Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Tabel A-V/4-1
Bilag 2 Tabel A-V/4-2
Bilag 3 Bevis i grundlæggende tjeneste om bord i skibe omfattet af polarkoden
Bilag 4 Bevis i ledelse af operationer på skibe omfattet af polarkoden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til besætningen på skibe der sejler i polare områder

I medfør af § 18, stk. 1, nr. 1, § 20, stk. 3, 2. pkt., § 24 b, § 25 b, stk. 1 og 2, og § 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter uddannelses- og kvalifikationskravene for skibsførere, officerer og andet personel, der er en del af vagthold på broen for skibe, der opererer i polare områder, jf. den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, 1978, med senere ændringer (STCW-konventionen), reglement V/4.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for søfarende på skibe, der er omfattet af polarkoden, jf. kapitel XIV om sikkerhedsforanstaltninger for skibe i polare farvande i bekendtgørelse nr. 1512 af 8. december 2016 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1188 af 7. november 2017.

Kvalifikationer og beviser

§ 3. Skibsførere, overstyrmænd og officerer, som er en del af vagthold på broen i skibe, der sejler i polare områder, skal være i besiddelse af gyldigt kvalifikationsbevis i grundlæggende træning for skibe, der sejler i polare områder som krævet i polarkoden, jf. § 2, og skal for udstedelse af kvalifikationsbevis have gennemført godkendt uddannelse i henhold til STCW-koden, afsnit A-V/4, paragraf 1, som fastlagt i bilag 1.

§ 4. Skibsførere og overstyrmænd på skibe, der sejler i polare områder, skal være i besiddelse af gyldigt kvalifikationsbevis i ledelse af operationer for skibe der sejler i polare områder som krævet i polarkoden, jf. § 2, og skal for udstedelse af kvalifikationsbevis have

1) gennemført grundlæggende uddannelse efter § 3,

2) mindst 2 måneders fartstid som en del af vagthold på broen, enten på ledelsesniveau eller operationelt niveau inden for polare områder, eller tilsvarende godkendt fartstid, jf. § 12, og

3) gennemført godkendt uddannelse i henhold til STCW-koden, afsnit A-V/4, paragraf 2, som fastlagt i bilag 2.

Bevisers gyldighed og fornyelse

§ 5. Beviser udstedt efter § 3 eller § 4 er gyldige i 5 år.

Stk. 2. For at få fornyet et bevis skal man have

1) godkendt fartstid i en stilling, hvor bevis efter denne bekendtgørelse er krævet, i mindst 2 måneder inden for de seneste 5 år eller

2) gennemført godkendt uddannelse, jf. § 3 eller § 4.

Stk. 3. Ansøgning om fornyelse sker til Søfartsstyrelsen via et elektronisk ansøgningsskema.

Stk. 4. Ansøgning om fornyelse af kvalifikationsbevis, jf. stk. 1, kan ske inden udløb af beviset.

Udbydere af kursus og krav til instruktørers kvalifikationer

§ 6. For at udbyde uddannelse og udstede kvalifikationsbeviser skal kursusudbyderen og uddannelserne efter § 3 og § 4 være godkendt efter Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

§ 7. Kursusudbydere skal sikre, at instruktørerne har de fornødne kvalifikationer til at forestå de anførte kurser. Dette omfatter både faglige kvalifikationer og kvalifikationer til at forestå instruktion og uddannelse.

§ 8. Kursusudbydere skal på baggrund af de i bilag 1 og 2 anførte uddannelsesmål fastlægge den nærmere planlægning, herunder varighed, under hensyntagen til deltagernes forudsætninger.

§ 9. Uddannelsen og prøver kan tilrettelægges med brug af digitale medier.

Udstedelse og registrering af beviser

§ 10. Kursusudbyderen udsteder kvalifikationsbevis til søfarende, der har gennemført uddannelse i grundlæggende træning for skibe der sejler i polare områder.

