes, at udgifter til hjælp, som kommunen yder efter § 83 til personer, der er omfattet af frit valg af leverandør, registreres på henholdsvis funktion 5.30.26, gruppering 001 (ældre) og funktion 5.38.38, gruppering 001 (personer med handicap mv).

Udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 5.38.51 og 5.38.52.

Udgifter til personlig hjælp og pleje mv. efter § 44 til børn og unge, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. § 55, registreres sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante funktioner 5.28.20, 5.28.21, 5.28.23 og 5.28.24.

012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)

Her registreres udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 87, jf. friplejeboliglovens § 32. Ydelser som kan pålægges egenbetaling i henhold til servicelovens § 161 registreres dog på gruppering 014.

Det bemærkes, at udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser i henhold til servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 registreres på gruppering 013.

013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven § 32)

Her registreres udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af ydelserne social pædagogisk bistand, jf. servicelovens § 85, genoptræning, jf. servicelovens § 86, ledsagelse, jf. servicelovens § 97, særlige kontaktpersoner for personer, der er døvblinde, jf. servicelovens § 98 og behandlingsmæssige tilbud, jf. servicelovens § 102, jf. friplejeboliglovens § 32.

014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven § 32)

Her registreres udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af ydelserne efter servicelovens § 83 herunder mad, vask, linned mv., jf. friplejeboliglovens § 32. Ydelser der registreres her kan pålægges egenbetaling i henhold til servicelovens § 161.

020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser

Her registreres udgifter i plejeboligbebyggelser til tværgående arbejdsopgaver og service, som ydes til beboerne ud over den personlige pleje, praktiske hjælp, madservice samt hjemmesygepleje. Det kan fx dreje sig om plejeboligbebyggelsens udgifter til servicemedarbejdere (vicevært og rengøring af fællesarealer) og sammenkomster og udflugter for beboerne.

Det bemærkes, at udgifter til ydelser efter servicelovens § 83 til beboerne i plejeboligbebyggelser registreres på gruppering 011.

Det bemærkes endvidere, at udgifter til hjemmesygepleje til beboerne i plejeboligbebyggelser registreres på funktion 5.30.28.

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør

Her registreres betaling for personlig og praktisk hjælp, madservice samt øvrige serviceydelser til beboere i plejeboliger, plejehjem, beskyttede boliger, friplejeboliger og tilsvarende boligenheder, der er undtaget frit valg af leverandør (jf. servicelovens § 161 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp mv. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84).

Det bemærkes, at betaling for husleje, el og varme for beboere i plejehjem og beskyttede boliger, jf. servicelovens § 192, registreres på gruppering 094 og 096.

094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger

Her registreres beboeres betaling for husleje, jf. §§ 16 - 19 i bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger.

096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger

Her registreres beboernes betaling for el og varme, jf. § 20, stk. 1, i bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på dranst 2 autoriseret en gruppering 002 til kontering af kommunens indtægter fra 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1).

5.30.28 Hjemmesygepleje

Her registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens kapitel 38 (§§ 138 og 139), herunder udgifter og indtægter til private leverandører af hjemmesygepleje.

Det bemærkes, at hjemmesygepleje efter lægehenvisning ydes til alle borgere med ophold i kommunen.

Udgifter til hjemmesygepleje i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52.

Der er på funktionen autoriseret grupperinger til udgifter til kommunens levering af hjemmesygepleje, private leverandører af hjemmesygepleje samt ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

001 Kommunens levering af hjemmesygepleje

002 Private leverandører af hjemmesygepleje

200 Ledelse og administration

5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre.

Det bemærkes, at udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 registreres på gruppering 001 under funktion 4.62.82.

Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:

001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende hjemmebesøg, jf. servicelovens § 79 a.

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 79 i lov om social service.

003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 84, stk. 1. Udgifter til aflastning til børn, jf. servicelovens § 44, registreres derimod på funktion 5.28.21.

Udgifter og indtægter til midlertidigt ophold til personer, der i en periode har særligt behov for omsorg og pleje uden for hjemmet i en almen plejebolig eller i en plejehjemsplads, jf. servicelovens § 84, stk. 2, registreres ligeledes her.

092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Her registreres deltagernes betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (betaling jf. servicelovens § 79 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84).

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning

Her registreres midlertidige beboeres betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice under deres aflastningsophold i plejeboliger og lignende samt betaling for personlig og praktisk hjælp i forbindelse med afløsning og aflastning i eget hjem (betaling jf. servicelovens § 161 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84).

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

(servicelovens § 112, 113, 116 og 117)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler mv. til personer med handicap mv. registreres på funktion 5.38.41.

Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.31) og personer med handicap mv. (funktion 5.38.41) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstatistik. Udgifter, der er omfattet af den centrale refusionsordning, skal dog registrantbogføres.

For kommuner, der i administrationen af hjælpemiddelområdet ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap mv., kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at være handicappede. Udgifter vedr. biler registreres dog altid på funktion 5.38.41 handicapområdet. Udgiften til genbrugshjælpemidler fordeles i regnskabet til det område, hvor hjælpemidlet bruges på tidspunktet for udarbejdelsen af årsregnskabsafslutningen.

Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet artskonteres efter beskaffenhed. Kontering af regninger fra private leverandører af hjælpemidler følger af ejerskabet. Dvs. såfremt hjælpemidlet er borgerens ejendom anvendes art 5.2 til kontering af udgiften. Såfremt, der er tale om et af kommunen indkøbt hjælpemiddel til udlån, anvendes art 2.9. Samme regel gælder også for boligindretning.

Det bemærkes, at hjælpemidler efter § 112 i lov om social service altid vil være kommunens ejendom. Dette uanset om hjælpen er ydet som udlån, kontantydelse eller udleveret som naturalhjælp.

Indkøb af hjælpemidler efter § 112 skal derfor ikke konteres på art 5.2, og der vil som følge heraf være mulighed for fuld momsrefusion i forbindelse med indkøbet.

Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommunens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne sidestilles herved med andre brugerbetalinger på det sociale område.

I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjælpemiddeldepoter, registreres udgiften på gruppering 012. Når et hjælpemiddel overføres til de øvrige grupperinger på funktion 5.30.31 fra kommunens egen hjælpemiddelcentral, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9.

Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.30.31 debiteres udlånet funktionen ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens andel debiteres funktion 9.32.25 til kredit for balancekonto 9.75.99. Ved indbetaling af afdrag krediteres funktion 5.30.31. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 til debet for balancekonto 9.75.99.

Det bemærkes, at det er "paragraffen", der er styrende for, hvor udgifter til hjælpemidler skal konteres. Hvis hjælpemidlet er nødvendigt som en del af genoptræningen efter servicelovens § 86 eller sundhedslovens § 140, konteres udgiften på funktion 4.62.82, mens udgiften konteres på funktion 5.30.31, hvis hjælpemidlet er bevilget efter servicelovens kapitel 21

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)

Her registreres udgifter til kommunalt ydede optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til ældre med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser, jf. § 112 i lov om social service.

003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)

Her registreres udgifter til arm- og benproteser til ældre, jf. servicelovens § 112.

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)

Her registreres udgifter til ældre til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, jf. servicelovens § 112.

Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager og korsetter

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)

Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til ældre, jf. servicelovens § 112.

Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser.

007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)

Her registreres udgifter til andre hjælpemidler til ældre i henhold til servicelovens § 112. Grupperingen omfatter andre kommunalt ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler. Herudover skal udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem registreres på denne gruppering.

009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)

Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til ældre, jf. servicelovens § 113.

010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)

Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til ældre med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116.

Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af en anden bolig til ældre med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116.

Endelig registreres her tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning, jf. § 116 i lov om social service.

011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)

Her registreres udgifter til ældre, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens § 117.

012 Hjælpemiddeldepoter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemiddelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med etablering og drift af hjælpemiddeldepoter.

Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transaktionen som en intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9.

