Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
32016R0426
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Opfyldelse af sikkerhedskrav i gassikkerhedsloven
Kapitel 3 Generelle sikkerhedskrav
Kapitel 4 Væsentlige sikkerhedskrav
Kapitel 5 Fabrikantens forpligtelser
Kapitel 6 Bemyndigede organer udpeget efter gasapparatforordningen
Kapitel 7 Sprogkrav til gasmateriel omfattet af gasapparatforordningen
Kapitel 8 Administrative bestemmelser
Kapitel 9 Straffebestemmelser
Kapitel 10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel1)

I medfør af § 5, stk. 1, nr. 3, stk. 2 og 4, § 8, stk. 3, § 26, stk. 1, § 28, og § 31, stk. 2, i lov nr. 61 af 30. januar 2018 om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter sikkerhedskrav til gasmateriel, der ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF.

§ 2. Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF, jf. §§ 39-45.

§ 3. Anvendelse af denne bekendtgørelse er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF.

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Gasmateriel: Materiel af enhver art, som indgår i eller er beregnet til at indgå i gasanlæg eller gasinstallationer, herunder apparater og udstyr.

2) Apparat: Gasforbrugende apparat eller brændersystem, herunder håndværktøj, ukrudtsbrændere og gasmotorer og -turbiner.

3) Udstyr: Sikkerhedskomponenter, regulatorer, membraner, gasslanger, pakningsmaterialer og reservedele til udskiftning i apparater m.v., som er beregnet til anvendelse i en gasinstallation.

4) Gasapparatforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF.

5) Fabrikant: Enhver fysisk eller juridisk person som fremstiller gasmateriel eller får gasmateriel konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette gasmateriel under sit navn eller varemærke eller anvender gasmateriellet til eget formål.

6) Normal anvendelse: Gasmateriellet er korrekt installeret og regelmæssigt vedligeholdt i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, det anvendes under normale variationer i gaskvalitet og gastryk som fastlagt i bekendtgørelse om gaskvaliteter, og det anvendes i overensstemmelse med sit formål eller på en måde, der med rimelighed kan forventes.

7) Tilslutningstryk: Gastrykket umiddelbart foran det gasforbrugende apparat eller dettes regulator.

8) Apparatkategori: Klassifikation af, hvilke gasfamilier, jf. bekendtgørelse om gaskvalitet, apparatet kan anvendes til.

9) Hjælpeenergi: Energi der tilføres gasmateriel for at starte, regulere eller understøtte drift af gasmateriel, herunder el, trykluft, damp, gas m.v.

Kapitel 2

Opfyldelse af sikkerhedskrav i gassikkerhedsloven

§ 5. Sikkerhedskravet i gassikkerhedslovens § 4, jf. denne bekendtgørelses §§ 7-9, anses for opfyldt, hvis gasmateriellet er i overensstemmelse med standarder for gasmateriel, der er harmoniserede under gasapparatforordningen.

Stk. 2. De anvendte standarder efter stk. 1 skal tage højde for alle identificerede sikkerhedsrisici ved gasmateriellet.

Stk. 3. Anvendes harmoniserede standarder ikke, eller tager standarderne ikke højde for alle identificerede sikkerhedsrisici, eller anvendes harmoniserede standarder kun delvist, skal det kunne dokumenteres, jf. § 38, stk. 2, at sikkerhedskravene i §§ 7-32 og sikkerhedskravet i gassikkerhedslovens § 4 er opfyldt.

§ 6. De standarder, som denne bekendtgørelse henviser til, indføres ikke i Lovtidende, men kan købes ved Dansk Standard eller gennemses ved Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Standarder, jfr. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

Kapitel 3

Generelle sikkerhedskrav

§ 7. Gasmateriel må kun markedsføres, udleveres, installeres og ibrugtages, hvis

1) det er beregnet til de gaskvaliteter og de gastryk, der anvendes i Danmark, jf. bekendtgørelse om gaskvalitet,

2) det kan installeres og indreguleres, jf. bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer eller bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg,

3) apparatet er leveret med advarselsmærkning, installations- og brugsanvisning på dansk, jf. § 13, eller hvis udstyret er leveret med indbygnings-, monterings-, justerings- og drifts- og vedligeholdelsesanvisning på dansk, og

4) det fremgår tydeligt, at gasmateriellet kan anvendes med gas, jf. §§ 36 og 37.

Stk. 2. For slanger og slangesamlinger til gasinstallationer gælder bilag 1.