Stk. 2. Beviset har en gyldighed på 5 år fra datoen for udstedelse og udformes som anført i bilag 3.

§ 11. Kursusudbyderen udsteder kvalifikationsbevis til søfarende, der har gennemført uddannelse i ledelse af operationer på skibe, der sejler i polare områder, under forudsætning af, at den søfarende kan dokumentere mindst 2 måneders godkendt fartstid som en del af vagthold på broen, enten på ledelsesniveau eller operationelt niveau inden for polare områder eller tilsvarende godkendt fartstid.

Stk. 2. Beviset har en gyldighed på 5 år fra datoen for udstedelse og udformes som anført i bilag 4.

§ 12. Kursusudbyderen foretager kontrol af forelagt dokumentation for fartstid ved udstedelse af kvalifikationsbevis, hvor der i denne bekendtgørelse er krav om godkendt fartstid i polare områder.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om tilsvarende godkendt fartstid er opfyldt i tilfælde, hvor fartstiden ikke er optjent i polare områder.

§ 13. Kursusudbyderen skal registrere udstedelsen af kursusbeviset. Registreringen skal opbevares i 5 år og indeholde oplysninger om udstedelsesdato, navn og fødselsdato på den søfarende.

Stk. 2. Kursusudbyderen skal indberette gennemførte kurser til Søfartsstyrelsen ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning.

§ 14. Ved ansøgning til Søfartsstyrelsen om udstedelse eller fornyelse af beviser, eller genpart af bevis, opkræves gebyr, jf. Søfartsstyrelsens takster for gebyrer.

Straffebestemmelser

§ 15. Overtrædelse af § 3, § 4 og § 5, stk. 1, i bekendtgørelsen straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 2 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 17. Indtil den 1. juli 2020 kan søfarende, der før den 1. juli 2018 har deltaget i vagthold på broen i polare områder, opfylde kravene i § 3 ved at dokumentere

1) mindst 3 måneders godkendt fartstid ved dækstjeneste i perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2018, på operationelt niveau eller ledelsesniveau, i skibe der sejler i polare områder eller tilsvarende godkendt fartstid, eller

2) gennemført uddannelse i overensstemmelse med STCW-kodens afsnit B-V/g.

Stk. 2. Indtil den 1. juli 2020 kan søfarende, der før den 1. juli 2018 har deltaget i vagthold på broen i polare områder, opfylde kravene i § 4 ved at dokumentere

1) mindst 3 måneders godkendt fartstid ved dækstjeneste i perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2018, på ledelsesniveau, i skibe der sejler i polare områder eller tilsvarende godkendt fartstid, eller

2) gennemført uddannelse i overensstemmelse med STCW-kodens afsnit B-V/g kombineret med mindst 2 måneders godkendt fartstid ved dækstjeneste i perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2018, på ledelsesniveau, i skibe der sejler i polare områder eller tilsvarende godkendt fartstid.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen træffer afgørelse om hvorvidt kravet om tilsvarende godkendt fartstid er opfyldt.

Stk. 4. Søfarende, der ønsker at erhverve bevis, jf. stk. 1 eller stk. 2, skal ansøge Søfartsstyrelsen om udstedelse af bevis via Søfartsstyrelsens system til digital ansøgning om udstedelse af beviser.

Søfartsstyrelsen, den 11. juni 2018

Rasmus Høy Thomsen

/ Per Sønderstrup


Bilag 1

Tabel A-V/4-1

Uddannelsen skal kvalificere deltagerne til at virke som en del af vagtholdet på broen for skibe, der sejler i polare områder, og skal som minimum indeholde de i nedenstående tabel anførte kvalifikationer.

Minimumskrav til kvalifikationer i grundlæggende træning for skibe der sejler i polare områder
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelse og duelighed
Metoder til demonstration af kvalifikationer
Kriterier for bedømmelse af kvalifikationer
Bidrage til sikker drift af skibe i polare farvande
Grundlæggende viden om karakteristika ved is og områder, hvor der kan forventes forskellige istyper i fartsområdet:
. 1 isfysik, -terminologi, -dannelse, -vækst, -hærdning og smeltestadium
. 2 istyper og -koncentrationer
. 3 istryk og -fordeling
. 4 friktion forårsaget af snedækket is
. 5 implikationer ved overisning; fare for overising; tiltag for at undgå overisning og handlemuligheder ved overisning
. 6 isforhold i forskellige egne; betydelige forskelle mellem Arktisk og Antarktis, førsteårs- og flerårsis, havis og landis
. 7 anvendelse af isbilleder til at genkende konsekvenserne af hurtige forandringer i is- og vejrforhold
. 8 kendskab til fænomenerne isblink og vandhimmel
. 9 kendskab til de forskellige bevægelser af isbjerge og pakis
. 10 kendskab til tidevand og strømforhold i isområder
. 11 kendskab til vind- og strømforholds effekt på is
Undersøgelse og vurdering af dokumentation opnået på en eller flere af følgende måder:
. 1 godkendt erfaring fra tjenesten
. 2 godkendt erfaring fra skoleskib
. 3 evt. godkendt simulatortræning
. 4 godkendt uddannelse
Identifikation af egenskaberne ved is og deres relevans for sikker skibsdrift
De data, der opnås via oplysninger og publikationer om is, fortolkes og anvendes korrekt
Anvendelse af synlige og infrarøde satellitbilleder
Anvendelse af iskort med isæg
Koordinering af meteorologiske og oceanografiske data med isdata
Målingerne og observationerne af vejr- og isforhold er nøjagtige og relevante for sikker sejladsplanlægning
 
Grundlæggende viden om skibets ydeevne i is og ved lave lufttemperaturer:
. 1 skibskarakteristika
. 2 skibstyper, skrogdesign
. 3 maskinkrav ved sejlads i is
. 4 krav til isforstærkning
. 5 forskellige isklassers begrænsninger
. 6 vinterklargøring og forberedelse hertil, herunder dæk og maskine
. 7 systemers ydeevne ved lave temperaturer
. 8 udstyrs og maskineris begrænsninger i is og ved lave lufttemperaturer
. 9 overvågning af isens tryk på skroget
. 10 søsugning, vandindtag, overbygningers og specialsystemers isolering
Undersøgelse og vurdering af dokumentation opnået på en eller flere af følgende måder:
. 1 godkendt erfaring fra tjenesten
. 2 godkendt erfaring fra skoleskib
. 3 evt. godkendt simulatortræning
. 4 godkendt uddannelse
Identifikation af skibets kendetegn og begrænsninger under forskellige isforhold og påvirkninger fra kolde miljøer
Der udarbejdes procedurer for risikovurdering før anduvning af isområder
Klar forståelse af, at fersk ballastvand kan fryse til is i ballasttanke
Der udføres handlinger i overensstemmelse med accepterede principper og procedurer med henblik på at forberede skibet og besætningen på sejlads i is og ved lave lufttemperaturer
Enhver kommunikation er entydig, kortfattet og effektiv i overensstemmelse med godt sømandskab
 
Grundlæggende viden om og færdighed i at føre og manøvrere et skib i is:
. 1 sikker fart ved tilstedeværelse af is og isbjerge
. 2 overvågning af ballasttanke
. 3 lasteoperationer i polare farvande
. 4 klar forståelse af maskinbelastning og køleproblemer
. 5 sikkerhedsprocedurer ved sejlads gennem is
Eksamination og vurdering af dokumentation opnået på en eller flere af følgende måder:
. 1 godkendt erfaring fra tjenesten
. 2 godkendt erfaring fra skoleskib
. 3 evt. godkendt simulatoruddannelse
. 4 godkendt uddannelse
Anvender polarkoden og manualen for sejlads i polare farvande til at tage en korrekt beslutning om de anbefalede procedurer for lastning/losning og/eller ombordtagning/ ilandsætning af passagerer ved lave temperaturer, overvågning af ballastvand for tilisning, overvågning af maskineriets temperatur, overvejelser vedrørende ankervagt i is og sejlads tæt ved is
Fortolkning og analyse af radarinformationers overensstemmelse med den skærpede udkig og særlig varsomhed ved identifikation af farlige is forekomster Oplysninger fra søkort, herunder elektroniske kort, og publikationer er relevante, tolkes korrekt og anvendes hensigtsmæssigt
Den primære metode til positionsbestemmelse anvendes hyppigt og er den bedst egnede under de fremherskende forhold og ved fastlæggelse af ruten gennem is
Kontrol og afprøvning af navigations- og kommunikationssystemers ydeevne er i overensstemmelse med anbefalingerne vedrørende sejlads på høje breddegrader og ved lave lufttemperaturer
Overvåge og sikre overholdelse af lovgivningens krav
Grundlæggende viden om juridiske overvejelser:
. 1 Den antarktiske traktat og polarkoden
. 2 ulykkesrapporter om skibe i polare farvande
. 3 IMO-standarder for sejlads i øde egne
Undersøgelse og vurdering af dokumentation opnået på en eller flere af følgende måder:
. 1 godkendt erfaring fra tjenesten
. 2 godkendt erfaring fra skoleskib
. 3 evt. godkendt simulatortræning
. 4 godkendt uddannelse
Lokalisere og anvende relevante dele af manualen for sejlads i polare farvande (PWOM)
Kommunikationen sker i overensstemmelse med lokale/regionale og internationale standardprocedurer
De krav i lovgivningen, der relaterer sig til relevante regler, koder og praksis, identificeres
Anvende sikre arbejdsmetoder, reagere i nødstilfælde
Grundlæggende viden om besætningens forberedelse, arbejdsforhold og sikkerhed:
. 1 forstå begrænsningerne ved eftersøgnings- og redningsberedskabet, herunder havområde A4 og begrænsningerne ved dets SAR-kommunikationsfacilitet
. 2 klar forståelse af beredskabsplanlægning
. 3 hvorledes der etableres og gennemføres sikre arbejdsprocedurer for besætningen, som er specifikke for polare omgivelser, såsom lave temperaturer, isdækkede overflader, personlige værnemidler, brug af et "makkersystem" samt arbejdstidsbegrænsninger
. 4 genkende farerne, når besætningen udsættes for lave temperaturer
. 5 menneskelige faktorer, herunder fatigue i kulde, aspekter ved medicinsk førstehjælp og besætningens velfærd
. 6 overlevelseskrav, herunder anvendelse af personligt redningsudstyr og redningsudstyr til grupper
. 7 forståelse af de mest almindelige skader på skrog og udstyr, og hvordan de undgås
. 8 overisning af overbygningsdæk, herunder påvirkningen af stabilitet og trim
. 9 forebyggelse og fjernelse af is, herunder overisningsfaktorer
. 10 genkende problemer med fatigue, der er forårsaget af støj og vibrationer
. 11 identificere behovet for ekstra ressourcer, såsom bunkers, mad og ekstra tøj
Undersøgelse og vurdering af dokumentation opnået på en eller flere af følgende måder:
. 1 godkendt erfaring fra tjenesten
. 2 godkendt erfaring fra skoleskib
. 3 evt. godkendt simulatortræning
. 4 godkendt uddannelse
Identifikation af og den handling, der skrides til, når man bliver klar over situationer, der er farlige for skibet og enkelte besætningsmedlemmer
Handlingerne udføres i overensstemmelse med manualen for sejlads i polare farvande (PWOM) og accepterede principper og procedurer med henblik på at sikre sejladssikkerheden og forebygge forurening af havmiljøet
Der iagttages hele tiden sikre arbejdsmetoder, ligesom hensigtsmæssigt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr anvendes korrekt
De opfølgende handlinger er i overensstemmelse med fastlagte planer og er relevante i situationen og for nødsituationens karakter
De krav i lovgivningen, der relaterer sig til relevante regler, koder og praksis, identificeres og anvendes korrekt
Relevant sikkerheds- og beskyttelsesudstyr anvendes korrekt
Defekter og skader påvises og rapporteres korrekt
Sikre overholdelse af krav vedrørende forureningsforebyggelse og forebygge miljørisici
Grundlæggende viden om miljøfaktorer og regler:
. 1 identificere særligt følsomme havområder vedrørende udledning
. 2 identificere områder, hvor sejlads er forbudt eller bør undgås
. 3 særlige områder defineret i MARPOL-konventionen
. 4 forstå olieudslipsudstyrs begrænsninger
. 5 plan for håndtering af forøgede mængder affald, lænsevand, kloakspildevand osv.
. 6 manglende infrastruktur
. 7 olieudslip og forurening i is samt konsekvenserne heraf
Undersøgelse og vurdering af dokumentation opnået på en eller flere af følgende måder:
. 1 godkendt erfaring fra tjenesten
. 2 godkendt erfaring fra skoleskib
. 3 evt. godkendt simulatortræning
. 4 godkendt uddannelse
De krav i lovgivningen, der relaterer sig til relevante regler, koder og praksis, identificeres
Identificerer/udvælger korrekt polarkodens begrænsninger på skibes udledninger
Anvender manualen for sejlads i polare farvande/affaldshåndteringsplanen til korrekt fastlæggelse af begrænsningerne i skibets udledning og planerne for affaldsopbevaring
Identificerer henvisninger, der kan give detaljerede oplysninger om egne, der skal undgås, såsom vildtreservater, parker til bevarelse af den økologiske kulturarv, trækruter osv. (MARPOL, den antarktiske traktat osv.)
Identificerer faktorer, der skal overvejes, når der skal håndteres affaldsstrømme under sejlads i polare farvande


Bilag 2

Tabel A-V/4-2

Uddannelsen skal kvalificere deltagerne til at indgå i ledelsen af operationer på broen for skibe, der sejler i polare områder, og skal som minimum indeholde de i nedenstående tabel anførte kvalifikationer.

Minimumskrav til kvalifikationer i ledelse af operationer for skibe der sejler i polare områder
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelse og duelighed
Metoder til demonstration af kvalifikationer
Kriterier for bedømmelse af kvalifikationer
Planlægge og gennemføre sejlads i polare farvande
Viden om ruteplanlægning og rapportering:
. 1 informationskilder
. 2 meldesystemer i polare farvande
. 3 udvikling af sikker rute- og sejladsplanlægning med henblik på at undgå is, hvor det måtte være muligt
. 4 evne til at forstå begrænsningerne ved hydrografiske oplysninger og søkort i polare egne, og hvorvidt oplysningerne er egnede til sikker sejlads
. 5 afvigelser fra og modifikationer af sejladsplanlægningen under dynamiske isforhold
Viden om udstyrsbegrænsninger:
. 1 forstå og identificere risici forbundet med begrænsede hjælpemidler til terrestrisk navigation i polare egne
. 2 forstå og genkende kompasfejl ved høje breddegrader
. 3 forstå og identificere begrænsninger ved adskillelsen af radarobjekter og isforekomster i ice-clutter
. 4 forstå og genkende begrænsninger ved elektroniske positioneringssystemer ved høje breddegrader
. 5 forstå og genkende begrænsninger ved søkort og lodsbeskrivelser
. 6 forstå og genkende begrænsninger ved kommunikationssystemer
Undersøgelse og vurdering af dokumentation opnået på en eller flere af følgende måder:
. 1 godkendt erfaring fra tjenesten
. 2 godkendt erfaring fra skoleskib
. 3 evt. godkendt simulatortræning
. 4 godkendt uddannelse
Det til rejsen krævede udstyr samt kort og nautiske publikationer er specificerede og hensigtsmæssige for en sikker sejlads
Argumentation for den planlagte rute understøttes af fakta fra relevante kilder og publikationer, statistiske data og begrænsninger ved kommunikations- og navigationssystemer
Sejladsplanen identificerede korrekt de relevante polare lovkomplekser og behovet for islodsning og/eller isbryderassistance
Alle potentielle sejladsrisici identificeres korrekt
Positioner, kurser, afstande og tidsberegninger er korrekte inden for den accepterede nøjagtighedsstandard for navigationsudstyr
Sikkerhedsstyring af skibe, der besejler polare farvande
Viden om og færdighed i at føre og manøvrere et skib i is:
. 1 forberedelse og risikovurdering før isfyldte farvande anduves, herunder farvande med isbjerge, og hensyntagen til vind, mørke, dønninger, tåge og skrueis
. 2 kommunikation med en isbryder og andre fartøjer i området og med redningskoordineringscentre
. 3 forstå og beskrive betingelserne for sikker anduvning og afsejling fra isfyldt vand eller åbent hav, såsom sejlløb eller revner, med henblik på at undgå isbjerge og farlige isforhold og bibeholde en sikker afstand til isbjerge
. 4 forstå og beskrive isvædringsprocedurer, herunder gennemsejling med dobbelt- og enkeltvædring
. 5 forstå og fastsætte behovet for at udvide brovagtsholdet på baggrund af miljørelaterede forhold, skibsudstyr og skibets isklasse
. 6 genkende gengivelsen af forskellige isforhold, således som de vises på radaren
. 7 forstå terminologien i forbindelse med og kommunikationen med en isbryderkonvoj og følge isbryderens anvisninger og bevæge sig i konvoj
. 8 forstå metoder til undgåelse af, at et skib sidder fast i isen samt konsekvenserne heraf
. 9 forstå bugsering og redning i is, herunder de med sejladsen forbundne risici
. 10 håndtering af skibet ved forskellige iskoncentrationer og dækningsgrader, herunder de med issejlads forbundne risici, fx undgå at dreje og bakke samtidigt
. 11 anvendelse af forskellige typer fremdrivnings- og rorsystemer, herunder begrænsninger med henblik på at undgå skader under sejlads i is
. 12 anvendelse af krængnings- og trimsystemer, risici i forbindelse med ballast og trim i forbindelse med is
. 13 anløbe og afgå i isfyldte farvande, herunder sejladsrisici og de forskellige teknikker til sikker anløb og afgang i isfyldte farvande
. 14 opankring i is, herunder risici for ankersystemet – overisning af ankerklyds og ankerspil
. 15 genkende forhold, der påvirker sigtbarheden i polare egne og kan give en indikation af lokale is- og vandforhold, herunder sørøg, vandhimmel, isblink og refraktion
Undersøgelse og vurdering af beviser opnået på en eller flere af følgende måder:
. 1 godkendt erfaring fra tjenesten
. 2 godkendt erfaring fra skoleskib
. 3 evt. godkendt simulatortræning
. 4 godkendt uddannelse
Alle beslutninger om sejlads i is er baseret på en korrekt vurdering af skibets manøvre- og maskinkarakteristika og de kræfter, der må forventes under sejlads i polare farvande
Vise færdigheder i kommunikation, anmode om en isrute, plotte og påbegynde sejlads gennem is
Alle potentielle isfarer identificeres korrekt.
Alle beslutninger om at lægge til kajs, opankre samt last- og ballastoperationer er baseret på en korrekt beslutning om skibets manøvre- og maskinkarakteristika og de kræfter, der må forventes, og i overensstemmelse med polarkodens retningslinjer og gældende internationale aftaler
Vise skibets sikre fremdrift gennem is, idet skibet manøvreres gennem moderate iskoncentrationer (mellem 1/10 og 5/10 is).
Vise skibets sikre fremdrift gennem is, idet skibet manøvreres gennem tykke iskoncentrationer (mellem 6/10 og 10/10 is).
Skibsoperationer planlægges og udføres i overensstemmelse med fastlagte regler og procedurer med henblik på at sikre en sikker drift og undgå forurening af havmiljøet
Sejladssikkerheden opretholdes ved hjælp af en navigationsstrategi og tilpasning af skibets fart og retning gennem forskellige typer is
Det forstås, hvilke handlinger der skal skrides til for at kunne anvende ankersystemet ved kolde temperaturer
Handlingerne udføres i overensstemmelse med accepterede principper og procedurer med henblik på at forberede slæbning ved en isbryder, herunder klydsslæbning
Opretholde sikkerheden for skibets besætning og passagerer samt den operationelle tilstand for rednings-, brandbekæmpelses- og andre sikkerhedssystemer
Viden om sikkerhed:
. 1 forstå procedurer og teknikker relateret til evakuering af skibet og overlevelse på is og i isfyldte farvande
. 2 forstå brandbekæmpelsessystemers og redningsmidlers begrænsninger på grund af lave lufttemperaturer
. 3 forstå de unikke bekymringer ved gennemførelse af beredskabsøvelser i is og ved lave temperaturer
. 4 forstå de unikke bekymringer ved gennemførelse af beredskabsplaner i is og ved lave luft- og vandtemperaturer
Undersøgelse og vurdering af dokumentation opnået på en eller flere af følgende måder:
. 1 godkendt erfaring fra tjenesten
. 2 godkendt erfaring fra skoleskib
. 3 evt. godkendt simulatortræning
. 4 godkendt uddannelse
Beredskabsforanstaltningerne er i overensstemmelse med fastlagte planer og procedurer og er relevante i situationen og for typen af nødsituation


Bilag 3

Bevis i grundlæggende tjeneste om bord i skibe omfattet af polarkoden

Bevis i grundlæggende tjeneste om bord i skibe omfattet af polarkoden
Certificate of proficiency in basic training for service on ships operating in polar waters
 
BEVIS UDSTEDT EFTER BESTEMMELSERNE I DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM UDDANNELSE AF SØFARENDE, OM SØNÆRING OG OM VAGTHOLD, 1978, SOM ÆNDRET
 
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED
 
Det attesteres herved, at
This is to certify that
 
CPR. NR.
(ID-No.)
 
er fundet kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i reglement.
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation.
 
V/4, paragraph 2
 
af ovennævnte konvention, som ændret, til tjeneste om bord skibe omfattet af polarkoden.
of the above Convention, as amended, for service on ships subject to the Polar Code.
 
Ihændehaverens fødselsdato
Date of birth of the holder of the certificate
 
Udstedt dato
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Issued date
 
Bemyndigede bevisudsteders navn og underskrift
   
Signature and name of person authorized to issue certificate
Gyldigt til
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Expiry date
   


Bilag 4

Bevis i ledelse af operationer på skibe omfattet af polarkoden

Bevis i ledelse af operationer på skibe omfattet af polarkoden
Certificate of proficiency in advanced training for service on ships operating in polar waters
 
BEVIS UDSTEDT EFTER BESTEMMELSERNE I DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM UDDANNELSE AF SØFARENDE, OM SØNÆRING OG OM VAGTHOLD, 1978, SOM ÆNDRET
 
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED
 
Det attesteres herved, at
This is to certify that
 
CPR. NR.
(ID-No.)
 
er fundet kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i reglement.
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation.
 
V/4, paragraph 4
 
af ovennævnte konvention, som ændret, til tjeneste om bord skibe omfattet af polarkoden.
of the above Convention, as amended, for service on ships subject to the Polar Code.
 
Ihændehaverens fødselsdato
Date of birth of the holder of the certificate
 
Udstedt dato
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Issued date
 
Bemyndigede bevisudsteders navn og underskrift
   
Signature and name of person authorized to issue certificate
Gyldigt til
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Expiry date