Senest i forbindelse med årsregnskabsafslutningen skal udgifter og indtægter vedr. hjælpemidddeldepoter være fordelt på gruppering 012 under henholdsvis funktion 5.30.31 og funktion 5.38.41. Fordelingen foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstatistik.

5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 119 og 122.

På funktionen er autoriseret følgende grupperinger:

001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)

Her registreres udgifter til kommunens udgifter til plejevederlag til pårørende til alvorligt syge, der ønsker at dø i eget hjem, jf. servicelovens § 119.

003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)

Her registreres kommunens udgifter til hjælp til sygeartikler og lignende, jf. servicelovens § 122.

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38)

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlige beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Det omfatter voksne med særlige behov, såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sindslidelse.

5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv.

omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. efter §§ 83 og 94 i lov om social service (serviceloven). Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen. Udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp mv. til ældre omfattet af frit valg registreres på funktion 5.30.26.

Udgifter efter servicelovens § 83 til personer i plejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, dvs. boliger som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 og som ikke er omfattet af frit valg, jf. serviceloves § 93, registreres på funktion 5.30.27. Udgifter efter servicelovens § 83 i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52. Udgifter til personlig hjælp og pleje mv. vedrørende børn, jf. servicelovens § 44, registreres på funktion 5.28.21.

Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.26) og personer med handicap mv. (funktion 5.38.38) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede statistik over antal visiterede timer. Udgifter, der er omfattet af den centrale refusionsordning, skal dog registrantbogføres. For kommuner, der i administrationen af hjemmehjælpsområdet ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap mv., kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at tilhøre gruppen med handicap.

Det bemærkes, at udgifter vedrørende den centrale administration og myndighedsfunktionen i relation til den personlige og praktiske hjælp mv., ikke skal registreres på funktion 5.30.26 eller 5.38.38, men på hovedkonto 6.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.

Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og til madserviceordninger efter servicelovens § 83, jf. § 91, og § 94, til personer med handicap mv., som er omfattet af frit valg af leverandør. Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligeledes her. Udgifter til rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v. efter servicelovens § 83 a registreres også på grupperingen.

002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.

Her registreres udgifter til private leverandørers leverance af personlig og praktisk hjælp og madserviceordninger, efter servicelovens § 83, jf. servicelovens § 91, til personer med handicap mv., samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør

Her registreres betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandører (betaling, jf. servicelovens § 161 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84).

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. Som udgangspunkt er det ikke et krav, at der i den løbende regnskabsføring skal foretages en fordeling af udgifter og indtægter på personer med handicap mv. og ældre, jf. funktion 5.30.26, gruppering 200. Det er tilstrækkeligt, at fordelingen foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen på baggrund af kommunens cpr-baserede statistik over antal visiterede timer. Som ældre kan betragtes personer på 67 år og derover, mens personer under kan anses for at være handicappede.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

(servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter servicelovens §§ 95-96.

Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer efter servicelovens §§ 82 a-c, 85 og 102. Det bemærkes, at indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer i plejeboliger, plejehjem eller beskyttede boliger efter de samme bestemmelser registreres på funktion 5.30.27. Ligeledes bemærkes det, at udgifter efter servicelovens §§ 85 og 102 i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 samt botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter servicelovens § 85, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52. Dvs. at der på denne funktion alene registreres udgifter til servicelovens §§ 82 a-c, 85 og 102 til personer i egen bolig uden tilknyttet serviceareal (svarende til personer, der er omfattet af personkredsen for frit valg efter servicelovens § 91).

Endelig registreres der udgifter til kommunens ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)

Her registreres udgifter i form af kontant tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. efter servicelovens §§ 83 og 84, jf. § 95, stk. 1, i serviceloven.

Endvidere registreres her udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, jf. servicelovens § 95, stk. 2, herunder hjælp, der udbetales til en nærtstående, som passer den pågældende, jf. servicelovens § 95, stk. 3.

002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens § 96)

Her registreres udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 96 i serviceloven.

003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)

Her registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85.

004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)

Her registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat funktionsevne, jf. servicelovens § 85.

005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)

Her registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med sindslidelse, jf. servicelovens § 85.

006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 102)

Her registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102.

007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 102)

Her registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102.

008 Behandlingstilbud til personer med sindslidelse(servicelovens § 102)

Her registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med sindslidelse, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102.

010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)

Her registreres udgifter til kommunens ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118.

011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)

Her registreres udgifter til tilbud efter servicelovens § 82 a om gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har nedsat funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b)

Her registreres udgifter til tilbud efter servicelovens § 82 b om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har nedsat funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)

Her registreres udgifter til sociale akuttilbud efter servicelovens § 82 c om støtte, omsorg og rådgivning i sociale akuttilbud til personer med psykiske lidelser.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)

5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)

På denne funktion registreres udgifter til tilbud om generel rådgivning, hvis formål er at forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder, jf. servicelovens § 10, samt udgifter til tilbud om rådgivning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 12.

Udgifter til genoptræning, efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86 konteres på 4.62.82. Rådgivning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6.

Udgifter til rådgivning, der gives efter § 11, registres på funktion 5.28.21 gruppering 016, 017 og 018.

Der er autoriseret følgende driftsgruppering:

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1).

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 010.

5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap

(servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til borgere med varigt nedsat funktionsevne efter kapitel 21 i serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler mv. til ældre registreres på funktion 5.30.31.

Fordelingen af udgifter og indtægter på ældre (funktion 5.30.31) og personer med handicap mv. (funktion 5.38.41) kan foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstatistik. Udgifter, der er omfattet af den centrale refusionsordning, skal dog registrantbogføres.

For kommuner, der i administrationen af hjælpemiddelområdet ikke sondrer mellem ældre og personer med handicap mv., kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for at tilhøre gruppen med handicap. Udgifter vedr. biler registreres dog altid på funktion 5.38.41 handicapområdet. Udgiften til genbrugshjælpemidler fordeles i regnskabet til det område, hvor hjælpemidlet bruges på tidspunktet for udarbejdelsen af årsregnskabsafslutningen.

Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. at købet artskonteres efter beskaffenhed. Kontering af regninger fra private leverandører af hjælpemidler følger af ejerskabet. Dvs. såfremt hjælpemidlet er borgerens ejendom anvendes art 5.2 til kontering af udgiften. Såfremt, der er tale om et af kommunen indkøbt hjælpemiddel til udlån, anvendes art 2.9. Samme regel gælder også for boligindretning.

Det bemærkes, at hjælpemidler efter servicelovens § 112 altid vil være kommunens ejendom. Dette uanset om hjælpen er ydet som udlån, kontantydelse eller udleveret som naturalhjælp.

Indkøb af hjælpemidler efter servicelovens § 112 skal derfor ikke konteres på art 5.2, og der vil som følge heraf være mulighed for fuld momsrefusion i forbindelse med indkøbet

Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler altid skal registreres under anvendelse af art 5.2.

Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommunens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne sidestilles herved med andre brugerbetalinger på det sociale område.

I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjælpemiddeldepoter, registreres udgiften på gruppering 012. Når et hjælpemiddel overføres til de øvrige grupperinger på funktion 5.38.41 fra kommunens egen hjælpemiddelcentral, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9.

Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.38.41 debiteres udlånet funktionen ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens andel debiteres funktion 9.32.25 til kredit for balancekonto 9.75.99. Ved indbetaling af afdrag krediteres funktion 5.38.41. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 til debet for balancekonto 9.75.99.

Det bemærkes, at det er "paragraffen", der er styrende for, hvor udgifter til hjælpemidler skal konteres. Hvis hjælpemidlet er nødvendigt som en del af genoptræningen efter servicelovens § 86 eller sundhedslovens § 140, konteres udgiften på funktion 4.62.82, mens udgiften konteres på funktion 5.38.41, hvis hjælpemidlet er bevilget efter servicelovens kapitel 21.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger.

001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)

Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 114. Endvidere registreres her udgifter til støtte til udskiftning af bil, støtte til nødvendig indretning mv., tilskud til køreundervisning mv., samt støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, jf. servicelovens § 114, stk. 3 og bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. Endvidere registreres her tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter servicelovens § 114.