§ 8. Alle anvendte materialer i gasmateriellet, herunder pakningsmaterialer og membraner, skal kunne modstå påvirkninger fra den anvendte gaskvalitet og det tryk eller træk, som gasmateriellet udsættes for.

§ 9. Gasførende dele i gasmateriellet skal, under alle driftsforhold, i sig selv være gastætte i forhold til omgivelserne.

Stk. 2. Gasmateriel med afspærringsfunktion skal sikre den indre tæthed ved gasmateriellet.

Kapitel 4

Væsentlige sikkerhedskrav

§ 10. Et apparat skal være konstrueret og fremstillet, så det kan anvendes sikkert og ved normal anvendelse ikke frembyder fare for personer, husdyr og ejendom.

Stk. 2. Udstyr skal være konstrueret og fremstillet således, at det fungerer korrekt ved den tilsigtede brug.

§ 11. Fabrikanten skal foretage en risikovurdering for at identificere de risici, der er forbundet med fabrikantens gasmateriel. Gasmateriellet skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyn til risikovurderingen.

Stk. 2. Ved valget af de bedst egnede løsninger skal fabrikanten anvende følgende principper i den nævnte rækkefølge:

1) Så vidt muligt fjerne eller mindske risiciene ved at integrere sikkerheden i gasmateriellets konstruktion og fremstilling.

2) Træffe nødvendige beskyttelsesforanstaltninger over for de risici, som ikke kan fjernes.

3) Oplyse brugerne om de tilbageværende risici som følge af, at de trufne beskyttelsesforanstaltninger er ufuldstændige, og anføre om særlige forholdsregler er påkrævet.

§ 12. Ved konstruktion og fremstilling af et apparat og ved udarbejdelse af anvisningerne skal fabrikanten tage hensyn til apparatets tilsigtede brug og den anvendelse af apparatet, der med rimelighed kan forudses.

Anvisninger og advarselsmærkning

§ 13. Et apparat skal

1) ledsages af en installationsanvisning til installatøren, jf. § 14,

2) ledsages af en brugs- og vedligeholdelsesanvisning til brugeren, jf. § 15, og

3) være mærket med relevante advarsler, som også skal fremgå af emballagen, jf. § 16.

§ 14. Installationsanvisningen til installatøren skal indeholde

1) alle installations-, justerings- og vedligeholdelsesanvisninger, der er nødvendige for korrekt udførelse af disse opgaver og for en sikker anvendelse af apparatet, og

2) oplysninger om de tekniske specifikationer for grænsefladen mellem apparatet og apparatets installationsmiljø således, at apparatet korrekt kan tilsluttes gasforsyningen, forsyning af hjælpeenergi, tilførsel af forbrændingsluft og røggasaftrækssystemet.

§ 15. Brugs- og vedligeholdelsesanvisningen til brugeren skal indeholde

1) alle nødvendige oplysninger for en sikker anvendelse og oplysninger om eventuelle indskrænkninger i anvendelsen,

2) oplysninger om tilfælde, hvor der er behov for yderligere vedligeholdelse, eller hvor det tilrådes, at opgaven udføres af en autoriseret vvs-virksomhed eller virksomhed med virksomhedsgodkendelse på gasområdet, og

3) alle nødvendige oplysninger om udstyrets justering, drift og vedligeholdelse som del af det færdige apparat.

§ 16. Advarslerne på apparatet og emballagen skal på utvetydig måde angive den gastype, der skal anvendes, ledningstrykket, apparatkategorien og eventuelle indskrænkninger i anvendelsen, herunder, at apparatet kun må installeres på områder med tilstrækkelig ventilation for at minimere de risici, som er forbundet med apparatet.

Materialer

§ 17. Gasmateriel og materialer til gasmateriel skal være egnede til formålet og skal kunne modstå de mekaniske, kemiske og termiske påvirkninger, de normalt vil blive udsat for.

Konstruktion og fremstilling

§ 18. Krav til apparater, der følger af §§ 19-32, finder ligeledes anvendelse på udstyr, i det omfang det er relevant.

§ 19. Apparatet skal være konstrueret og fremstillet således, at der ved normal anvendelse ikke opstår ustabilitet, formforandringer, brud eller slid, der formindsker sikkerheden.

§ 20. Kondensering under opstart eller drift må ikke formindske sikkerheden ved apparatet.

