Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingbil1)

I medfør af § 43, stk. 8, og § 118, stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 1557 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Campingbil: Personbil eller stor personbil med en tilladt totalvægt over 3.500 kg til og med 7.500 kg, der er indrettet til beboelse.

2) Forhandler: En i Køretøjsregisteret oprettet forhandler, der kan registrere fabriksnye, EU-typegodkendte køretøjer uden forudgående syn og godkendelse, når køretøjet forinden er oprettet i Køretøjsregisteret af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant på baggrund af EU-overensstemmelseserklæringen (CoC-dokumentet).

3) Tempo 100-godkendelsesattest: Attest, der udstedes af en synsvirksomhed eller en forhandler i forbindelse med godkendelse af en dansk eller udenlandsk registreret campingbil til Tempo 100-kørsel og som fungerer som dokumentation for, at campingbilen er godkendt til Tempo 100-kørsel.

4) Tempo 100-mærke: Et dansk mærke, jf. bilag 1, der viser, at campingbilen er godkendt til Tempo 100-kørsel.

Tempo 100-kørsel

§ 2. Campingbiler, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, må køre med op til 100 km i timen på motorvej og op til 80 km i timen på andre veje end motorveje.

§ 3. Under Tempo 100-kørsel skal en dansk registreret campingbil være godkendt og registreret til Tempo 100-kørsel og være forsynet med et Tempo 100-mærke, der er synligt lige bagfra.

Stk. 2. Under Tempo 100-kørsel skal en udenlandsk registreret campingbil

1) være godkendt til Tempo 100-kørsel af en dansk synsvirksomhed, jf. § 6, eller

2) være omfattet af en tilsvarende ordning i den stat, hvor campingbilen er registreret, hvis statens myndighed overfor Færdselsstyrelsen har dokumenteret, at Tempo 100-ordningen i staten omfatter betingelser, der svarer til de tekniske krav, der er anført i § 4, nr. 1-4, og at campingbilen er underlagt nationale regler om periodisk syn.

Stk. 3. Under Tempo 100-kørsel efter stk. 2, nr. 1, skal en udenlandsk registreret campingbil være forsynet med et Tempo 100-mærke, der er synligt lige bagfra. Campingbilen skal endvidere medbringe campingbilens gyldige Tempo 100-godkendelsesattest, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 4. Under Tempo 100-kørsel efter stk. 2, nr. 2, skal en udenlandsk registreret campingbil være forsynet med de mærker og medbringe den dokumentation, som er påkrævet i henhold til den Tempo 100-ordning, hvor campingbilen er registreret.

Stk. 5. Under Tempo 100-kørsel må campingbilen ikke være tilkoblet et påhængskøretøj.

Stk. 6. Godkendte udenlandske ordninger, jf. stk. 2, nr. 2 offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 7. Er betingelserne for Tempo 100-kørsel i stk. 1-5 ikke opfyldt, foretages kørslen efter færdselslovens § 43, stk. 2, og § 43, stk. 4, 1. pkt.

Stk. 8. Dokumentation efter stk. 4 skal være udfærdiget på dansk, engelsk, norsk, svensk eller tysk og kan forevises elektronisk i form af foto eller scannet materiale.

Betingelser for godkendelse af campingbil til Tempo 100-kørsel

§ 4. For at blive godkendt til Tempo 100-kørsel skal campingbilen opfylde følgende betingelser:

1) Campingbilen skal af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant være angivet som egnet til kørsel med mindst 100 km i timen.

2) Campingbilen skal være forsynet med godkendte sikkerhedsseler og seleforankringer ved alle siddepladser, der må anvendes under kørsel.

3) Campingbilen skal have tydelig afmærkning, der angiver hvilke siddepladser i beboelsesdelen, der må anvendes under kørsel.

4) Campingbilen skal være forsynet med ABS-bremser.

Stk. 2. Er campingbilen registreret i en stat udenfor EU/EØS, skal der, ud over betingelserne nævnt i stk. 1, foreligge dokumentation for, at campingbilen er underlagt nationale regler om periodisk syn. Hyppighed og omfang af det periodiske syn skal mindst svare til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF.