002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)

Her registreres udgifter til kommunalt ydede optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med handicap mv. med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser, jf. servicelovens § 112.

003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)

Her registreres udgifter til arm- og benproteser til personer med handicap mv., jf. servicelovens § 112.

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)

Her registreres udgifter til personer med handicap mv. til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, jf. servicelovens § 112.

Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager og korsetter.

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)

Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til personer med handicap mv., jf. servicelovens § 112.

Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser.

007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)

Her registreres udgifter til andre hjælpemidler til personer med handicap mv. i henhold til servicelovens § 112. Grupperingen omfatter andre kommunalt ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler. Herudover skal udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem registreres på denne gruppering.

009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)

Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til personer med handicap mv., jf. servicelovens § 113.

010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)

Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer med handicap mv. med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116.

Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af en anden bolig til personer med handicap mv. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116.

Endelig registreres her tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning ved anvendelse af art 7.9, jf. servicelovens § 116.

011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)

Her registreres udgifter til personer med handicap mv., som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens § 117.

012 Hjælpemiddeldepoter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemiddelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med etablering og drift af hjælpemiddeldepoter.

Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transaktionen som en intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9.

Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen skal udgifter og indtægter vedr. hjælpemiddeldepoter være fordelt på gruppering 012 under henholdsvis funktion 5.30.31 og funktion 5.38.41. Fordelingen foretages på baggrund af kommunens cpr-baserede hjælpemiddelstatistik.

Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 108.

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv., psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter jf. servicelovens § 109 stk. 8, samt til indledende og koordinerende rådgivning, jf. servicelovens § 109, stk. 7. Derudover registreres tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102 som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i "Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108", registreres under art 5.2.

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)

Her registreres indtægter og udgifter til botilbud, jf. servicelovens § 110.

002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)

Her registreres indtægter og udgifter til kvindekrisecentre, jf. servicelovens § 109.

092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)

Her registreres beboernes betaling for kost, logi m.v., jf. § 163, stk. 2, i serviceloven.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 011.

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven. Det bemærkes, at den alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger, registreres på hovedkonto 4.

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Dagbehandlingstilbud

Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med dagbehandlingstilbud for alkoholskadede efter sygehuslovens § 141.

002 Døgnbehandlingstilbud

Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med døgnbehandlingstilbud for alkoholskadede efter sygehusloven § 141.

003 Ambulant behandling

Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med ambulant behandling for alkoholskadede efter sygehuslovens § 141.

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere på 18 år og derover, jf. §§ 101 og 101 a i serviceloven. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 107, stk. 2, nr. 2, i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling efter sygehuslovens § 141.

Udgifter forbundet med stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år registreres ikke her men på den funktion, der vedrører den foranstaltning i forbindelse med hvilken, behandlingen foregår (funktion 5.28.20-5.28.24).

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)

Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af stofmisbrugere på 18 år og derover, jf. §§ 101 og 101 a i serviceloven. Dagbehandling og ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø.

Udgifter til anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, jf. servicelovens § 101 a, registreres ligeledes her.

002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)

Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere, jf. servicelovens § 101. Døgnbehandling er en intensiv behandling, som foregår væk fra personens sædvanlige miljø, og hvor personen samtidig tager bopæl på behandlingsstedet. Udgifter til behandling i form af Half-way-houses, som indgår som en del af et døgnbehandlingstilbud, registreres ligeledes her.

Udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med døgnbehandlingstilbuddet, registreres ligeledes her. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med døgnbehandlingen.

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i »Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108, stk. 2«, registreres under art 5.2.

092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2)

Her registreres indtægter i form af egenbetaling for ophold i boformer efter § 163, stk. 2, i serviceloven.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 012.

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven § 108)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108. Herunder hører Kofoedsminde – såvel dens åbne som den sikrede afdeling. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i »Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108«, registreres under art 5.2.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer.

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med sindslidelse.

093 Beboeres betaling for service

Her registreres beboernes betaling for diverse serviceydelser, herunder kost, vask, transport mv.

094 Beboeres betaling for ophold

Her registreres beboernes betaling for husleje jf. § 5 i »Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108«.

096 Beboeres betaling for el og varme

Her registrerer kommunerne beboernes betaling for el og varme, jf. § 8 i »Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108«.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 013.

5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, dvs. tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85.

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

Det er alene udgifter og indtægter efter serviceloven, der registreres på denne funktion. Udgifter og indtægter vedrørende almene ældreboliger registreres på funktion 0.25.19 Ældreboliger.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer.

002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud til personer med sindslidelse.

093 Beboeres betaling for service

Her registreres beboernes betaling for diverse serviceydelser, herunder kost, vask, transport mv.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven § 107)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 107.

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102 , som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2, i »Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108«, registreres under art 5.2.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer.

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med sindslidelse.

092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)

Her registreres betaling fra beboere under 67 år, jf. § 163, stk. 2.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 014.

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger til døvblinde, hjemløse og til personer med sindslidende, stof- eller alkoholmisbrug efter §§ 97 - 99 i serviceloven.

Det bemærkes, at udgifter til hhv. ledsagerordning efter servicelovens § 97 og udgifter til kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98 med ophold i friplejeboliger, der er certificerede til at levere disse ydelser, registreres på funktion 5.30.27, gruppering 013.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse (servicelovens § 99)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for personer med sindslidelse jf. § 99 i serviceloven.

003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 97 i serviceloven.

004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning til personer, som er døvblinde, jf. § 98 i serviceloven.

005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. § 99 i serviceloven.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 015

5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens § 238 a.

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2, i serviceloven.

Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, jf. § 105, stk. 2, i serviceloven og § 2 i ”Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og i aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer

Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med særlige sociale problemer.

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

003 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse

Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med sindslidelse

005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)

Her registeres udgifter til aflønning under beskyttet beskæftigelse, jf. § 105 i serviceloven og § 1 i "Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og i aktivitets- og samværstilbud” med anvendelse af art 5.2.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 016.

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelser eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven.

Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, jf. servicelovens § 105, stk. 2, § 5 i ”Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger

001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud vedrørende personer med særlige sociale problemer.

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud vedrørende personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse.

005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)

Her registeres udgifter til aflønning under beskyttet beskæftigelse, jf. § 105 i serviceloven og § 1 i "Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og i aktivitets- og samværstilbud” med anvendelse af art 5.2.

200 Ledelse og administration

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 017.

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. På funktionen registreres endvidere indtægter fra den midlertidige kommunale beskæftigelsesbonus.

Ved kommunal produktion eller produktion i private/selvejende institutioner med driftsoverenskomst benyttes de respektive arter efter udgifternes beskaffenhed. Ved betalinger til private/selvejende institutioner uden momsregistrering benyttes art 4.0. Ved betalinger til private/selvejende institutioner med momsregistrering benyttes art 4.9.

Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret tre grupperinger til kontering af statsrefusion vedrørende udgifter til integrationsloven samt udgifter i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Grupperingerne under dranst 2 følger inddelingen under dranst 1.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp eller integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram.

002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 b

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp eller integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram.

003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion

Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp eller integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram.

Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011.

004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d

Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 d, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp eller integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram.

005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 3. punkt om tilbud til udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i et integrationsprogram.

006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 b

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk.2, 3. punkt om tilbud til udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i et integrationsprogram.

007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion

Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der vedrører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, om tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge mv., der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i et integrationsprogram.

Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011.

008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d

Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 d, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i et integrationsprogram.

009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens § 24 a

Her registreres udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ansættes uden løntilskud, jf. integrationslovens § 24 a.

010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21

Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, på integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram.

011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21

Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke modtager integrationsydelse, og som deltager i et integrationsprogram.

012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d

Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til indvandrere, som deltager i et introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 d dvs. udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, internationale studerende og au pairs mv.

013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister med ret til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres eksempelvis udgifter til danskuddannelse for grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a, stk. 1, og udlændinge, der har fået forlænget deres ret til ordinær danskuddannelse pga. sygdom eller barsel mv. jf. danskuddannelseslovens § 2 e stk. 3 samt § 2 f stk. 3.

