Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i skat
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i skat

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, nr. 2 og 4-10, i bekendtgørelse nr. 1575 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i skat er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne identificere og vurdere samt løse praksisnære og komplekse skattefaglige og regnskabsfaglige problemstillinger og opgaver.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i skat. Den engelske titel er Bachelor of Taxation.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Taxation.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 145 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 20 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Samfund og jura.

2) Skattefaglige område.

3) Regnskabsforståelse.

4) IT og databehandling.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2018.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 8. marts 2018

Hans Müller Pedersen

/ Anders Bau Truelsen


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i skat

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og de kompetencer, som en professionsbachelor i skat skal opnå i uddannelsen.

Viden

Viden

Den uddannede

har viden om den samfundsmæssige, retlige og institutionelle baggrund for velfærdssamfundet og dets finansiering,

kan forstå den anvendte teori inden for uddannelsens kerneområder,

forstår metoden til regelanvendelse inden for skatteretten, regnskab og it,

har forståelse for sammenhænge mellem skattereglerne og for den økonomiske virkning hos den beskattede,

har viden om kommunikation og betydningen af den færdiguddannedes egen arbejdsfunktion i den sammenhæng,

kan reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode inden for det skattefaglige område.

Færdigheder

Færdigheder

Den uddannede

kan anvende de skatteretlige regler og juridisk metode til løsning af skattefaglige problemstillinger,

kan anvende korrekte sagsbehandlingsmetoder,

kan anvende regnskabsmæssige oplysninger og data samt kritisk vurdere kvaliteten af disse,

kan vurdere teoretiske og praksisnære skattefaglige problemstillinger, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller,

kan formidle skattemæssige problemstillinger og løsninger på en selvstændig og professionel måde til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

Kompetencer

Den uddannede

kan håndtere komplekse problemstillinger inden for det uddannelsens kerneområder,

kan selvstændigt indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel etik,

kan identificere egne læringsbehov i tilknytning til professionen og udvikle egen viden og færdigheder.