§ 21. Apparatet skal være konstrueret og fremstillet således, at

1) risikoen for eksplosion ved ydre brandpåvirkninger reduceres mest muligt,

2) indtrængning af vand og utilsigtet indtrængning af luft i de gasførende dele ikke finder sted,

3) enhver gasrelateret risiko, der skyldes elektriske farer, forebygges,

4) enhver gasrelateret risiko, der skyldes farer forbundet med elektromagnetiske fænomener, forebygges,

5) fejl i en sikkerheds-, kontrol- eller justeringsanordning ikke kan udgøre en sikkerhedsrisiko,

6) apparatet fortsat fungerer sikkert i tilfælde af normal variation i tilførslen af hjælpeenergi,

7) alle trykbærende dele af et apparat kan modstå de mekaniske og termiske påvirkninger, de udsættes for, uden at deformere i en grad der kan påvirke sikkerheden, og

8) unormale variationer eller afbrydelser i tilførslen af hjælpeenergi eller genetablering af denne tilførsel ikke kan udgøre en risiko.

§ 22. Når et apparat er udstyret med sikkerheds- og justeringsanordninger, må sikkerhedsanordningernes funktion ikke tilsidesættes af justeringsanordningerne.

§ 23. Håndtag eller betjenings- eller justeringsanordninger skal være tydeligt afmærkede og give sådanne oplysninger, som er nødvendige for at undgå fejl under driften eller anvendelsen. De skal være udformet således, at de forhindrer utilsigtet aktivering.

§ 24. Samtlige dele af et apparat, som monteres eller justeres ved fabrikationen, og som ikke skal kunne ændres af brugeren og installatøren, skal være passende beskyttet.

Udslip af uforbrændt gas

§ 25. Et apparat skal være konstrueret og fremstillet således, at

1) gasudstrømningen på et hvilket som helst tidspunkt under driften er af så begrænset omfang, at en farlig ansamling af uforbrændt gas i apparatet undgås,

2) udslip af uforbrændt gas, der kan føre til en farlig koncentration af gassen, forhindres, hvis apparatet er bestemt til anvendelse i indendørsområder og lokaler, og

3) apparatet, der forbrænder gas med indhold af kulilte eller andre giftige stoffer, ikke kan udgøre en fare for personer og husdyr.

Tænding

§ 26. Et apparat skal være konstrueret og fremstillet således, at der ved normal anvendelse sker en jævn tænding og gentænding, og at der sker overtænding.

Forbrænding

§ 27. Et apparat skal være konstrueret og fremstillet således, at

1) forbrændingsprocessen ved normal anvendelse er stabil, og at forbrændingsprodukterne ikke indeholder uacceptable koncentrationer af sundhedsskadelige stoffer,

2) et uforudset udslip af forbrændingsprodukter ikke vil forekomme ved normal anvendelse,

3) der, under unormale trækforhold, ikke sker en udstrømning af forbrændingsprodukter i en farlig mængde i de pågældende indendørsområder og lokaler, hvis apparatet er forbundet med aftræk for forbrændingsprodukter, og

4) apparatet ved normal anvendelse ikke forårsager en sådan koncentration af kulilte eller andre sundhedsskadelige stoffer, at det kan udgøre en fare for personer og husdyr.

Rationel energiudnyttelse

§ 28. Et apparat skal være konstrueret og fremstillet således, at energien udnyttes rationelt på en måde, der svarer til det aktuelle tekniske niveau, og under hensyn til de sikkerhedsmæssige aspekter.

Temperatur

§ 29. Dele af et apparat, som er bestemt til at blive installeret eller anbragt nær overflader, må ikke nå temperaturer, som udgør en fare.

§ 30. Overfladetemperaturen på de dele af et apparat, der er bestemt til at blive betjent ved normal anvendelse, må ikke blive så varme, at de udgør en fare for brugeren.

§ 31. Bortset fra overflader eller dele, som skal overføre varme, må overfladetemperaturen på udvendige dele af et apparat under driften ikke udgøre en sundheds- og sikkerhedsrisiko for personer, der udsættes herfor, og navnlig for børn og ældre, hvis reaktionstid der må tages passende hensyn til.

Kontakt med fødevarer og vand

§ 32. Materialer og dele, som er anvendt til fremstilling af et apparat, og som kan komme i berøring med fødevarer eller drikkevand, må ikke forringe kvaliteten af disse fødevarer eller dette vand.

Kapitel 5

Fabrikantens forpligtelser

§ 33. Når fabrikanten ikke er hjemmehørende i Danmark, anses den, der indfører gasmateriel til Danmark, for at være fabrikant og er underlagt samme forpligtelser som fabrikanten, jf. §§ 34-38.

Stk. 2. Den, der ændrer gasmateriel, som allerede er bragt i omsætning i Danmark, på en sådan måde, at det kan berøre overholdelsen af kravene i denne bekendtgørelse, anses for at være fabrikant og er underlagt de samme forpligtelse som fabrikanten, jf. §§ 34-38.

