Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i tilfælde af overenskomstmæssig hjemsendelse som følge af vejrliget

I medfør af § 2, stk. 2, og § 11, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 22. juni 2016, som ændret ved lov nr. 1693 af 26. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Uddannelsesdeltagere, der er omfattet af en overenskomst og i overensstemmelse med denne er hjemsendt som følge af vejrliget, er undtaget fra § 4, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1475 af 16. december 2014 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, når de under hjemsendelsen deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. En ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring for uddannelsesdeltagere omfattet af stk. 1, kan indgives fra den 1. juni 2018.

Stk. 3. Ved ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring for uddannelsesdeltagere omfattet af stk. 1 finder § 13, stk. 2, i den bekendtgørelse, der er nævnt i stk. 1, ikke anvendelse for så vidt angår uddannelsesforløb, der er afsluttet senest den 30. juni 2018. Ansøgningen skal dog indgives senest den 1. november 2018.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2018 og har virkning for uddannelser, der påbegyndes fra den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2022.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 12. marts 2018

Martin Larsen
Vicedirektør

/ Marcus Petersen