014 Tolkeudgifter

Her registreres tolkeudgifter i forbindelse med den generelle vejledningsforpligtelse vedrørende personer omfattet af integrationsloven.

Udgifter til tolkebistand, der er et nødvendigt led i en i øvrigt refusionsberettigende foranstaltning konteres derimod sammen med den pågældende foranstaltning.

018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f

Her registreres udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationslovens § 24 f, jf. § 23 a og § 23 b, der vedrører indvandrere, som deltager i et introduktionsforløb.

Det bemærkes, at udgifter til løntilskud efter § 23 c efter 1. januar 2016 afholdes på funktion 5.46.61 under gruppering 011.

019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g

Her registreres udgifter til vejlederfunktion til indvandrere efter integrationslovens § 24 g.

092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.

Her registreres tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. med opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. integrationslovens § 45, stk. 7.

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven

Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. integrationslovens § 45, stk. 3.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af de enkelte tilskud.

100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2

Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige introduktionsperiode har påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2.

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4

Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige introduktionsperiode indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3.

Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 4.

102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1

Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.

103 Afløb af udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende § 2 c i danskuddannelsesloven.

Her registreres afløb af udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til indvandrere (udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv.) vedrørende perioden før 1. juli 2017. Målgruppen henvises efter 1. juli 2017 direkte til ordinær danskuddannelse, og udgifterne hertil konteres på gruppering 012 og 013.

104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2.

Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, har påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2.

105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1

Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.

106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b.

Her registreres indtægter fra det midlertidige kommunale beskæftigelsestilskud for hver ekstra flygtning og familiesammenført til en flygtning, der er kommet i ordinær beskæftigelse i 2016 og 2017, jf. integrationslovens § 45 b. Beløbene opgøres centralt og udbetales i 2017 og 2018.

Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.

2 Statsrefusion

001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011

Her registreres statsrefusion af udgifter til integrationsprogrammer.

002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103

Her registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk.

003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019

Her registreres statsrefusion af udgifter til aktive tilbud som led i introduktionsforløbet.

Udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløbet samt for øvrige, jf. gruppering 012 og 013, er ikke omfattet af statsrefusion efter 2017.

004 Berigtigelser

005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og tidligere

På grupperingen registreres refusion af afløbsudgifter vedrørende 2017 og tidligere for ordinær danskuddannelse i introduktionsforløbet og for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bemærk at udgifterne vedrørende 2018 og senere ikke er refusionsberettigede.

5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

På funktionen registreres desuden udgifter til integrationsydelse både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger

001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016

Her registreres afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil en person får udbetalt kontanthjælp.

Ordningen er ophørt pr. 1. juli 2016 som følge af udvidelsen af målgruppen for integrationsydelse, jf. lov nr. 300 af 22. marts 2016.

Det bemærkes, at kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgruppering 004.

002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Her registreres udgifter til integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik

Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik, der udbetales indtil en person, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt integrationsydelse.

Her registreres desuden udgifter til integrationsydelse til ovennævnte persongruppe efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb.

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registreres på gruppering 009 Særlig støtte under funktion 5.57.73.

Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion.

003 Integrationsydelse til andre

Her registreres udgifter til integrationsydelse til personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik.

Udgifter til integrationsydelse til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, jf. §§ 22 og 27 a, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, samt integrationsydelse til revalidender og forrevalidender, jf. §§ 22 og 47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik registreres ligeledes her.

Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik, der udbetales indtil en person, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt integrationsydelse.

Her registreres desuden udgifter til integrationsydelse til ovennævnte persongruppe efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb.

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registreres på gruppering 009 Særlig støtte under funktion 5.57.73.

Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion.

005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge

Her registreres udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den pågældendes deltagelse i et integrationsprogram efter integrationslovens § 23 f.

Ligeledes registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens kapitel 6.

Endelig registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 3.

011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c.

Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden efter 1. januar 2016.

Det bemærkes, at afløb vedrørende perioden fra før 1. januar 2016 registreres på funktion 5.46.60 gruppering 003, 007. og 018.

Det bemærkes, at lønudgifter til kommunale løntilskud ifølge integrationslovens § 23c skal konteres sammen med kommunernes øvrige lønudgifter (forudsat at der er tale om kommunale jobs).

090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. refusion.

Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 28. december 2011.

091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion.

Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 28. december 2011.

093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion.

094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. refusion før 1. januar 2016

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

003 Berigtigelser

004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion

For regnskab 2015 anvendes grupperingen til statsrefusion af udgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion, mens den fra budget 2016 skal anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion.

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)

Her registreres statsrefusion af udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge med 50 pct. refusion.

006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion i 1. halvår 2016

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion i 1. halvår 2016

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion i 1. halvår 2016

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion i 1. halvår 2016

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. refusion

For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefusion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion, men den fra budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion.

011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. refusion

For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefusion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion, men den fra budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion.

012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser (grp. 002).

013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser (grp. 002).

014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion

Her registreres refusion integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser (grp. 002).

015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser (grp. 002).

016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser (grp. 003).

017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser (grp. 003).

018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser (grp. 003).

019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser (grp. 003).

020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion (grp. 011)

021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion (grp. 011)

022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 30 pct. refusion

Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion (grp. 011)

023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion (grp. 011)

024 Refusion til tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. refusion (grp. 090).

025 Refusion til tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091).

027 Refusion til tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).

028 Refusion til tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct, refusion før 1. januar 2016 (grp. 094)

5.46.65 Repatriering

På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Hjælp til repatriering

Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres eventuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9.

002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2.

Her registreres kommunens indtægter fra det statslige resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2.

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af statsrefusion:

001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion

003 Berigtigelser

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. lov om social pension (førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003) og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).

På funktion 5.48.66. Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere registreres udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Funktion 5.48.66 omfatter således alle kommunale udgifter til førtidspensionister, som omfattes af refusionsomlægningen. Udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger mv. af den kommunale medfinansiering af førtidspension som vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015 er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Disse udgifter og indtægter skal derfor registreres under funktion 5.48.68. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 under de relevante grupperinger 005 og 006, alt afhængig af omfanget af den kommunale medfinansiering.

På funktion 5.48.67 registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg.

På funktion 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 registreres alle kommunale udgifter til førtidspensionister, som ikke omfattes af refusionsomlægningen. Funktionen omfatter også eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion samt tilbagebetalinger mv. af den kommunale medfinansiering af førtidspension som vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015.

5.48.66. Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Her registreres udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Eventuelle tilbagebetalinger af kommunal medfinansiering af førtidspension til denne gruppe af borgere registreres under de relevante grupperinger på 001, 002, 003 og 004.

Såfremt en udgift eller indtægt, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtidspension vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, skal denne imidlertid registreres på funktion 5.48.68. under den relevante gruppering.

På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger:

001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 20 pct.

002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 60 pct.

003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 70 pct.

004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 80 pct.

5.48.67 Personlige tillæg m.v.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg. Som følge af førtidspensionsreformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til hhv. folke- og førtidspensionister efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til §§ 14 og 14 a gældende for folkepensionister samt §§ 17 og 17 a gældende for førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003.

Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1087 af 13. december 2000, registreres på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg.

På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger:

001 Briller, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende briller til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).

002 Medicin, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).

003 Tandlægebehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).

004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).

005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003).

006 Andre personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)

Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003), der ikke er omfattet af grupperingerne 001-005.

007 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).

008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18, stk. 1)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebehandling til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18, stk. 1 (førtidspensionsreformen 2003).

010 Tandproteser, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser til pensionister efter § 14 a, stk. 4, i lov om social pension og § 18, stk. 4 (førtidspensionsreformen 2003).

011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).

012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling ydet til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).

013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)

Her registreres kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister efter § 14, stk. 2, i lov om social pension og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen) samt udgifter til tillæg til petroleumsudgifter efter § 14, stk. 3, i lov om social pension og § 17, stk. 3 (førtidspensionsreformen 2003).