Test og egenkontrol

§ 34. Fabrikanten skal undersøge den tekniske konstruktion og vurdere egnetheden af gasmateriellet og sikre, at konstruktionen opfylder sikkerhedskravene i kapitel 3 og 4.

Stk. 2. Fabrikanten skal udføre test af gasmateriellets funktion og sikre, at gasmateriellets funktion opfylder sikkerhedskravene i kapitel 3 og 4.

Stk. 3. Fabrikanten skal kunne dokumentere udførte undersøgelser og tests, jf. stk. 1 og 2. Dokumentationen skal kunne stilles til rådighed af fabrikanten for Sikkerhedsstyrelsen eller bemyndigede efter gassikkerhedslovens § 24 i 10 år efter, at gasmateriellet er bragt i omsætning.

Stk. 4. Undersøgelser og tests, jf. stk. 1-3, kan udføres og dokumenteres af andre end fabrikanten selv.

§ 35. Fabrikanten skal ved egenkontrol løbende sikre, at gasmateriellet opfylder sikkerhedskravene i kapitel 3 og 4.

Stk. 2. Egenkontrollens hyppighed fastsættes af fabrikanten afhængigt af gasmateriellets kompleksitet og antallet af fremstillede enheder.

Stk. 3. Fabrikanten skal kunne dokumentere udført egenkontrol, jf. stk. 1 og 2. Dokumentationen skal kunne stilles til rådighed af fabrikanten for Sikkerhedsstyrelsen eller bemyndigede efter gassikkerhedslovens § 24 i 10 år efter, at gasmateriellet er bragt i omsætning.

Stk. 4. Egenkontrol, jf. stk. 1-3, kan udføres og dokumenteres af andre end fabrikanten selv.

Sporbarhed og mærkning

§ 36. Fabrikanten skal sikre sporbarhed ved at forsyne gasmateriellet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, der entydigt identificerer gasmateriellet.

Stk. 2. Anvendes produktionsdato som entydig identifikation af gasmateriellet, skal produktionsdatoen være før i tid end salgsdatoen.

§ 37. Fabrikanten skal forsyne gasmateriellet med følgende oplysninger:

1) Fabrikantens navn eller varemærke.

2) Kontaktoplysninger på fabrikanten.

3) Gasmateriellets anvendelsesområde og gaskategori, gastryk og tilslutningstryk, hvor det er relevant.

4) Relevante oplysninger for gasmateriellets installation og anvendelse.

Stk. 2. Oplysningerne, jf. stk. 1, skal fremgå af gasmateriellets emballage eller et medfølgende dokument, hvis det på grund af gasmateriellets størrelse eller art ikke er muligt at angive oplysningerne på gasmateriellet.

Dokumentation

§ 38. Fabrikanten skal, som dokumentation for overholdelse af sikkerhedskravet i gassikkerhedslovens § 4, sikre, at følgende kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen:

1) Oplysninger om, hvem der har fremstillet gasmateriellet.

2) Beskrivelse af gasmateriellet, som også entydigt identificerer det ved angivelse af typebetegnelse, produktionsnummer, serienummer eller lignende.

3) Generel beskrivelse af gasmateriellet.

4) Risikovurdering, jf. § 9.

5) Dokumentation for udførte undersøgelser og tests, jf. § 34, stk. 3.

6) Dokumentation for udført egenkontrol, jf. § 35, stk. 3.

Stk. 2. Anvendes harmoniserede standarder for gasmateriel, jf. § 5, stk. 1, ikke, eller anvendes de kun delvist, skal den, der fremstiller gasmateriel og den, der importerer gasmateriel til Danmark, ud over indholdet i stk. 1, sikre, at følgende dokumentation kan stilles til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen:

1) Konstruktions- og produktionstegninger.

2) Beskrivelser og forklaringer, som er nødvendige for forståelse af dokumentation efter stk. 2, nr. 1, og en beskrivelse af, hvordan gasmateriellet fungerer.

3) Beskrivelse af løsninger, som er valgt for at opfylde kravene i kapitel 3 og 4.

4) En risikovurdering, der beskriver, hvilke farer der kan opstå ved opbevaring, transport, installation, ibrugtagning og drift af gasmateriellet, når gasmateriellet anvendes som foreskrevet og ved normal anvendelse, samt hvordan det er sikret, at sikkerhedskravene i kapitel 3 og 4 overholdes, så gasmateriellet er sikkert i hele dets levetid.

Kapitel 6

Bemyndigede organer udpeget efter gasapparatforordningen

§ 39. Sikkerhedsstyrelsen udpeger bemyndigede organer, jf. gasapparatforordningens artikel 20, stk. 1, til at foretage overensstemmelsesvurdering af apparater og udstyr, som er omfattet af gasapparatforordningen, jf. gasapparatforordningens artikel 2, nr. 1 og 2.

§ 40. Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal være akkrediteret for de overensstemmelsesmoduler, som organet ønsker at foretage, af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond, jf. gasapparatforordningens artikel 20, stk. 2.

§ 41. Ansøgning om udpegning skal vedlægges et akkrediteringscertifikat udstedt af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond, hvorved det attesteres, at overensstemmelsesvurderingsorganet opfylder kravene i artikel 23 i gasapparatforordningen.

Stk. 2. Vurdering af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågning af bemyndigede organer, jf. gasapparatforordningens artikel 20, stk. 1, foretages af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond.

Kapitel 7

Sprogkrav til gasmateriel omfattet af gasapparatforordningen

§ 42. Fabrikanten skal sikre, at anvisninger og sikkerhedsinformation, der ledsager et apparat, jf. gasapparatforordningens artikel 7, stk. 7, 1. afsnit, er på dansk.

Stk. 2. Fabrikanten skal sikre, at EU-overensstemmelseserklæringen, der ledsager udstyret, jf. gasapparatforordningens artikel 7, stk. 7, 2. afsnit, er på dansk eller engelsk.

§ 43. Importøren skal sikre, at anvisninger og sikkerhedsinformation, der ledsager et apparat, jf. gasapparatforordningens artikel 9, stk. 4, 1. afsnit, er på dansk.

Stk. 2. Importøren skal sikre, at EU-overensstemmelseserklæringen, der ledsager udstyret, jf. gasapparatforordningens artikel 9, stk. 4, 2. afsnit, er på dansk eller engelsk.

§ 44. Distributøren skal sikre, at anvisninger og sikkerhedsinformation, der ledsager et apparat, jf. gasapparatforordningens 10, stk. 2, 1. afsnit, er på dansk.

Stk. 2. Distributøren skal sikre, at EU-overensstemmelseserklæringen, der ledsager udstyret, jf. gasapparatforordningens artikel 10, stk. 2, 2. afsnit, er på dansk eller engelsk.

§ 45. EU-overensstemmelseserklæringen, jf. gasapparatforordningens artikel 15, stk. 2 og 3, skal være på dansk eller engelsk.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 46. Skriftlig kommunikation til Sikkerhedsstyrelsen skal foregå digitalt.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 47. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 7-17, §§ 19-32 eller §§ 36-38.

§ 48. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. april 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1243 af 14. oktober 2016 om bemyndigelse af organer til overensstemmelsesvurdering af gasapparater ophæves.

§ 50. Gasmateriel, der inden bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. § 49, er typegodkendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i henhold til gasreglementet, og som er påført DG-mærkning, kan gøres tilgængelige på markedet under forudsætning af, at dokumentation for typegodkendelsen er tilgængelig.

Stk. 2. Som dokumentation anses godkendelsescertifikat og testrapport samlet.

Sikkerhedsstyrelsen, den 23. marts 2018

Lone Saaby

/ Anders Holt


Bilag 1

Slangetype
Tilladt tryk
Indvendig dimension
Godkendt samlingsmetode
Farve
Lavtryk
(F-gas)
Op til 100 mbar
10-11 millimeter*
DS-24 eller
1/4” links-gevind som er fabriksfremstillet
Orange
Mellemtryk
(F-gas)
Op til 4 bar
6-7 millimeter
3/8” links-gevind som er fabriksfremstillet
Orange
Højtryk
(F-gas)
Op til 16 bar
6-7 millimeter
Fingevind: W22 X 1”/22 links-gevind
Grovgevind: W21,8 X 1”/14 links-gevind
Orange
Komfurslange
Op til 100 mbar
-
Fabriksmonteret tilslutning (omløber eller kobling)
Ingen krav
Fleksible stålslanger
Efter fabrikantens anvisninger
-
Fabriksmonteret tilslutning (omløber, kobling eller flange)
Ingen krav
Uarmerede slanger til laboratoriebrug
Op til 30 mbar
10-11 millimeter
DS-24
Sort

* Der kan anvendes slanger med indvendig dimension på 6-7 mm, når der er tale om slanger med en længde op til 75 cm monteret med 1/4" fabriksmonterede omløbere.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF, EU-tidende 2016, nr. L 81, side 99. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.