Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Bilag til Rigsarkivets cirkulæreskrivelse om kassation af digitale dokumenter i kommunernes it-systemer
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om kassation af dokumenter i kommunernes it-systemer

Til samtlige kommunalbestyrelser

I medfør af bilag 1, pkt. 1.4, i bekendtgørelse nr. 183 af 26. januar 2018 om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter i kommunerne, fastsættes følgende bestemmelser, som giver kommunerne mulighed for kassation af dokumenter i it-systemer ud over den mulighed for kassation, som i øvrigt er fastsat i bekendtgørelsen:

1. Dokumenter, der er registreret efter kommunernes fælles journalplan KLE

Dokumenter, som tilhører en saggruppe og en handlingsfacet, der i bilag 1 begge er bevaringsmarkeret, skal bevares.

Dokumenter, som tilhører en saggruppe og en handlingsfacet, der i bilag 1 begge er kassationsmarkeret, kan kasseres.

Dokumenter, som er registreret tilhørende en saggruppe og en handlingsfacet, hvoraf den ene i bilag 1 er bevaringsmarkeret, skal bevares.

Kassation af dokumenter forudsætter, at dokumentregistreringen i it-systemet muliggør en sikker udsondring af de dokumenter, der kan kasseres, og at kommunalbestyrelsen efter drøftelse med modtagende arkiv træffer afgørelse om eventuel kassation.

2. Dokumenter, der ikke er registreret efter kommunernes fælles journalplan KLE

Dokumenter, der tilhører emner, der i bilag 1 er bevaringsmarkeret, skal bevares.

Dokumenter, der tilhører emner, der i bilag 1 er kassationsmarkeret, kan kasseres.

3. Kassation af dokumenter

Kassation af digitalt skabte dokumenter efter retningslinjerne i pkt. 1 og 2 kan gennemføres, når opbevaringspligten efter andre bestemmelser er opfyldt, og når dokumenterne efter kommunens egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.

4. Ikrafttræden m.v.

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft 1. april 2018.

Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse af 12. juni 2014 om kassation af dokumenter i kommunernes it-systemer.

Rigsarkivet, den 26. januar 2018

Asbjørn Hellum

/ Kirsten Villadsen Kristmar


Bilag

Bilag til Rigsarkivets cirkulæreskrivelse om kassation af digitale dokumenter i kommunernes it-systemer

Bevaring
/kassation
Emnetekst
Journalnummer efter KLE
Tidligere journalnummer efter KLE
 