014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende høreapparater til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003).

093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1.1.1998

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintilskud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3, i lov om social pension med 75 pct. refusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. januar 1998.

Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres ikke her, men på gruppering 013.

094 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 1.1. 1998 – 1.3 2001

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintilskud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3, i lov om social pension med 50 pct. refusion i perioden fra 1. januar 1998 til 1. marts 2001, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. marts 2001.

Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af personlige tillæg efter § 17, stk. 2, ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men på de relevante grupperinger 001-002, 004-012.

Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2:

003 Berigtigelser

004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg

5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen fremover skal vise kommunernes finansieringsbidrag på området.

Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der ifølge § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. ydes 35 pct. eller 50 pct. statsrefusion. På funktion 5.48.68 registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. januar 1992 (efter 12. juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. statslig refusion.

Endvidere registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der ifølge loven ydes 35 pct. statsrefusion, og hvor tildelingen er sket efter de regler der var gældende indtil 1. januar 2003, samt alle kommunale udgifter til førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og frem til 1. juli 2014

På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion samt tilbagebetalinger af kommunernes medfinansiering af førtidspension som vedrører perioden 1. juli 2014 til 31.december 2015. Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale medfinansiering af førtidspension for denne periode, skal derfor registreres på gruppering 005 og 006, afhængig af andelen af den kommunale medfinansiering.

På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger:

001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene eller af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspensioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. kommunal medfinansiering.

På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering.

Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensioner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering. På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering.

Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgifterne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her.

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet almindelige førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. kommunal medfinansiering.

Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering.

003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

Her registreres kommunale udgifter til højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. Endvidere registreres her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999.

Såfremt der efter den 1. januar 1999 er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden den 1. januar 1999, registreres udgifterne til forhøjelsen også her.

004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

Her registreres kommunale udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter 1. januar 1999.

005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler. Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 35 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003, konteres ligeledes her.

Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtidspension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne og indtægterne vedrører førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering.

006 Førtidspension med 50 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

Her registreres udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 50 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003.

Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtidspension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne og indtægterne vedrører førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering.

Tilbagebetaling af førtidspension med refusion samt kommunal medfinansiering af førtidspension registreres på de relevante grupperinger.

På funktionen er der autoriseret følgende gruppering under dranst 2

003 Berigtigelser

KONTANTE YDELSER (57)

5.57.71 Sygedagpenge

På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge. Endvidere registreres den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Det bemærkes, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af refusion af sygedagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på de relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de pågældende registreres.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for sygedagpenge og løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Det bemærkes, at afløbsudgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.51.52. Afløbsudgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 uden refusion eller hvortil staten yder 30 pct. eller 50 pct. refusion registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion. Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere før 1. januar 2016, hvortil staten yder 50 pct. refusion, registreres ligeledes på en afløbsgruppering under denne funktion.

Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger:

001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf., § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge.

Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. december 2015 registreres på gruppering 013.

003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge.

Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. december 2015 registreres på gruppering 013.

004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel

Her registreres den kommunale medfinansiering på 50 pct. af udgifterne til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel frem til 1. april 2017, hvor ordningen overgår til 100 pct. statslig finansiering. Herefter registreres alene afløbsudgifter vedrørende perioden før 1. april 2017. Dagpenge, som udbetales efter barselslovens § 26, og som dækker en periode før den 1. april 2017, skal fortsat medfinansieres med 50 pct. af kommunerne. Det gælder, uanset om dagpengene udbetales før eller efter den 1. april 2017.

005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge.

Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. december 2015 registreres på gruppering 013.

006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere og til personer i aktivering i øvrige vejlednings- og opkvalificeringstilbud, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge og § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. december 2015 registreres på gruppering 013.

008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne.

Det bemærkes, at løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 014.

009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og arbejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 registreres på funktion 5.68.90 gruppering 008.

Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer og hjælpemidler efter §§ 76-77 registreres på hhv. funktion 5.68.90 gruppering 008 og funktion 5.57.71 gruppering 009.

Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

013 Sygedagpenge

Her registreres udgifter til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion.

014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere

Her registreres udgifter til løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering.

Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på en afløbsgruppering under denne funktion.

090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge

Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge, jf. § 78 i lov om sygedagpenge, uanset om kommunen har afholdt de fulde udgifter eller om staten har ydet refusion. Halvdelen af de regresindtægter, som kommunen får ind ved regreskrav tilfalder staten, jf. regresvejledningen § 12.

Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2:

002 Refusion af regresindtægter (grp. 90) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion

Her registreres refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion.

Her registreres ligeledes refusion med 50 pct. af regresindtægter vedrørende sygedagpenge.

003 Berigtigelser

005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion

Her registreres refusion af afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud.

Her registreres ligeledes refusion med 50 pct. af udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere og refusion med 50 pct. af udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere.

009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)

Her registreres refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion.

010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud på grp. 014 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud på grp. 014 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud på grp. 014 med 30 pct. refusion. Fra den 27. til den 52. uge med ydelser

017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud på 014 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

5.57.72 Sociale formål

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter lov om social service (serviceloven) bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter serviceloven. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1.

Her registreres desuden opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt. Det gælder tab for alle ydelser og tilskud, som administreres af Udbetaling Danmark, og hvor kommunerne dækker tab efter § 26, stk. 4. eller stk. 5, 1. og 2. pkt. uanset om kommunerne i øvrigt medfinansierer ydelsen eller tilskuddet. Alle udgifter til tab som dækkes af kommunerne efter Lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt. registreres på denne funktion uanset hvilken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører.

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)

Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik.

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)

Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignede efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, registreres på funktionen.

007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a)

Her registreres udgifter forbundet med § 82 a i lov om aktiv socialpolitik. Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.

Der ydes 50 pct. statsrefusion til kommunernes udgifter til ordningen.

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)

Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, registreres på funktionen.

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 41)

Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter § 41 i serviceloven. Det bemærkes at hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 015.

010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 100)

Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i serviceloven.

011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark

Her registreres udgifter, som opkræves af Udbetaling Danmark, til dækning af tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4 i lov om Udbetaling Danmark, dvs. tab i forbindelse med fejlagtig udbetaling af ydelser og tilskud, som skyldes urigtige eller mangelfulde oplysninger fra kommunen.

012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark

Her registreres udgifter, som opkræves af Udbetaling Danmark, til dækning af tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt. i lov om Udbetaling Danmark, dvs. tab, som alene skyldes fejlagtig administration i Udbetaling Danmark, herunder som følge af manglende ret til betaling fra staten eller manglende dokumentation, på sagsområder, der er overført fra kommunerne.

015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 42)

Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i serviceloven. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 009. Udbetalinger af særlig ledighedsydelse efter § 43 registreres direkte på funktionen, dvs. på en frivillig gruppering i intervallet 021 til 089.

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier direkte relateret til pleje af det anbragte barn efter servicelovens § 66 a, stk. 2, skal konteres på funktion 5.28.22 gruppering 008.

016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (serviceloven, § 32 a, stk. 6)

Her registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter servicelovens § 32 a, stk. 6

017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)

Her registreres udgifter til medfinansiering af efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her. Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. aktivlovens § 91, registreres ligeledes på denne gruppering.

Fra 1. maj 2015 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Der vil imidlertid være åbent for registrering af udgifter og indtægter vedr. perioden frem til 1. maj 2015 med henblik på afregning af refusioner i 2016. Herefter skal kontoen vise kommunernes finansieringsbidrag til efterlevelseshjælp.

018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a)

Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a i lov om aktiv socialpolitik. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen.

019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede

Her registreres tilbagebetalinger af tilskud til tandpleje efter § 82 a i lov om aktiv socialpolitik

020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til udsatte lejere efter § 81 a i lov om aktiv socialpolitik.

Der er på på dranst 2 autoriseret gruppering 002 til refusion af udgifterne til sociale formål registreret på driftsgrupperingerne 004-015 og 017 fratrukket gruppering 019.

