Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 17-9230-00023

Indsamlingsnævnets fandt ikke grundlag for at udtale kritik af forening sådan som sagen var forelagt nævnet

Indsamlingsnævnet modtog en klage over en forening, der efter klagers udsagn foretog indsamlinger i en Facebook gruppe. Klager påstod, at foreningen beholdte en del af de modtagne beløb uden at oplyse bidragsydere herom. Nævnet fandt, at klager ikke havde fremlagt tilstrækkelig dokumentation herfor. Nævnet kunne derfor ikke tage stilling til, om det var korrekt, det, som klager havde oplyst om foreningens indsamlinger.

Klager: [Person]

Indklagede: [Forening]

Sagens indhold (kort resumé):

Klager har til Indsamlingsnævnet klaget over, at indklagede foretager indsamlinger i en Facebook gruppe til fordel for [bidragsmodtagere]. Klager påstår, at indklagede beholder en del af de modtagne beløb selv uden at oplyse bidragsmodtagerne herom.

Klager bemærker endvidere, at indklagede ikke har ansøgt Indsamlingsnævnet om at få tilladelse til at foretage indsamlinger.

1. Sagsfremstilling

Klager har oplyst, at indklagede gennemførte en indsamling til fordel for klager ultimo 2015. Som dokumentation herfor har klager fremlagt en korrespondance mellem klager og indklagede. Klager har anført, at indsamlingen indbragte [X] kr., men at klager alene modtog [X] kr. Indklagede beholdte således [X] kr. selv. Indklagede har hertil oplyst til klager, at der blev indsamlet ad to omgange, og at der således blev overført to beløb, hvoraf det ene beløb blev overdraget kontant.

2. Parternes synspunkter

1.1. Klagers synspunkt

Klager har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Klager mener endvidere, at indklagedes indsamlinger er anmeldelsespligtige og derfor bør anmeldes til Indsamlingsnævnet.

1.2. Indklagedes synspunkt

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger i anledning af klagen.

3. Indsamlingsnævnets afgørelse

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Christian Lundblad, Robert Hinnerskov, Tina Donnerborg og Benedicte Federspiel.

Indsamlingsnævnet træffer afgørelser i sager om overtrædelse af god indsamlingsskik, jf. lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. (indsamlingsloven), § 10, stk. 3, nr. 3, jf. § 8.

Indsamlinger, der er omfattet af indsamlingsloven, skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik, jf. lovens § 8, stk. 1. Indsamlingsnævnet har den 14. juli 2014 udarbejdet Retningslinjer for god indsamlingsskik.

Nævnet finder, at klager ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for sine påstande. Nævnet kan derfor ikke tage stilling til, om det er korrekt, det, som klager har oplyst om indklagedes indsamlinger. Sådan som sagen er forelagt nævnet, er der ikke grundlag for at udtale kritik.

Begrundelse

Nævnet har lagt særlig vægt på, at de fremsendte skærmprint af korrespondancen mellem klager og indklagede ikke er daterede, og det er ikke muligt at se, hvor skærmprintene stammer fra, ligesom det ikke er muligt at fremsøge indklagedes Facebook gruppe.

På nævnets vegne

Christian Lundblad

Formand for Indsamlingsnævnet

Afgjort den 7. februar 2018.