Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

(Bevaring af alle børnesager i analog form fra tiden før 1970)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 foretages følgende ændring:

1. Bilag 1, pkt. 6 I, affattes således:

»I. 20 pct. af sociale personsager efter 1933, der er henlagt i mapper for hver enkelt person, jfr. § 6, stk. 2, for så vidt angår sociale personsager, som er henlagt i familiemapper. Dette gælder ikke sager fra børne- og ungdomsværn og familievejledning, hvor alle børnesager bevares. Dog bevares kun 3 pct. af sager vedrørende aldersrente, folkepension, invalidepension, enkepension, enkebørnsunderstøttelse, børnebidrag, børnetilskud og ungdomsydelse, hvis disse sager er ordnet på en sådan måde, at særskilt kassation heraf er mulig.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2018.

Rigsarkivet, den 7. marts 2018

Asbjørn Hellum

/ Kirsten Villadsen Kristmar