Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Administrationsgrundlag for Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 16.65.50. til § 16 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Ifølge ”Aftale om finansloven for 2018 af december 2017” mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejebolig. Denne bekendtgørelse fastlægger proceduren for udmøntning af midlerne i perioden 2018 - 2021, jf. bilag 1 ”Administrationsgrundlag for Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger”.

Stk. 2. Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Herudover kan midlerne bruges til administration mv. af puljen.

Statsligt tilskud

§ 2. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne.

Stk. 2. Den statslige pulje fordeles i perioden 2018 – 2021 mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Stk. 3. Hvis en kommune vælger ikke at søge om et tilskud, fordeles de midler, der er afsat til kommunen, til de øvrige kommuner på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Betingelser for udbetaling, administration, opfølgning mv.

§ 3. Ansøgning om årligt tilskud i perioden 2018 – 2021 til en bedre bemanding indgives ved at anvende det til enhver tid gældende redegørelsesskema, som kommunerne får tilsendt fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Stk. 2. Kommunerne skal senest 1. april 2018 indsende redegørelsen for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne til en bedre bemanding til Sundheds- og Ældreministeriet.

Stk. 3. Kommunerne skal senest 1. november 2018 indsende redegørelsen for anvendelse af 2019-midlerne til en bedre bemanding til Sundheds- og Ældreministeriet. Redegørelsen skal indarbejdes i den enkelte kommunes redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilliarden for 2019.

Stk. 4. For anvendelsen af midlerne i 2020 og 2021 til en bedre bemanding skal kommunerne senest den 1. november året forinden indsende redegørelsen for den planlagte anvendelse midlerne til en bedre bemanding til Sundheds- og Ældreministeriet.

Stk. 5. Sundheds-og Ældreministeriet kan til enhver tid anmode om yderlige dokumentation i forbindelse med behandling af redegørelserne for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding.

§ 4. Kommunerne, der ønsker at søge om tilskud i 2018, skal senest 1. april 2018 indsende en redegørelse for den lokale indsats i forhold til at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet til Sundheds- og Ældreministeriet. Kommunerne skal anvende det dertil udarbejdede redegørelsesskema, som kommunerne får tilsendt af Sundheds- og Ældreministeriet.

Stk. 2. Kommunerne, der har fået tilskud fra puljen, skal senest 1. april 2022 indsende en endelig status for indsatsen for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet til Beskæftigelsesministeriet. Kommunerne skal anvende det dertil udarbejdede skema, som kommunerne får tilsendt af Sundheds- og Ældreministeriet.

§ 5. Kommunerne vil få tilsendt et tilsagn på baggrund af en gennemgang af de indsendte redegørelser.

§ 6. Sundheds- og Ældreministeriet udbetaler midlerne.

Regnskab og revision

§ 7. For hvert puljeår indsendes revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet.

Stk. 2. Den til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks skal overholdes.

Stk. 3. Kommunerne vil få tilsendt den gældende udgave for instruks for regnskab og den gældende revisionsinstruks.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. marts 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 5. marts 2018

Thyra Frank

/ Trine Toftgaard Lund


Bilag 1

Administrationsgrundlag for Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

1. Grundlag for puljen

Ifølge ”Aftale om finansloven for 2018 af december 2017” mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Herudover kan midlerne i begrænset omfang og under hensyn til formålet bruges til administration mv. af puljen.

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud. Fra 2022 overføres midlerne til det kommunale bloktilskud.

2. Målgruppen

Midlerne skal anvendes til en bedre bemanding i hjemmeplejen samt plejehjem efter § 192 i serviceloven, plejecentre fortrinsvis for ældre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.

Det er ikke beboerens alder, der har betydning for tildeling af midler til en bedre bemanding, men om plejehjemmet, plejecentret eller friplejeboligbebyggelsen fortrinsvis er for ældre.

