Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

(Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 12. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 11 a, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Staten yder hver enkelt skole et tilskud til inklusion efter § 11, stk. 1, nr. 4, jf. § 3, stk. 1, nr. 2. Taksterne for tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove for skoler med henholdsvis 0-149 elever, 150-299 elever, 300-449 elever og 450 elever og derover. Tilskuddet ydes på grundlag af skolens elevtal pr. 5. september i året før finansåret.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. I § 11 a, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og om skolens redegørelse efter stk. 2«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. marts 2018.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra den 1. januar 2018.

Givet på Amalienborg, den 6. marts 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Merete Riisager