Offentlig virksomhed i almindelighed
00
 
B
Kommunens styrelse
00.01
 
K
International virksomhed og EU
00.03
 
K
Udenlandske kommuner og kommuneforeningers organisation og udvikling
00.04
 
K
Besøg, repræsentation mv.
00.05
 
B
Administration af fonde, legater og stiftelser
00.06
 
B
Forvaltningsprincipper
00.07
 
B
Civilt beredskab
00.08
 
B
Integration og udlændinge
00.10
 
B
Kommunikations- og informationsvirksomhed
00.13
 
K
Borgerbetjening
00.14
 
B
Administrativ organisering
00.15
 
B
Forsøgs- og udviklingsarbejde
00.16
 
B
Kommunalt/tværsektorielt samarbejde
00.17
 
B
Opgave- og strukturændringer i kommuner, overordnede aktiviteter
00.18
 
B
Kommunens/institutionens historie, våben mv.
00.20
 
B
Kommunalbestyrelsen, udvalg m.v. - kommuners styrelse
00.22
 
B
Kommunale sammenslutninger, foreninger mv.
00.24
 
B
Budget – kommunens økonomiske forvaltning
00.30
 
B
Regnskab – kommunens økonomiske forvaltning
00.32
 
B
Lån og låneoptagelse – kommunens økonomiske forvaltning
00.34
 
B
Pantebreve, obligationer og aktier
00.36
 
 
Fysisk planlægning og naturbeskyttelse
01
 
B
Fysisk planlægning og naturbeskyttelse
01.00
 
K
Landsplandirektiver mv. og regional udviklingsplanlægning
01.01
 
B
Kommuneplanlægning og lokalplanlægning
01.02
 
B
Zoneinddeling og landzonearealernes anvendelse
01.03
 
B
Udstykningsforhold og andre matrikulære forhold
01.04
 
B
Naturbeskyttelse
01.05
 
K
Geografiske informationssystemer
01.06
 
B
Sommerhusområder
01.07
 
B
Råstofindvinding
01.09
 
B
Bygningsfredning/bygningsbevaring
01.10
 
B
Byfornyelse og udvikling af byer
01.11
 
B
Kolonihaveområder
01.12
 
B
Drift af landbrugsjorde
01.13
 
B
Jordfordeling
01.15
 
B
Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)
01.16
 
 
Byggeri
02
 
B
Byggeri
02.00
 
B
Grundes udnyttelse til bebyggelse
02.01
 
K
Bebyggelsens højde- og afstandsforhold
02.02
 
K
Bygningers indretning
02.03
 
K
Konstruktive bestemmelser
02.04
 
K
Brandforhold
02.05
 
K
Isolering, lydforhold
02.06
 
K
Ildsteder og skorstene
02.07
 
K
Installationer m.m.
02.08
 
K
Ventilation
02.10
 
K
Brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder
02.25
 
B
Byggetilladelse og anmeldelse om byggearbejde (BR 95)
02.30
 
B
Byggetilladelse efter småhusreglementet (BR-S)
02.32
 
B
Byggetilladelse og anmeldelse om byggearbejde (BR 10)
02.34
02.30/02.32
 
Boliger
03
 
B
Boliger
03.00
 
B
Benyttelse af boliger
03.01
 
K
Almene boliger, nybyggeri og renovering
03.02
 
K
Private andelsboliger
03.03
 
B
Drift, tilsyn og støtte til selvejende ungdomsboliger
03.08
 
K
Lejeforhold mv. i private boliger
03.09
 
B
Drift af og tilsyn med almene boliger (ikke-økonomisk)
03.10
 
B
Økonomisk tilsyn med almene boliger
03.11
 
K
Leje af almene boliger
03.12
 
K
Støttede private ungdomsboliger
03.14
 
K
Energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger
03.16
 
K
Statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
03.17
 
K
Statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger
03.18
 
K
Fremme af privat udlejningsbyggeri
03.20
 
K
Friplejeboliger
03.22
 
B
Boligplacering af flygtninge
03.25
 
K
Landsbyggefondens årlige ramme til boligsocial indsats
03.30
 
 
Parker, fritids-/idrætsanlæg og landskabspleje mv.
04
 
B
Parker, fritids-/idrætsanlæg og landskabspleje
04.00
 
K
Parker, anlæg og grønne områder
04.01
 
K
Offentlige legepladser
04.03
 
K
Haller/indendørsanlæg
04.04
 
K
Hundetoiletter
04.05
 
K
Udendørsanlæg
04.08
 
K
Kommunale skove
04.10
 
K
Kommunale strande
04.11
 
K
Vandrerhjem
04.12
 
K
Campingpladser/lejrpladser
04.14
 
K
Plantesygdomme
04.16
 
B
Kystbeskyttelse
04.18
 
K
Læplantninger
04.20
 
B
Udvikling af landdistrikterne
04.21
 
B
Kommunale begravelser
04.30
 
B
Kommunale kirkegårde
04.31
 
 
Veje og trafik
05
 
B
Veje og trafik
05.00
 
K
Veje, fortove og cykelstier
05.01
 
K
Private fællesveje/stier
05.02
 
K
Broer og tunneler mv.
05.03
 
K
Stier
05.04
 
K
Pladser, torve, holdepladser mv.
05.05
 
K
Renholdelse og vintervedligeholdelse
05.07
 
K
Parkering
05.09
 
K
Opgravning, ledningsarbejder mv.
05.12
 
K
Færdselsregulering/trafiksikkerhed
05.13
 
K
Særlig råden over vejareal
05.14
 
K
Grundejerbidrag til offentlige veje
05.18
 
B
Tryghedsfremmende foranstaltninger
05.23
 
B
Ekspropriationer efter vejloven
05.26
 
 
Spildevand og vandløb
06
 
B
Spildevandsplanlægning og vandløb
06.00
 
B
Kloakker og ledningsnet samt private spildevandsanlæg
06.01
 
K
Vandløb og søer
06.02
 
K
Rensningsanlæg, pumpestationer mv.
06.03
 
B
Beskyttelse af overfladevand
06.11
 
K
Offentlige toiletter
06.20
 
 
Affald og genanvendelse
07
 
B
Affald og genanvendelse
07.00
 
K
Affalds- og genanvendelsesordninger
07.01
 
K
Lossepladser mv.
07.03
 
K
Modtage- og affaldsbehandlingsanlæg mv.
07.04
 
B
Genanvendelse og renere teknologi
07.08
 
B
Farligt affald
07.13
 
K
Registrering af transportører
07.14
 
K
Affald af elektriske og elektroniske produkter
07.15
 
B
Affaldsklassificering
07.16
 
K
Affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner
07.17
 
K
Affald fra virksomheder, offentlige og private institutioner
07.17
 
K
Affald fra husholdninger, indsamlingsordninger
07.18
 
B
Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål
07.20
 
B
Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål
07.22
 
K
Håndtering af vaskevand m.v.
07.26
 
 
Havne og lufthavne
08
 
B
Havne og lufthavne
08.00
 
K
Skibs- og vareafgift
08.01
 
B
Bassiner, sejlløb mv.
08.02
 
K
Havnearealer og anlæg
08.03
 
K
Farvandsafmærkninger
08.05
 
K
Isbrydning og istjeneste
08.06
 
K
Færgelejer
08.08
 
B
Sikring af havnefaciliteter
08.10
 
K
Havneydelser
08.13
 
K
Trafikhavn-økonomi
08.14
 
K
Lufthavne og flyvepladser
08.20
 
K
Lufthavnsarealer og lufthavnsanlæg
08.25
 
 
Miljøbeskyttelse
09
 
B
Miljøbeskyttelse
09.00
 
K
Miljøreglementet
09.01
 
B
Godkendelsespligtige listevirksomheder
09.02
 
K
Miljøinvesteringer/miljøstøtte
09.04
 
B
Beskyttelse af havmiljøet
09.05
 
B
Beskyttelse af jord og grundvand
09.08
 
B
Luftforurening
09.10
 
B
Ekstern støj
09.11
 
K
Skadedyrsbekæmpelse
09.13
 
B
Dyresygdomme
09.14
 
K
Kemiske stoffer, produkter og bekæmpelsesmidler
09.16
 
B
Husdyrbrug
09.17
 
B
Miljøregulering af visse aktiviteter
09.18
 
B
Badevand og badeområder
09.19
 
B
Særlige brancher og brancheaftaler
09.20
 
K
Markafbrændinger
09.23
 
B
Genteknologi
09.25
 
B
Mindre forurenende virksomheder
09.30
 
B
Paragraf 42-virksomheder
09.35
 
 
Forsyning
13
 
B
Forsyningsvirksomhed
13.00
 
K
Elforsyning
13.01
 
K
Vandforsyning
13.02
 
K
Varmeforsyning
13.03
 
B
Bygas (kommunal)
13.04
 
K
Trafikselskaber
13.05
 
B
Jordforsyning (byggemodning)
13.06
 
K
Udlejning af kommunens beboelseslejligheder
13.07
 
K
Udleje/udlån af materiel
13.09
 
K
Fællesantenneanlæg/kabel-tv
13.10
 
K
Naturgas (selskaber)
13.11
 
K
Kommunikationsnet
13.12
13.16
K
Kommunikationsnet
13.16
 
K
Færgetrafik
13.25
 
K
Gasindvinding
13.29
 
B
Decentral kraftvarme
13.30
 
K
Energianlæg
13.35
 
 
Beredskab
14
 
B
Beredskabsvirksomhed
14.00
 
B
Redningsberedskabets indsats
14.01
 
K
Egenbeskyttelse
14.02
 
K
Redningsberedskabets materiel/ køretøjer til brug for indsats
14.05
 
K
Lokaliteter
14.06
 
K
Personel, redningsberedskab
14.07
 
K
Øvelser og arrangementer
14.09
 
K
Udrykningstjeneste
14.10
 
K
Forebyggende foranstaltninger
14.12
 
K
Opgaver for andre, redningsberedskab
14.14
 
K
Brand- og redningsskolevirksomhed
14.18
 
K
Beredskabsanlæg
14.20
 
 
Arbejdsmarked og beskæftigelsesindsats
15
 
B
Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
15.00
 
K
Arbejdsløshedsforsikring
15.01
 
K
Arbejdsmarkedsuddannelser
15.03
 
K
Kommunale beskæftigelsesprojekter
15.04
 
K
Sundheds- og sikkerhedsforhold på erhvervsvirksomheder
15.06
 
K
Erhvervsgrunduddannelse mv.
15.08
 
K
Opfølgning, vurdering og revalidering
15.17
 
K
Beskæftigelsesindsats
15.20
 
K
Formidlingsindsats
15.21
 
K
Kompensation til handicappede i erhverv mv.
15.22
 
K
Information og vejledning
15.23
 
K
Orlovsordninger (ikke-kommunalt ansatte)
15.25
 
K
Servicejob
15.27
 
K
Seniorjob
15.28
 
K
Studiejob
15.30
 
B
Integration og udlændinge
15.40
 
 
Undervisning
17
 
B
Undervisning
17.00
 
B
Styrelsen af kommunens skolevæsen
17.01
 
B
Skoleårets planlægning/tilrettelæggelse
17.02
 
K
Specialundervisning og specialpædagogisk bistand
17.03
 
K
Folkeskoleaktiviteter og -arrangementer
17.04
 
K
Prøver og eksamen i folkeskolen
17.05
 
B
Eksamensbeviser
17.05.32
 
K
Forældrekontakt
17.07
 
K
Friskoler, efterskoler mv. – kommunale bidrag og tilskud
17.11
 
K
Skolens fritidsforanstaltninger
17.13
 
K
Undervisning af tosprogede børn/elever
17.15
 
K
Opfyldelse af undervisningspligten
17.20
 
K
Befordring af elever
17.21
 
K
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
17.27
 
K
Øvelsesskolevirksomhed
17.30
 
K
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
17.32
54.15
K
Kurser og undervisning for udlændinge
17.33
54.17
K
Betaling på folkeskoleområdet
17.35
 
 
Folkeoplysning og ungdomsskoler
18
 
B
Folkeoplysning og ungdomsskoler
18.00
 
B
Ungdomsskolens generelle og overordnede forhold
18.01
 
B
Ungdomsskolens bestyrelse, råd
18.09
 
K
Ungdomsskoletilbud, ikke- obligatorisk undervisning
18.10
 
K
Klubvirksomhed
18.12
 
K
Fritidsvirksomhed
18.13
 
B
Folkeoplysning
18.14
 
K
Fordeling af tilskud og rammer efter folkeoplysningsloven
18.15
 
K
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
18.16
 
K
Produktionsskoler (selvejende)
18.17
 
K
Daghøjskoler (selvejende)
18.18
 
K
Idræt
18.20
 
 
Kulturhistoriske institutioner
19
 
B
Kulturhistoriske institutioner
19.00
 
K
Særlige udstillinger og arrangementer uden for museums-/arkivsammenhæng
19.01
 
B
Arkiver
19.02
 
B
Museer
19.03
 
 
Kulturvirksomhed
20
 
B
Kulturvirksomhed
20.00
 
B
Teatervirksomhed
20.01
 
K
Biografer/film mv.
20.02
 
K
Musikvirksomhed (ud over musikskole)
20.03
 
K
Kunstvirksomhed
20.04
 
K
Lokal tv og radio
20.05
 
B
Musikskoler
20.07
 
B
Billedskoler
20.08
 
B
Medborger- og forsamlingshuses virksomhed
20.10
 
B
Musik- og kulturhuses virksomhed
20.11
 
K
Øvrige kulturinstitutioner (selvejende)
20.13
 
B
Karneval, musikuger, festuger og festivaler mv.
20.15
 
B
Kulturaftaler
20.20
 
K
Skoletjeneste
20.30
 
 
Biblioteker
21
 
B
Biblioteker
21.00
 
K
Udlånsvirksomhed
21.01
 
K
Benyttelse på stedet
21.02
 
K
Materialesamlinger
21.03
 
K
AV-materialer
21.05
 
K
Skolebiblioteker/pædagogiske servicecentre
21.06
 
K
Bibliotekssamarbejde
21.07
 
K
Betjening af institutioner og enkelte befolkningsgrupper
21.08
 
B
Fysisk biblioteksstruktur, bogbusser mv.
21.09
 
K
Udstillinger og arrangementer
21.10
 
K
Formidling og referencearbejde
21.11
 
K
Særlige rekvirerede serviceydelser
21.15
 
K
Bibliotekernes nettjenester
21.20
 
 
Regulering af private erhverv
22
 
B
Regulering af private erhverv
22.00
 
K
Restaurations- og hotelvirksomhed
22.01
 
K
Forretningers åbningstid (butikstid)
22.03
 
K
Biografbevilling (tilladelse til offentlig filmforevisning)
22.09
 
K
Taxikørsel
22.11
 
K
Fragttrafik
22.12
 
K
Buskørsel
22.13
 
K
Spillekasinoer
22.14
 
 
Borgerlige forhold
23
 
B
Borgerlige forhold
23.00
 
B
Vielse
23.01
 
K
Navneændring
23.04
 
K
Folkeregistrering
23.05
 
B
Borgerlig personregistrering (sønderjyske landsdele)
23.06
 
K
Legitimation af borgere
23.07
 
K
Kørekort og pas
23.09
 
K
Fysiske personers tilslutning
23.15
 
K
Undtagelse af borgere fra digital selvbetjening
23.19
 
 
Erhvervsforhold
24
 
B
Erhvervsforhold
24.00
 
K
Landbrugsforhold
24.01
 
K
Handel, håndværk, industri
24.02
 
K
Skovbrug
24.03
 
K
Fiskeri
24.04
 
K
Turistvæsen
24.05
 
K
Øvrige erhverv
24.09
 
B
Erhvervsfremme
24.10
 
K
Hjemmeservice
24.11
 
K
Kommunal eksport/salg
24.15
 
K
Medieproduktion
24.14
 
 
Beskatning
25
 
B
Beskatning
25.00
 
B
Ejendomsbeskatning
25.02
 
K
Ejendomsvurdering
25.03
 
K
Indirekte skatter
25.04
 
K
Kirkeskat
25.05
 
K
Borgerbetjening på skatteområdet
25.10
 
K
Afgifter og bidrag samt jordrente
25.14
 
K
Ejendomsværdiskat
25.17
 
B
Skattegrundlag
25.20
 
K
Udarbejdelse af ligningsplan
25.25
 
K
Forebyggende kontrol og information
25.26
 
K
Forskudsregistrering
25.28
 
K
Subjektiv skattepligt (skattepligtsspørgsmål)
25.30
 
K
Lønmodtagere
25.31
 
K
Selvstændige erhvervsdrivende
25.32
 
K
Udlandsbeskatning
25.33
 
K
Ansøgning om eftergivelse/lempelse
25.34
 
K
Selskabs- og aktionærbeskatning
25.35
 
K
Pensionsbeskatning
25.36
 
K
Bindende forhåndsbesked
25.37
 
K
Dødsbobeskatning
25.38
 
K
Formuebeskatning
25.39
 
K
Særlig indkomst
25.40
 
K
Sømandsbesktning
25.41
 
K
Konkurs/underskud m.v.
25.42
 
K
Virksomhedskontrol
25.43
 
K
Opkrævning
25.45
 
K
Tilsynsvirksomhed
25.46
 
K
Bøde-/ansvarssager
25.47
 
 
Social service
27
 
B
Social service
27.00
16.00
B
Drift af tilbud efter serviceloven
27.03
16.33
B
Rammer for brug af andre myndigheders behandlings- og botilbud
27.06
16.34
B
Rammer for brug af private behandlings- og botilbud
27.09
16.29
B
Rådgivning, handleplaner og rammer for tilsyn
27.12
16.00
B
Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer mv.
27.15
16.00
B
Særlige tilbud til børn og unge
27.18
16.13
B
Personlig hjælp og ledsagelse, børn og unge
27.21
16.08
B
Særlig støtte til børn og unge
27.24
16.03
B
SSP-indsats
27.25
 
B
Foranstaltninger efter SEL § 52, særlig støtte
27.27
16.03
B
Anbringelsessteder, godkendelse, opfølgning og tilsyn
27.30
16.03
B
Privat døgnpleje
27.33
16.03
K
Almene tilbud, voksne
27.35
16.09
K
Personlig hjælp, omsorg og pleje mv.
27.36
16.08
K
Delegation
27.37
 
K
Frit valg, privat hjælper, borgerstyret personlig assistance mv.
27.39
16.08
K
Plejeboliger og plejehjem
27.42
16.07
K
Boligtilbud for ældre og personer med handicap
27.45
16.07
K
Ledsagelse og kontaktperson
27.48
16.13
K
Behandling efter serviceloven
27.51
16.13/16.24
K
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
27.54
16.13
K
Botilbud
27.57
16.14/16.15
K
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv.
27.60
16.08
K
Pasning af nærtstående med handicap
27.63
16.08
B
Magtanvendelse mv.
27.66
16.00
B
Retssikkerhed
27.69
16.00
 
Dagtilbud
28
 
B
Dagtilbud
28.00
16.05/16.06
B
Etablering af dag-, fritids- og klubtilbud
28.03
16.05
B
Rammer for dag-, fritids- og klubtilbud
28.06
16.05
K
Dagtilbud til børn indtil skolestart
28.09
16.06
K
Fritidshjem til børn i skolealderen
28.12
16.06
K
Klubtilbud og andre fritidstilbud til større børn og unge
28.15
16.11
K
Private pasningsordninger
28.18
16.05
K
Venteliste, børn og unge (0-18 år) [fagsystem-emne]
28.70
 
K
Betaling for dag-, fritids- og klubtilbud m.v. [fagsystem-emne]
28.77
 
 
Sundhed
29
 
B
Sundhed
29.00
16.20
K
Sygesikring
29.03
16.18
B
Medfinansiering af sundhedsvæsenet
29.06
 
K
Forebyggelse og sundhedsfremme
29.09
16.20
B
Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge
29.12
16.20
K
Kommunal tandpleje
29.15
16.21
K
Hjemmesygepleje
29.18
16.08
K
Genoptræning og fysioterapi efter sundhedsloven
29.21
16.09
K
Behandlingstilbud efter sundhedsloven
29.24
16.13
K
Befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
29.27
16.18
K
Samarbejde på sundhedsområdet
29.30
16.40/16.42/16.44
B
Sundhedsydelser til asylansøgere
29.35
 
 
Andre myndigheders opgaver
30
 
B
Statslige myndigheders opgaver
30.00
 
K
Statslige opgaver, udvikling og organisering
30.10
 
K
Statsforvaltningernes opgaver, udvikling og organisering
30.15
16.25
K
Regioners opgaver og organisering
30.18
 
 
Kontante ydelser
32
 
B
Kontante ydelser
32.00
16.01.
K
Sociale pensioner
32.03
16.16/16.36
K
Boligstøtte
32.06
16.23
K
Børnetilskud
32.09
16.17
K
Børne- og ungeydelse
32.12
16.31
K
Underholdsbidrag
32.15
16.32
K
Ydelser efter serviceloven
32.18
16.08/16.17/16.46
K
Hjælp i særlige tilfælde
32.21
16.28
K
Ydelser efter aktivloven
32.24
16.01
K
Specifikke kontante ydelser
32.26
 
K
Ydelse efter beskæftigelsesindsatsloven og fleksydelsesloven
32.27
16.01
K
Dagpenge ved sygdom og barsel
32.30
16.19
K
Regres ved sygedagpenge [fagsystem]
32.32
 
B
Introduktionsydelse til udlændinge
32.33
00.10
K
Repatriering
32.36
16.28
K
Social sikring
32.39
16.18
K
Ydelser efter sundhedsloven
32.42
16.18
K
Tilbagebetaling
32.45
16.49
K
Kommunens vejledning og bistand på Udbetaling Danmarks sagsområde
32.64
 
 
Sygehusvæsen mv.
50
 
B
Sygehusvæsen
50.00
 
K
Sygehusvæsnets opbygning
50.02
 
K
Sygehusbehandling m.v.
50.04
 
K
Patientforhold
50.06
 
K
Forskning og laboratorievirksomhed om medicin og lægemidler
50.10
 
 
Uddannelse
54
 
B
Uddannelse
54.00
 
K
Ungdomsuddannelser
54.02
 
K
Voksenuddannelser/enkeltfagskurser
54.04
 
K
Specialundervisning for voksne
54.06
 
K
Pædagogiske uddannelser
54.08
 
K
Social- og sundhedsuddannelser
54.10
 
K
Sygeplejerskeuddannelsen
54.11
 
K
Sundhedsplejerskeuddannelsen
54.12
 
K
Jordemoderuddannelsen
54.14
 
K
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
54.15
17.32
K
Specialskoler
54.16
 
K
Kurser og undervisning for udlændinge
54.17
17.33
K
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
54.18
 
K
Optagelse på gymnasier
54.20
 
K
Uddannelsens organisering og indhold, gymnasier
54.22
 
K
Mødepligt, aktiv deltagelse, oprykning mv., gymnasier
54.24
 
B
Prøver og eksamen, gymnasier
54.26
 
K
Samarbejder mellem institutioner, gymnasier
54.28
 
K
Institutionernes ledelse, gymnasier
54.30
 
B
Forældrekontakt, gymnasier
54.32
 
K
Aktiviteter/arrangementer, gymnasier
54.34
 
 
Kommunens personale
81
 
B
Kommunens personale
81.00
 
B
Stillinger i kommunen, klassificering mv.
81.01
 
K
Stillingsopslag og udvælgelse
81.02
 
K
Ansættelse
81.03
 
B
Personaleudvikling
81.04
 
K
Introduktion af nye medarbejdere
81.05
 
K
Jobrotation
81.06
 
K
Lære- og praktikpladser for administrativt personale
81.07
 
K
Frikøb af medarbejdere
81.08
 
K
Hjemmearbejde
81.09
 
K
Arbejdstid
81.10
 
B
Arbejdskonflikter
81.12
 
K
Tjenesterejser for ansatte
81.13
 
K
Økonomiske ydelser til folkevalgte
81.14
 
K
Løn
81.15
 
B
Personalepleje/-velfærd og personalebegivenheder
81.16
 
K
Tjenestemandslån
81.17
 
K
Lønforskud
81.18
 
K
Personalegoder og naturalydelser
81.19
 
K
Telefon og datalinjer, godtgørelse
81.20
 
K
Pension
81.22
 
K
Arbejdsgivernes fællesopkrævning
81.23
 
K
Bibeskæftigelse
81.25
 
K
Ferier og fridage
81.27
 
K
Sygdom og fravær
81.28
 
K
Arbejdsskader/tilskadekomst
81.29
 
K
Tjenestefrihed og orlov
81.30
 
K
Personalelegitimation
81.31
 
K
Beklædning, uniformer, påklædning
81.32
 
K
Sundhedsfremmende foranstaltninger for personalet
81.34
 
B
Disciplinære foranstaltninger
81.35
 
K
Afsked
81.36
 
K
Retræte-/seniorordninger
81.37
 
B
Samarbejds-/MED-udvalg, tillidsrepræsentanter
81.38
 
K
Uddannelse af personale og folkevalgte
81.39
 
K
Praktikpladser/-undervisning, ikke-administrative uddannelser
81.41
 
K
Kongresser, konferencer, årsmøder, foredragsrækker, arrangementer m.v.
81.44
 
K
Seminarer
81.45
 
B
Frivillige i kommunens institutioner
81.50
 
 
Kommunens ejendomme og lokaler
82
 
B
Kommunens ejendomme og lokaler
82.00
 
B
Køb af areal og ejendom til kommunens eget brug
82.01
 
B
Salg af ejendom
82.02
 
K
Leje af areal, ejendomme og lokaler til eget brug
82.03
 
K
Indretning af arbejdslokaler og arbejdspladser
82.04
 
K
Udsmykning af bygninger og lokaler
82.05
 
B
Nybyggeri
82.06
 
K
Vedligeholdelse
82.07
 
K
Rengøring
82.08
 
K
Energiforhold
82.09
 
K
Kantiner
82.10
 
K
Udenomsarealer
82.11
 
K
Installationer
82.12
 
K
Sikring af kommunale ejendomme
82.13
 
K
Nøglesystemer
82.14
 
K
Udlån/udleje af lokaler og ejendomme
82.16
 
B
Renovering/sanering
82.18
 
B
Miljømæssige bygningsforbedringer (fx asbest, karlit)
82.19
 
B
Til- og ombygning
82.20
 
B
Nedrivning
82.21
 
K
Flytninger/lokalefordeling
82.25
 
 
Kommunens driftsmidler/inventar
83
 
B
Kommunens driftsmidler og inventar
83.00
 
K
Inventar og udstyr
83.01
 
K
Telefoner, kommunikationsapparater, av-udstyr mv.
83.02
 
K
Kontorartikler
83.03
 
K
Produktionsanlæg
83.04
 
K
Fødevareindkøb
83.05
 
K
Beklædning og tekstiler
83.06
 
K
Informationsmaterialer og programmel
83.07
 
K
Vask, indkøb
83.08
 
K
Brændsel, driv- og smøremidler
83.09
 
K
Materialer til undervisnings- og beskæftigelsesvirksomhed
83.10
 
K
Køretøjer, materiel mv.
83.11
 
K
Flydende materiel mv.
83.12
 
K
Køb af serviceydelser
83.15
 
K
Værktøjsmaskiner og håndværktøj
83.23
 
K
Skilte- og afmærkningsmateriel
83.25
 
K
Brand- og redningsmateriel
83.26
 
K
El-materiel, el-ledninger
83.27
 
K
Rengøringsmaterialer og –maskiner
83.28
 
K
Materialer til skadedyrsbekæmpelse
83.29
 
K
Køkken- og kantineudstyr
83.30
 
K
Pumper og pumpeanlæg
83.31
 
K
Sundheds- og sygeplejeartikler
83.32
 
K
Hjælpemidler
83.33
 
K
Kunst
83.34
 
K
Vejmaterialer
83.35
 
K
Elevatorer
83.36
 
K
Rør og fittings
83.37
 
K
Affalds- og renovationsmaterialer
83.38
 
 
Offentlige valg
84
 
B
Offentlige valg
84.00
 
K
Folketingsvalg
84.01
 
K
Regionsvalg
84.02
 
B
Kommunale valg
84.03
 
K
Valg til særlige organer
84.04
 
K
Menighedsrådsvalg
84.05
 
K
Folkeafstemning
84.06
 
K
Valg til Europa-Parlamentet
84.07
 
B
Valgdistrikter
84.08
 
K
Valg til skolebestyrelser og ungdomsskolebestyrelser
84.10
 
K
Valg til forældrebestyrelser
84.11
 
K
Valg til ældreråd
84.12
 
 
Kommunens administrative systemer
85
 
B
Kommunens administrative systemer
85.00
 
B
Grundlaget for den administrative tilrettelæggelse
85.02
 
K
Blanketter og formularer
85.04
 
B
Arkivering
85.08
 
B
Behandling af personoplysninger
85.10
 
B
Etablering af IT-systemer
85.11
 
B
Grundlag for digitalisering
85.13
 
K
Drift af IT-systemer og systemanvendelse
85.15
 
 
Kommunens selvforsyning og fremstillingsvirksomhed
86
 
B
Kommunens selvforsyning mv.
86.00
 
K
Fødevareproduktion
86.01
 
K
Vask
86.02
 
K
Trykte materialer
86.03
 
K
Reparationsvirksomhed
86.04
 
K
Planter
86.06
 
K
Råstoffer
86.07
 
K
Intern brug af knowhow
86.09
 
K
Kommunal selvforsikringsordning
86.11
 
 
Kommunens arbejdsmiljø
87
 
B
Kommunens arbejdsmiljø
87.00
 
B
Sikkerhedsorganisation
87.01
 
K
Bedriftssundhedstjeneste
87.02
 
K
Almindelige pligter
87.05
 
K
Arbejdets udførelse
87.06
 
K
Arbejdsstedets indretning
87.07
 
K
Arbejdsmiljøtekniske hjælpemidler mv.
87.08
 
K
Stoffer og materialer
87.09
 
K
Hviletid og fridøgn
87.10
 
K
Unge under 18 år
87.11
 
K
Lægeundersøgelser mv.
87.12
 
B
Psykisk arbejdsmiljø
87.15
 
K
Arbejdsmiljøcertificering
87.17
 
K
Røgfri miljøer
87.20
 
 
Kommunens indkøb og udbud
88.00
 
B
Kommunens indkøb og udbud
88.00
 
K
Bygge- og anlægsarbejder, indhentning af tilbud
88.04
 
K
Annonceringspligtige vare- og tjenesteydelser
88.08
 
K
Udbudspligtige vare- og tjenesteydelseskontrakter
88.12
 
K
Kontrakter inden for forsyningsvirksomhed
88.16
 
K
Kommunens indkøbsaftaler
88.20
 
K
Offentligt privat samarbejde om indkøb
88.24
 
       
       
 
Handlingsfacetter
   
B
Organisering mv.
A
 
K
Efter faste regler
G
 
K
Modtaget informativt materiale
I
 
B
Kontrol og klager
K
 
B
Planlægning, regler og principper
P
 
B
Overordnet økonomi
S
 
K
Økonomi efter fastlagte rammer
Ø
 

Redaktionel note
  • Cirkulæreskrivelsen er den 17. september 2018 opdateret således, at titlen er nyaffattet fra: ”Cirkulæreskrivelse om kassation af dokumenter i komunernes it-systemer” til: ”Cirkulæreskrivelse om kassation af dokumenter i kommunernes it-systemer"