3. Økonomisk ramme

Midlerne fordeles i perioden 2018 – 2021 mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fordelingen af midler mellem kommunerne for det enkelte år vil blive tilsendt kommunerne, og det omhandlende materiale vil ligeledes kunne ses på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

Hvis en kommune vælger ikke at søge om et tilskud, fordeles de midler, der er afsat til kommunen, til de øvrige kommuner på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Af rammen anvendes op til 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018 – 2021 på administration af midlerne i Sundheds- og Ældreministeriet og op til 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2022 på administration af redegørelser og udarbejdelse af samlet status for kommunernes lokale indsatser vedrørende sygefravær og arbejdstid i Beskæftigelsesministeriet.

4. Redegørelser og udbetaling

Det statslige tilskud i perioden 2018 – 2021 udbetales af Sundheds- og Ældreministeriet på baggrund af, at kommunerne til Sundheds- og Ældreministeriet en gang årligt har indsendt redegørelse for den planlagte anvendelse af midlerne, samt i 2018 har indsendt en redegørelse for den lokale indsats i forhold til at sænke sygefravær og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

I redegørelsen for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding skal midlerne bl.a. fordeles på områderne 1) Bedre bemanding i hjemmeplejen og 2) Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Desuden skal det bl.a. beskrives, hvorledes der skabes en bedre bemanding i henholdsvis hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Af beskrivelsen skal det bl.a. fremgå, om de planlagte indsatser vedrører nye medarbejdere og/eller en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Det skal endvidere fremgå, hvorledes private leverandører i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre samt friplejeboliger får del i midlerne. Endelig skal den skønsmæssige fordeling af midlerne på bl.a. nye medarbejdere og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere fremgå.

Kommunerne vil få tilsendt et endeligt tilsagn på baggrund af en gennemgang af de indsendte redegørelser.

Tilskud ydes alene til udgifter i overensstemmelse med budgettet, der fremgår af den af kommunen udfyldte redegørelse for anvendelsen af midlerne indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.

Det bevilgede tilskud vil i 2018 blive anvist fra Sundheds- og Ældreministeriet i to rater. I årene 2019-21 vil de blive udbetalt i fire rater.

Frister:

Kommunerne skal senest 1. april 2018 indsende en selvstændig redegørelse for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne til en bedre bemanding til Sundheds- og Ældreministeriet. Skabelonen for redegørelsen vil blive udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet primo marts 2018.

Kommunerne skal senest 1. april 2018, sammen med ovenstående, indsende en selvstændig redegørelse for den lokale indsats i forhold til at sænke sygefravær og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet til Sundheds- og Ældreministeriet, som står for videreforsendelsen til Beskæftigelsesministeriet. Skabelonen for redegørelsen vil blive udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet primo marts 2018. Eksisterende materiale kan vedlægges skabelonen som besvarelse.

Kommunerne skal senest 1. november 2018 indsende en redegørelse for anvendelsen af 2019-midlerne til en bedre bemanding til Sundheds-og Ældreministeriet. Redegørelsen skal indarbejdes i den enkelte kommunes redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilliarden for 2019. Den fælles skabelon for redegørelsen vil blive udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet i 2. halvår af 2018.

Kommunerne skal senest 1. november 2019 indsende en selvstændig redegørelse for den planlagte anvendelse af 2020-midlerne til en bedre bemanding til Sundheds- og Ældreministeriet. Skabelonen for redegørelsen vil blive udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet i 2. halvår af 2019.

Kommunerne skal senest 1. november 2020 indsende en selvstændig redegørelse for den planlagte anvendelse af 2021-midlerne til en bedre bemanding til Sundheds- og Ældreministeriet. Skabelonen for redegørelsen vil blive udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet i 2. halvår af 2020.

Kommunerne skal senest 1. april 2022 indsende en endelig status for indsatsen for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet til Beskæftigelsesministeriet. Skabelonen for redegørelsen vil blive udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet på vegne af Beskæftigelsesministeriet i foråret 2018. Eksisterende materiale kan vedlægges skabelonen som besvarelse.

Det vil være muligt at indsende redegørelser for anvendelsen af midlerne med forbehold for politisk godkendelse. Ministeriet skal i så fald orienteres, så snart den politiske godkendelse foreligger. I disse tilfælde vil redegørelsen først endeligt kunne behandles i ministeriet, ligesom et (endeligt) tilsagn først vil kunne udarbejdes, når en politisk godkendelse er på plads, og ministeriet er orienteret herom. Redegørelser med forbehold for politisk godkendelse vil blive vurderet i samme rækkefølge som de øvrige redegørelser.

