Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Københavns og Frederiksbergs kommuner

(Bevaring af alle børnesager i analog form og kassation af ligningssager i analog form)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 692 af 3. juli 2003 om bevaring og kassation af arkivalier hos Københavns og Frederiksberg kommuner, som ændret ved bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010, foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1, pkt. 3A, affattes således:

»A: Ligningsager efter 1970 for selskaber for år, der ender på 9, med mindre sagerne er kasseret i medfør af de hidtil gældende bestemmelser.«

2. Bilag 1, pkt. 5A, affattes således:

»A: Alle personsager på papir vedrørende børns og unges anbringelse uden for hjemmet, vedrørende særlige foranstaltninger for børn og unge (børnesager).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2018.

Rigsarkivet, den 7. marts 2018

Asbjørn Hellum

/ Kirsten Villadsen Kristmar