Godkendelse og registrering til Tempo 100-kørsel samt udlevering af Tempo 100-mærke

§ 5. En dansk registreret campingbil kan godkendes til Tempo 100-kørsel

1) ved syn efter de almindelige regler i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, eller

2) af forhandleren uden forudgående syn, hvis køretøjet er en fabriksny EU-typegodkendt campingbil.

Stk. 2. Når en synsvirksomhed ved syn har konstateret, at campingbilen opfylder betingelserne i § 4, nr. 1-4, registrerer synsvirksomheden campingbilen til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregisteret og udleverer et Tempo 100-mærke, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. I tilfælde omfattet af stk. 2, udsteder synsvirksomheden indtil 1. januar 2019 en Tempo 100-godkendelsesattest til campingbil, som opfylder betingelserne i § 4, nr. 1-4. Synsvirksomheden skal ikke udstede en Tempo 100-godkendelsesattest, hvis campingbilen registreres til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregistret.

Stk. 4. Når det er dokumenteret overfor en forhandler, at en fabriksny EU-typegodkendt campingbil opfylder betingelserne i § 4, nr. 1-4, registrerer forhandleren campingbilen til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregistret og udleverer et Tempo 100-mærke, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. I tilfælde omfattet af stk. 4, udsteder forhandleren indtil 1. januar 2019 en Tempo 100-godkendelsesattest til en campingbil, som opfylder betingelserne i § 4, nr. 1-4. Forhandleren skal ikke udstede en Tempo 100-godkendelsesattest, hvis campingbilen registreres til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregistreret.

§ 6. En udenlandsk registreret campingbil godkendes til Tempo 100-kørsel ved syn efter de almindelige regler i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 2. Når en synsvirksomhed ved syn har konstateret, at campingbilen opfylder betingelserne i § 4, nr. 1-4, udleverer synsvirksomheden en Tempo 100-godkendelsesattest og et Tempo 100-mærke. En udenlandsk registreret campingbil registreres ikke til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregistret.

Stk. 3. En udenlandsk registreret campingbil, som opfylder betingelserne i § 3, stk. 2, nr. 2, er godkendt til Tempo 100-kørsel uden forudgående godkendelse.

Krav til Tempo 100-mærket og leverandør af mærket

§ 7. Tempo 100-mærket skal være udformet i overensstemmelse med kravene i bilag 1.

Stk. 2. En leverandør af Tempo 100-mærker skal være godkendt af Færdselsstyrelsen.

Stk. 3. Konstaterer Færdselsstyrelsen, at de mærker en godkendt leverandør leverer, ikke lever op til kravene i bilag 1, tilbagekalder Færdselsstyrelsen godkendelsen af leverandøren.

Stk. 4. Godkendte leverandører af Tempo 100-mærker offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Afmelding af registrering til Tempo 100-kørsel

§ 8. Campingbilens registrerede ejer kan til enhver tid afmelde registreringen til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregisteret på betingelse af, at Tempo 100-mærket samtidig fjernes fra campingbilen.

Stk. 2. Konstateres det i forbindelse med syn, at de tekniske krav i § 4, nr. 1-4, ikke længere er opfyldt, skal synsvirksomheden afmelde registrering til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregisteret og sikre, at Tempo 100-mærket fjernes fra campingbilen.

Erstatningsmærker

§ 9. Et Tempo 100-mærke, der er beskadiget således, at teksten ”100” eller mærkets røde kant ikke er fuldt synligt, skal udskiftes med et erstatningsmærke.

Stk. 2. En synsvirksomhed må udlevere et erstatningsmærke, hvis en campingbil, der er godkendt til Tempo 100-kørsel, ikke længere er forsynet med et Tempo 100-mærke.

Straf

§ 10. Med bøde straffes den, som fører en campingbil med Tempo 100-mærke, uden at campingbilen er godkendt til Tempo 100-kørsel, jf. § 5.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 12. marts 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted


Bilag 1

Tempo 100

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).