5. Regnskab og revision

Der skal indsendes ét årligt revisorgodkendt regnskab for de tildelte midler senest den 1. april i det efterfølgende år til Sundheds- og Ældreministeriet.

Retningslinjer for anvendelse af bevillingen og aflæggelse af regnskab fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Kommunerne vil få tilsendt den gældende regnskabs- og revisionsinstruks. Det omhandlende materiale vil ligeledes kunne ses på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

Afholdte udgifter skal specificeres på samme måde som i redegørelsen for det pågældende puljeår.

Regnskabet skal påtegnes af en revisor. I påtegningen skal det bekræftes, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de fremsendte tilskudsbetingelser, som er i overensstemmelse med nærværende administrationsgrundlag samt Sundheds- og Ældreministeriets regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Regnskabet underskrives af den pågældende kommunes regnskabsansvarlige.

De anvendte satser ved aflønning må ikke overskride den overenskomstmæssige aflønning i staten eller kommunerne for tilsvarende arbejde.

Sundheds- og Ældreministeriet kan udsende et regnskabsskema til brug ved puljen. Det er frivilligt, om man vil benytte regnskabsskemaet.

Regnskabsskemaet vil være frivilligt at benytte.

Frister:

Kommunerne skal senest 1. april 2019 indsende et revisorgodkendt regnskab for anvendelsen af 2018-midlerne til en bedre bemanding til Sundheds- og Ældreministeriet.

Kommunerne skal senest 1. april 2020 indsende et revisorgodkendt regnskab for anvendelsen af 2019-midlerne til en bedre bemanding og evt. overførte midler fra 2018 til 2019 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Kommunerne skal senest 1. april 2021 indsende et revisorgodkendt regnskab for anvendelsen af 2020-midlerne til en bedre bemanding og evt. overførte midler fra 2019 til 2020 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Kommunerne skal senest 1. april 2022 indsende et revisorgodkendt regnskab for anvendelsen af 2021-midlerne til en bedre bemanding og evt. overførte midler fra 2020 til 2021 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Midler, der ikke anvendes, skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet, såfremt de ikke kan anvendes inden for formålet det efterfølgende år. Overførsel mellem årene kræver godkendelse af Sundheds- og Ældreministeriet. Tilladelse til overførsel kan gives, såfremt midlerne fortsat anvendes inden for formålet, og anmodningen ledsages af en (kort) forklaring på, hvorfor midlerne ikke kunne anvendes i det pågældende år, og hvad der gøres for at bringe dem i anvendelse det efterfølgende år.

6. Ændringer i anvendelsen af midlerne

Der skal ikke søges om forhåndsgodkendelse af eventuelle ændringer i anvendelsen af midlerne i forhold til de fremsendte redegørelser, fx hvis der er justeringer imellem posterne nye medarbejdere og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere, eller der gennemføres en anden fordeling af midlerne mellem en bedre bemanding i hjemmeplejen og en bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Ved større påtænkte ændringer kan Sundheds- og Ældreministeriet orienteres.

Ændringer i forhold til anvendelsen af midlerne må kun foretages, hvis de falder inden for rammerne af tilskudsbetingelserne til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, ligesom der skal redegøres for de foretagne ændringer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen det efterfølgende år. Dette kan fx gøres ved at påføre en note til regnskabet vedrørende ændringerne.

7. Afrapportering

Anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i 2018 og den planlagte anvendelse af midlerne i 2019 skal indgå i den endelige status for værdighedsmilliarden, som skal udarbejdes i foråret 2019.

Kommunerne skal gøre endelig status for indsatsen vedrørende sygefravær og arbejdstid i forbindelse med puljens overgang til det kommunale bloktilskud. Kommunerne skal indsende den endelige status til Beskæftigelsesministeriet senest den 1. april 2022.

På baggrund af kommunernes status udarbejder Beskæftigelsesministeriet i 2022 en samlet status for indsatsen vedrørende sygefravær og arbejdstid på ældreområdet.