Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 4, ændres »herunder automatisk transmission« til: »og automatisk transmission, som bilen er forsynet med fra fabrikken«.

2. I § 21, stk. 3, ændres »1/48« til: »1/72«.

3. § 25, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. § 11 finder ikke anvendelse for biler, hvortil der er ydet støtte til køb af bilen i henhold til bekendtgørelse nr. 1043 af 1. september 2010 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, bekendtgørelse nr. 1123 af 2. december 2011 om støtte til køb af bil efter serviceloven eller bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013 om støtte til køb af bil efter serviceloven.«

4. I § 25 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Til biler omfattet af stk. 2 kan der tidligst ydes støtte til genbevilling 6 år efter registreringen af bilen.

Stk. 4. Der kan dog ydes støtte til biler omfattet af stk. 2 før udløbet af den i stk. 3 nævnte 6-årsperiode, når

1) det ved erklæring fra en synsvirksomhed dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig,

2) bilen er totalskadet, eller

3) bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne.

Stk. 5. Ved støtte efter stk. 3 finder § 11, stk. 3, dog tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. § 14 finder ikke anvendelse for tilskud til automatisk transmission, der er ydet i henhold til bekendtgørelse nr. 1043 af 1. september 2010 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, bekendtgørelse nr. 1123 af 2. december 2011 om støtte til køb af bil efter serviceloven eller bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013 om støtte til køb af bil efter serviceloven.

Stk. 7. Tilskud til særlig indretning, jf. § 13, stk. 1, og hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af særlig indretning, jf. § 13, stk. 4, i en bil, der er registreret første gang før den 1. januar 2018, er betinget af, at bilen ikke er forsynet med den særlige indretning fra fabrikken. 1. pkt. gælder ikke, såfremt kommunalbestyrelsen yder støtte til køb af bilen efter den 1. januar 2018.«

Stk. 3. bliver herefter stk. 8.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts 2018.

Børne- og Socialministeriet, den 8. marts 2018

Mai Mercado

/ Hanne Stig Andersen