På dranst 2 er desuden autoriseret gruppering 003 vedrørende berigtigelser efter § 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision.

Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning (SEL § 176) vedrørende grupperingerne 009-016 på denne funktion registreres på funktion 5.22.07 indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 018.

Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreglerne for funktion 8.32.25.

5.57.73 Kontant-og uddannelseshjælp

På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor samlet på denne funktion.

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.

Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.68.90 eller på funktion 5.68.98. Afløbsudgifter til løntilskud samt efterbetalinger og tilbagebetalinger vedr. forsørgelse under aktivering, som vedrører perioden før 1. januar 2016, registreres på funktion 5.57.75.

Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter aktivlovens § 29 er samlet på gruppering 017.

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til integrationsydelse registreres på funktion 5.46.61.

Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende.

007 Kontanthjælp

Her registreres kontanthjælp efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik inkl. aktivitetstillæg og barselstillæg

Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales indtil en person får udbetalt kontanthjælp, samt engangshjælp efter § 25 a til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension.

Her registreres desuden udgifter til kontanthjælp efter § 12, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb.

Det bemærkes, at kontanthjælp under forrevalidering registreres på gruppering 011.

Det bemærkes, at kontanthjælp til visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74

008 Uddannelseshjælp

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp til personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik inkl. aktivitetstillæg og barselstillæg efter § 24.

Her registreres desuden udgifter til uddannelseshjælp efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb.

Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales indtil en person får udbetalt uddannelseshjælp.

Det bemærkes, at uddannelseshjælp under forrevalidering registreres på gruppering 011.

009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016

Her registreres udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter vedrørende særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. Udgifter til særlig støtte efter § 34 vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering.

Udgifter til særlig støtte efter § 34 vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering.

Det bemærkes, at udgifter til kommunal medfinansiering af særlig støtte vedr. perioden fra 1. oktober 2016 registreres på gruppering 100-103.

010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik vedrørende kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik.

Det bemærkes at udgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på en afløbsgruppering under funktion 5.57.75.

011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering

Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælp efter §§ 23, 24 og 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik.

Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering registreres på gruppering 009.

012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 a, i lov om aktiv socialpolitik

Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til den nævnte persongruppe registreres ligeledes her.

017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)

Her registreres udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik

Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne.

019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik.

Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, registreres ligeledes her.

Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne.

Det bemærkes, at kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 012.

Det bemærkes endvidere at udgifter til engangshjælp efter § 25 a til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension vedr. perioden fra 1. januar 2016 registreres på gruppering 007.

091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusion, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik.

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 50 pct. statsrefusion før 1. juli 2006, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik.

093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)

Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. § 92 i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser mv. efter bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om social bistand.

094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik)

Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte, som er blevet udbetalt før 1. juli 2006, efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. § 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser mv. efter bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om social bistand.

095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)

Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrupper efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik med 35 pct. refusion.

096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til kontanthjælp m.v. jf. gruppering 13,16,18,19 og 20, der vedrører perioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 2006 blev givet 50 pct. i statsrefusion.

097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin forsørgelsespligt) registreres her.

Endvidere registreres her tilbagebetalinger af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper (§§ 27 og 29 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. statsrefusion.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. Det gælder dog ikke tilbagebetaling af hjælp efter §§ 27 og 29.

100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, i de første 4 uger med ydelser.

Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering.

Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering.

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016, registreres på gruppering 009.

101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering.

Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering.

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016, registreres på gruppering 009.

102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering.

Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering.

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016, registreres på gruppering 009.

103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering.

Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering.

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016, registreres på gruppering 009.

På funktion 5.57.73 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger:

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094

Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. juli 2006. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed fremstå som en negativ indtægt.

002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, og kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. minus grp. 097

003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision)

004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion

Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. januar 2010. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed fremstå som en negativ indtægt.

005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser

006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser

007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser

008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser

009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser

010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser

011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser

012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser

013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. september 2016.

014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016

Her registreres refusion af s.ærlig støtte på grp. 009 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. september 2016.

015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 30 pct. refusion fra den den 27. til den 52. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. september 2016.

016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. september 2016.

017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser

018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser

019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser

020 Tilskud fra EU

021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser

022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering på grp. 011 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser

023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering på grp. 011 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser

024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering på grp. 011 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser

025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering på grp. 011 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser

026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension på grp. 012 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser

027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension på grp. 012 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser

028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension på grp. 012 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser

029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension på grp. 012 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser

030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grp. 096

5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp, aktivering af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidering samt hjælp i særlige tilfælde og udbetalinger efter serviceloven til visse grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konteringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 181 i serviceloven.

På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1.

Endelig er der autoriseret en gruppering til registrering af tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service til de pågældende persongrupper.

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger:

007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (integrationsydelse mv.)

Her registreres følgende udgifter med 100 pct. refusion efter lov om aktiv socialpolitik til uledsagede flygtningebørn :. Det drejer sig om udgifter til integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp samt revalidering efter kapitel 4 og 6 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres eventuelle udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og 14 samt § 74.

Udgifterne registreres her, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn et introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven.

008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik.

Udgifter efter lov om aktiv socialpolitik registreres her, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn et introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven.

009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion efter lov om aktiv socialpolitik til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold. Det drejer sig om udgifter til integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp samt revalidering efter kapitel 4 og 6 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres eventuelle udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og 14 samt § 74.

010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold.

011 Hjælp til nødvendige merudgifter efter serviceloven § 100 med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp efter servicelovens § 100 til dækning af nødvendige merudgifter til flygtninge med handicap anbragt i døgnophold.

016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)

Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til flygtninge efter §§ 41 og 42 i lov om social service og merudgifter mv. for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i lov om social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.57.72 gruppering 009, 010, 015).

091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion

Endelig er der autoriseret en gruppering til registrering af tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service.

På dranst 2 er der autoriseret tre grupperinger til registrering af refusionen afhængigt af hvilke grupper af flygtninge, der er tale om.

005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008)

006 100 pct. refusion vedrørende hjælp til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. udgifter på grupperingerne 009, 010 og 011)

007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 012)

Der er endvidere autoriseret gruppering 020 - tilskud fra EU.

020 Tilskud fra EU

5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

På denne funktion registreres afløbsudgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og beskæftigelsestillæg til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På funktion 5.57.75 anvendes art 5.2.

Forsørgelsesydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 5.57.73. Dette skyldes, at en refusionsomlægning betyder, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fra 2016 fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Det har ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesydelsen registreres derfor samlet på funktion 5.57.73.

På tilbagebetalingsgrupperingerne under denne funktion registreres tilbagebetalinger af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016, mens tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funktion 5.57.73.

Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de aktiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.68.90.

Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til integrationsydelse registreres på funktion 5.46.61.

På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger:

011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)

Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne.

Det bemærkes, at løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 5.57.73.

093 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion

Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Endvidere registreres her tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endelig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om kommunal aktivering. Tilbagebetaling af godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres fra 2014 dog på 5.68.90 gruppering 015.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion

Her registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetaling af godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres fra 2014 dog på 5.68.90 gruppering 015.

096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere mv. jf. gruppering 4,10,11,12 og 14, der vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 2006 blev givet 50 pct. i statsrefusion.

097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion

Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

På funktion 5.57.75 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriseret grupperinger:

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094

Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed fremstå som en negativ indtægt.

002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 011 minus grp. 093

003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision)

004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 097

020 Tilskud fra EU

030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grp. 096

5.57.76 Boligydelse til pensionister– kommunal medfinansiering

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister.

Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommunernes finansieringsbidrag til boligydelsen.

Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- og indtægtskategorier.

001 Tilskud til lejere

På grupperingen registreres udgifter til boligydelse, der gives som tilskud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Endvidere registreres boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er lejere.

002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse

Her konteres lån til lejere af én og tofamilieshuse

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.

Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på gruppering 003. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kollektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som tilskud og lån.

005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger

Her konteres tilskud til lejebetaling i ældreboliger

006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger

Her konteres boligydelse ydet til lejere i boliger i friplejeboliger.

091 Efterreguleringer

Her konteres efterreguleringer.

093 Tilbagebetaling af lån og renter

Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093.

Ved tilbagebetaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres balancekonto 9.75.99. Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 og 8.48.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende.

5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte

Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommunernes finansieringsbidrag til boligsikringen.

Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne funktion, og ikke på funktion 0.25.15.

Det bemærkes, at indfasningsstøtte efter byfornyelsesloven registreres på denne funktion, og ikke på funktion 0.25.15.

Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- og indtægtskategorier.

001 Boligsikring som lån

Her registreres udgifter til boligsikringslån i ejerboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service og stærkt bevægelseshæmmede.

002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b

Her registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov om individuel boligstøtte.

003 Boligsikring som tilskud og lån

Her registreres udgifter til boligsikring i andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service og stærkt bevægelseshæmmede.

Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. afgørende for registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller som tilskud/ lån.

004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven

På denne funktion registreres indfasningsstøtte i forbindelse med byfornyelse efter § 15 i byfornyelsesloven.

005 Boligsikring som tilskud

Her registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister m.fl.

006 Almindelig boligsikring

Her registreres boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger).

007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl.

Her registreres boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl.

008 Tilskud til erhvervslejere

Her registreres boligsikring til erhvervslejere.

009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger

Her konteres boligsikring ydet til lejere i friplejeboliger.

010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion

Her konteres den del af boligsikringen, der ydes efter de særlige regler i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6, til personer med særlige fysiske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter.

Efterreguleringer foretages på gruppering 092.

091 Efterregulering

Her konteres efterreguleringer, jf. også gruppering 092.

092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion

Her konteres efterreguleringer af den del af boligsikringen, der ydes efter de særlige regler i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6 til personer med særlige fysiske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter.

093 Tilbagebetaling af lån og renter

Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 093.

På gruppering 001 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service og stærkt bevægelseshæmmede.

På gruppering 003 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service og stærkt bevægelseshæmmede.

Det bemærkes, at registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. afgørende for hvor registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber sker, er hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller som en kombination af tilskud og lån.

På gruppering 005 Boligsikring som tilskud registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister m.fl.

På gruppering 006 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger)

Vedrørende gruppering 093 – tilbagebetaling af lån og renter:

Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 001 og 003. Senest i forbindelse med regn-skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres 9.75.99. Kontrollen med tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 og 8.48.49, men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende.

Der er endvidere autoriseret følgende gruppering på dranst 2:

003 Berigtigelser

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse. .

Fra 4. januar 2016 betyder en refusionsomlægning, at satserne for kommunal medfinansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den kommunale medfinansiering er fastsat til 20 pct. i de første fire uger, 60 pct. fra uge 5-26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53.

Udgifter og indtægter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, jf. § 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 q i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., registreres på denne funktion.

Kommunens bidrag til finansiering af udgifterne til dagpenge registreres på art 4.6 Betalinger til staten.

004 Berigtigelser

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af gruppering 005.

005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne udbetaler befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, seks ugers jobrettet uddannelse, virksomhedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Medfinansiering af befordringsgodtgørelse til modtagere af arbejdsmarkedsydelse registreres ligeledes her.

012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger med ydelser.

013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med ydelser.

016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansiering på 20 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger med ydelser.

017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansiering på 60 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansiering på 70 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering

Her registreres kommunernes medfinansiering på 80 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med ydelser.

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning

På denne funktion registreres driftsudgifterne ved aktivering til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.).

Fra 1. marts 2015 registreres ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og forsørgelse af ledige på kontantydelsesordningen, jf. lov om kontantydelse.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgifter registreres derfor samlet.

Tilbagebetaling af ydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal registreres på funktion 5.68.95. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres på denne funktion.

Der er på funktion 5.57.79 autoriseret følgende driftsgrupperinger:

006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50 pct. refusion

Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct.

010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016til løntilskud til personer med ret til kontantydelse, jf. § 75 z i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct.

Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 014.

011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt en person med ret til kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke refusion af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering.

012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse

Her registreres udgifter til dækning af befordringsgodtgørelse efter § 82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct.

Det bemærkes at udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. § 75 æ, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på gruppering 015.

013 Kontantydelse

Her registreres udgifter til kontantydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om kontantydelse.

014 Løntilskud vedr. kontantydelse

Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til kontantydelse, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på gruppering 010.

015 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. 75 æ, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 50 pct. statsrefusion af udgifterne.

Det bemærkes at udgifter til befordring efter § 82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på gruppering 012.

093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 30 pct. refusion.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 50 pct. refusion.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2:

004 Berigtigelser

006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 006.

007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, minus gruppering 093

008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering 010 minus 094

009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 og 015

010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb ledighedsydelse, samt løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 4, 6, 7, 8, 11 og 14, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

5.58.80 Revalidering

Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor samlet.

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.

På denne funktion registreres desuden udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 14 og 15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner, jf. § 71, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer i fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende funktion.

Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer efter § 63, jf. § 64, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende funktion.

Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp og engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 011, funktion 5.57.73.

Registrering af udgifterne og den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med revalidering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. tidligere § 119, stk. 1, nu § 118 og uddannelsesaktiviteter efter § 12, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, registreres fra 1. januar 2011 på funktion 5.68.90.

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 registreres på funktion 5.38.58, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.38.59.

Det bemærkes endvidere, at udgifter til integrationsydelse under revalidering registreres på funktion 5.46.61.

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:

003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 registreres på funktion 5.68.90, grp. 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender.

Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner, jf. § 71, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende gruppering.

005 Løn til personer i personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner mv. (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres lønudgifter til personer i personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner efter § 63, jf. § 64, stk. 5, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende funktion.

008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 65 pct. statsrefusion til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51 og § 64, stk. 4.

Endvidere konteres afløbstilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 op til niveauet for revalideringsydelsen for revalidender i praktik, elever og lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2.

Det bemærkes, at løntilskud vedr. revalidender vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 017 på denne funktion.

013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer og hjælpemidler efter §§ 76-77 registreres på hhv. funktion 5.68.90 gruppering 006 og funktion 5.58.80 gruppering 003.

Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

014 Revalideringsydelse

Her registreres udgifter til revalideringsydelse, jf. aktivlovens § 52, hvor revalidenden deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. § 52, stk. 3.

015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering

Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og forrevalidender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 64 og § 64 a i lov om aktiv socialpolitik.

016 Tilskud til selvstændig virksomhed

Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter § 65, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik.

017 Løntilskud vedr. revalidender

Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51 og § 64, stk. 4.

Det bemærkes, at løntilskud vedr. revalidender vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på gruppering 008 under denne funktion.

091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion

Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelse med 50 pct. i statsrefusion, hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering ydet med 50 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, samt hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Her registreres endelig tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. statsrefusion.

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 og §§ 93-94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)

Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres tilbagebetalinger at lån ydet i henhold til bistandslovens § 43, stk. 8 og 9 (før 1. januar 1998 § 43, stk. 9 og 10) 094 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9).

094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelser vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. i statsrefusion.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 014, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

På funktion 5.58.80 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger:

002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093

003 Berigtigelser

004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på gruppering 008 minus 092

009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus 094

010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8, ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handicappede) .

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for fleksløntilskud, tilskud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til fleksjobordningen før 01-01-2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til fleksjobordningen i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af refusionsomlægningen såfremt, de (jf. § 30, stk. 3, i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne):

1. bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014

2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014

3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Udgifter til personer, som er visiteret til fleksjobordningen efter 01-07-2014, er omfattet af refusionsomlægningen. Alle udgifter vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 til løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er ligeledes omfattet af refusionsomlægningen

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af fleksløntilskud og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er det afgørende, om de afholdte udgifter er omfattet af refusionsomlægningen. I vejledningsteksten under grupperingerne til registrering af fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed, fremgår det om grupperingen er til registrering af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlægningen.

Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.

Der er på funktion 5.58.81 autoriserede driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende.

008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppen § 2, nr. 6, ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. § 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres udgifter til løntilskud til personer i målgruppen § 2, nr. 6, ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager social pension, og som er ansat i en løntilskudsstilling (tidligere skånejob), hvortil staten yder 50 pct. refusion, jf. § 51 og §§ 63 og 64, stk. 6.

Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne.

009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntilskud til handicappede personer, jf. § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse. Løntilskuddet opgøres efter § 63, jf. § 64, stk. 7.

Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 115.

Der ydes 50 pct. i statsrefusion til løntilskuddet.

012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8, efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, jf. § 74.

Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for personer i målgruppen efter § 2 nr. 6 (tidligere skånejob) samt udgifter efter § 99 ved ansættelse af personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).

Desuden registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for personer med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, samt udgifter efter § 99 ved ansættelse af personer med handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, i ustøttet beskæftigelse.

Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, til personer i fleksjob, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der ydes 50 pct. i statsrefusion.

013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion

Her registreres alle udgifter til løntilskud til personer i fleksjob på den gamle fleksjobordning (§ 71 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dvs. løntilskud til personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013.

Desuden registreres udgifter vedrørende tilskud til lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende på den gamle fleksjobordning (§ 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalinger på løntilskud fra gruppering 013.

Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusionsomlægningen registreres indtægter fra tilbagebetaling under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob). Indtægterne vedrører betalinger på løntilskud fra gruppering 008.

095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8, ydet med 50 pct. refusion jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. i statsrefusion. Indtægterne vedrører betalinger på løntilskud fra gruppering 5.58.81 gruppering 009.

Det bemærkes, at tilbagebetalig af løntilskud vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 115, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, og handicappede personer, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, (tidligere skånejob), samt handicappede personer i målgruppen § 2, nr. 8. Det drejer sig primært om uretmæssigt modtagne driftsudgifter, der tilbagebetales til kommunen.

111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres fra 1. januar 2013 udgifter til fleksløntilskud til personer med 65 pct. refusion (jf. § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dvs. udgifter til fleksløntilskud som vedrør personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registreres på gruppering 116.

112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres udgifter til tilskud med 65 pct. refusion til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt fra 1. januar 2013, som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed (jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Her registreres således udgifter til tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, som vedrør personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registreres på gruppering 117.

113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct., jf. § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet med 65 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 22 af 17. januar 2013 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.

115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppen § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på gruppering 009.

116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3

Her registreres udgifter til fleksløntilskud (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Desuden registreres indtægter fra tilbagebetalinger.

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud, som ikke er omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, registreres på gruppering 111.

117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3

Her registreres udgifter til fleksløntilskud til selvstændige (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud til selvstændige, som ikke er omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, registreres på gruppering 112.

118 Fleksbidrag fra staten

Her registreres indtægter fra fleksbidrag fra staten omfattet af § 7 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

003 Berigtigelser

005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098)

007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)

009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 115 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser

010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 115 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser

011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 115 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 115 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 116 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 116 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 116 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 116 med 20 pct. refusion fra den 53. med ydelser.

017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grp. 117 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grp. 117 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grp. 117 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grp. 117 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, dvs. målgrupperne 11 og 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år der deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor samlet.

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.

På funktionen registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer enten i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb efter kapitel 6 a og b i lov om aktiv socialpolitik. Førtidspensionister under 40 år, der visiteres til et ressourceforløb, eller over 40 år der deltager i aktive tilbud, skal dog fortsætte på førtidspension/skånejob, og udgifter til førtidspension/skånejob skal ikke registreres her, selv om de deltager i ressourceforløb/aktive tilbud.

På funktionen registreres udgifterne til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12 samt følgeudgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, herunder også vedrørende førtidspensionister i ressourceforløb/aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne funktion, men på gruppering 018 på funktion 5.68.98.

På funktionen registreres derfor også udgifter til løntilskud vedrørende målgruppe § 2, nr. 11 og 14. Også ved kommunale løntilskudsjobs til disse personer er det alene udgiften til løntilskud der registreres på denne funktion. Lønudgiften registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor personerne er ansat; på de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.

Udgifter til mentorfunktionen i forbindelse med ressourceforløb eller jobafklaringsforløb registreres fra 2014 på denne funktion.

Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:

003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter "lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som tilbud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Såfremt det skønnes, at personerne har behov for det, kan kommunen tilbyde undervisning i dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen kan tilrettelægge dette som en integreret del af et danskuddannelsesforløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddannelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende uddannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB § 40, stk. 2, om forberedende uddannelser.

Grupperingen anvendes kun til at afholde driftsudgifter for personer, der er i ressourceforløb.

004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne gruppering men på gruppering 018 på funktion 5.68.98.

Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i ressourceforløb samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 006.

Driftsudgifter til ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister registreres på 005.

Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, jf. § 32, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til et ressourceforløb efter § 68 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der kan også registreres driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til førtidspensionister over 40 år, idet de efter § 32, stk. 2, kan få tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne gruppering men på gruppering 018 på funktion 5.68.98.

Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i ressourceforløb samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 006.

Grupperingen vedrører kun driftsudgifter til ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister. Driftsudgifter til ressourceforløb til personer, der modtager ressourceforløbsydelse, registreres på 003 eller 004.

006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse

Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (ressourceforløbsydelsesmodtagere og førtidspensionister under 40 år i ressourceforløb), og som er i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Her registreres også udgifter til hjælpemidler til førtidspensionister over 40 år i aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ud over ovenfor nævnte hjælpemidler så kan personer, der modtager ressourceforløbsydelse, få støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelse eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 76, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter.

Tilskud til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til førtidspensionister i skånejob skal registreres på funktion 5.58.81. gruppering 012

Tilskud til personlig assistance efter § 76, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse, registreres på funktion 5.68.91. gruppering 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv eller gruppering 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse.

007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse

Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

Førtidspensionister kan ikke få befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion

Grupperingen anvendes til afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres fortsat på funktion 5.58.81. gruppering 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).

Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer i ressourceforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 105.

009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller tilbud, ordinær uddannelse.

Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct., jf. § 120, stk. 2.

011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb

Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. Førtidspensionister kan ikke få godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, aktiv/passiv

Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som enten ikke er i tilbud eller som er i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 30 pct. refusion af kommunens udgifter.

Udgifter til ressourceforløbsydelser til personer i jobafklaringsforløb, der er i tilbud i virksomhedspraktik eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinære uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres i gruppering 013.

Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 104.

013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv

Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 efter § 69 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres endvidere afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbsydelse til personer omfattet af integrationsprogrammet efter kapitel 4 i integrationsloven, uanset, om personerne er passive eller i et aktivt tilbud.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

Afløb af udgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbsydelse til personer, der er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller som er passive, skal registreres på gruppering 012.

Afløb af udgifter til delvist raskmeldte under jobafklaringsforløb, jf. § 103 b, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik registreres her.

Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 104.

014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 69 i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter "lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som tilbud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Såfremt det skønnes, at personerne har behov for det, kan kommunen tilbyde undervisning i dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen kan tilrettelægge dette som en integreret del af et danskuddannelsesforløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddannelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende uddannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB § 40, stk. 2, om forberedende uddannelser.

Grupperingen anvendes kun til at afholde driftsudgifter for personer, der er i jobafklaring.

015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb § 69 i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne gruppering men på gruppering 018 på funktion 5.68.98.

Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i jobafklaringsforløb samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på gruppering 016.

Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion

Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som er i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter.

017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion

Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller tilbud, ordinær uddannelse.

Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct., jf. § 120, stk. 2.

020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb

Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbagebetaling efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk.1 nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 103, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

092 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløb med 50 pct. refusion efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbagebetaling efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 69 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 104, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion

Grupperingen anvendes fra d.1. juli 2014 til 1. januar 2016 afløbsudgifter til løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapite