Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sektorforskningsinstitutioner

I medfør af § 1, stk. 2, i lov om sektorforskningsinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 1. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse og efter aftale med Beskæftigelsesministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet:

§ 1. Lov om sektorforskningsinstitutioner gælder for følgende institutioner:

1) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

2) Statens Serum Institut.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 687 af 25. juni 2012 om sektorforskningsinstitutioner ophæves.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 12. marts 2018

Nikolaj veje

/ Gertie Lund